Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zaproszenie do składania ofert na usługi wycinki 93 szt. drzew gatunku jesion wyniosły, zlokalizowanych w pasie drogi powiatowej nr 1739P, na odcinku Mościejewo,Niemierzewo + ogłoszenie o wyniku

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU


postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro, na: wykonanie wycinki 93 szt. drzew gatunku jesion wyniosły z pasa drogi powiatowej nr 1739P na odcinku Mościejewo - Niemierzewo

 


Zamawiający - Powiat Międzychodzki, reprezentowany przez Zarząd Powiatu, 64-400 Międzychód, ul. 17 Stycznia 143 informuje, że w zapytaniu ofertowym na usługi polegające na usunięciu 93 szt. drzew z pasa drogi powiatowej nr 1739P, z odwozem dłużyc i uprzątnięciem terenu, w wyznaczonym terminie wpłynęła cztery ważne oferty złożona przez:

1. USŁUGI LEŚNE Romuald Roman

Lubikowo 30/2, 66-340 Przytoczna

Oferowana cena netto za wycinkę 93 szt. drzew: 8 277,00 zł, brutto: 8 939,16 zł

Oferowana cena netto za 1m3 pozyskanego drewna: 108,00 zł, brutto: 132,84 zł

 

2. „ARBOR” Wojciech Dźwik

ul. Czechowskiego 2d/4, 64-800 Chodzież

Oferowana cena netto za wycinkę 93 szt. drzew: 27 900,00 zł, brutto: 30 132,00 zł

Oferowana cena netto za 1m3 pozyskanego drewna: 4,70 zł, brutto: 5,08 zł

 

3. PUH Bratkowy Ogród Bartosz Ługowski

Niemierzewo 20, 64-423 Lubosz

Oferowana cena netto za wycinkę 93 szt. drzew: 36 270,00 zł, brutto: 36 270,00 zł

Oferowana cena netto za 1m3 pozyskanego drewna: 150,00 zł, brutto: 184,50 zł

 

4. ZPOD Grażyna Rawczyńska

ul. Ludwisarska 24, 64-920 Piła

Oferowana cena netto za wycinkę 93 szt. drzew: 18 600,00 zł, brutto: 22 878,00 zł

Oferowana cena netto za 1m3 pozyskanego drewna: 85,00 zł, brutto: 104,55 zł

 

Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez firmę USŁUGI LEŚNE Romuald Roman, ze względu na fakt, iż przedmiotowa oferta była ważna i najkorzystniejsza cenowo dla Zamawiającego, a firma posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie potrzebne do wykonania zadania.

 

 

Oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy.

 


 

Międzychód, dnia 5 października 2017 r./-/ Starosta – Julian Mazurek

_______________________________________________________________________________________________________________

KD.7011.1.14.2017

 

Zaproszenie do składania ofert na usługi wycinki 93 szt. drzew gatunku jesion wyniosły, zlokalizowanych w pasie drogi powiatowej nr 1739P, na odcinku Mościejewo – Niemierzewo.

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wycinki drzew, zlokalizowanych w pasie drogi powiatowej nr 1739P, na działkach nr 24/1, 24/2 (obr. Mościejewo) oraz 78/1 (obr. Niemierzewo). Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia, zawarto w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

 

2. Szczegółowy zakres prac obejmuje:

 1. zabezpieczenie miejsc wycinki stosownym oznakowaniem i kierowanie ruchem w trakcie prowadzenia prac

 2. zabezpieczenie przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem infrastruktury drogowej, infrastruktury towarzyszącej oraz mienia osób trzecich, zlokalizowanych w miejscach wycinki (w tym, gdy jest to konieczne, uzyskanie zgody właścicieli urządzeń na ich zabezpieczenie lub demontaż oraz ponoszenie wszelkich kosztów tych działań).

 3. ścięcie drzew piłą mechaniczną w płaszczyźnie terenu

 4. złożenie pozyskanego drewna i gałęzi w pasie drogowym, w miejscu niepowodującym zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, nieutrudniającym korzystania z przyległego terenu oraz w sposób umożliwiający dokonanie obmiarów pozyskanego drewna

 5. niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o gotowości do komisyjnego obmiaru pozyskanego drewna i uczestniczenie w tych obmiarach

 6. załadunek i odwóz pozyskanego drewna

 7. likwidacja gałęzi i zanieczyszczeń powstałych po wycince, uporządkowanie terenu

 

3. Oferent, składając ofertę na usuwanie drzew, określa cenę wykonania wycinki (kwotę, jaką Zamawiający zapłaci za każdą wyciętą sztukę drzewa) oraz określa cenę zakupu pozyskanego drewna (kwotę, jaką Wykonawca wycinki uiści na konto Zamawiającego za pozyskane drewno, po komisyjnym ustaleniu ilości pozyskanego drewna).

