Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XIII/67/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2016?2019

UCHWAŁA NR XIII/67/2015

Rady Powiatu Międzychodzkiego

 z dnia 17 grudnia 2015 r.


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego
na lata 2016–2019

 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.)  oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015.1445) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się  Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Międzychodzkiego obejmującą:

       1. Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu,   
  przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody
  budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu – zgodnie
  z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

         2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe,   zgodnie z  załącznikiem nr 2
   do uchwały.

§ 2. Do niniejszej uchwały dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3. 1.Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z reali­zacją przedsięwzięć,     określonych   załącznikiem nr 2 do uchwały.

 2.Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, któ­rych realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3.Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w  ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Traci moc uchwała nr III/17/2015 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2015-2020 wraz ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem  01 stycznia 2016.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2016-2019. okres na jaki sporządzono prognozę finansową Powiatu Międzychodzkiego wynika z dwóch przesłanek. Pierwszą jest zapis art.222 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Ustęp pierwszy mówi o tym, że prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat. Nie może być jednak krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków przeznaczone na realizację przedsięwzięć. Ustęp drugi art.227 cytowanej ustawy mówi o tym, że prognozę kwoty długu, która stanowi część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku Powiatu Międzychodzkiego termin spłaty zarówno tych już zaciągniętych zobowiązań oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2016 upływa w roku 2019.

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wzięto pod uwagę:

 

-wielkość zobowiązań Powiatu, wynikających z zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek przeznaczonych na finansowanie  zadań inwestycyjnych oraz tych, które zostaną zaciągnięte w roku 2016.

- wielkość zobowiązań Powiatu wynikających z uchwały nr 95/116/2013 Zarządu Powiatu Międzychodzkiego z dnia 28  marca 2014r. w sprawie poręczenia  w wysokości 11.131.944,00 złotych pożyczki zaciągniętej przez SP ZOZ Międzychód w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu.

 

Pożyczka przeznaczona jest na finasowanie wydatków inwestycyjnych  związanych z realizacją zadania  „Rozbudowa i  modernizacja obiektów szpitalnych SP ZOZ Międzychód  o pawilon diagnostyczno-zabiegowy z bazą łóżkową w celu dostosowania do wymogów Ministra Zdrowia”

Poręczenie jest terminowe i ustalono  je na okres 2013-2031.

 

Kwoty poręczenia zabezpieczające spłatę pożyczki ujmowane będą w uchwałach   budżetowych w kolejnych latach następująco:

 

a)         Rok 2015 – 421.665,24 złotych pożyczka spłacona przez SP ZOZ

b)         Rok 2016 - 654.820,24 złotych

c)         Rok 2017 - 654.820,24 złotych

d)         Rok 2018 - 654.820,24 złotych

e)         Rok 2019 - 654.820,24 złotych

f)         Rok 2020 - 654.820,24 złotych

g)         Rok 2021 - 654.820,24 złotych

h)         Rok 2022 - 654.820,24 złotych

i)          Rok 2023 - 654.820,24 złotych

j)          Rok 2024 - 654.820,24 złotych

k)         Rok 2025 - 654.820,24 złotych

l)          Rok 2026 - 654.820,24 złotych

m)       Rok 2027 - 654.820,24 złotych

n)         Rok 2028 - 654.820,24 złotych

o)         Rok 2029 - 654.820,24 złotych

p)         Rok 2030 - 654.820,24 złotych

q)         Rok 2031 - 654.820,16 złotych

 

 

 

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące planowanych
i wykonanych wydatków w latach poprzednich, strukturę zobowiązań, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa, informacje o faktach mających wpływ na gospodarkę finansową a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie Powiatu Międzychodzkiego. Bazę wyjściową do planowania dochodów i wydatków powiatu stanowił rok 2015, w tym istniejąca struktura organizacyjna oraz istniejące źródła dochodów i tytuły do ponoszenia wydatków z uwzględnieniem przedsięwzięć o charakterze jednorazowym czy niepowtarzalnym albo niepewnych.

