Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

uchwała nr XII/64/2015 w sprawie przyjęcia ?Programu odbudowy zwierzyny drobnej poprzez jej wsiedlanie oraz redukcję drapieżników na terenie powiatu międzychodzkiego na lata 2016-2020?

UCHWAŁA  NR XII/64/ 2015

Rady   Powiatu  Międzychodzkiego

z dnia 19  listopada 2015 roku


w   sprawie  przyjęcia  „Programu odbudowy  zwierzyny  drobnej poprzez  jej  wsiedlanie 
oraz redukcję  drapieżników  na  terenie  powiatu międzychodzkiego na lata 2016-2020”

 

 

Na  podstawie  art.  4  ust 1  pkt  13  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998 roku  o  samorządzie  powiatowym ( Dz.U. z 2015 r. , poz. 1445)  oraz  art. 407   pkt. 3  ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001 r. Prawo  ochrony  środowiska  (Dz.U. z  2013 r. poz. 1232  z poź.  zm. )

Rada  Powiatu  uchwala , co  następuje:

§1.  Przyjmuje  się „Program odbudowy  zwierzyny  drobnej poprzez  jej  wsiedlanie   oraz
       redukcję  drapieżników  na  terenie  powiatu międzychodzkiego na lata 2016-2020”
       zgodnie  z  treścią  Programu  stanowiącą  załącznik  do  niniejszej   uchwały.

§ 2. Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi   Powiatu.

§ 3. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

 

 

 Uzasadnienie

 

do  uchwały   nr  XII/64/2015

Rady  Powiatu  Międzychodzkiego

z dnia   19  listopada  2015  roku

 

W latach 2010-2015 Starostwo  Powiatowe  w  Międzychodzie realizowało program  odbudowy  populacji  zwierzyny  drobnej  i  redukcji  drapieżników na terenie powiatu międzychodzkiego.  Zarząd  Powiatu  Międzychodzkiego po zapoznaniu się ze sprawozdaniem  z  realizacji i wynikami  programu,   proponuje  jego  kontynuację  w  latach  2016-2020. Ocenę realizacji  dotychczasowego  programu  oraz  wniosek o jego  kontynuację  sporządzono  na  podstawie  analizy  przeprowadzonej  przez  wszystkie   koła  łowieckie  uczestniczące  w  Programie.

 

Zgodnie  z  przepisami  ustawy  Prawo  ochrony  środowiska  do  zadań  powiatów  należy  finansowanie  ochrony  środowiska  i gospodarki  wodnej   na zadania  służące  ochronie  środowiska  wynikające  z zasady  zrównoważonego  rozwoju  i polityki  ekologicznej  państwa. Wychodząc  na  przeciw  działaniom  na rzecz  poprawy  warunków  bytowania  zwierzyny  drobnej  poprzez  redukcję  lisa proponuje się  przyjąć   „Programu odbudowy  zwierzyny  drobnej poprzez  jej  wsiedlanie   oraz redukcję  drapieżników  na  terenie  powiatu międzychodzkiego na lata 2016-2020”

 

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do  uchwały  nr XII/64/ 2015

                                                                                 Rady  Powiatu  Międzychodzkiego

                                          z  dnia 19 listopada 2015r.

 

 

   

 

 

               PROGRAM  ODBUDOWY  POPULACJI  ZWIERZYNY  

 

                      DROBNEJ    POPRZEZ   JEJ    WSIEDLANIE 

               

                       ORAZ    REDUKCJĘ   DRAPIEŻNIKÓW 
 

                   NA  TERENIE  POWIATU  MIĘDZYCHODZKIEGO

 

                                           NA   LATA  2016-2020

 

 

                               

 

Opracowanie:
Wydział Ochrony Środowiska,
Rolnictwa  i  Leśnictwa
Starostwa Powiatowego w Międzychodzie

 

 

                                    

 

 

MIĘDZYCHÓD ,  LISTOPAD   2015

                                                                                     

                           

Spis  treści

 

 

 

I.  Wstęp …................................................................................................................................   2

 

II.  Podstawy  prawne................................................................................................................    3    

 

III. Charakterystyka   obszaru     objętego   Programem,  w tym  informacje     na    temat 

     uczestniczących  w  programie   obwodów  łowieckich   ..........................................................3

 

