Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XII/62/2015 w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

 

UCHWAŁA NR XII/62/ 2015

Rady Powiatu Międzychodzkiego

z dnia 19 listopada 2015 r.

 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół

i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania

i wykorzystywania

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym(Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 ) w zw. z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w zw. z art. 251 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu
       Międzychodzkiego oraz zakres i tryb kontroli prawidłowości ich pobrania
       i wykorzystywania dla:

 

 1. Niepublicznych szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych, w tym specjalnych,
 2. Niepublicznych placówek oświatowych, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy o systemie oświaty, w tym internatów niepublicznych oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, które funkcjonują na terenie Powiatu Międzychodzkiego.

 

§ 2. 1. Dotacja, udzielana jest na wniosek organu prowadzącego szkołę/placówkę, złożony w
           Starostwie Powiatowym w Międzychodzie w terminie do dnia 30 września roku
            poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym dotacja zostanie udzielona, w formie
            papierowej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały.

 1. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:
 1. nazwę i adres organu prowadzącego szkołę/placówkę,
 2. nazwę i adres szkoły/placówki,
 3. typ i rodzaj szkoły /placówki oraz formę kształcenia,
 4. numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie szkoły/placówki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Międzychodzkiego,
 5. numer i datę wydania decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej,
 6. planowaną liczbę uczniów w roku, którego dotyczy wniosek o udzielenie dotacji,
 7. nazwę i numer rachunku bankowego szkoły/placówki, na który ma być przekazana dotacja.
 1. Zmiany w zakresie informacji, o których mowa w ust. 2 pkt. 1, 2 i 7 ustawy
  o systemie oświaty, podlegają zgłoszeniu do Starostwa Powiatowego
  w Międzychodzie, niezwłocznie po ich zaistnieniu, do 14 dni od daty ich wystąpienia.

 

 

§ 3. 1. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznych, w których realizowany
                   jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia
                   dotację z budżetu powiatu w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego
                   ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej
                   otrzymywanej przez Powiat Międzychodzki.

 1. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej, w których nie realizuje się obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu powiatu w wysokości 50 % ustalonych w budżecie Powiatu Międzychodzkiego  wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, po uwzględnieniu że:
 1. dotacja przysługuje na ucznia, który uczestniczył w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu,
 2. w przypadku, gdy Powiat Międzychodzki nie prowadzi tego typu i rodzaju szkół publicznych, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat, prowadzący takie szkoły. Przez najbliższy powiat rozumie się: powiat mający siedzibę najbliżej siedziby Powiatu Międzychodzkiego i prowadzący szkołę danego typu i rodzaju.

3. Placówki niepubliczne, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy o systemie oświaty,

otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu Powiatu Międzychodzkiego w
wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju
placówki w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat
Międzychodzki,

4. Ośrodki umożliwiające realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i
młodzieży, o której mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom
i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi
otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu powiatu
w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju
ośrodków w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat

Międzychodzki,

 1.  Niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które zgodnie z art. 71b ust. 2

ustawy o systemie oświaty prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację na każde dziecko z budżetu Powiatu Międzychodzkiego
w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Międzychodzki.

 

§ 4.1.Wysokość kwot dotacji, o których mowa w § 2 oraz w § 3 określa Zarząd Powiatu
         w drodze uchwały, w oparciu o zatwierdzone plany finansowe jednostek
         oświatowych prowadzonych przez Powiat Międzychodzki, informacje uzyskane
         od innych powiatów prowadzących szkoły danego typu i rodzaju, których Powiat

         Międzychodzki nie prowadzi oraz otrzymaną z ministerstwa właściwego do spraw
finansów publicznych informację o wielkości należnej subwencji oświatowej na

dany rok budżetowy w postaci metryczki subwencji oświatowej.

 

 

 

2. Do czasu otrzymania przez Powiat Międzychodzki od ministra właściwego
do sprawedukacji informacji o wysokości standardów przyjętych na dany rok
budżetowy do wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej, dotacja na ucznia, o
której mowa w ust. 1 , udzielana będzie w wysokości ustalonejw roku poprzednim,
przy czym za okres od 1 stycznia do czasu jej ustalenia zostanie dokonane
wyrównanie.

§ 5.1.Dotacje przekazywane są w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego
               miesiąca na rachunek bankowy szkoły/placówki, o której mowa w § 1,
               w kwocie stanowiącej iloczyn faktycznej liczby uczniów/wychowanków i podstawy
              obliczania dotacji określonej w § 3.

2.Organy prowadzące szkołę/placówkę składają w Starostwie Powiatowym
w Międzychodzie w terminie do 20 dnia każdego miesiąca w formie papierowej
informacje o faktycznej liczbie uczniów/wychowanków stanowiącą podstawę
naliczenia dotacji na dany miesiąc, ustaloną na podstawie dokumentacji przebiegu
nauczania, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca oraz rozliczenie
otrzymanej dotacji w miesiącu poprzednim wg stanu na ostatni dzień miesiąca.