Szczegółowe objaśnienia wartości przyjętych przy planowaniu dochodów:

Przy szacowaniu wielkości dochodów opierano się przede wszystkim na analizie danych
o wielkościach dochodów uzyskiwanych w latach ubiegłych, w tym o zmianach w odniesieniu do dochodów pierwotnie planowanych oraz dochodach uzyskiwanych w trakcie roku budżetowego.

Założono ogólny wzrost dochodów w roku 2016 w związku z podpisanymi umowami o dofinansowanie inwestycji oraz dodatkowe wpływy od dnia 1.01.2016 z tytułu opłaty eksploatacyjnej (w roku 2016-925.000,00 złotych)  Przy określaniu wielkości dochodów uwzględniono tylko te źródła, z których uzyskanie dochodów jest stosunkowo pewne.

Na te wielkości wpływ miały przede wszystkim następujące założenia, przyjęte przy szacowaniu dochodów:

- dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa przyjęto zgodnie z informacjami,

- dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone oraz innych zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z informacjami,

- przy prognozowaniu dochodów przekazywanych z innych jst, przede wszystkim powiatów na zadania związane z umieszczaniem dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz w rodzinach zastępczych na terenie powiatu międzychodzkiego przyjęto, aktualne wysokości należnych dotacji,

- udział w PIT i CIT –przyjęto  zgodnie z założeniami w budżecie państwa,

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych- zachowano ostrożność w szacowaniu powyższych dochodów. W poszczególnych latach przyjęto wysokość należnych spłat rat za wykupy lokali zgodnie z już zawartymi aktami notarialnymi oraz wpływy z drobnych sprzedaży np. lokali. W 2016 nie planuje się sprzedaży mienia. Ewentualne dochody można uzyskać ze sprzedaży pozostałych lokali w bloku mieszkalnym w Łężeczkach ale na etapie planowania budżetu żaden z najemców nie wyraził woli zakupu lokalu.

W budżecie zaplanowano dochody z wysokości 1212 zł z tytułu rat za wykup lokali. Dodatkowe wpływy ze sprzedaży majątku  Zarząd postanowił przyjąć do planu budżetu dopiero po ich zrealizowaniu i proponuje przeznaczać je przede wszystkim na spłatę zadłużenia powiatu,

 

- w dochodach własnych z tytułu najmu i dzierżawy uwzględniono dzierżawę składników majątkowych, które stanowią własność Powiatu Międzychodzkiego i   przeznaczone są pod dzierżawę,

- w pozostałych dochodach własnych uwzględniono dotychczasowe tendencje co do wzrostu dochodów z poszczególnych tytułów czy też w przypadku ich niewykonania zaniechano uwzględnienia tych dochodów w WPF.

W latach następnych wysokość dochodów ustalono  na poziomie niższym niż rok 2016 po odjęciu dochodów jednorazowych (np. dotacje na inwestycje, pomoc finansową, sprzedaż mienia itp.)   ponieważ szacowanie ewentualnych wzrostów podatków, subwencji i innych dochodów otrzymywanych z budżetu państwa objęte byłoby zbyt dużym błędem. Trudno jest przewidzieć dalsze zmiany legislacyjne mające wpływ na dochody samorządów np. wprowadzanie wyższej kwoty wolnej od podatku bez jednoczesnego ustawowego uzupełnienia dochodów samorządów. . Spadająca liczba uczniów nie pozwala zakładać wzrostu subwencji oświatowej a wręcz jej obniżenie. Również możliwość aplikowania o środki zewnętrzne (unijne) związana z ograniczeniem możliwości zadłużania się samorządów stanowi ograniczenie szacowania poziomu dochodów ogółem. 

Szczegółowe objaśnienia dotyczące przyjętych wielkości wydatków:

- przy szacowaniu wielkości wydatków opierano się przede wszystkim na zadaniach realizowanych przez powiat w roku bieżącym i planowane do realizacji w latach następnych,  wynikające
z obowiązujących przepisów prawa oraz założeń planu rozwoju powiatu,

- poszczególne wydatki kalkulowane były w oparciu o ponoszone koszty z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,

- wielkość wydatków szacowana była w powiązaniu z dochodami, stanowiącymi źródło ich finansowania,

- planowanie wydatków w poszczególnych latach oparto na istniejącej strukturze organizacyjnej powiatu, z uwzględnieniem koniecznych zmian.

