Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół nr XI/2015 sesji arady Powiatu w dniu 22.10.2015r.

P R O T O K Ó Ł   XI/2015

z  sesji  Rady Powiatu Międzychodzkiego w dniu  22 października 2015 r.

Posiedzenie odbyło się sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Międzychodzie

Obrady rozpoczęto o godzinie 12:00

 

Ad.1                           Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad

 

Obrady otworzy Przewodniczący Rady Powiatu p.Rafał Litke. Po powitaniu zebranych stwierdził, iż w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi kworum  pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1.

Listy obecności gości- załączniki 2,3,4.

 

Ad.2                           Uwagi do porządku obrad

Starosta p.Julian Mazurek poprosił w imieniu Zarządu Powiatu  o wprowadzenia do porządku obrad trzech projektów uchwał w sprawie:

  1. udzielenia pomocy finansowej  Gminie Kwilcz  na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luboszu- II etap”,
  2. zatwierdzenia projektu pn.: „ Aktywizacja  zawodowa osób bezrobotnych

i poszukujących pracy w powiecie międzychodzkim”współfinansowanego

z Europejskiego Funduszu Społecznego,

  1. zatwierdzenia projektu pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie międzychodzkim”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Społecznego.

 

Starosta p.Julian Mazurek powiedział, iż projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gm.Kwilcz jest efektem współpracy i wsparcia finansowego inwestycji, podobnie jakudzielenie pomocy Gm.Międzychód i Gm.Chrzypsko Wielkie.

 

Powód  wprowadzenia do porządku obrad  pozostałych dwóch projektów uchwał wyjaśniła Zastępca Dyrektora PUP p.Alina Kasperczak, zgodnie z uzasadnieniami do projektów uchwał.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p.Rafał Litke zaproponował umieszczenie dodatkowych projektów uchwał w punkcie 7 podpunkty „d” ,”f” „g”.

Radni głosując 15 za wyrazili zgodę na dokonanie zmian w porządku obrad.

Porządek obrad XI sesji Rady Powiatu:

  1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2.Uwagi do porządku obrad.

  3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego  posiedzenia Rady Powiatu.

  4.Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.

  5.Analiza oświadczeń majątkowych.

  6.Oświata w powiecie.

  7.Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
  2. udzielenia pomocy finansowej Gminie Międzychód na realizację zadania pn. „Budowa drogi zbiorczej południowo- zachodniej „obwodnicy” Międzychód – III etap – Budowa nawierzchni ulicy Zagrodowej wraz z odwodnieniem”,
  3. udzielenia pomocy finansowej Gminie Chrzypsko Wielkie na realizację zadania inwestycyjnego pn.”Przebudowa drogi gminnej w Chrzypsku Wielkim”,
  4. udzielenia pomocy finansowej  Gminie Kwilcz  na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luboszu- II etap”
  5. zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji,
  6. zatwierdzenia projektu pn.: „ Aktywizacja  zawodowa osób bezrobotnych

            i poszukujących pracy w powiecie międzychodzkim”  współfinansowanego
            z Europejskiego Funduszu Społecznego,

  1. zatwierdzenia projektu pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie międzychodzkim”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

            Społecznego.

 

  8.Interpelacje, zapytania i wnioski

  9.Zakończenie obrad.

 

Ad.3                           Przyjęcie protokołu z poprzedniego  posiedzenia Rady Powiatu

Radni głosując 15 za przyjęli protokół nr X/2015.

 

Ad.4                           Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu między    sesjami

Informacja stanowi załącznik nr 5.

Radna p.Klaudia Kolanowska-Sroka zapytała  o koszt zakupu średniego  samochodu gaśniczego dla KP PSP w Międzychodzie.

Starosta powiedział, że ogólny koszt wynosi 700.000,-zł a powiat partycypował w kwocie 100.000,-zł.

Radna p.Klaudia Kolanowska-Sroka zapytała również, czy podział uczniów na 3 grupy tematyczne w Zespole Szkół w Sierakowie dotyczy tylko informatyki.

Starosta wyjaśnił, iż przedmioty ogólne wykładane są dla wszystkich uczniów natomiast przedmioty zawodowe odbywają się w grupach.

Przewodniczący Rady zapytał, czy wycinka jesionów związana jest z zapowiedzią remontu tej drogi.

