Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi pn. pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót drogowych podczas realizacji zadania pn:Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P na odcinku Lutomek Mościejewo, od km 0+000 do km 3+000 + ogłoszenie o wyniku

OGŁOSZENIE O WYNIKU


postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro, na:

sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej nr 1739P, na odcinku Lutomek – Mościejewo.


Zamawiający - Powiat Międzychodzki, reprezentowany przez Zarząd Powiatu, 64-400 Międzychód, ul. 17 Stycznia 143 informuje, że w zapytaniu ofertowym na usługi polegające na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego, w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty, od następujących przedsiębiorców:

  1. WOJCIECH KORPIK Nadzory Budowlane, Kierowanie Robotami i Doradztwo Techniczne

ul. Osiedlowa 4, 64-412 Chrzypsko Wielkie

cena netto: 5.900,00 zł, brutto: 7.257,00 zł

 

  1. Zakład Projektowana, Nadzorowania i Wykonawstwa Robót

Drogowo – Mostowych inż. spec. Bogusław Ćwiertniak

ul. Poznańska 8, 64-400 Międzychód

cena netto: 17.000,00 zł, brutto: 20.910,00 zł

 

Zamawiający odrzucił ofertę firmy WOJCIECH KORPIK Nadzory Budowlane, Kierowanie Robotami i Doradztwo Techniczne, z powodu niespełnienia wymogów opisanych w pkt. II ppkt. 5 ogłoszenia (brak powiązań osobowych i kapitałowych z wykonawcą robót budowlanych).


 

Zamawiający wybrał ofertę firmy:

Zakład Projektowana, Nadzorowania i Wykonawstwa Robót Drogowo – Mostowych inż. spec. Bogusław Ćwiertniak, ze względu na fakt, iż przedsiębiorca ten złożył jedyną, ważną ofertę.


 


Oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy.


 


 

Starosta Międzychodzki

Julian Mazurek /-/

 

Międzychód, dnia 20 kwietnia 2017 r.

_____________________________________________________________________________________________________________________

KD.7011.1.9.2017

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług związanych z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru robót drogowych podczas realizacji zadania pn:

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P na odcinku Lutomek – Mościejewo, od km 0+000 do km 3+000

 

Zamawiający: Powiat Międzychodzki

z siedzibą w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143, 64-400 Międzychód.

NIP 595-13-95-213 REGON 210967343

 

 

Do niniejszej procedury nie ma zastosowania Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych art.4 pkt. 8 (do 30 000 €)

 

 

Działając zgodnie Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 euro, wprowadzonym Zarządzeniem Starosty Międzychodzkiego nr OR.120.10.2014 z dnia
28 kwietnia 2014 r., zmienionym Zarządzeniem Starosty Międzychodzkiego nr OR.120.23.2015 z dnia 7 lipca 2015 r., Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na:
pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót drogowych w ramach prowadzonej inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P na odcinku Lutomek – Mościejewo,
od km 0+000 do km 3+000”.

 

Kod CPV: 71.24.70.00-1 : Nadzór nad robotami budowlanymi.

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Zadania będzie polegało na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji przebudowy drogi powiatowej nr 1739P na odcinku Lutomek - Mościejewo, od km 0+000 do km 3+000. Poniżej zawarto informację, które będą niezbędne do przygotowania oferty:

 

 1. Orientacyjna data rozpoczęcia inwestycji przewidziana przez Zamawiającego to
  4 maja 2017 r.

 2. Graniczna data zakończa inwestycji przewidziana przez Zamawiającego to
  30 września 2017 r.

 3. Ilość wizyt inspektora nadzoru na budowie w trakcie realizacji inwestycji -
  min. 3 wizyty w każdym tygodniu realizacji

 4. Zakres obowiązków Inspektora Nadzoru:

 • reprezentacja Zamawiającego na budowie przez kontrolę realizacji zadania określonego w przedmiarach robót zgodnie z projektem, kosztorysem ofertowym i umową wykonawczą oraz obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej,

 • sprawdzanie jakości i zakresu rzeczowego wykonanych robót oraz zgodności zastosowanych materiałów z certyfikatami i projektem,

 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,

 • przeprowadzenie wspólnie z wykonawcą odbiorów wykonanych elementów robót,

 • sprawdzenie sporządzonych przez Wykonawcę obliczeń ilości i wartości odbieranych robót oraz ich zgodność z kosztorysem,

 • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót pod względem jakości, zakresu rzeczowego i finansowego,

 • kontrolowanie usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w czasie odbioru końcowego,

 • uczestnictwo w odbiorze pogwarancyjnym i ewentualne konsultacje w okresie trwania gwarancji nadzorowanych robót.

 

Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Inspektora Nadzoru został określony w art. 25 i art. 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. - Dz. U z 2016 r., poz. 290 z dnia 8 marca 2016 r., z późniejszymi zmianami).

 

Zakres robót będących przedmiotem prowadzonej inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P na odcinku Lutomek – Mościejewo, do km 0+000 do km 3+000” przedstawiony został w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Przed złożeniem oferty, Wykonawca winny jest zapoznać się z wyżej wymienioną dokumentacją projektowo-kosztorysową, oraz dokumentacją przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P na odcinku Lutomek – Mościejewo, od km 0+000 do km 3+000” + odpowiedzi na pytania + informacja z otwarcia ofert, dostępną na stronie BIP Powiatu.

