Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół nr XII/2015 sesji arady Powiatu w dniu 19.11.2015r.

P R O T O K Ó Ł   XII/2015

z  sesji  Rady Powiatu Międzychodzkiego w dniu  19 listopada 2015 r.

Posiedzenie odbyło się sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Międzychodzie

Obrady rozpoczęto o godzinie 12:00

 

Ad.1                           Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad

 

Obrady otworzy Przewodniczący Rady Powiatu p.Rafał Litke. Po powitaniu zebranych stwierdził, iż w sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi kworum  pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1.

Usprawiedliwienie p.Ewy Kolan stanowi załącznik nr 2.

Listy obecności gości- załączniki 3,4.

 

Ad.2                           Uwagi do porządku obrad

Nie wniesiono żadnych propozycji zmian.

Porządek obrad XII sesji Rady Powiatu:

 

  1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2.Uwagi do porządku obrad.

  3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego  posiedzenia Rady Powiatu.

  4.Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.

  5.Podjęcie uchwał w sprawie:

 

  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020,
  2. zmiany uchwały budżetowej,
  3. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół

 i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania

            i wykorzystywania,

  1. „ Programu współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami uprawnionymi działającymi na terenie powiatu międzychodzkiego  na  rok 2016”,
  2.  „Programu odbudowy  zwierzyny  drobnej poprzez  jej 
  3.  

na lata 2016-2020”,

  1. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu międzychodzkiego na 2016 rok,

 

  1. wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego,
    dla których organizatorem jest Powiat Międzychodzki.

  6.Interpelacje, zapytania i wnioski.
  7.Zakończenie obrad.

 

Ad.3                           Przyjęcie protokołu z poprzedniego  posiedzenia Rady Powiatu

Radni głosując 14 za przyjęli protokoł Nr XI/2015.

 

Ad.4                           Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu między
                                   sesjami

Informacja stanowi załącznik nr 5.

Radny p.Daniel Kozubowski zapytał ile w tym roku będzie wynosiła subwencja oświatowa,
czy  jest to kwota wyższa , czy niższa.

Pan Dariusz Nowak powiedział, że będzie ona mniejsza. „Na następny rok mamy zrobioną symulację  i jest niższa niż prognozowanej przez Ministra Oświaty.”

Przewodniczący Rady Powiatu p.Rafał Litke zapytał, czy wystawa Powiatowego Koła Hodowców Koni w Międzychodzie odbywałaby się na terenie Międzychodu , powiatu czy jest o zasięgu wojewódzkim. Zapytał również  jest status tego koła, czy to jest forma stowarzyszenie, czy towarzystwa  ogólnokrajowego.

Pan Dariusz Nowak wyjaśnił, iż Powiatowe Koło Hodowców Koni działa już od wielu lat na zasadzie stowarzyszenia. Wystawy odbywają się w Sierakowie i mają zasięg powiatowy
o charakterze wojewódzkim.

Starosta dodał, iż zawody te cieszą się bardzo dużym powodzenie i są jednocześnie promocją powiatu. W imprezie uczestniczą przeważnie stadniny z województwa wielkopolskiego oraz hodowcy prywatni.

Radny p.Daniel Kozubowski powiedział, iż Starosta w informacji przekazał nam, iż zostały podpisane umowy na zimowe utrzymanie dróg. Zapytał, jakie drogi będą odśnieżana i kto będzie to wykonywał.
Dodał, że na  stronie  internetowej SP ZOZ w Międzychodzie brakuje  podstawowych informacji .Brak jest określenia specjalizacji lekarzy specjalistów oraz ich godzin przyjmowania. Stwierdził ,że zamieszczenie tego nie wymaga zbyt dużo czasu
a jest podstawową informacją dla pacjentów.

Starosta wyjaśnił, iż dyrektor powiedział, że prace uzupełniające stronę zostały wznowione.

Radna p.Klaudia Kolanowska-Sroka – potwierdziła wypowiedź p.Kozubowskiego, iż nadal nie ma na stronie internetowej informacji o godzinach urzędowania , harmonogramu przyjmowania przez lekarzy specjalistów. „Mieszkańcy powiatu powinni wiedzieć kiedy mogą się zarejestrować do poszczególnych lekarzy.”

 

Pan Rafał Litke dodał, że w „konkurencji” informacje są bardzo szczegółowe.

Radna p.Klaudia Kolanowska- Sroka zapytała jaki finał znalazła sprawa powołania Sekretarza do Komisji ds.Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Starosta powiedział, iż prace przy odśnieżaniu dróg powiatowych będą wykonywały te podmioty co w roku ubiegłym.

Starosta powiedział, iż powołanie sekretarza zwiększyłoby koszty. „Opinia dołączona przez Nowy Tomyśl  jest błędna. Jeżeli ta opinia byłaby poprawna wówczas każdy członek komisji powinien być zatrudniony na etacie a koszty z 100 tys. zł wzrosłyby do ok. 1 miliona złotych rocznie. U nas zadanie sekretarza przypisano kierownika i osoby, która wykonuje te prace
na umowę zlecenie .”

Przewodniczący Rady Powiatu p.Rafał Litke poinformował radnych , iż w dniu 14 listopada br. Starosta Międzychodzki p.Julian Mazurek otrzymał Odznakę Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego  z rąk ministra administracji i cyfryzacji Andrzeja Halickiego.