IV. Planowane  na  lata  2016-2020  działania  programu  związane  z  redukcją  liczebności

     drapieżników  oraz   poprawa  bytowania  i  liczebności  zwierzyny  drobnej ..................       5

 

V. Zasady  premiowania   za  pozyskanie  drapieżników  oraz  wsiedlania  zwierzyny

    drobnej …...........................................................................................................................      5

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   2  - 

 

        WSTĘP

 

Zmiany środowiskowe spowodowane działalnością człowieka doprowadziły do rozregulowania zależności pomiędzy poszczególnymi elementami przyrody ożywionej,  w tym również populacjami  zwierząt  łownych. W związku  z  powyższym  konieczne się stało sterowanie tymi elementami w celu  doprowadzenia do uzyskania równowagi przyrodniczej.

Głównymi przyczynami spadku ilości zwierzyny drobnej nie jest użytkowanie łowieckie lecz przede wszystkim : redukcja naturalna tych gatunków przez drapieżniki zarówno znajdujące się na liście zwierząt łownych ( lis, jenot, borsuk, kuna, tchórz, norka amerykańska, szop pracz), jak i znajdujące się na liście zwierząt chronionych( jastrząb gołębiarz, myszołów zwyczajny i włochaty, kruk, sroka, wrona siwa) a także przez zwiększającą się liczbę zdziczałych psów i kotów. Pozostałe przyczyny to rozwijająca się chemizacja i mechanizacja szczególnie w  rolnictwie, niesprzyjające  sposoby  koszenia  traw (sianokosy głównie w okresie rozrodu tych gatunków) i zbóż, a  także głębokie  zmiany powodowane przez człowieka w środowisku  bytowania  poszczególnych  gatunków (zmiana struktury upraw rolnych, niszczenie  zakrzaczeń i zadrzewień śródpolnych, oczek wodnych). Dotychczasowe działania dotyczące utrzymania różnorodności gatunkowej  środowiska  naturalnego nie  jest wystarczająca. Nieodzownym staje się więc  podjęcie   pilnych   działań   mających   na   celu   zagęszczenie   populacji   poszczególnych    gatunków,   poprzez  odpowiednie  wsiedlanie   osobników z hodowli zamkniętych. Rada  Powiatu  Międzychodzkiego  w  dniu  07  października  2010 r. uchwałą  nr  XLI/260/2010   przyjęła  „Program  Odbudowy  Populacji  Zwierzyny  Drobnej w Powiecie  Międzychodzkim – Etap

I  Program Redukcji  Drapieżników  w Obwodach   Łowieckich Dzierżawionych  przez  Koła  Łowieckie  na Terenie  Powiatu  Międzychodzkiego”. Podjęte  działania  miały  głównie  na celu zahamowanie  zmniejszającej się  liczebności  zwierzyny  drobnej  na  terenie powiatu  międzychodzkiego  poprzez  redukcję  drapieżników (lisa, jenota, kuny).  W  wyniku  obniżenia się  populacji  lisa  Rada  Powiatu  Międzychodzkiego  uchwałą  nr  XV/111/2012 w dniu  8 marca  2012 roku  przyjęła  „ Program  Odbudowy  Populacji  Zwierzyny  Drobnej  w  Powiecie  Międzychodzkim    na lata 2012 – 2015   etap  II  - wsiedlanie   zwierzyny  drobnej  w obwodach  łowieckich  dzierżawionych  przez  koła łowieckie na terenie powiatu  międzychodzkiego”. Głównym  założeniem  Programu  jest  doprowadzenie, poprzez  odpowiedni intensywny  odstrzał, do  obniżenia  zagęszczenia  lisa i jenota  do  poziomu  2-3  osobników  na 1000 ha  oraz  odbudowa  populacji  zwierzyny  drobnej  poprzez  wsiedlanie   bażanta.

