Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sprawozdanie za 2015 z Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi


0x08 graphic

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Międzychodzkiego
z realizacji programu współpracy Powiatu Międzychodzkiego

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015

(podstawa prawna art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie t. j. Dz.U.2014.1118 ze zm.)

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2015 - 2017 przyjęty został Uchwałą Nr XLVIII/295/2014 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 13 listopada 2014r. Program określił obszary, zasady oraz formy współpracy samorządu Powiatu Międzychodzkiego z organizacjami pozarządowymi. Celem programu jest budowanie partnerstwa i zwiększenie aktywności społeczeństwa w rozwoju regionu. Uchwalono następujące kierunki działania:

 1. poprawa jakości życia mieszkańców, poprzez zaspokajanie potrzeb mieszkańców powiatu, w szczególności w zakresie: ochrony zdrowia, opieki społecznej, kultury, kultury fizycznej, aktywności społecznej

 2. zaspokajanie potrzeb edukacyjnych i opiekuńczo - wychowawczych dzieci i młodzieży,

 3. diagnozowanie problemów i potrzeb edukacyjnych i opiekuńczo - wychowawczych dzieci i młodzieży

 4. integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,

 5. wpieranie programów i zadań realizowanych przez organizacje,

 6. organizacja akcji charytatywnych,

 7. promocja powiatu

Ze strony Powiatu Międzychodzkiego za realizację Programu odpowiadały
w zakresie merytorycznej odpowiedzialności wydziały Starostwa Powiatowego:

 • Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

 • Wydział Promocji, Rozwoju, Budownictwa i Zamówień Publicznych

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 • Wydział Ochrony Środowiska

oraz jednostki organizacyjne Powiatu.

Obszary współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach Programu w roku 2015:

 1. upowszechnianie zdrowego stylu życia, sportu i kultury

 2. promocja powiatu i turystka,

 3. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

 4. wparcie dzieci i młodzieży szczególnie potrzebujących

 5. odbudowa populacji zwierzyny drobnej oraz redukcja drapieżników

Powiat współpracował z organizacjami pozarządowymi w formie finansowej i pozafinansowej.

   1. Upowszechnianie zdrowego stylu życia, sportu i kultury.

Samorząd powiatowy w roku 2015 prowadził bieżącą współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie współrealizacji zadań i przedsięwzięć z dziedziny zdrowego stylu życia i sportu. Ponadto samorząd powiatowy współpracował z instytucjami kultury, jednostkami budżetowymi oraz osobami fizycznymi.

Jak co roku Powiat wystąpił z inicjatywą do organizacji o przedstawienie propozycji zadań do współrealizacji w roku 2015 r. W odpowiedzi wpłynęło 21 propozycji z zakresu sportu oraz 5 propozycji z zakresu kultury złożone przez stowarzyszenia działające poza sektorem finansów publicznych. Decyzją Zarządu Powiatu przyjęto do współrealizacji ogółem 18 zadań, w tym 15 z zakresu sportu i 3 z zakresu kultury. Współrealizacja zadań potwierdzona została stosownymi umowami zawartymi przez Zarząd Powiatu Międzychodzkiego, określającymi charakter partycypacji w kosztach realizacji poszczególnych zadań.

Ogółem na współrealizację zadań wydatkowano kwotę 22 211zł. ( w tym na kulturę
1 700zł oraz na sport 20 511zł).

Wykaz zadań współorganizowanych w zakresie zdrowego stylu życia sportu:

 • Zawody pływackie dla dzieci - pływanie na byle czym organizowane przez WOPR

w Międzychodzie

 • 105-lecie Koła Wędkarskiego w Międzychodzie - Zawody Wędkarskie o Puchar

Starosty Międzychodzkiego organizowane przez Polski Związek Wędkarski w Międzychodzie.

 • XXIX Rajd Abstynencki „Klonowego Liścia” organizowane przez Stowarzyszenie klub Abstynentów „KROKUS” w Charcicach.

 • Turniej Koszykówki Młodzików o Puchar Starosty Międzychodzkiego organizowany przez UKS MIKST Międzychód

 • Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Międzychodzkiego organizowane przez strzelnicę Sportowo - Myśliwską przy Kole Łowieckim „Ryś” w Międzychodzie - Przedlesie.

 • Zawody Sportowe Kobiet po Mastektomii organizowane przez Klub Amazonek

w Międzychodzie.

