Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XIII/69/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

UCHWAŁA NR XIII/69/2015

Rady Powiatu Międzychodzkiego

z dnia  17 grudnia  2015r.

 

w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5, oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1445) oraz art.  211, 212, 214, 215,  222, 235-237, 257, 259  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.1.  Ustala się dochody budżetu powiatu  na rok 2015 w łącznej kwocie  44.943.615,51 zł,

            z tego:

- dochody bieżące w kwocie     43.004.082,51 zł,

   - dochody majątkowe w kwocie  1.939.533,00 zł,

      zgodnie z załącznikiem  nr 1 do uchwały.

2.  Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

 

          1)  Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  i innych   
 zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości                     4.985.801,02 zł,                               

      zgodnie z załącznikiem nr 3.

 1. Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień
  z organami administracji rządowej, w wysokości                                   1.000,00 zł,

      zgodnie z załącznikiem nr 4.

 1. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości         2.397.694,00 zł,

      zgodnie z załącznikiem nr 5.

 1. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp

w wysokości                                                                                    222.185,02 zł.

 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu  na rok 2015 w łącznej kwocie    45.782.100,93 zł, 

            z tego:

            -wydatki bieżące w kwocie                41.478.045,93 zł,

            - wydatki majątkowe w kwocie           4.304.055,00 zł,

            zgodnie z załącznikiem nr 2.

2.  Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

 

          1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości                                   4.985.801,02 zł,

               zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

 1. Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień
  z organami administracji rządowej, w wysokości                                  1.000,00 zł ,                                                 zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

 

 

 

 

 1. Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości                       2.397.694,00 zł,

      zgodnie z załącznikiem nr 5.

 1. Wydatki  na programy finansowane  z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 202.681,02 zł.

 

§ 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

 

 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.676.712,00 zł.
 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  665.974,00 zł.

 zgodnie z załącznikiem nr 6 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

 

 

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

 

 1. ogólną w wysokości  190.780,00 zł,
 2.  rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym- 70.000,00 zł,
 3. rezerwę celową (na cele związane z opieką społeczną) – 53.613,00 zł
 4. rezerwę celową (na cele oświatowe) – 0,00 zł.
 5. rezerwę celową (na wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym
              z tytułu udzielonego poręczenia) – 0,00 zł.

 

 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 12. Pozostałe zapisy uchwały nr   III/18/2015 z dnia 15 stycznia 2015r.  pozostają bez   zmian.

    § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

 

Uzasadnienie

do uchwały nr XIII/69/2015

Rady Powiatu Międzychodzkiego

z dnia 17 grudnia 2015 roku

 

w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego III/18/2015  z  dnia           15 stycznia  2015r. w sprawie uchwały budżetowej  na 2015r.

 

I.  Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę  179.006,50 złotych.

     Dochody ogółem po zmianach wynoszą  44.943.615,51 złotych.

 

 Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

 

1. Dział 600 -  Transport i łączność                                                                       +86,00 złotych

 

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe                                                          +86,00 złotych

 

W dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z  uzyskaniem nieplanowanych dochodów z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności.

 

2.  Dział 700 -  Gospodarka mieszkaniowa                                                           -1.118,00 złotych

 

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                -1.118,00 złotych

 

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan dochodów w związku z wygaszeniem trwałego zarządu w odniesieniu do działki 167/3 o pow.584m2  budynku mieszkalnego w DPS Łężeczki.

 

 

3. Dział  710 -  Działalność usługowa                                                                      +87.273,00 złotych

 

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                    +85.273,00 złotych

 

W dziale 710- Działalność usługowa, rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) dokonuje się zwiększenia planu dochodów o dodatkowe środki uzyskane w trakcie

roku budżetowego z tytułu opłat za korzystanie z zasobu geodezyjnego oraz z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności.

.

 

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany                                                                                  +2.000,00 złotych

 

W dziale 710- Działalność usługowa, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany                                              dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.495.2015.4 z dnia 12.11.2015 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącej działalności Inspektoratu.