 

 

 

 

 

-  3  -

II.  Podstawy  Prawne

Zgodnie  z  ustawą  Prawo  ochrony  środowiska  organy  wykonawcze  powiatów, w celu  realizacji  polityki  ekologicznej  państwa, sporządzają  powiatowe  programy  ochrony środowiska. Programy  te  określają w  szczególności : cele  ekologiczne, priorytety ekologiczne, rodzaj 
i harmonogram  przedsięwzięć  ekologicznych, środki  niezbędne do  osiągnięcia  celów, w tym mechanizmy  prawno  ekonomiczne i środki  finansowe. Na  podstawie  art. 407  pkt. 3  ustawy 
z dnia  27  kwietnia  2001 r.  Prawo  ochrony środowiska (Dz. U.  z 2013 r. poz. 1232  z późn. zm.) środki  powiatowych  funduszy  ochrony  środowiska przeznacza  się  na zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie  środowiska i  gospodarce  wodnej, wynikające  z zasady  zrównoważonego  rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska. Ustawa z dnia  5 czerwca  1998 roku  o  samorządzie  powiatowym (DZ.U. z 2015 r., poz. 1445) w art.  4 ust. 1 pkt  13  wymienia  wśród  zadań publicznych  realizowanych  przez  powiat, działania  w zakresie  ochrony środowiska i  przyrody.

Realizacja  przedsięwzięć  niniejszego  programu  mieści  się  w ustawowych  zadaniach  łowiectwa, które zgodnie z art. 1  ustawy  Prawo Łowieckie z dnia  13  października 1995 r.   (Dz.U. z 2013 r. poz. 1226  z późn. zm. ), stanowi  element  ochrony  środowiska   przyrodniczego.

 

III.  Charakterystyka     obszaru    objętego  Programem, w tym  informacje   na     temat

        uczestniczących   w  programie    obwodów  łowieckich 

 

 Powiat międzychodzki znajduje się w zachodniej części Wielkopolski, przy granicy województw  wielkopolskiego i lubuskiego. Geograficznie  teren powiatu położony jest
w Pradolinie Toruńsko - Ebsburskiej. Okolice powiatu międzychodzkiego mają bardzo  urozmaiconą  sieć hydrograficzną . Powierzchnia  powiatu  wynosi 73 644 ha  i zamieszkiwana jest przez 37 126 mieszkańców . W skład powiatu wchodzą cztery gminy: Chrzypsko Wielkie, Kwilcz, Międzychód, Sieraków. Charakterystyczna cechą, która wyróżnia powiat na mapie turystycznej Wielkopolski jest ponad 100 jezior w mocno pofałdowanym, polodowcowym krajobrazie Pojezierza  Międzychodzko - Sierakowskiego. Na terenie powiatu wydzielonych zostało 7 polnych  obwodów  łowieckich o łącznej   powierzchni użytkowej 39 093 ha, które dzierżawi  7  kół  łowieckich. Lasy   Państwowe,   których  powierzchnia stanowi około 1/4 powierzchni obwodów  łowieckich  administrowane  są  przez Nadleśnictwa  w  Międzychodzie, Sierakowie, Pniewach oraz   niewielką  część  lasów   w  administracji  Nadleśnictwa   Wronki oraz  Bolewicach.

 

 

- 4 -

W  celu  zwiększenia  powierzchni  użytkowej   terenu   objętego  Programem, przyjęto dodatkowo   dwa  obwody  łowieckie  leśne  znajdujące  się  na  terenie   powiatu  międzychodzkiego.  Obwód  łowiecki  nr  149  o powierzchni  7916 ha dzierżawiony  przez Koło  Łowieckie  nr  98  "RYŚ"  oraz  obwód  łowiecki  nr  148  o  powierzchni  użytkowej 5287 ha  dzierżawiony  przez  Koło  Łowieckie nr  9  "DIANA"     

Obwody   łowieckie    polne  powiatu    międzychodzkiego :

 

        1. Obwód  Łowiecki  Nr 141     powierzchnia        użytkowa  6187  ha

     Dzierżawca – Koło  łowieckie Nr 45 „Bażant" Chrzypsko W.

 

2.Obwód   Łowiecki   Nr  142   powierzchnia  użytkowa   5680 ha

    Dzierżawca – Koło  Łowieckie   Nr 44 „Daniel " Sieraków

 

3. Obwód Łowiecki Nr 143     powierzchnia  użytkowa  7118 ha

    Dzierżawca: Koło  Łowieckie   Nr 43 „Słonka " Kwilcz

 

4. Obwód  Łowiecki   Nr 144   powierzchnia  użytkowa  6 412 ha

    Dzierżawca: Koło  Łowieckie  Nr 97 „Lis " Międzychód

 