Starosta – powiedział, że 74 drzewa zostaną usunięte ze względu na bezpieczeństwo. „Drzewa te wrastały w asfalt . W projekcie modernizacji tej drogi do  usunięcie jest jeszcze 200 drzew. Na wycinkę 74 drzew mamy zgodę ochrony środowiska i Wójta. Natomiast nie mamy jeszcze zgody na usunięcie tych 200. Czekamy na decyzję”

 

 Ad.5                          Analiza oświadczeń majątkowych

Analizę oświadczeń majątkowych  radnych za 2014 rok przedstawił Przewodniczący Rady Powiatu p.Rafał Litke. Poinformował, iż Rada Powiatu otrzymała pisma z Urzędu Skarbowego w Międzychodzie dotyczące oświadczeń jak również od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu odnośnie oświadczenia Przewodniczącego Rady Powiatu.

Załącznik nr 6.

Analizę oświadczeń majątkowych złożonych Staroście Międzychodzkiemu  przedstawił p.Julian Mazurek

Załącznik nr 7.

 Ad.6                          Oświata w powiecie

Informację  o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie międzychodzkim 2014/2015
przedstawił Kierownik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego p.Dariusz Nowak.

Załącznik nr 8.

Egzaminy zewnętrzne przedstawił Wicestarosta p.Jędrzej Schubert.

Załącznik nr 9.

Radna p.Klaudia Kolanowska- Sroka zapytała – Jakie są plany aplikowania o środki zewnętrzne w nowej perspektywie unijnej na oświatę m.in. by taki stan rzeczy  tj. niskie wyniki z egzaminów maturalnych, niższe nawet od średniej wojewódzkiej zmienić oraz jakie są potrzeby inwestycyjne na rok 2016.

Wicestarosta – wyjaśnił, iż najważniejszą sprawą był „spięcie” budżetu szkół na 2016 rok do wysokości subwencji. „Dotychczas wyposażaliśmy szkoły w pracownie komputerowe. Co roku jedna ze szkół otrzymywała nową pracownię. Zamierzamy doposażyć szkoły w  materiały dydaktyczne. ( np. w każdej klasie tablica multimedialna). Szkoły za udział
w różnych programach otrzymują doposażenie. W szkołach istnieje stara fatalna infrastruktura  kanalizacyjna , również przyłącza energetyczne wymagają wymiany. Potrzebna jest również forma utrzymania czystości klas nie tylko poprzez ich malowanie jak również poprzez wyposażenia w nowe ławki.” Dodał, że jeśli pojawią się jakieś środki to jest plan ich wydatkowania.

Radny p.Daniel Kozubowski stwierdził, iż zmniejsza się liczba oddziałów lecz nie ma spadku kosztów. Podał przykładowe kwoty oddziałów w Międzychodzie i w Sierakowie.

Starosta wyjaśnił, iż w ZS w Sierakowie koszty wszystkich oddziałów liczone są razem
z Gimnazjum dlatego taka duża kwota w tej szkole.

Ad.7                           Podjęcie uchwał y w sprawie zmiany uchwały budżetowej
  „a”                            na 2015 rok

 

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Powiatu p. Rafał Litke.

Skład ustawowy Rady Powiatu wynosi 15 radnych. Obecnie na sesji jest 15 radnych.

Za podjęciem uchwały głosowano – 15 za.

Uchwała nr  XI/53/2015 stanowi załącznik nr 10.

 

Ad.7                           Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej    
„b”                             Gminie Międzychód na realizację zadania pn. „Budowa drogi
                                   zbiorczej południowo- zachodniej „obwodnicy” Międzychód –
                                   III etap – Budowa nawierzchni ulicy Zagrodowej wraz
                                  z odwodnieniem

 

 

Projekt uchwały odczytał  p.Rafał Litke Przewodniczący Rady Powiatu.

Skład ustawowy Rady Powiatu wynosi 15 radnych. Obecnie na sesji jest 15 radnych.

Za podjęciem uchwały głosowano – 15 za.

Uchwała nr  XI/54/2015 stanowi załącznik nr 11.

 

 

Ad.7                           Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
„c”                             Gminie Chrzypsko Wielkie na realizację zadania inwestycyjnego
                                   pn.”Przebudowa drogi gminnej w Chrzypsku Wielkim”

 

 

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Powiatu p. Rafał Litke.

Skład ustawowy Rady Powiatu wynosi 15 radnych. Obecnie na sesji jest 15 radnych.