Szczegółowa analiza źródeł dochodów, wydatków o charakterze obowiązkowym oraz istniejących zobowiązań wykazała, że konieczne jest ograniczenie wydatków bieżących . Bez tego ograniczenia, ze względu na istniejące  źródła dochodów i ich przewidywaną wysokość – brak jest środków na finansowanie istniejących jednostek organizacyjnych w obecnych kształcie.   Zmniejszenie wydatków  jest konieczne do zapewniania dalszego funkcjonowania powiatu i jego jednostek organizacyjnych oraz spłaty zaciągniętych zobowiązań,

- po roku 2016 nie uwzględniono znaczących realizacji wydatków majątkowych, przede wszystkim zabezpieczając środki na zapewnienie działania jednostek organizacyjnych oraz spłaty kredytu.  Na dzień sporządzania prognozy brak jest danych czy podstaw do planowania wydatków o charakterze inwestycyjnym. Wydatki majątkowe będą realizowane w przypadku możliwości pozyskania na ich realizację środków ze źródeł zewnętrznych.

Przychody i rozchody

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wzięto pod uwagę  wielkość zobowiązań Powiatu, wynikających z zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów przeznaczonych na finansowanie  zadań inwestycyjnych oraz tych, które zostaną zaciągnięte w roku 2016.

W roku 2015 odstąpiono od  realizacji inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P na odcinku Lubosz-Chudobczyce-gr.powiatu na długości 3083m”. Pismem z dnia 2.10.2015 Wojewoda Wielkopolski poinformował Zarząd Powiatu o przyznaniu na realizację ww zadania kwoty znacznie niższej niż wnioskowana (kwota wnioskowana 1.609.878,00 zł) oraz zażądał potwierdzenia realizacji zadania do dnia 30 listopada 2015. Pismem KD.7011.14.2015 z dnia 7.10.2015 Zarząd Powiatu poinformował Wojewodę, że dotacja jest niewystarczająca a rozpoczęcie i zakończenie zadania do dnia 30.11.2015-jest niemożliwe ze względu na termin, procedury przetargowe oraz zakres i charakter planowanych robót. Koszt całkowity zaniechanej inwestycji to kwota 3.252.257 zł. Udział Powiatu miał być finansowany częściowo z kredytu (kwota 1.434.820,00 zł.) W związku z tym Zarząd Powiatu podjął decyzję o odstąpieniu od zaciągania kredytu w bieżącym roku. Wobec tego zadłużenie na dzień 31.12.2015 z tytułu kredytu wynosić będzie 2.400.000,00 złotych (kredyt na współfinansowanie wydatków unijnych) a z tytułu pożyczki 190.000,00 złotych.

W roku 2016 planowane jest zaciągnięcie kredytu w wysokości 573.000,00 złotych na wydatki inwestycyjne.

Lata spłaty 2017- kwota 200.000,00

                  2018 – kwota 200.000,00

                  2019- kwota 173.000,00

 

W projekcie WPF na lata 2016-2019 jako dane bazowe ujęto dane z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu planowanej do podjęcia przez Radę Powiatu  uchwałą w dniu 19.11.2015r.

Spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań planuje się dokonać ze środków własnych. W latach 2016-2019 zaplanowano rozchody przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  z tytułu kredytów i pożyczek. W przypadku kredytów już zaciągniętych wielkość spłat wynika z harmonogramów spłat dołączonych do poszczególnych umów. Analiza w tym zakresie wykazała, że zadłużenie Powiatu jest na bezpiecznym poziomie, ale wymaga monitorowania.

 

 W projekcie WPF  ujęto środki na ewentualny udział własny do  programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł  zagranicznych niepodlegających zwrotowi. 

Z art.243 ustawy o finansach publicznych wynika, że łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2016-2019 wielkości dochodów bieżących i ze sprzedaży majątku, wielkości wydatków oraz spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami spełniają ww relację.

 

                                                                             

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystyna Talarek 22-02-2016 13:12:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Talarek 22-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Krystyna Talarek 22-02-2016 13:12:21