Wzór informacji określa załącznik nr 2 do uchwały.

3. Dotacja jest przekazywana na rachunek bankowy szkoły/placówki wskazany przez
organ prowadzący szkołę/placówkę we wniosku o udzielenie dotacji.
W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego organ prowadzący
szkołę/placówkę jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Starostwo Powiatowe
w Międzychodzie stosownym pismem.

 

     § 6.1.Udzielona dotacja podlega rozliczeniu w terminie do 15 stycznia roku następnego,

        po roku, w którym udzielono dotacji.

2.W przypadku zakończenia działalności szkoły/placówki, rozliczenie wykorzystania
dotacji następuje w terminie 15 dni po otrzymaniu ostatniej części dotacji.

3.Rozliczenie dotacji, o którym mowa w ust. 1 i 2 powinno zawierać:

 

 1. nazwę i adres organu prowadzącego szkołę/placówkę,
 2. nazwę i adres dotowanej szkoły,
 3. okres rozliczenia dotacji,
 4. otrzymaną i wykorzystaną kwotę dotacji w okresie sprawozdawczym,
 5. liczbę uczniów/wychowanków w okresie sprawozdawczym.

 

4. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

 

§ 7.1.Zarządowi Powiatu Międzychodzkiego przysługuje prawo kontroli w zakresie

         prawidłowości pobrania oraz wykorzystania dotacji zgodnie z celem, na który została
        udzielona, stosownie do przepisów art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty, zwanej

        dalej kontrolą, oraz:

 1. zgodności danych wykazanych we wniosku o udzielenie dotacji – na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania,
 2. zgodności złożonego rozliczenia dotacji, o którym mowa w § 6,
  z dokumentacją organizacyjną i finansową szkoły/placówki.

 

 1.  
 1. wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem,
 2. pobrana nienależnie,
 3. pobrana w nadmiernej wysokości,

- podlega ona zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. 

 

§ 8.1.Kontrolę przeprowadzają pracownicy Starostwa Powiatowego w Międzychodzie na     
         podstawie imiennego upoważnienia Zarządu Powiatu Międzychodzkiego

2. Upoważnienie zawiera:

 1. imię i nazwisko upoważnionej/ych osób,
 2. nazwę kontrolowanej szkoły/placówki,
 3. zakres przedmiotowy kontroli,
 4. datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli.

3. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Międzychodzie upoważnieni

do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust.1, mają prawo

wstępu do pomieszczeń szkoły/placówki oraz wglądu do prowadzonej przez nią
dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania oraz list
obecności, o których mowa w art. 90 ust. 3 ustawy.

4. Dokumentacja finansowa szkoły/placówki powinna być prowadzona w taki sposób,
aby możliwe było wyodrębnienie wydatków finansowanych z otrzymanej dotacji.

5. O przeprowadzeniu kontroli powiadamia się organ prowadzący szkołę/placówkę co
najmniej 3 dni przed terminem kontroli wraz z informacją o zakresie przedmiotowym
kontroli oraz terminie i miejscu jej przeprowadzenia.

6. W ramach dokumentacji okazywanej przez szkołę/placówkę, osoby kontrolujące mają
prawo żądać stosownych kopii dokumentów poświadczonych za zgodność
z oryginałem oraz żądać udzielania odpowiedzi i wyjaśnień pisemnych.

 

 

§ 9.1.Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch
               jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i przedstawiciele
               kontrolowanej szkoły/placówki. Każda strona protokołu jest parafowana przez
               podpisujących protokół.

2. Kontrolowanemu, przed podpisaniem protokołu, przysługuje prawo zgłoszenia
zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy
zgłosić kontrolującemu w formie pisemnej, w terminie 7 dni od otrzymania protokołu
kontroli.

3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowaw ust. 2, kontrolujący jest
zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę możliwości podjąć dodatkowe
czynności kontrolne, w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń, zmienić lub
uzupełnić odpowiednią cześć protokołu kontroli.

4. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący
przekazuje swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Kontrolowany podpisuje
protokół w terminie 7 dni od otrzymania stanowiska kontrolującego.

5. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień przez
kontrolowanego, kontrolujący odnotowuje ten fakt w protokole kontroli,

6. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego nie stanowi

przeszkody do realizacji ustaleń kontroli

7. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

 

 

§ 10.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 11.Traci moc uchwała nr XXV/191/2012 Rady Powiatu Międzychodzkiego
                   z dnia 20 grudnia 2012  r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
                  dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu  
                  kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 

          § 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
                  Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązywania od dnia
                  01 stycznia 2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

do uchwały nr XII/62/2015

Rady Powiatu Międzychodzkiego

z dnia 19 listopada 2015r.