 

 

 

4. Dział 750 -  Administracja publiczna                                                                               +3.350,00 złotych

 

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe                                                                                   +3.350,00 złotych

 

W dziale 750- Administracja publiczna,  rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe dokonuje się              zwiększenia planu  dochodów o dodatkowe środki uzyskane w trakcie roku budżetowego z tytułu

-wpływów z różnych opłat- 700,00zł

--darowizn- 250,00zł.

- zwrot kosztów zastępstwa procesowego – 2.400,00zł.

 

 

5. Dział 756 -  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych                                  +61,00 złotych

                          i od innych jednostek nieposiadających osobowości        

                          prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               

                                                                                                                        

Rozdział 75618 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych                           +61,00 złotych

                             przez jednostki samorządu terytorialnego na                     

                              podstawie odrębnych ustaw

 

W dziale 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- zwiększa się plan o kwoty dodatkowych dochodów uzyskanych w trakcie roku

 

6. Dział 758 – Różne rozliczenia                                                                               +53.931,00 złotych

 

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst                                       +53.613,00 złotych

 

W dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst zwiększa się plan dochodów w związku z pismem Ministerstwa Finansów zwiększającym subwencję ogólną dla powiatów.

 

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe                                                      +318,00 złotych

 

W dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o środki uzyskane w związku z karą umowną (nieterminowe wykonanie umowy).

 

 

7.  Dział 801 -  Oświata i wychowanie                                                                   +9.701,03 złotych

 

Rozdział 80105- Przedszkola specjalne                                                                   +3.369,00 złotych

 

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80105- Przedszkola Specjalne zwiększa się plan dochodów w związku z zawartymi porozumieniami z gminami Kwilcz oraz Międzychód na odpłatną realizację zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Międzychodzie.

 

 

Rozdział 80110- Gimnazja                                                                                       -849,97 złotych

 

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80110- Gimnazja  dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w związku z pismem Burmistrza Sierakowa RFK.3032.2.10.2015.BD z dnia 30.11.2015 informującym o zmniejszeniu przez Wojewodę Wielkopolskiego poziomu dotacji celowej na zadania zlecone-wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne- zmiana ma za zadanie dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

 

 

Rozdział  80130- Szkoły zawodowe                                                                        +16.111,00 złotych

 

Zespół Szkół  Nr 1  w Międzychodzie                                                                +2.188,00 zł

                                           

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły Zawodowe- Zespół Szkół nr 1 w Międzychodzie  dokonuje się zwiększenia planu dochodów o dodatkowe środki uzyskane ze zwrotów za energię elektryczną – wniosek ZSNR1.3141.10.2015 z dnia 8.12.2015r.

 

 

Zespół Szkół  w Sierakowie                                                                               +1.556,00 zł

                                           

W dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80130- Szkoły Zawodowe dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z otrzymaniem z PZU środków z przeznaczeniem na zakup sprzętu p-poż n sprzętu sportowego w zakresie działań promujących zdrowy i aktywny styl życia.

 

 

Rozdział  80195- Pozostała działalność                                                                     +3.438,00 złotych

 

W dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia planu dochodów o środki uzyskane z tytułu szkody zalaniowej w budynku L.O.

 

 

8.  Dział 852 -  Pomoc Społeczna                                                                        +20.835,00 złotych

 

Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej                                                           +20.835,00 złotych

 

W dziale 852- Pomoc Społeczna, 85202- Domy Pomocy Społecznej  zwiększa się plan dochodów w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.526.2015.7 z dnia 30.11.2015r. zwiększającym poziom dotacji dla DPS Piłka-Zamyślin Zamyślin w związku z korektą miejsc finansowanych wg tzw. „starych zasad”.

 

 

 

9. Dział 853 -  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                           +4.887,47 złotych

 

Rozdział 85311 –Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych      +3.000,00 złotych

 

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale   85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększa się plan dochodów o środki przekazane z Gminy Międzychód z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności WTZ w Kwilczu.

 

 

Rozdział 85324 –Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                            +1.887,47 złotych

 

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale   85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększa się plan dochodów o środki należne z tytułu obsługi Programu „Aktywny Samorząd”.

 

 

 

II.  Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę  179.006,50 złotych.

     Wydatki ogółem po zmianach wynoszą  45.782.100,93 złotych.

