Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół nr XIII/2015 sesji arady Powiatu w dniu 17.12.2015r.

P R O T O K Ó Ł   XIII/2015

z  sesji  Rady Powiatu Międzychodzkiego w dniu  17 grudnia  2015 r.

Posiedzenie odbyło się sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Międzychodzie

 

Obrady rozpoczęto o godzinie 12:00

 

Ad.1                           Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Rafał Litke poprosił  zebranych o powstanie. Harcerze wnieśli Betlejemskie Światełko Pokoju, od którego zapalono świece na stole obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu p.Rafał Litke podziękował harcerzom. Po powitaniu zebranych stwierdził, iż w sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi kworum  pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1.

Usprawiedliwienie p.Stanisława Krysztofka stanowi załącznik nr 2.

Listy obecności gości- załączniki 3,4,5.

Ad.2                           Uwagi do porządku obrad

Starosta w imieniu Zarządu Powiatu poprosił o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawek do budżetu powiatu na 2016 rok oraz wycofanie projektu uchwały w sprawie „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”.

Za wprowadzeniem zmian głosowano 14 za.

Porządek obrad XIII sesji Rady Powiatu:

  1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2.Uwagi do porządku obrad.

  3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego  posiedzenia Rady Powiatu.

  4.Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.

  5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu

     Międzychodzkiego na lata 2016-2019 i odczytanie opinii RIO w Poznaniu w tej sprawie.

  6. Uchwalenie budżetu powiatu na 2016 rok:

 

 1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
 2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie  
  uchwały budżetowej,
 3. odczytanie opinii Komisji Rady Powiatu,
 4. przedstawienie autopoprawek do projektu budżetu na 2016 rok,
 5. dyskusja nad wniesionym projektem i zgłoszonymi autopoprawkami oraz głosowanie autopoprawek,
 6. podjęcie uchwały w sprawie budżetu powiatu na 2016 rok.

 

 7.Podjęcie uchwał w sprawie:

 

 1.      zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 2.      wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015,
 3.  „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w  powiecie   

      międzychodzkim na lata 2016-2030”,

 1. „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy
       w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie 
       międzychodzkim na lata 2016 – 2018,
 2. ustalenia na rok 2016 wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg
       i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych,
 3.      powierzenia zadań publicznych w zakresie bieżącego utrzymania  dróg    
       powiatowych w 2016 roku,
 4. użyczenia nieruchomości,
 5. przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania publicznego z zakresu

           administracji rządowej.


 

  8. Interpelacje, zapytania i wnioski.
  9. Zakończenie obrad.

 

Ad.3                           Przyjęcie protokołu  z poprzedniego posiedzenia rady Powiatu

Radni głosując 14 za przyjęli protokół nr XII/2015.

 

Ad.4                           Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu między
                                   sesjami

Informacja stanowi załącznik nr 6.

Przewodniczący Rady Powiatu p.Rafał Litke zapytał, czy odwołano się od decyzji ubezpieczyciela w sprawie mniejszej kwoty odszkodowania,  a nie na jaką opiewał kosztorys.
Zapytał także jakie były  zalecenia Sanepidu do Stowarzyszenia „nasz Dom” w Chrzypsku Wielkim i co oznaczają punkty geodezyjne II, III klasy.

Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że LO otrzymało tylko część odszkodowania (3.500,zł) pozostałą kwotę (plus VAT) otrzymie po zakończeniu prac.

Dodał, że „Sanepid zalecił zakup zmywarko – wyparzarki  i lampy do dezynfekcji jaj. „Zarząd wyraził  zgodę na zakup termosów do przewozu obiadów po uprzednim zapytaniu, czy zostały zrealizowane zalecenia Sanepidu.”

Starosta powiedział, iż punkty wpuszczane są w ziemię tak by nie mógł ich zahaczyć pług, koparka, itp. „ Z klasy III korzystają nasi geodeci, punktów klasy II jest 10 natomiast klasa I to najbardziej czułe punkty na pobieranie fal.”

Radny p.Władysław Wieczorek zapytał, jaka jest różnica w utrzymaniu DPS w Łężeczkach
a DPS w Piłka- Zamyślin.

Starosta powiedział, że koszt utrzymania jest większy w Łężeczkach ze względu na to , iż budynek ten jest bardziej przestrzenny i nowoczesny natomiast nie ma różnicy w kosztach wyżywienia i płac dla personelu.

