Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zaproszenie do składania ofert na zadanie: wykonanie przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1726P + ogłoszenie o wyniku

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU


postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro, na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1726P na odcinku w m. Mnichy, na długości ok. 235 mb”

 

Zamawiający - Powiat Międzychodzki, reprezentowany przez Zarząd Powiatu, 64-400 Międzychód, ul. 17 Stycznia 143 informuje, że w zapytaniu ofertowym na usługi polegające na wykonaniu przebudowy drogi powiatowej nr 1726P w m. Mnichy, w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty, od następujących przedsiębiorców:

 1. INFRAKOM Kościan Sp. z o. o. Sp. komandytowa

ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan

oferowana cena netto: 165 902,42 zł, brutto: 204 059,98 zł

 1. Firma Drogowa Magdalena Górna - Racka

Bielsko, ul. Armii Poznań 34, 64-400 Międzychód

oferowana cena netto: 124 954,63 zł, brutto: 153 694,20 zł

 

Zamawiający wybrał ofertę firmy:

Firma Drogowa Magdalena Górna - Racka, ze względu na fakt, iż firma ta złożyła ważną i najkorzystniejszą cenowo ofertę.

 

Oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy.


 

Starosta Międzychodzki

Julian Mazurek /-/


 


 


 

Międzychód, dnia 17 sierpnia 2017r.

_________________________________________________________________________________________________________________________

KD.7011.1.13.2017

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wykonanie przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1726P

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1726P, na odcinku w m. Mnichy, na długości ok. 235 mb”

 

kody CPV: 45.23.32.20 – 7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego: zapytanie ofertowe (na podstawie Zarządzenia Starosty Międzychodzkiego Nr OR.120.23.2015 z dnia 7 lipca 2015 r. oraz w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity - Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Termin wykonania robót budowlanych: do dnia 16 października 2017 r.

Termin zakończenia całego zakresu robót objętego umową: do 25 października 2017 r.

 

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna w Wydziale Komunikacji i Dróg w Międzychodzie , ul. Wigury 12 w godzinach od 7:00 do 15:00. SIWZ zamieszczono również w internecie, na stronie BIP Starostwa: www.bip.powiatmiedzychodzki.pl w zakładce: „Zapytanie ofertowe do 30 tys. euro”

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, nie ma możliwości składania oferty wariantowej. Nie będzie prowadzona aukcja elektroniczna, nie będzie ustanowiony dynamiczny system zakupów. Zamawiający nie będzie przeprowadzał dialogu konkurencyjnego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.

 

 1. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w drodze pisemnego aneksu, w następujących przypadkach i zakresie:

  1. gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub z działania siły wyższej.

  2. w przypadku uzasadnionego technicznie i uzgodnionego obustronnie odstąpienia od wykonywania części robót (płatność zostanie umniejszona o wartości wynikające ze stawek jednostkowych oferty).

  3. zmiana zakresu przewidzianego dla podwykonawców, a także zmianę podwykonawcy;

  4. w uzasadnionych okolicznościach - zmiana kierownika budowy i innych osób wykonujących zamówienie;

  5. w przypadku zmiany przepisów obowiązujących w przedmiocie stawki podatku VAT określonej w ofercie wykonawcy, wartość netto zamówienia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem, kwota brutto pozostanie bez zmian;

  6. dopuszcza się zmiany technologiczne - gdy są spowodowane szczególnie następującymi okolicznościami: pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacyjnych wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;

  7. dopuszcza się modyfikację treści umowy spowodowaną zmianą przepisów prawa;

 

 1. Zamawiający zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

 

 1. Oferty z napisem – „Oferta – przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1726P” - należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143, do dnia 4 sierpnia
  2017 r. do godziny 11:00.

 

 1. Kryterium wyboru ofert jest cena: (100%) - według minimalizacji.

Termin związania ofertą: 30 dni.

 

 1. Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z wykonawcami jest p. Mariusz Osowski, Kierownik Wydziału Komunikacji i Dróg:

nr tel. 95 748 36 90, fax 95 748 37 90,e-mail: drogi@powiat-miedzychodzki.pl

Adres Wydziału: Międzychód, ul. Wigury 12,64-400 Międzychód, w godz. 7:00 - 15:00.

 

 1. Warunkiem ubiegania się o udzielenia zamówienia jest:

   1. posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

   2. posiadanie wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

   3. sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwiająca realizację zamówienia.

 

 

 

 

 

 

Międzychód, dnia 24 lipca 2017 r./-/ Starosta – Julian Mazurek

Ogłoszenie zamieszczono na stronie BIP Starostwa w dniu 24 lipca 2017 r.

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 PRZEBUDOWA MNICHY [SIWZ].doc (DOC, 96.00Kb) 2017-07-24 12:10:31 251 razy
2 PRZEBUDOWA MNICHY [FORMULARZ OFERTY].doc (DOC, 48.00Kb) 2017-07-24 12:10:31 230 razy
3 PRZEBUDOWA MNICHY [WZÓR UMOWY].doc (DOC, 92.50Kb) 2017-07-24 12:10:31 241 razy
4 Dokumentacja projektowo - kosztorysowa.zip (ZIP, 2.19Mb) 2017-07-24 12:10:31 265 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Halasz 24-07-2017 12:10:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Arkadiusz Halasz 24-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Halasz 17-08-2017 13:39:35