 

Wykonawca wycinki zobowiązany jest do zakupu i odwozu pozyskanego drewna (Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozdzielenia zamówienia).

 

Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia ceny, jaką oferent zapłaci za część pozyskanego drewna, o 40%
w przypadku stwierdzenia, że nie spełnia ono wymogów stawianym drewnu użytkowemu.

 

Drzewa wyznaczone do usunięcia, oznakowano farbą koloru żółtego.

Przed złożeniem oferty wymagane jest zapoznanie się z sytuacją w terenie.

 

4. Terminy wykonania zadania:

 1. Wycięcie drzew, złożenie drewna w pasie drogowym, zgłoszenie gotowości do komisyjnego odbioru drewna:

w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r.

 1. Komisyjny obmiar pozyskanego drewna i wystawienie faktury za pozyskane drewno:
  do dnia 15 stycznia 2018 r.

 2. Uiszczenie opłaty za pozyskane drewno i jego odwóz:

do dnia 31 stycznia 2018 r.

 1. Uporządkowanie terenu po wycince, wystawienie faktury za wykonane usługi :
  do dnia 28 luty 2018 r.

 

5. Formularz ofertowy i wzór umowy dostępne są Wydziale Komunikacji i Dróg w Międzychodzie ,
ul. Wigury 12 w godzinach od 7:00 do 15:00. Zamieszczono je również na stronie BIP starostwa:
www.bip.powiatmiedzychodzki.pl w zakładce: Zapytania ofertowe do 30 tys. euro”

 

6. Oferty w zaklejonej kopercie z napisem: "OFERTA – wycinka drzew przydrożnych drogi nr 1739P", należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143, do dnia 27 września 2017 r. do godziny 11:00. Oferta powinna składać się z wypełnionego formularza ofertowego oraz zaakceptowanego wzoru umowy.

 

 

 

7. Kryterium wyboru ofert jest cena:

Zamawiający dokona porównania ofert, biorąc pod uwagę różnice cen: wycinki 93 szt. drzew i 1 m3 pozyskanego drewna, stosując następujący wzór:

C = Kw – Kd* 98 gdzie:

C – koszt realizacji robót

Kw – oferowany koszt wycinki 93 szt. drzew

Kd – oferowana cena za 1 m3 pozyskanego drewna

98 – szacunkowa ilość drewna do pozyskania

 

Uwaga – szacunkowa ilość drewna do pozyskania (98 m3), została ustalona na podstawie ilości materiału uzyskanego z wycinki drzew przy drodze powiatowej nr 1739P w I kwartale 2017 r. Jest to wartość niedokładna i przyjęta wyłącznie na potrzeby porównania i oceny ofert. Cena, jaką Wykonawca wycinki zapłaci za drewno, będzie ustalona na podstawie komisyjnego obmiaru ilości pozyskanego drewna.

 

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego koszt realizacji robót (C) będzie najniższy.

 

Termin związania ofertą: 30 dni.

 

8. Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami jest p. Maciej Tupcik, nr tel. (95) 748 36 90,
fax (95) 748 37 90, e-mail
: drogi@powiat-miedzychodzki.pl, Międzychód, ul. Wigury 12, w godz. 7:00 - 15:00.

 

9. W zapytaniu ofertowym mogą wziąć udział przedsiębiorcy posiadający sprzęt niezbędny do wykonania zadania, posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie, uprawnienia do kierowania ruchem oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, co potwierdzą w oświadczeniu stanowiącym część formularza ofertowego.

 

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od oferenta dodatkowych dokumentów, potwierdzających spełnianie wyżej wymienionych wymogów udziału w postępowaniu oraz odrzucenia jego oferty w przypadku niedostarczenia ww. dokumentów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

 

 

Międzychód, dnia 19 września 2017 r./-/ Starosta – Julian Mazurek

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wycinka drzew-OFERTA.doc (DOC, 35.50Kb) 2017-09-19 11:30:16 175 razy
2 wycinka drzew-WZÓR UMOWY.doc (DOC, 51.00Kb) 2017-09-19 11:30:16 740 razy
3 wykaz drzew.pdf (PDF, 212.07Kb) 2017-09-19 11:30:16 202 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Halasz 19-09-2017 11:30:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Arkadiusz Halasz 19-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Halasz 05-10-2017 14:41:14