Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zaproszenie do składania ofert na usługi wycinki 49 szt. drzew gatunku robinia akacjowa, jesion, lipa, klon, kasztan, dąb i wierzba, zlokalizowanych w pasach dróg powiatowych powiatu międzychodzkiego.+ ogłoszenie o wyniku

 

 

KD.7011.1.19.2017

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU


postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro, na: wykonanie wycinki 49 szt. drzew z pasów dróg powiatowych powiatu międzychodzkiego

 


Zamawiający - Powiat Międzychodzki, reprezentowany przez Zarząd Powiatu, 64-400 Międzychód, ul. 17 Stycznia 143 informuje, że w zapytaniu ofertowym na usługi polegające na usunięciu 49 szt. drzew z pasów dróg publicznych, w wyznaczonym terminie wpłynęły cztery ważne oferty, złożone przez następujących przedsiębiorców:

 

 1. ARBOR” Wojciech Dźwik

ul. Czechowskiego 2d/4, 64-800 Chodzież

Oferowana cena netto za wycinkę 49 szt. drzew: 26 950,00 zł, brutto: 29 106,00 zł

Oferowana cena netto za 1m3 pozyskanego drewna: 35,00 zł, brutto: 37,80 zł

 

 1. LUBUSKIE OGRODY DAGMARA NAPIERAŁA

ul. Krótka 1B/1, 66-300 Międzyrzecz

Oferowana cena netto za wycinkę 49 szt. drzew: 24 500,00 zł, brutto: 26 460,00 zł

Oferowana cena netto za 1m3 pozyskanego drewna: 50,00 zł, brutto: 61,50 zł

 

 1. PUH Bratkowy Ogród Bartosz Ługowski

Niemierzewo 20, 64-423 Lubosz

Oferowana cena netto za wycinkę 49 szt. drzew: 11 025,00 zł, brutto: 11 025,00 zł

Oferowana cena netto za 1m3 pozyskanego drewna: 70,00 zł, brutto: 86,10 zł

 

 1. ZPOD Grażyna Rawczyńska

Ul. Ludwisarska 24, 64-920 Piła

Oferowana cena netto za wycinkę 49 szt. drzew: 14 700,00 zł, brutto: 18 081,00 zł

Oferowana cena netto za 1m3 pozyskanego drewna: 50,00 zł, brutto: 61,50 zł

 

Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez firmę Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Bratkowy Ogród Bartosz Ługowski, ze względu na fakt, iż przedmiotowa oferta była ważna i najkorzystniejsza cenowo dla Zamawiającego, a firma posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie potrzebne do wykonania zadania.

 

 

Oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy.

 


Starosta Międzychodzki

Julian Mazurek /-/


 


Międzychód, dnia 24 października 2017 r.

______________________________________________________________________________________________________________________

KD.7011.1.19.2017

 

Zaproszenie do składania ofert na usługi wycinki 49 szt. drzew gatunku robinia akacjowa, jesion, lipa, klon, kasztan, dąb i wierzba, zlokalizowanych w pasach dróg powiatowych powiatu międzychodzkiego.

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wycinki drzew gatunku robinia akacjowa (33 szt.), jesion (2 szt.),
lipa (2 szt.), klon (6 szt.), kasztan (4 szt.), dąb (1 szt.) i wierzba (1 szt.), zlokalizowanych w pasach dróg powiatowych powiatu międzychodzkiego.

 

2. Szczegółowy zakres prac obejmuje:

 1. zabezpieczenie miejsc wycinki stosownym oznakowaniem i kierowanie ruchem w trakcie prowadzenia prac

 2. zabezpieczenie przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem infrastruktury drogowej, infrastruktury towarzyszącej oraz mienia osób trzecich, zlokalizowanych w miejscach wycinki (w tym, gdy jest to konieczne, uzyskanie zgody właścicieli urządzeń na ich zabezpieczenie lub demontaż oraz ponoszenie wszelkich kosztów tych działań).

 3. ścięcie drzew piłą mechaniczną w płaszczyźnie terenu

 4. złożenie pozyskanego drewna i gałęzi w pasie drogowym, w miejscu niepowodującym zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, nieutrudniającym korzystania z przyległego terenu oraz w sposób umożliwiający dokonanie obmiarów pozyskanego drewna

 5. niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o gotowości do komisyjnego obmiaru pozyskanego drewna i uczestniczenie w tych obmiarach

 6. załadunek i odwóz pozyskanego drewna

 7. likwidacja gałęzi i zanieczyszczeń powstałych po wycince, uprządkowanie terenu

 

3. Oferent, składając ofertę na usuwanie drzew, określa cenę wykonania wycinki (kwotę, jaką Zamawiający zapłaci za każdą wyciętą sztukę drzewa) oraz określa cenę zakupu pozyskanego drewna (kwotę, jaką Wykonawca wycinki uiści na konto Zamawiającego za pozyskane drewno, po komisyjnym ustaleniu ilości pozyskanego drewna).