5. Obwód Łowiecki  Nr 145  powierzchnia  użytkowa    4 216 ha

    Dzierżawca: Koło Łowieckie   Nr 27 „Ponowa" Poznań 

 

6. Obwód  Łowiecki  Nr 146     powierzchnia  użytkowa  4 193 ha
     Dzierżawca: Kolo Łowieckie Nr 227 „Czajka" Poznań

 

7.  Obwód  Łowiecki  Nr  147  powierzchnia  użytkowa  5 287 ha

     Dzierżawca : Kolo  Łowieckie  nr  16  „ Dzik” Poznań

               Razem  powierzchnia  użytkowa  39 093 ha

        

          Obwody  łowieckie  leśne 

             1.  Obwód  Łowiecki  Nr  149  powierzchnia  użytkowa  7 916 ha

     Dzierżawca :  Koło  Łowieckie   nr  98  „Ryś”

                                                                            

   2. Obwód  Łowiecki  Nr  148  powierzchnia  użytkowa  5 970 ha

      Dzierżawca : Kolo  Łowieckie nr  9   "DIANA"

 

-   5  -

 

  Razem   powierzchnia  użytkowa  kół   łowieckich  biorących  udział  w  Programie  wynosi   
    52  979 ha.

 

 

 

 

Warunki  naturalne  dla  rolnictwa  są  przeciętne, przeważają  gleby  słabe, głównie  bielicowe i  brunatne. Użytki  rolne  stanowią  41 %  powierzchni  powiatu w tym  grunty  orne  ok.  70 %.  Lesistość  powiatu  wynosi  ponad  40 %.Przedsięwzięcia  realizowane  w ramach  Programu  odbudowy  populacji  zwierzyny  drobnej  i redukcji  drapieżników  na  terenie  powiatu  międzychodzkiego  nie  mają  wpływu  na  funkcjonowanie  obszarów  NATURA  2000.

 

IV.   Planowane  na  lata  2016-2020  działania  programu  związane  z  redukcją  liczebności

       drapieżników  oraz   poprawa  bytowania  i  liczebności  zwierzyny  drobnej

 

Planowany „Programu odbudowy  zwierzyny  drobnej poprzez  jej  wsiedlanie   oraz redukcję  drapieżników  na  terenie  powiatu międzychodzkiego na lata 2016-2020” prowadzony  będzie    na  obszarze  52979  ha  powierzchni użytkowej i obejmować będzie  9  kół  łowieckich biorących udział w  Programie. W  celu  poprawienia  sytuacji  zwierzyny  drobnej,  Powiat zamierza podjąć  szereg  działań  polegających  na  mobilizacji  kół  łowieckich  do  intensywnego  pozyskiwania  drapieżników, poprzez  m.in.:

1) organizację corocznego  konkursu na   „Najlepszego  Lisiarza  Powiatu  Międzychodzkiego” ;

2) organizację corocznego konkursu na „Najlepszych Lisiarzy  Kół  Łowieckich”;

3)  organizację   corocznie   „Powiatowych   polowań  na lisy”  z  uroczystym  zakończeniem oraz rozdaniem nagród;

4)  coroczny  zakup   dla  każdego  koła  łowieckiego  50 szt.  bażantów .

    Docelowym  założeniem  nowego  Programu  jest  doprowadzenie, poprzez  odpowiednio    prowadzony   intensywny  odstrzał, do  obniżenia  zagęszczenia  lisa  i jenota oraz  innych  drapieżników  do  poziomu  2-3  osobników  na 1000  ha  oraz  odbudowa  populacji  zwierzyny  drobnej na  terenie powiatu  międzychodzkiego  .

         

 

 

 

 

 

 

 

V.     Zasady  premiowania   za  pozyskanie  drapieżników oraz  wsiedlania  zwierzyny

         drobnej

    

Szczegółowe     zasady     realizacji Programu ustali   Zarząd   Powiatu  Międzychodzkiego
w „Regulaminie nagradzania  kół  łowieckich  w  związku  z osiągnięciami w zakresie redukcji  lisa   i drapieżników na   terenie  powiatu  międzychodzkiego”   oraz  w „Regulaminie  wsiedlania  zwierzyny  drobnej  w  kołach  łowieckich “.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystyna Talarek 22-02-2016 13:04:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Talarek 22-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Krystyna Talarek 22-02-2016 13:04:32