 

Ad.5                           Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
                                   Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2016-2019
                                   i odczytanie opinii RIO w Poznaniu w tej sprawie

 

Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr SO.-0957/54/18/2015 z dnia 11.12.2015r.  w sprawie wyrażenie opinii o projekcie uchwały wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Międzychodzkiego odczytał Przewodniczący Rady Powiatu p.Rafał Litke.

 

Załącznik nr 7.

 

Projekt uchwały przedstawił p.Rafał Litke Przewodniczący Rady Powiatu .

 

Skład ustawowy Rady Powiatu wynosi 15 radnych. Obecnie na sesji jest 14 radnych.

Za podjęciem uchwały głosowano – 14 za.

Uchwała nr  XIII/67/2015 stanowi załącznik nr 8.

 

Ad.6                           Uchwalenie budżetu powiatu na 2016 rok:

 

 1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem

 

 

 

Uzasadnienie przedstawiła Skarbnik Powiatu p.Elżbieta Piechowiak.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Powiatu.

 

Projekt uchwały i uzasadnienie stanowią załącznik nr 9.

 

 

 

b)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

o projekcie  uchwały budżetowej

 

Uchwałę  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr SO.-0952/54/18/2015 z dnia 11.12.2015r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Międzychodzkiego na 2016 rok odczytał Przewodniczący Rady Powiatu p.Rafał Litke.

Załącznik nr 10.

 

 

 1. odczytanie opinii Komisji Rady Powiatu

 

Opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych przedstawił Przewodniczący p.Adndrzej Szulc.

 

Załącznik nr 11.

 

 

Opinię  pozytywną Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego odczytał Przewodniczący p.Mieczysław Buda.

 

Załącznik nr 12.

 

Pozytywną opinię komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatowego przedstawił Przewodniczący p.Hubert Dorna.

 

Załącznik nr 13.

 

 1. przedstawienie autopoprawek do projektu budżetu na 2016 rok

 

 

Autopoprawki do projektu budżetu na 2016 rok przedstawiła Skarbnik Powiatu p.Elżbieta Piechowiak.

 

Skład ustawowy Rady Powiatu wynosi 15 radnych. Obecnie na sesji jest 14 radnych.

Za przyjęciem autopoprawek do budżetu powiatu na 2016 rok  głosowano – 14 za.

Autopoprawki stanowią załącznik nr 14.

 

 1. dyskusja nad wniesionym projektem i zgłoszonymi autopoprawkami

     oraz głosowanie autopoprawek

 

 

Radna p.Ewa Kolan zapytała, jakie są zagrożenia niewykonania zaplanowanego budżetu na 2016 rok.

 

 

Skarbnik p.Elżbieta Piechowiak powiedziała, że jest zagrożenie w udziałach PIT
w przypadku obniżenia progu podatkowego. „Zagrożona jest również subwencja oświatowa

w przypadku wprowadzenia innych wskaźników obliczania subwencji niż w roku ubiegłym.

 

Natomiast nie ma zagrożenia w sprzedaży mienia (nie planowano na etapie projektowania budżetu). Pozostałe dochody przyjmowano realnie na podstawie wykonania budżetu powiatu w 2015 roku.”

 

 

 1.  podjęcie uchwały w sprawie budżetu powiatu na 2016 rok

 

 

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Powiatu .Rafał Litke.

 

 

Skład ustawowy Rady Powiatu wynosi 15 radnych. Obecnie na sesji jest 14 radnych.

Za podjęciem uchwały głosowano – 14 za.

Uchwała nr  XIII/68/2015 stanowi załącznik nr 15.

 

Ogłoszona została przerwa od  13:00 do 13:10

Starosta p.Julian Mazurek podziękował radnym za konstruktywne podejście do budżetu na 2016 rok.” Nie jest to budżet, który by wszystkich zadawalał ale środków, jakie mamy do podziału jest tyle a nie więcej. Dziękuję ,że mogliśmy podejść do tego budżetu bez większych emocji. Dziękuję również pracownikom Wydziału Finansowego , dyrektorom jednostek organizacyjnych za pracę przy przygotowaniu projektu budżetu. Optymistycznym jest to, że jesteśmy powiatem, który nie generuje zbyt wysokich zobowiązań. Kredytów i zobowiązań na koniec roku 2015 jest 2.570.000,-zł, które zamierzamy spłacić w roku następnym. W 2016 roku zostanie nam pożyczka w wysokości 2.210.000,-Zł, z czego 110.000,-Zł zostanie umorzone przez Wojewódzki Wydział Ochrony Środowiska. Możliwe, że zaciągniemy kredyt ze względu na to, iż będziemy chcieli wykorzystać dotację z „obszarów wiejskich” Przewidziano tam na budowę dróg kwotę 3.000.000,-Zł. Powiaty będą mogły występować o te środki. Zostanie ogłoszony tylko jeden nabór i dostaną  pieniądze jednostki, które wygrają konkurs. Jednak musimy wystąpić o te kwoty, ponieważ program ten jest tylko jeden raz na siedem lat.”