 

Wykonawca wycinki zobowiązany jest do zakupu i odwozu pozyskanego drewna (Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozdzielenia zamówienia).

 

Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia ceny, jaką oferent zapłaci za część pozyskanego drewna, o 40%
w przypadku stwierdzenia, że nie spełnia ono wymogów stawianym drewnu użytkowemu.

 

Drzewa wyznaczone do usunięcia, oznakowano farbą koloru żółtego.

Przed złożeniem oferty wymagane jest zapoznanie się z sytuacją w terenie.

 

4. Terminy wykonania zadania:

 1. Wycięcie drzew, złożenie drewna w pasie drogowym, zgłoszenie gotowości do komisyjnego odbioru drewna:

w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r.

 1. Komisyjny obmiar pozyskanego drewna i wystawienie faktury za pozyskane drewno:
  do dnia 15 lutego 2018 r.

 2. Uiszczenie opłaty za pozyskane drewno i jego odwóz:

do dnia 28 lutego 2018 r.

 1. Uporządkowanie terenu po wycince, wystawienie faktury za wykonane usługi :
  do dnia 31 marca 2018 r.

 

5. Formularz ofertowy i wzór umowy dostępne są Wydziale Komunikacji i Dróg w Międzychodzie ,
ul. Wigury 12 w godzinach od 7:00 do 15:00. Zamieszczono je również na stronie BIP starostwa:
www.bip.powiatmiedzychodzki.pl w zakładce: Zapytania ofertowe do 30 tys. euro”

 

6. Oferty w zaklejonej kopercie z napisem: "OFERTA – wycinka 49 szt. drzew przydrożnych", należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143, do dnia 23 października 2017 r. do godziny 11:00. Oferta powinna składać się z wypełnionego formularza ofertowego oraz kopii polisy ubezpieczeniowej (o. c.).

 

 

 

 

7. Kryterium wyboru ofert jest cena:

Zamawiający dokona porównania ofert, biorąc pod uwagę różnice cen: wycinki 49 szt. drzew i 1 m3 pozyskanego drewna, stosując następujący wzór:

C = Kw – Kd* 51 , gdzie:

C – koszt realizacji robót

Kw – oferowany koszt wycinki 49 szt. drzew

Kd – oferowana cena za 1 m3 pozyskanego drewna

51 – szacunkowa ilość drewna do pozyskania

 

Uwaga – szacunkowa ilość drewna do pozyskania (51 m3), została ustalona na podstawie ilości materiału uzyskanego z wycinki drzew przy drodze powiatowej nr 1739P w I kwartale 2017 r. Jest to wartość niedokładna i przyjęta wyłącznie na potrzeby porównania i oceny ofert. Cena, jaką Wykonawca wycinki zapłaci za drewno, będzie ustalona na podstawie komisyjnego obmiaru ilości pozyskanego drewna.

 

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego koszt realizacji robót (C) będzie najniższy.

 

Termin związania ofertą: 30 dni.

 

8. Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami jest p. Maciej Tupcik, nr tel. (95) 748 36 90,
fax (95) 748 37 90, e-mail
: drogi@powiat-miedzychodzki.pl, Międzychód, ul. Wigury 12, w godz. 7:00 - 15:00.

 

9. W zapytaniu ofertowym mogą wziąć udział przedsiębiorcy posiadający sprzęt niezbędny do wykonania zadania, posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie, uprawnienia do kierowania ruchem oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, co potwierdzą w oświadczeniu stanowiącym część formularza ofertowego.

 

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od oferenta dodatkowych dokumentów, potwierdzających spełnianie wyżej wymienionych wymogów udziału w postępowaniu oraz odrzucenia jego oferty w przypadku niedostarczenia ww. dokumentów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

 

 

Międzychód, dnia 13 października 2017 r./-/ Starosta Julian Mazurek

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wycinka drzew-OFERTA.doc (DOC, 36.00Kb) 2017-10-13 12:04:40 166 razy
2 wycinka drzew-WZÓR UMOWY.doc (DOC, 51.00Kb) 2017-10-13 12:04:40 171 razy
3 wykaz drzew.pdf (PDF, 205.08Kb) 2017-10-13 12:04:40 186 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Halasz 13-10-2017 12:04:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Arkadiusz Halasz 13-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Halasz 25-10-2017 07:59:28