 

Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

 

1. Dział 020 -  Leśnictwo                                                                                         0,00 złotych

 

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarka leśną                                                     0,00 złotych

 

W dziale 020- Leśnictwo,  rozdziale 02001 – Nadzór nad Gospodarką Leśną dokonuje się  zmian w planie wydatków celem dostosowania do faktycznych potrzeb (korekta odpisu na ZFŚS).

 

 

2.  Dział 700 -  Gospodarka mieszkaniowa                                                             0,00 złotych

 

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                   0,00 złotych

 

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmienia się plan wydatków celem dostosowania do zakresu realizowanych zadań w części dotyczącej dotacji na zadania rządowe.

 

 

3.  Dział 710 - Działalność usługowa                                                                      +2.000,00 złotych

 

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany                                                                     +2.000,00 złotych

 

W dziale 710-Działalność usługowa, rozdziale 71015 – Nadzór Budowlany dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.495.2015.4 z dnia 12.11.2015 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącej działalności Inspektoratu.

4.  Dział 750 -  Administracja publiczna                                                               +2.400,00 złotych

 

Rozdział 75019 – Rady Powiatów                                                                          0,00 złotych

 

W dziale 750- Administracja publiczna,  rozdziale 75019 – Rady Powiatów dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z wnioskiem celem zabezpieczenia środków na płatności.

 

 

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe                                                                 +2.400,00 złotych

 

W dziale 750- Administracja publiczna,  rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe dokonuje się  zwiększenia planu wydatków o środki uzyskane z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego a podlegające rozliczeniu.

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wymianę urządzenia UTM Netasq U70 pracującego na styku sieci lokalnej Starostwa z siecią internet.

 

5. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                          0,00 złotych

 

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                              0,00 złotych

 

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się  zmian w planie wydatków

-zgodnie z wnioskiem PF.0332.22.2015 z dnia 3.12.2015 (przeniesienie środków na nagrody dla funkcjonariuszy zastępujących osoby na zwolnieniach lekarskich)

- zgodnie z wnioskiem PF.0332.21.2015 z dnia 24.11.2015 celem zabezpieczenia środków na niezbędne zakupy, paliwa, energię elektryczną, zakup sprzętu do Stanowiska Kierowania i wydziału organizacyjno-kadrowego, materiałów do remontów, odnowienie licencji programów komputerowych.

 

 

6.  Dział 758 -  Różne rozliczenia                                                                         +173.688,00 złotych

 

Rozdział 75818– Rezerwy ogólne i celowe                                                             +173.688,00 złotych

 

Zwiększa się rezerwy o kwotę 173.688,00 zł.  

Łączna kwota rezerw po zmianach wynosi  314.393,00 złotych.

 

 

7.  Dział 801 -  Oświata i wychowanie                                                               -20.311,97 złotych

 

Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne                                                      0,00 złotych

 

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80105- Szkoły Podstawowe Specjalne zmienia się plan wydatków  celem zabezpieczenia środków na zakup wykładziny do Sali sportowej, środki czystości, tonery, papier ksero-wniosek 3141.18.2015 z dnia 7.12.2015r.

 

 

Rozdział 80105- Przedszkola specjalne                                                                   0,00 złotych

 

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80105- Przedszkola Specjalne  dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z wnioskiem jednostki 3141.18.2015 z dnia 7.12.2015r. celem zabezpieczenia środków na zakupy niezbędnych materiałów.

 

Rozdział 80110- Gimnazja                                                                                       -849,97 złotych

 

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80110- Gimnazja dokonuje się

-zmniejszenia planu wydatków w związku z pismem Burmistrza Sierakowa RFK.3032.2.10.2015.BD z dnia 30.11.2015 informującym o zmniejszeniu przez Wojewodę Wielkopolskiego poziomu dotacji celowej na zadania zlecone-wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne- zmiana ma za zadanie dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

- Zmian w planie wydatków zgodnie z wnioskiem 20/ZSS/2015 z dnia 9.12.2015 celem prawidłowego realizowania budżetu.

 

Rozdział 80111- Gimnazja specjalne                                                                       0,00 złotych

 

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80111- Gimnazja specjalne dokonuje się zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków na zakup kuchenki elektrycznej do pomieszczenia prace techniczne, środki czystości, tonery, papier ksero-wniosek 3141.18.2015 z dnia 7.12.2015r.