 • „Czwartki Lekkoatletyczne w Międzychodzie” organizowane przez MUKS „JEDYNKA” w Międzychodzie

 • Powiatowa Spartakiada Młodzieży Szkolnej organizowana przez SZS „Powiatu Międzychodzkiego”

 • Otwarte Zawody Strzeleckie w strzelaniu z Kbks o Puchar starosty Międzychodzkiego organizowane przez LOK Klub Strzelecko - obronny „SKORPION” Międzychód

 • Grand Prix Powiatu Międzychodzkiego w biegu na 10km organizowanego

przez Stowarzyszenie Nowy Międzychód

 • XII Dzień Sportu dla Osób Niepełnosprawnych organizowany przez OPS
  w Kwilczu.

 • Rajd Rowerowy „Zakątki Międzychodu” organizowany przez Stowarzyszenie

dla Ochrony i Promocji Zdrowia Psychicznego „BĄDűMY RAZEM”
w Międzychodzie.

 • XXVI Memoriał dyr. Kazimierza Nowickiego Międzyokręgowe zawody w skokach przez przeszkody i Regionalna Wystawa koni Hodowlanych - premiowanie űrebiąt organizowany przez Klub Jeździecki Morena Sieraków - Gałowo.

 • Dzień Dziecka na Sportowo - Wycieczka do Zatomia Starego organizowany

przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Międzychód.

 • XXI Rajd Harcerski „Zapałka'18” organizowany przez Hufiec ZHP Międzychód.

Dodatkowo wsparciem pozafinansowym objęto:

 • nagrody rzeczowe na III Międzychodzką Dziesiątkę z Pompą - GRAND PRIX Powiatu Międzychodzkiego

 • wsparcie Klubu Amazonek w Międzychodzie - współudział w organizacji Marszu dla zdrowia i spartakiady sportowej

Wykaz zadań współorganizowanych w ramach wsparcia w zakresie kultury:

 • Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Seniora organizowane przez PZERiI w Międzychodzie

 • „Festiwal Piosenki Artystycznej” organizowany przez Fundację Olendrzy dla Polski.

 • Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży "Tajemniczy Ogród” organizowany prze

Stowarzyszenie Artystyczne „DRZEWCE 2002”

Ponadto powiat wsparł działalność Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Międzychodzie (składka członkowska 3 000 zł) i w Sierakowie (składka członkowska
1 000 zł).

   1. Promocja powiatu i turystyka.

W roku 2015 w sposób ciągły przekazywane były materiały promocyjne, gadżety i nagrody rzeczowe w ramach promocji powiatu międzychodzkiego, min.:

 • ufundowanie upominków promocyjnych na festyn Rodzinny na osiedlu Olmin organizowane przez Stowarzyszenie Nasze Bielsko oraz Festyn Integracyjny z okazji Dnia Dziecka organizowany przez Zespół Caritas w Lutomiu,

 • przekazanie fantów na Festyn Rycerski w Zatomiu Starym,

 • Starosta Międzychodzki objął patronat nad imprezą motoryzacyjną „I Rajd 100 Jezior Międzychód 2015” oraz przekazał materiały promocyjne,

 • współpraca z Instytutem Rozwoju i Promocji Kolei w Poznaniu „TurKol” - współorganizacja cyklicznego wydarzenia - Parady Lokomotyw i przejazdów pociągów turystycznych (5 000zł).

 • wsparcia Stowarzyszenia UTW w Sierakowie poprzez zakup 20 egzemplarzy przewodnika „Sieraków znany i nieznany, czyli inny przewodnik po Sierakowie” (400zł)

 • wsparcie Stowarzyszenia Agroturystycznego w Międzychodzie poprzez przekazywanie materiałów promocyjnych powiatu

 • wsparcie organizacji VI Integracyjnego Turnieju w Wyciskaniu Sztangi Rogala Cup - Stowarzyszenie GZSN Start Gorzów”

 • wsparcie działalności Lokalnej Grupa Działania „Puszcza Notecka” - składka członkowska w wysokości 5 564zł

 1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych:

 • kontynuacja współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” z Kwilcza w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kwilczu (ze środków PFRON 389 900zł, z budżetu powiatu 21 662zł)

 • współpraca z Fundacją „Balian Sport”, która osoby niepełnosprawne, kierowane przez PCPR Międzychód, wyposaża w potrzebne im środki ochrony i rehabilitacji. 29 632zł

 • Współpraca z fundacją „Olandia” w Prusimiu - współuczestnictwo do dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego (np. kamizelki drenażowe). 10 000zł

