Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XIII/68/2015 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

UCHWAŁA NR XIII/68/2015

Rady Powiatu Międzychodzkiego

z dnia 17 grudnia 2015r.

 

w sprawie  uchwały  budżetowej  na rok 2016

 

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.1445) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

 

§ 1.1.  Ustala się dochody budżetu powiatu  na rok 2016 w łącznej kwocie    

           46.978.688,00 zł,

            z tego:

-           dochody bieżące w kwocie  43.818.664,00 zł

  -           dochody majątkowe w kwocie   3.160.024,00zł

                 zgodnie z załącznikiem  nr 1 do uchwały.

2.  Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

 

          1)   Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  i innych  
  zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości                     4.856.509,00 zł,                                  

                 zgodnie z załącznikiem nr 3.

 1. Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień
  z organami administracji rządowej, w wysokości                                   2.000,00 zł,

      zgodnie z załącznikiem nr 4.

 1. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości         2.305.968,00 zł,

      zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu  na rok 2016 w łącznej kwocie    46.769.688,00 zł, 

           z tego:

 

            -wydatki bieżące w kwocie                                                                  41.197.561,87 zł

            - wydatki majątkowe w kwocie                                                              5.572.126,13 zł

            zgodnie z załącznikiem nr 2.

2.  Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

 

          1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości                                   4.856.509,00 zł,

               zgodnie z załącznikiem nr 3.

 1. Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości                                      2.000,00 zł,                                                   zgodnie z załącznikiem nr 4.
 2. Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości                       2.305.968,00 zł,

      zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) Wydatki  na programy finansowane  z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 20.000,00 złotych.

 

§ 3.  Nadwyżka   w kwocie 209.000,00 złotych zostanie przeznaczona  na spłatę

        zobowiązań.

 

§ 4.  Określa się łączną kwotę  planowanych przychodów budżetu w wysokości

        573.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości

       782.000,00    złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz 

       emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.573.000,00 zł,

        w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu   

        3.000.000,00zł;

 

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

 

 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.583.509 zł,
 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 720.446,00 zł,

 zgodnie z załącznikiem nr 7 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe
 i celowe związane z realizacją zadań).

 

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

 

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 3.573.000,00 złotych,  w tym:  

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości     3.000.000,00 zł  ,

 1. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków  

między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i   wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,

 1. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach  niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

 

§ 9. Dochody  z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy   
        Prawo  ochrony środowiska  przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu
        ochrony  środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 8.

 

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

 

 1. ogólną w wysokości  194.461,00 zł,
 2.  rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym - 75.000,00 zł,
 3. rezerwę celową (na cele związane z opieką społeczną) – 100.064,00 zł
 4. rezerwę celową (na cele oświatowe) – 193.375,00 zł.
 5. rezerwę celową (na wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym z tytułu udzielonego poręczenia) – 654.820,24 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016
       i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

   

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystyna Talarek 22-02-2016 13:16:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Talarek 22-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Krystyna Talarek 22-02-2016 13:16:05