 

 

Rozdział  80120-Licea Ogólnokształcące                                                                -1.952,00 złotych

 

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea Ogólnokształcące dokonuje się zmniejszenia planu wydatków celem dostosowania do faktycznych potrzeb (korekta odpisu na ZFŚS). Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków

- wniosek 7/2015 z dnia 26.11.2015 celem zabezpieczenia środków na szkolenie nauczycieli

-wniosek 8/2015 z dnia 4.12.2015 celem zabezpieczenia środków na wypłatę zasiłków ZUS dla pracowników

Wniosek 9/2015 z dnia 8.12.2015 celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych, żarówek, świetlówek, środków czystości, materiałów do napraw.

 

 

Rozdział  80130- Szkoły zawodowe                                                                        -17.081,00 złotych

 

Zespół Szkół  Nr 1 w Międzychodzie                                                                        -2.530,00 zł

 

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły Zawodowe- Zespół Szkół nr 1 w Międzychodzie  dokonuje się zmniejszenia planu wydatków celem dostosowania do faktycznych potrzeb (korekta odpisu na ZFŚS). Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków celem sfinansowania zakupu prądownic hydrantowych, świetlówek i lamp do sal lekcyjnych, suszarki do toalety męskiej, środki czystości i materiałów malarskich (malowanie klasy we własnym zakresie), oraz wykonanie aktualizacji instrukcji p-poż.

 

 

 

Zespół Szkół  Nr 2 w Międzychodzie                                                                        -4.209,00 zł                 

 

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły Zawodowe- Zespół Szkół nr 2 w Międzychodzie dokonuje się dokonuje się zmniejszenia planu wydatków celem dostosowania do faktycznych potrzeb (korekta odpisu na ZFŚS)- pismo z dnia 4.12.2015r.

 

 

Zespół Szkół  Nr 3 w Międzychodzie                                                                        -8.150,00 zł                 

 

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły Zawodowe- Zespół Szkół nr 3 w Międzychodzie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków celem dostosowania do faktycznych potrzeb (korekta odpisu na ZFŚS). Ponadto dokonuje się zmian zgodnie z wnioskiem ZS NR3-0321-13/2015 z dnia 3.12.2015 celem zabezpieczenia środków na opłacenie faktury za recykling sprzętu oraz zakup pomocy naukowych.

 

 

Zespół Szkół  Sieraków                                                                                              -2.192,00 zł                

 

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły Zawodowe- Zespół Szkół Sieraków dokonuje się

-zmniejszenia wydatków celem dostosowania do faktycznych potrzeb (korekta odpisu na ZFŚS)- kwota 3.748,00zł

- zwiększenia planu w związku z otrzymaniem z PZU środków z przeznaczeniem na zakup sprzętu p-poż i sprzętu sportowego w zakresie działań promujących zdrowy i aktywny styl życia-1.556,00

- zmian w planie z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych (tablica i projektor multimedialny).

 

 

Rozdział 80134- Szkoły Zawodowe Specjalne                                                                   0,00 złotych

 

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80134- Szkoły Zawodowe Specjalne zmienia się plan wydatków zgodnie z wnioskiem jednostki 3141.18.2015 z dnia 7.12.2015r. celem zabezpieczenia środków na zakupy niezbędnych materiałów.

 

 

Rozdział  80146- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                               0,00 złotych

 

W dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80146- Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr  dokonuje się zmian celem dostosowania do potrzeb .

 

 

Rozdział  80148- Stołówki szkolne                                                                         -429,00 złotych

 

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80148- Stołówki szkolne dokonuje się  zmniejszenia planu wydatków celem dostosowania do faktycznych potrzeb (korekta odpisu na ZFŚS).

 

Rozdział  80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych                                                                          0,00 złotych

 

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych   -  dokonuje się zmian w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej organizację nauki i metod pracy dzieci niepełnosprawny (dotyczy ZS nr 3 )

 

 

8. Dział 852 -  Pomoc Społeczna                                                                                        +19.587,47 złotych

 

Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej                                                           +17.700,00 złotych

 

Dom Pomocy Społecznej Piłka-Zamyślin                                                                 +17.700,00 zł

 

W dziale 852- Pomoc Społeczna, 85202- Domy Pomocy Społecznej  dokonuje się zwiększenia planu wydatków, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, z przeznaczeniem na zakup sprzętu celem doposażenia jednostki w niezbędny sprzęt (podnośniki pacjenta dla oddziału Piłka i oddziału Zamyślin, wanna z hydromasażem dla oddziału Zamyślin).