Dodał, że budżet na pewno będzie zmieniamy, ale jest dokument na podstawie, którego możemy działać.

Przewodniczący Rady Powiatu p.Rafał Litke powiedział, że  budżet ten jest na miarę naszych obecnych  możliwości. Uznał, iż jest on optymalny i z pewnością będzie zmieniany na przestrzeni 2016 roku.

 

Ad.7                           Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej
  „a”                            na 2015 rok

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Powiatu p.Rafał Litke.

Skład ustawowy Rady Powiatu wynosi 15 radnych. Obecnie na sesji jest 14 radnych.

Za podjęciem uchwały głosowano – 14 za.

Uchwała nr  XIII/69/2015 stanowi załącznik nr 16.

                            

 

Ad.7                            Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają
„b”                             z
upływem roku budżetowego 2015

 

Projekt uchwały odczytał p.Rafał Litke.

Skład ustawowy Rady Powiatu wynosi 15 radnych. Obecnie na sesji jest 14 radnych.

Za podjęciem uchwały głosowano – 14 za.

Uchwała nr  XIII/70/2015 stanowi załącznik nr 17.

Ad.7                      Podjęcie uchwały w sprawie „Programu działań na rzecz osób

„c”                             niepełnosprawnych w  powiecie   międzychodzkim
                                   na lata 2016-2030”

 

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Powiatu.

Skład ustawowy Rady Powiatu wynosi 15 radnych. Obecnie na sesji jest 14 radnych.

Za podjęciem uchwały głosowano – 14 za.

Uchwała nr  XIII/71/2015 stanowi załącznik nr 18.

 

 

Ad.7                      Podjęcie uchwały w sprawie "Powiatowego programu

„d”                              przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
                                   przemocy w rodzinie w powiecie  międzychodzkim
                                   na lata 2016 – 2018

 

 

Projekt uchwały odczytał p.Rafał Litke.

 

Skład ustawowy Rady Powiatu wynosi 15 radnych. Obecnie na sesji jest 14 radnych.

Za podjęciem uchwały głosowano – 14 za.

Uchwała nr  XIII/72/2015 stanowi załącznik nr 19.


                                  
Ad.7                           Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2016 wysokości

 „c”                            opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie pojazdów
                                   usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych

 

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Powiatu p.Rafał Litke.

 

Skład ustawowy Rady Powiatu wynosi 15 radnych. Obecnie na sesji jest 14 radnych.

Za podjęciem uchwały głosowano – 14 za.

Uchwała nr  XIII/73/2015 stanowi załącznik nr 20.

 

 

Ad.7                           Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań publicznych
„d”                             w zakresie bieżącego utrzymania  dróg powiatowych w 2016 roku

 

 

Projekt uchwały odczytał p.Rafał Litke.

Skład ustawowy Rady Powiatu wynosi 15 radnych. Obecnie na sesji jest 14 radnych.

Za podjęciem uchwały głosowano – 14 za.

Uchwała nr  XIII/74/2015 stanowi załącznik nr 21.

 

 

Ad.7                           Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia nieruchomości

„e”

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Powiatu.

 

Skład ustawowy Rady Powiatu wynosi 15 radnych. Obecnie na sesji jest 14 radnych.

Za podjęciem uchwały głosowano – 14 za.

Uchwała nr  XIII/75/2015 stanowi załącznik nr 22.

 

 

 

Ad.7                           Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody     
„f”                              Wielkopolskiego zadania publicznego z zakresu administracji
                                   rządowej

 

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Powiatu p.Rafał Litke.

 

 

Skład ustawowy Rady Powiatu wynosi 15 radnych. Obecnie na sesji jest 14 radnych.

Za podjęciem uchwały głosowano – 14 za.

Uchwała nr  XIII/76/2015 stanowi załącznik nr 23.

 

Ad.8                           Interpelacje, zapytania i wnioski

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu p.Rafał Litke poprosił Dyrektora SP ZOZ p.Macieja Baka

o przedstawienie przebiegu negocjacji z NFZ.