Wyróżnienie nadawane jest za szczególne osiągnięcia w pracy w samorządzie, za udział
w pracach legislacyjnych, związanych z wprowadzaniem i reformowaniem samorządu terytorialnego w administracji polskiej.

 

Ad.5                           Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy        
„a”                             Finansowej na lata 2015-2020

 

Projekt uchwały odczytał  p.Rafał Litke Przewodniczący Rady Powiatu.

Skład ustawowy Rady Powiatu wynosi 15 radnych. Obecnie na sesji jest 14 radnych.

Za podjęciem uchwały głosowano – 14 za.

Uchwała nr  XII/60/2015 stanowi załącznik nr 6.

 

Ad.5                           Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej

„b”

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Powiatu.

Skład ustawowy Rady Powiatu wynosi 15 radnych. Obecnie na sesji jest 14 radnych.

Za podjęciem uchwały głosowano – 14 za.

Uchwała nr  XII/61/2015 stanowi załącznik nr 7.

 

Ad.5                           Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania
 „c”                            i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek
                                   i wykorzystywania oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli  
                                   prawidłowości ich pobrania

 

Projekt uchwały odczytał p.Rafał Litke.

Skład ustawowy Rady Powiatu wynosi 15 radnych. Obecnie na sesji jest 14 radnych.

Za podjęciem uchwały głosowano – 14 za.

Uchwała nr  XII/62/2015 stanowi załącznik nr 8.

 

Ad.5                           Podjęcie uchwały w sprawie „ Programu współpracy samorządu  
 „d”                            powiatowego z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi
                                   podmiotami uprawnionymi działającymi na terenie powiatu   
                                   międzychodzkiego  na  rok 2016”

 

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Powiatu.

Skład ustawowy Rady Powiatu wynosi 15 radnych. Obecnie na sesji jest 14 radnych.

Za podjęciem uchwały głosowano – 14 za.

Uchwała nr  XII/63/2015 stanowi załącznik nr 9.

 

 

Ad.5                           Podjęcie uchwały w sprawie „Programu odbudowy  zwierzyny   
 „e”                           
drobnej poprzez  jej  wsiedlanie  oraz redukcję  drapieżników 
                                   na  terenie  powiatu międzychodzkiego na lata 2016-2020”

 

Projekt uchwały odczytał p.Rafał Litke Przewodniczący Rady Powiatu.

Skład ustawowy Rady Powiatu wynosi 15 radnych. Obecnie na sesji jest 14 radnych.

Za podjęciem uchwały głosowano – 14 za.

Uchwała nr  XII/64/2015 stanowi załącznik nr 10.

 

 

Ad.5                           Podjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek
 „f”                             ogólnodostępnych na terenie powiatu międzychodzkiego
                                   na 2016 rok

 

Projekt przedstawił p.Rafał Litke.

Skład ustawowy Rady Powiatu wynosi 15 radnych. Obecnie na sesji jest 14 radnych.

Za podjęciem uchwały głosowano – 14 za.

Uchwała nr  XII/64/2015 stanowi załącznik nr 11.

 

Ad.5                           Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych   
„g”                             publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem
                                   jest Powiat Międzychodzki

 

Projekt uchwały odczytał p.Rafał Litke.

Skład ustawowy Rady Powiatu wynosi 15 radnych. Obecnie na sesji jest 14 radnych.

Za podjęciem uchwały głosowano – 14 za.

Uchwała nr  XII/66/2015 stanowi załącznik nr 12.

Ogłoszona została przerwa w obradach od godziny 13:30 – do godziny 13:45

 

Ad.6                           Interpelacje, zapytania i wnioski

 

Radny p.Daniel Kozubowski złożył wniosek, który stanowi załącznik nr 13.

Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Powiatu i Starosty Międzychodzkiego
w posiedzeniu uczestniczyli byli posłowie na Sejm RP p.Stanisław Kalemba
i p.Romuald Ajchler.

Posłom wręczono podziękowania wraz z wiązanką kwiatów.

Pan Stanisław Kalemba w swym wystąpieniu podziękował za zaproszenia uznając, iż jest to dla niego wielki zaszczyt być w jednym  z najlepiej zarządzanych powiatów wielkopolski. Przedstawił zasługi jakie dokonał będąc Ministrem Rolnictwa wywalczając dopłaty jakie obowiązują do dzisiaj. Pogratulował samorządowi powiatu wybudowanie nowego szpitala.

Pan Romuald Ajchler również podziękował za zaproszenie stwierdzając , że jest to jedyny samorząd, który docenił jego działania. Uznał, iż była to dla niego przyjemność pracować dla takiego powiatu.

Wymienił kilka spraw, które udało mu się załatwić między innymi pomoc dla kombatantów, częściowe załatwienie wypłat z funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników Christianopolu .


  Ad.7                         Zakończenie obrad

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący p.Rafał Litke zamknął posiedzenie XII sesji Rady Powiatu dziękując wszystkim za uczestnictwo.

Obrady zakończono o godzinie  15:30

Protokołowała

Krystyna Talarek

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystyna Talarek 22-02-2016 15:11:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Talarek 22-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Krystyna Talarek 22-02-2016 15:11:35