 1. Wparcie dzieci i młodzieży szczególnie potrzebujących:

W roku 2015 w wyniku konkursu Powiat Międzychodzki zlecił organizacji pozarządowej, Stowarzyszeniu „Przyszłość”, prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej w Chrzypsku Wielkim, w której opiekę znalazło 14 dzieci. (wsparcie: 565 307zł)

 1. Odbudowa populacji zwierzyny drobnej oraz redukcje drapieżników.

Starostwo Powiatowe w Międzychodzie od 5 lat prowadzi „Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej oraz redukcję drapieżników”. Zmiany środowiskowe spowodowane działalnością człowieka doprowadziły do rozregulowania zależności pomiędzy poszczególnymi elementami przyrody ożywionej, w tym również populacjami zwierząt łownych. W związku z powyższym konieczne stało się podjęcie współpracy Powiatu
z Kołami Łowieckimi w celu redukcji drapieżników oraz wsiedlania zwierzyny drobnej. Program obejmuje teren 9 kół łowieckich o powierzchni 53 979 ha na obszarze Powiatu Międzychodzkiego:

 • Koło Łowieckie nr 45 „Bażant" Chrzypsko Wielkie

 • Koło Łowieckie nr 44 „Daniel” Sieraków

 • Koło Łowieckie nr 43 „Słonka” Kwilcz

 • Koło Łowieckie nr 97 „Lis” Międzychód

 • Koło Łowieckie nr 27 „Ponowa” Międzychód

 • Koło Łowieckie nr 22 „Czajka” Poznań

 • Koło Łowieckie nr 96 „Ryś” Łowyń

 • Koło Łowieckie nr 16 „Dzik" Poznań

 • Koło Łowieckie nr 9 „DIANA” Poznań

W roku 2015 wydatki pochodzące z środków własnych - funduszu ochrony środowiska na realizację programu wyniosły ogółem 22 829zł w tym:

 • zorganizowanie corocznego polowania na lisy 2 178 zł,

 • rozstrzygnięcie konkursu „Najlepszego Lisiarza Powiatu Międzychodzkiego” oraz „Najlepszych Lisiarzy Kół Łowieckich” 1 251zł,

 • wsiedlanie 450szt. zwierzyny drobnej (bażanty) 19 400zł.

Program Odbudowy Populacji Zwierzyny Drobnej w Powiecie Międzychodzkim - Etap I - Program Redukcji Drapieżników przez Koła Łowieckie na terenie powiatu międzychodzkiego w latach 2010-2015” przyczynił się do obniżenia stanu lisów i innych drapieżników z 14 szt/1000ha w 2010 do około 7 szt./1000 ha w roku 2015. Ponadto należy przypuszczać, że prowadzony program przyczynił się do wzrostu stanu zajęcy z 20 szt./1000ha w roku 2010 do 32 szt./1000 ha w roku 2015 oraz w wyniku zasiedlania bażantem nastąpiło zwiększenie stanu bażantów z 7 szt. do 15szt/1000ha w roku 2015.

Podsumowanie.

Oprócz wsparcia finansowego i rzeczowego podejmowane były również działania służące wzmocnieniu i usprawnieniu funkcjonowania organizacji pozarządowych, poprzez przekazywanie informacji o podejmowanych zadaniach i inicjatywach. Świadczone były porady z zakresu procedur rejestracyjnych oraz bieżącej działalności stowarzyszeń. Przekazywano informacje o składaniu wniosków o dofinansowanie, wsparcia udzielano poprzez pomoc w wypełnianiu wniosków, redagowaniu pism. Informacje o wspólnych działaniach na bieżąco zamieszczane były na stronie internetowej powiatu www.powiat-miedzychodzki.pl, na powiatowym profilu facebook, w kronice filmowej powiatu realizowanej przez TV Wielkopolska, a także na portalu promocyjnym www.polskaatrakcyjna.pl. Powiat udzielał także wsparcia przekazując stowarzyszeniom materiały promocyjne.

Sprawozdanie niniejsze obrazuje sfery aktywności społecznej organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych, wskazując na obszary, w których Powiat Międzychodzki dostrzega w sektorze NGO partnera. Powiat, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi udzielił wsparcia finansowego, pomocy rzeczowej i niematerialnej. Dotychczasowa współpraca z sektorem NGO oraz wspólne rozpoznawanie potrzeb mieszkańców powiatu międzychodzkiego wpływa na efektywne wykorzystanie aktywności społecznej.

Międzychód, marzec 2016r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Wicenty 08-09-2016 09:59:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Wicenty 08-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Dorota Wicenty 08-09-2016 09:59:19