 

Pan Bak powiedział, iż negocjacje z NFZ były bardzo ciężkie. „Walczyliśmy o lepsze kontrakty. Do negocjacji włączył się Związek Powiatów Polskich. Utworzyła się Konfederacji Szpitali o zasięgu ogólnopolskim. Doszło do rozmów z przedstawicielem Ministerstwa Zdrowia. Decyzji nie było, lecz ważnym jest to, że do takich rozmów doszło. ZPP przygotował wykaz jak zmieniały się kontrakty na przestrzeni lat.

Preferowano szpitale wojewódzkie i kliniki . Zamierzamy udowodnić, że nasze szpitale wymagają także dofinansowania.

Kontrakt na 2016 rok jest wyższy o 2.000.000,-zł, lecz wynika to z kontraktów na ginekologię
i noworodków. W poprzednich latach nie było znacznego zmniejszenia kontraktów.

Plan finansowy na 2016 rok zostanie przedstawiony do oceny  Radzie Społecznej SP ZOZ.

Mamy nadzieję ,że rok 2016 zakończy się wynikiem dodatnim. Bardzo istotną rzeczą jest to , że nie generujemy strat.”

 

Radny p.Mieczysław Buda powiedział, że „nas interesują bardziej sprawy związane
z Międzychodem, co się dzieje na poszczególnych oddziałach.”

 

Pan Maciej Bak – powiedział, że są oddziały, który przynoszą zyski i takie , które generują straty. Straty to SOR, Chirurgia ,a  zyski to Reumatologia ,Rehabilitacja.

 

Radna p.Kaudia Kolanowska- Sroka – zapytała, czy wprowadzono już zmiany na stronie internetowej SP ZOZ.

„Nadal istnieje problem z dodzwonieniem się do szpitala. Na stronie nie ma numerów do poradni specjalistycznych, brak harmonogramu przyjęć.

Umieszczenie informacji byłoby bardziej dostępne dla ludzi z terenu.

 

Pan Maciej Bak – wyjaśnił, iż prace nad opracowaniem strony  trwają i zostaną zakończone w I kwartale 2016 roku. Uznał, iż są problemy z dodzwonieniem się do szpitala, ponieważ  personel rejestruje w pierwszej kolejności pacjentów , którzy zgłaszają się osobiście.

 

Radna p.Klaudia Kolanowska – Sroka powiedziała, że już 2 miesiące temu wnioskowałam
o załatwienie tej sprawy. „Ludzie nie powinni czekać na podstawowe informacje . Pieniądze idą na pacjenta i to jest brak szacunku dla niego.”

 

Pan Maciej Bak – wyjaśnił, iż wszystkie dane można uzyskać przychodząc do szpitala. Umieszczanie ich na stronie daje możliwość „podkradania lekarzy”.

 

Radna p.Klaudia Kolanowska- Sroka uznała, iż argumenty p.Baka o podkradaniu specjalistów jej nie przekonują.”

 

Radny p. Zbigniew Spychała powiedział, że na stronie internetowej winny być wyszczególnione gabinety specjalistyczne i godziny przyjmowania.

 

Na zakończenie wypowiedzi p.Bak złożył życzenie spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia i pomyślności w 2016 roku.

 

Życzenia świąteczne złożył również p.Zbigniew Franaszczyk Prezes Zarządu Powiatowego P S L w Międzychodzie.

Przewodniczący Rady Powiatu odczytał:

 • odpowiedź Ministra Infrastruktury i Budownictwa dotyczącej stanowiska Rady Powiatu wyrażającego sprzeciw w sprawie likwidacji linii kolejowej nr 363 Rokietnica-Skwierzyna,
 • pismo Zarządu Powiatowego Platformy Obywatelskiej z załączonym stanowiskiem o sprzeciwie likwidacji linii kolejowej nr 363,
 • życzenie świąteczne nadesłane Radzie Powiatu Międzychodzkiego.

Pan Rafał Litke poinformował, iż następna sesja rady odbędzie się o godz. 13:30 a nie jak jest obecnie o godzinie 12:00.

Złożył wszystkim spokojnych, radosnych świąt spędzonych w rodzinnym gronie jak również pomyślności w 2016 roku.

 

Ad.9                           Zakończenie obrad

 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący p.Rafał Litke podziękował za uczestnictwo w posiedzeniu i zamknął XIII sesję Rady Powiatu Międzychodzkiego.

 

Obrady zakończono o godzinie 14:45

Protokołowała

Krystyna Talarek

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystyna Talarek 22-02-2016 15:13:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Talarek 22-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Krystyna Talarek 22-02-2016 15:13:26