Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XII/63/2015w sprawie ? Programu współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi działającymi na terenie powiatu międzychodzkiego na rok 2016?

UCHWAŁA NR XII/63/2015

Rady Powiatu Międzychodzkiego

z dnia  19 listopada 2015r.

 

w sprawie „ Programu współpracy samorządu powiatowego
z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami uprawnionymi
działającymi na terenie powiatu międzychodzkiego  na  rok 2016”

Na podstawie art. 12 pkt. 11, ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. Ustaw z 2015r. poz.1445) w związku z art. 5a ust. 2  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zmianami) Rada Powiatu Międzychodzkiego uchwala, co następuje:

§ 1.      Uchwala się  „Program współpracy samorządu powiatowego   z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi działającymi na terenie powiatu międzychodzkiego  na rok 2016”  w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.      Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .

§ 3.      Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia .

 

 

 

UZASADNIENIE

do uchwały nr XII/63/2015

Rady Powiatu Międzychodzkiego

z dnia 19 listopada 2015r.

 

 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na organy administracji publicznej obowiązek współpracy z organizacjami pożytku publicznego przy realizacji zadań publicznych będących w zakresie działania tych organów.

 

Organizacje pozarządowe  zostały  poinformowane o możliwości wniesienia opinii i uwag  do przedłożonego programu współpracy. Do  dnia 30  października 2015 roku  żadna 
z organizacji nie wniosła zastrzeżeń do projektu Programu.

 

Obowiązek uchwalenia programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego wynika
z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Biorąc pod uwagę powyższe,  przedkłada się projekt niniejszej uchwały.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do uchwały nr XII63 / 2015

Rady Powiatu Międzychodzkiego

z dnia  19 listopada 2015r.

 

Program współpracy samorządu powiatowego

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi

 działającymi na terenie powiatu międzychodzkiego na  rok 2016

 

Organizacje pozarządowe, obok publicznego i prywatnego są  trzecim sektorem działającym na rzecz dobra publicznego. Przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są podstawą współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi .Działania podejmowane przez organizacje pozarządowe w dużej części uzupełniają się  działaniami podejmowanymi przez samorząd , co pozwala na efektywne i pełne realizowanie celów nadrzędnych tzn. służących ogólnemu rozwojowi Powiatu a co za tym idzie polepszeniu życia jego mieszkańców. Powiat Międzychodzki deklaruje wolę współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą swoją działalność na terenie  powiatu międzychodzkiego lub na rzecz jego mieszkańców.

§ 1

Cel główny i cele szczegółowe Programu

 

1. Umacnianie  i budowanie współpracy oraz partnerstwa pomiędzy powiatem    
       Międzychodzkim a organizacjami pozarządowymi.

2.   Celami szczegółowymi Programu są:

 

 1. poprawa jakości życia mieszkańców, poprzez  zaspokajanie potrzeb mieszkańców powiatu, w szczególności w zakresie: ochrony zdrowia, opieki społecznej, kultury, kultury fizycznej, aktywności społecznej,
 2. zaspokajanie potrzeb edukacyjnych i opiekuńczo -wychowawczych dzieci
  i młodzieży,
 3. umacnianie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za rozwój lokalnego środowiska,
 4.  integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,
 5. wspieranie programów i zadań realizowanych przez organizacje,
 6. promocja działalności organizacji pozarządowych,
 7. promocja Powiatu.

§ 2

Zasady współpracy

Współpraca Powiatu z organizacjami samorządowymi opiera się na zasadach:

 1. pomocniczości – samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym

     w niezbędnym zakresie

 1. suwerenności – szanując swoja autonomię powiat i organizacje pozarządowe

     nie narzucają sobie   własnych  stanowisk ,szanują swoją odrębność.

 1. partnerstwa- Powiat i organizacje pozarządowe są dla siebie partnerami
 2. efektywności- wspólne  dążenie do osiągnięcia najlepszych efektów realizacji zadań
 3. uczciwej konkurencji - polega na równym traktowaniu wszystkich podmiotów
       ubiegających się o realizację zadania publicznego
 4. jawności– działania samorządu są jawne, wszelkie możliwości współpracy
       z organizacjami pozarządowymi są znane, dostępne i zrozumiałe
 5. legalności- wszystkie działania Powiatu i organizacji pozarządowych są zgodne
       z przepisami prawa.

 

§ 3

Zakres przedmiotowy Programu

Zakres tematyki, która jest przedmiotem współpracy samorządu z organizacjami obejmuje  sferę pożytku publicznego określoną w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

§ 4

 

Forma współpracy

 

1. Współpraca Powiatu  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

     prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016  odbywać się będzie  

     w  formach finansowych i pozafinansowych.

2. Formy finansowe współpracy mogą obejmować:

 

            1) zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych  z zakresu
                wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

            2) zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych  z zakresu  
                nieodpłatnej pomocy prawnej ,

            3) wspieranie przez Samorząd działań podejmowanych przez organizacje
                pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

     

3. Formy pozafinansowe współpracy mogą obejmować:

 

1. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności
    i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków, w tym m.in. poprzez:

 

                  a) publikowanie ważnych informacji na stronie internetowej Powiatu, w tym

    również informacji otrzymanych od organizacji pozarządowych (w   
    zakładkach: „Komunikaty/Ogłoszenia ” oraz  w Bip-,, Organizacje
    pozarządowe”),

b) przekazywanie przez organizacje pozarządowe informacji
o przewidywanych lub realizowanych w 2016 r. zadaniach sfery publicznej,
których realizacja odbywa się w oparciu o środki inne niż wynikające
z Programu,

c) informowanie o planowanych terminach ogłaszania otwartych konkursów
ofert na realizację zadań publicznych na stronie internetowej Powiatu

(w zakładkach:„Komunikaty/Ogłoszenia ” orazw Bip-,, Organizacje
pozarządowe”)

d) przesyłanie do Starostwa informacji o zmianach, które zaszły w
organizacjach pozarządowych (np. zmiana składu władz, statutu, siedziby,
danych kontaktowych).

