Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR  XXI/119/2016 z dnia 08 września 2016 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji

UCHWAŁA NR  XXI/119/2016

Rady Powiatu Międzychodzkiego

z dnia 08 września 2016 r.

 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji

Na podstawie art. 12, pkt. 8 lit. „e”  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(t.j. Dz.U.2016, poz.814)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1.1. Postanawia się zaciągnąć zobowiązanie o wartości 6.359.356,74 zł. (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych  74/100 zł) w celu realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P, na odcinku Lutomek – Lubosz, (etapy od V do IX, od km 4+000 do km 9+145).”

 

         2. Rada Powiatu Międzychodzkiego zobowiązuje się przeznaczyć w budżecie Powiatu

             na 2017 rok stosowną kwotę na pokrycie określonych w pkt 1 zobowiązań.

§ 2.W przypadku nie uzyskania przez Powiat Międzychodzki dotacji z budżetu państwa

      na realizację zadania, o którym mowa w § 1 niniejsza uchwała traci moc w całości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały nr   XXI/119/2016

Rady Powiatu Międzychodzkiego

z dnia 08 września 2016 r.

 

 

Powiat Międzychodzki przystępuje do realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P, na odcinku Lutomek – Lubosz (etapy od V do IX, od km 4+000 do km 9+145)”. Zadanie to będzie zgłoszone do realizacji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Celem strategicznym Programu jest rozwój bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej, efektywnej infrastruktury drogowej poprzez wsparcie działań samorządu gminnego i powiatowego na rzecz modernizacji i budowy dróg lokalnych. Wymienione wyżej zadanie inwestycyjne spełnia ten cel.

Droga powiatowa nr 1739P, to najdłuższa trasa administrowana przez Zarząd Powiatu Międzychodzkiego, ciągnąca się od miejscowości Sieraków (skrzyż. z drogą wojewódzką nr 182), przez miejscowości Lutom, Lutomek, Mościejewo, Lubosz oraz Chudobczyce. Jej stan techniczny (w zależności od odcinka) określany jest jako niezadowalający lub zły. Przedmiotowa droga posiada jezdnię bitumiczną o szerokości od 4,9 do 5,3 m, co nie tylko nie spełnia minimalnych wymogów stawianym drogom klasy lokalnej, lecz przede wszystkim nie spełnia oczekiwań lokalnej społeczności. Niewystarczające parametry połączeń drogowych, negatywnie wpływają na bezpieczeństwo ruchu drogowego i znacząco hamują rozwój gospodarczy regionu.

W celu poprawy tego stanu rzeczy, powiat międzychodzki w roku 2014 przystąpił do wykonania pierwszych dwóch etapów przebudowy drogi Lubosz – Chudobczyce (o długości 500 i 1000 m) . Przedsięwzięcia te dofinansowane były z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W roku 2016, realizowana będzie przebudowa dalszego etapu tego odcinka drogi (o długości 3988 m), a utworzony w ten sposób ciąg drogowy, połączy miejscowość Lubosz z granicą powiatu i miejscowością Zamorze. Inwestycja ta uzyskała dofinansowanie ze środków Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.

W roku 2017 Powiat Międzychodzki zamierza przystąpić do realizacji kolejnego etapu modernizacji drogi powiatowej nr 1739P, również przy udziale środków finansowych wyżej wymienionego programu. Zakres robót obejmie przebudowę odcinka o długości 5145 m, rozpoczynającego się przed miejscowością Niemierzewo, a kończącego - na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 24 w m. Lubosz. Głównym celem tego przedsięwzięcia, będzie poszerzenie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej, przebudowa istniejących i budowa nowych odcinków chodników w miejscowościach Niemierzewo oraz Lubosz oraz budowę kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Pocztowej i Powstańców Wielkopolskich.

 

Powyższe prace umożliwią przywrócenie podstawowych funkcji drogi lokalnej, umożliwią sprawny i bezpieczny dojazd do sieci dróg krajowych mieszkańcom miejscowości Niemierzewo i Lubosz, a w przyszłości – po realizacji dalszych etapów tego przedsięwzięcia, stworzą ciąg drogowy zapewniający dojazd również do miejscowości Mościejewo i (za pośrednictwem drogi woj. nr 186) do m. Łężce i Chrzypsko Wielkie.

 

 Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P, pozwoli przywrócić do stanu pierwotnego kluczowe dla bezpieczeństwa parametry jezdni takie jak równość i szerokość, wyeliminuje liczne deformacje i uszkodzenia istniejącej nawierzchni bitumicznej, a budowa systemów odwodnienia ulicy Powstańców Wielkopolskich i Pocztowej w Luboszu, uniemożliwi zalewanie drogi oraz przylegających do niej posesji podczas intensywnych opadów deszczu.

 

Zgodnie z zapisem art. 60 ust.2 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym, Zarządowi Powiatu przysługuje wyłączne prawo do zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu. Do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu, zgodnie z zapisem art.12 pkt 8 lit. „e” ww ustawy, należy podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania zobowiązań ponad kwoty ustalone w budżecie na dany rok.  Uchwała straci moc w całości, jeżeli Powiat nie uzyska dofinansowania na ww zadanie.

 

Mając na względzie powyższe uwarunkowania i akceptację społeczną dla realizacji tego przedsięwzięcia oraz uzasadniony interes Powiatu Międzychodzkiego, podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystyna Talarek 27-09-2016 13:23:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Talarek 27-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Krystyna Talarek 27-09-2016 13:23:45