Za podjęciem uchwały głosowano – 15 za.

Uchwała nr  XI/55/2015 stanowi załącznik nr 12.

 

 

Ad.7                            Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
„d”                             Gminie Kwilcz  na realizację zadania inwestycyjnego pn.
                                 „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luboszu- II etap”

 

 

Projekt uchwały odczytał  p.Rafał Litke Przewodniczący Rady Powiatu.

Skład ustawowy Rady Powiatu wynosi 15 radnych. Obecnie na sesji jest 15 radnych.

Za podjęciem uchwały głosowano – 15 za.

Uchwała nr  XI/56/2015 stanowi załącznik nr 13.

 

 

Ad.7                           Podjęcie uchwał w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie    
 „e”                            inwestycji

 

 

Projekt uchwały odczytał  p.Rafał Litke Przewodniczący Rady Powiatu.

Skład ustawowy Rady Powiatu wynosi 15 radnych. Obecnie na sesji jest 15 radnych.

Za podjęciem uchwały głosowano – 15 za.

Uchwała nr  XI/57/2015 stanowi załącznik nr 14.

 

 

Ad.7                           Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pn.: „
„f”                              Aktywizacja  zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących
                                   pracy w powiecie międzychodzkim”  współfinansowanego

                                   z Europejskiego Funduszu Społecznego
     

 

Projekt uchwały odczytał  p.Rafał Litke Przewodniczący Rady Powiatu.

Skład ustawowy Rady Powiatu wynosi 15 radnych. Obecnie na sesji jest 15 radnych.

Za podjęciem uchwały głosowano – 15 za.

Uchwała nr  XI/58/2015 stanowi załącznik nr 15.

                      

 

Ad.7                           Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pn.:      
„g”                           „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie
                                   międzychodzkim”  współfinansowanego z Europejskiego
                                   Funduszu Społecznego

 

Projekt uchwały odczytał  p.Rafał Litke Przewodniczący Rady Powiatu.

Skład ustawowy Rady Powiatu wynosi 15 radnych. Obecnie na sesji jest 15 radnych.

Za podjęciem uchwały głosowano – 15 za.

Uchwała nr  XI/59/2015 stanowi załącznik nr 16.

 

Ad.8                           Interpelacje, zapytania i wnioski

 

Przewodniczący Rady Powiatu p.Rafał Litke odczytał projekt stanowiska Rady Powiatu wyrażające sprzeciw  w sprawie likwidacji linii kolejowej nr 363 Rokietnica – Skwierzyna, od km 0,615 do km 62,682.

 

Radny p.Daniel Kozubowski powiedział, że PKP proponowała Gminom przejęcie linii kolejowych lecz te nie chciały brać odpowiedzialności za ich funkcjonowanie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu p.Rafał Litke powiedział, iż Starosta jak i Przewodniczący byli aktywni w tym temacie.

„Na dyżurach główna tematyką jaką zgłaszali mieszkańcy powiatu było kolejnictwo.”

 

Wyraził zdziwienie, że samorząd wojewódzki udźwignął koszty remontu linii kolejowej do Wolsztyna, Wągrowca. „ Jedyną linią ,która została niezauważona przez województwo to jest linia z Rokietnicy do Skwierzyny przez Międzychód. Na  przestrzeni trzech kadencji nie pozostawaliśmy bierni oponując wszystkie propozycje likwidacji. Mam nadzieję, że w przyszłości linia Rokietnica- Skwierzyna zostanie zrekonstruowana podobnie jak linia do Wolsztyna i Wągrowca”

 

Głosowano za podjęciem stanowiska – 15 za.

Stanowisko stanowi załącznik nr 17.

Przewodniczący Rady Powiatu powiadomił zebranych o następnym terminie sesji w dniu
19 listopada 2015r. i posiedzeniach stałych komisji Rady w dniu 17.11.2015r.

 


Ad.9                           Zakończenie obrad

 

Porządek sesji został wyczerpany. Przewodniczący dziękując wszystkim za udział
w posiedzeniu zamknął obrady XI sesji Rady Powiatu Międzychodzkiego.

 

 

Obrady zakończono  o godzinie 14:45

 

Protokołowała

 

Krystyna Talarek

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystyna Talarek 22-02-2016 15:09:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Talarek 22-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Krystyna Talarek 22-02-2016 15:09:36