 

2. Udzielanie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez organizacje,
których tematyka wiąże się z Programem, np. poprzez możliwość nieodpłatnego
udostępniania lokalu, środków technicznych itp.;

 

3) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań

publicznych z innych źródeł niż budżet powiatu, m.in. poprzez informowanie
o potencjalnych źródłach finansowania oraz wystawianie stosownych
rekomendacji;

 

4) organizację, w miarę zgłaszanych potrzeb, spotkań organizacji pozarządowych
dotyczących np. rozwoju partnerstwa czy podejmowania wspólnych działań
i inicjatyw, będących jednocześnie formą integracji środowiska III sektora;

 

 1.  

 

6) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych
    w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 5

Priorytetowe zadania publiczne

Do priorytetowych zadań publicznych Powiatu, realizowanych w 2016 roku przy współudziale organizacji pozarządowych, należą zadania z zakresu:

 1. pomocy społecznej
 2. działań na rzecz osób niepełnosprawnych
 3. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 4. integracji społecznej,
 5. przeciwdziałania bezrobociu,
 6. kultury fizycznej i sportu
 7. kultury oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 8. promocji powiatu, turystyki i rekreacji.
 9. nieodpłatnej  pomocy  prawnej .

§ 6

Okres realizacji Programu

Program współpracy Samorządu Powiatowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego   działającymi  na terenie Powiatu międzychodzkiego   będzie realizowany od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016r.

 

§ 7

Sposób realizacji Programu

Realizacja Programu podczas współpracy o charakterze finansowym, może  odbywać się poprzez:

 

1) powierzanie wykonania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na ich realizację;

 1. wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielanie dotacji na dofinansowanie ich realizacji;
 2. zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym;
 3. współrealizację zadań z podmiotami spoza sektora finansów publicznych w formie częściowego dofinansowania kosztów realizacji zadania.

 

 

 

§ 8

Wysokość środków planowanych na realizację Programu

Wysokość środków na realizację Programu określać będzie corocznie Rada Powiatu Międzychodzkiego w budżecie Powiatu na dany rok budżetowy.

§ 9

Sposób oceny realizacji Programu

 

1. Program podlega rocznemu podsumowaniu, którego wynikiem jest sporządzenie przez
     Zarząd Powiatu Międzychodzkiego sprawozdania.

 

2. Sprawozdanie z realizacji Programu przedstawiane jest Radzie Powiatu  w terminie
     do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku sprawozdawczym, którym jest rok
     budżetowy.

 

3. Sprawozdanie o którym mowa wyżej podlega publikacji  w BIP Starostwa Powiatowego
     w Międzychodzie.

§ 10

Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji

1. Program został utworzony po konsultacjach przeprowadzonych zgodnie z chwałą
      nr XLII/268/2010 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 21 października 2010r.
      w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności
      pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa
      w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , projektów    
      aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
      organizacji.

2. Projekt Programu wraz z zaproszeniem do konsultacji zamieszczone zostały na stronie
     internetowej Starostwa Powiatowego, opublikowane w  BIP  oraz  na tablicy ogłoszeń   
     Starostwa Powiatowego w Międzychodzie.

3. Organizacje pozarządowe zostały poinformowane o możliwości wniesienia opinii
    i uwag do przedłożonego programu współpracy.

4. Projekt Programu został przedłożony Radzie Powiatu Międzychodzkiego.

§ 11

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

1.  Konkurs przeprowadza Zarząd Powiatu przy pomocy komisji konkursowej.

2.  Komisja konkursowa opiniuje złożone oferty.

3. W skład komisji konkursowej wchodzą:

 

 1. przedstawiciel Zarządu;
 2. kierownik właściwego wydziału Starostwa lub dyrektor właściwej jednostki organizacyjnej Powiatu;
 3. pracownik merytoryczny właściwego wydziału lub jednostki organizacyjnej;
 4. osoby wskazane przez organizacje pozarządowe.

      4.  Imienny skład komisji, wraz ze wskazaniem jej przewodniczącego określa każdorazowo
      Zarząd,  w drodze uchwały

 5. Obsługa poszczególnych komisji oraz przechowywanie dokumentacji konkursowej należy   
     do właściwych merytorycznie wydziałów lub jednostek organizacyjnych.

 

6. Członkowie komisji składają oświadczenie o niepodleganiu wyłączeniu, zgodnie
       z przepisami   art. 15 ust. 2 d i ust. 2 f ustawy.

7. Rozwiązanie komisji konkursowej następuje z chwilą rozstrzygnięcia otwartego konkursu  
     ofert.

§ 12


Postanowienia końcowe

1. Ze strony Powiatu Międzychodzkiego za przebieg Programu współpracy odpowiadają
    w zakresie merytorycznej odpowiedzialności Wydziały Starostwa Powiatowego oraz
     jednostki organizacyjne Powiatu.

2. Realizację Programu koordynuje Wydział Oświaty, Kultury i Sportu.

3. Ramy współpracy określone niniejszym Programem mają charakter otwarty.

4. W sprawach nieuregulowanych w Programie będą miały zastosowanie przepisy ustawy
    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kodeksu cywilnego, ustawy o
    finansach publicznych, ustawy prawo zamówieniach publicznych i innych źródeł prawa
    powszechnie obowiązujących.

 

 

Międzychód, listopad 2015 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystyna Talarek 22-02-2016 13:01:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Talarek 22-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Krystyna Talarek 22-02-2016 13:01:35