Ponadto dokonuje się zmian zgodnie z wnioskiem jednostki DPS-NF/4489/2015  z dnia 7.12.2015r. (zakup miału, środki żywności, leki i materiały opatrunkowe)

 

Dom Pomocy Społecznej Łężeczki                                                                             0,00 zł

 

W dziale 852- Pomoc Społeczna, 85202- Domy Pomocy Społecznej  zmienia się plan wydatków    zgodnie z wnioskiem jednostki 9/2015 z dnia 16.11.2015 celem zabezpieczenia środków na umowę zlecenie na świadczenie usług pielęgniarskich (zastępstwo za chorego pracownika).

 

 

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie                                         +1.887,47 złotych

 

W rozdziale 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie dokonuje się zwiększenia  planu wydatków  o środki należne z tytułu obsługi Programu „Aktywny Samorząd” z przeznaczeniem na promocję , ewaluację i obsługę programu..

 

 

9.  Dział 853 -  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej           +3.000,00 złotych

 

Rozdział 85311 –Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych       +3.000,00 złotych

 

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale   85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększa się plan wydatków o środki pochodzące z Gminy Międzychód z przeznaczeniem na wydatki WTZ w Kwilczu

 

 

Rozdział 85321 –Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                       0,00 złotych

 

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale   85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  dokonuje się zmian celem dostosowania do faktycznych potrzeb (korekta odpisu na ZFŚS).

 

 

Rozdział 85333 –Powiatowe Urzędy Pracy                                                            0,00 złotych

 

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z wnioskiem jednostki PUP.FK-0201-10A/2015 z dnia 7.12.2015r.

 

 

10.   Dział 854 -  Edukacyjna Opieka Wychowawcza                                         -1.357,00 złotych

 

Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze                                0,00 złotych

 

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale   85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze zmienia się plan wydatków celem zabezpieczenia środków na zakup podnośnika dla ucznia niepełnosprawnego.

 

 

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne                                     -168,00 złotych

 

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków zgodnie z wnioskiem jednostki (korekta odpisu na ZFŚs). Ponadto dokonuje się zmian celem prawidłowej realizacji budżetu (druk kart zakup papieru i tonerów).

 

 

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne                                                             -1.189,00 złotych

 

 

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale   85410 – Internaty i bursy szkolne dokonuje się  zmniejszenia planu wydatków celem dostosowania do faktycznych potrzeb (korekta odpisu na ZFŚS). Ponadto dokonuje się zmian zgodnie z wnioskiem ZS NR3-0321-13/2015 z dnia 3.12.2015 celem zabezpieczenia środków na wypłatę zasiłku chorobowego.

 

 

11.  Dział 921 -  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                0,00 złotych

 

Rozdział 92195 – Pozostała działalność                                                                  0,00 złotych

 

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 – Pozostała działalność dokonuje się zmian w planie wydatków celem dostosowania do faktycznych potrzeb-pismo OK.3021.25.2015 z dnia 2.12.2015r.

 

 

12.  Dział 926 -  Kultura fizyczna                                                                          0,00 złotych

 

Rozdział 92695 – Pozostała działalność                                                                  0,00 złotych

 

W dziale 926- Kultura fizyczna , rozdziale 92695 – Pozostała działalność dokonuje się zmian w planie wydatków celem dostosowania do faktycznych potrzeb-pismo OK.3021.25.2015 z dnia 2.12.2015r.

 

 

 

PONADTO:

 

Zgodnie z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego nr  FB-I.3111.366.2015.3  i FB-I.3111.524.2015.6 dokonuje się blokady środków w R.85156 §2110 w kwocie 144.942,

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystyna Talarek 22-02-2016 14:17:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Talarek 22-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Krystyna Talarek 22-02-2016 14:17:25