Wymagane jest w szczególności zapoznanie się z wyjaśnieniami i zmianami siwz, wyżej wymienionego przetargu nieograniczonego, ze względu na fakt, iż zawarte są w nim informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty.

 

II. Warunki udziału w postępowaniu:

 1. posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności

Sposób oceny: spełnia / nie spełnia, na podstawie następujących dokumentów:

 • oświadczenia – zał. nr 2 zapytania ofertowego

 1. posiadanie wiedzy i doświadczenia

Sposób oceny: spełnia / nie spełnia, na podstawie następujących dokumentów:

 • wykazu inwestycji drogowych, o podobnym charakterze i zakresie (przebudowa drogi lokalnej), na których Wykonawca pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego. Wymagane jest wskazanie min. 2 inwestycji o podobnym charakterze i zakresie, realizowanych w ostatnich 5 latach (licząc od dnia złożenia oferty).

 • oświadczenia – zał. nr 2 zapytania ofertowego

 

 1. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Sposób oceny: spełnia / nie spełnia, na podstawie następujących dokumentów:

 • wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz poświadczonymi za zgodność kopiami dokumentów, zaświadczających o posiadaniu przez te osoby odpowiednich uprawnień budowlanych oraz potwierdzających ich przynależność do izby inżynierów budownictwa

 • oświadczenia – zał. nr 2 zapytania ofertowego

 

 1. dobra sytuacja ekonomiczna i finansowa

Sposób oceny: spełnia / nie spełnia, na podstawie następujących dokumentów:

 • oświadczenia – zał. nr 2 zapytania ofertowego

 

 1. brak powiązań osobowych i kapitałowych osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji inspektora nadzoru z wykonawcą robót drogowych (firmą: SKANSKA
  S. A. , ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa)

Sposób oceny: spełnia / nie spełnia, na podstawie następujących dokumentów:

 • oświadczenia – zał. nr 3 zapytania ofertowego

 

III. Kryteria oceny oferty:

Cena 100 % - sposób oceny – według minimalizacji

 

IV. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

Według wzoru:

C = (cena najniższa / cena badanej oferty) x 100

Maksymalną punktację (100 pkt.) otrzyma oferta z najniższą ceną brutto za świadczenie usług pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego.

 

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryterium. Oferta z ceną najniższą otrzyma maksymalną ilość punktów.

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru, a cena oferty najkorzystniejszej nie przekracza kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

V. Termin i akceptowalne formy złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 19 kwietnia 2017 r. do godz. 1100 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143, 64-400 Międzychód.

 

Dopuszczalne formy składania ofert: pisemnie, w zamkniętej kopercie.

 

VI. Sposób sporządzenia oferty.

Oznaczenie oferty: Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

 

 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót drogowych dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P na odcinku Lutomek – Mościejewo, od km 0+000 do km 3+000”

VII. Termin realizacji zamówienia:

Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się do 30 dni od dnia zgłoszenia zakończenia robót budowlanych tj. od dnia 20 września 2017 r.

 

 

VIII. Odrzuceniu podlegają oferty:

1) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub

2) złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym.

 

 

IX. Zmiana umowy:

Zamawiający dopuszcza modyfikację zapisów umowy w przypadku zmian przepisów prawa lub wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub z działania siły wyższej.

Ewentualne zmiany umowy muszą być wprowadzone w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

 

X. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej BIP Powiatu Międzychodzkiego: bip.powiatmiedzychodzki.pl

 

 

XI. Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym, zamawiający niezwłocznie zwraca oferentom.

 

 

XII. Osoby wyznaczone przez zamawiającego do kontaktu z wykonawcami:

Informacje udzielane będą przez:

Mariusz Osowski

Kierownik Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Międzychodzie

tel. (95) 748 36 90,

fax (95) 748 37 90

e-mail: drogi@powiat-miedzychodzki.pl

 

XIII. Załączniki:

 1. wzór formularza ofertowego wykonawcy

 2. wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 3. wzór oświadczenia o braku powiązań z Wykonawcą robót drogowych

 4. dokumentacja projektowo-kosztorysowa przedsięwzięcia pn: „przebudowa drogi powiatowej nr 1739P na odcinku Lutomek – Mościejewo, od km 0+000 do km 3+000”

 5. wzór umowy

 

 

Międzychód, dnia 14 kwietnia 2017 r. /-/ Starosta Julian Mazurek

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załącznik nr 1 - formularz ofertowy .docx (DOCX, 17.23Kb) 2017-04-14 11:48:15 224 razy
2 Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków.docx (DOCX, 18.53Kb) 2017-04-14 11:48:15 211 razy
3 Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań.doc (DOC, 27.00Kb) 2017-04-14 11:48:15 220 razy
4 Załącznik nr 4 - dokumentacja projektowo - kosztorysowa.zip (ZIP, 7.86Mb) 2017-04-14 11:48:15 241 razy
5 Załącznik nr 5 - wzór umowy.doc (DOC, 37.00Kb) 2017-04-14 11:48:15 210 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Halasz 14-04-2017 11:48:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Arkadiusz Halasz 14-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Halasz 20-04-2017 14:25:25