           

Zgodnie z zapisami art. 90 ust 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania
i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych oraz zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji,
w rozliczeniu jej wykorzystania oraz terminy i sposób rozliczenia dotacji.

 

Powyższa uchwała jest również doprecyzowaniem zapisów do obowiązujących przepisów oświatowych z zakresu dotowania szkół i placówek niepublicznych, które zostały opublikowane w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2015 r., poz. 357).

 

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały uważa się za zasadne.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do uchwały nr XII/62/2015

z dnia 19 listopada 2015r.

 

…………………………..                                                                …………...……………….

             (pieczęć jednostki)                                                                                                            (miejscowość i data

 

 

 

 

Zarząd Powiatu

Międzychodzkiego

ul. 17 Stycznia 143

64-400 Międzychód

 

 

Wniosek o przyznanie dotacji w …… roku

 

 

Nazwa i adres szkoły/placówki:                                                              Organ prowadzący:

……………………………………………….                                                ……………………………………………………….

……………………………………………….                                                ……………………………………………………….

……………………………………………….                                                ……………………………………………………….

……………………………………………….                                                ……………………………………………………….

 

Typ i rodzaj szkoły/placówki oraz forma kształcenia:

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

Numer i data wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek:

………………………………………………………………………………………………………………………

 

Numer i data wydania decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej:

………………………………………………………………………………………………………………………

 

Planowana liczba uczniów w ………. roku: ………………………….

 

 

Wniosek sporządził(a):

Imię i nazwisko

 

…………………………….                                                                                                                       ………………………………

            Podpis                                                                                                                                      pieczątka i podpis osoby

                                                                                                                                                             Prowadzącej jednostkę

 

 

Załącznik nr 2

do uchwały nr XII/62/2015

z dnia 19 listopada 2015r.

 

…………………………..                                                                …………...……………….

             (pieczęć jednostki)                                                                                                            (miejscowość i data

 

 

 

Zarząd Powiatu

Międzychodzkiego

ul. 17 Stycznia 143

64-400 Międzychód

 

 

I. Naliczenie dotacji na miesiąc …………

 

Informacja o liczbie uczniów, wg stanu na dzień ………….……. r. , będąca podstawą naliczenia dotacji na miesiąc …………

 

Typ szkoły

Rodzaj szkoły                      /młodzieżowa, dla dorosłych/

Rzeczywista liczba uczniów kształcona   w miesiącu: ……………………….

 

 

 

 

 

     II. Rozliczenie dotacji za miesiąc ………...………

 

1. Liczba uczniów kształcona w miesiącu, na który przyznana była dotacja.

 

Typ szkoły

Rodzaj szkoły                      /młodzieżowa, dla dorosłych/

Rzeczywista liczba uczniów kształcona   w miesiącu: ……………………….

 

 

 

 

 

2. Informacja miesięczna z otrzymanej dotacji

 

Dotacja otrzymana na miesiąc …………………………… - ……………………… zł

Dotacja należna na miesiąc      …………………………… - ……………………… zł

Nadpłata/niedopłata dotacji*  ……………………………..  zł

 

3. Informacja od początku roku budżetowego z otrzymanej dotacji

 

Dotacja otrzymana od początku roku budżetowego ………………………….…….. zł

Dotacja należna od początku roku budżetowego      ………………………….…….. zł

 

 

 

Dotację należy przekazać na następujący rachunek bankowy

 

……………………………………………………………………………………………….

 

Oświadczam, że wszyscy uczniowie, uczęszczający do szkół w których nie jest realizowany obowiązek nauki, spełnili wymóg uczestnictwa w minimum 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu.

 

 

……………………………                                                  …………………………………..

               (miejscowość, data)                                                                                                         (podpis dyrektora/właściciela szkoły)

 

* niepotrzebne skreślić

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

do uchwały nr XII/62/2015

z dnia 19 listopada 2015r.

 

…………………………..                                                                …………...……………….

             (pieczęć jednostki)                                                                                                            (miejscowość i data

 

 

Zarząd Powiatu

Międzychodzkiego

ul. 17 Stycznia 143

64-400 Międzychód

 

 

Rozliczenie wykorzystania dotacji w roku ...............................................

 

 

Nazwa i adres szkoły/placówki:                                                              Organ prowadzący:

……………………………………………….                                                ……………………………………………………….

……………………………………………….                                                ……………………………………………………….

……………………………………………….                                                ……………………………………………………….

……………………………………………….                                                ……………………………………………………….

 

Informacja o kwocie dotacji otrzymanej przez jednostkę w okresie sprawozdawczym

 

Kwota dotacji otrzymanej w okresie rozliczeniowym

Kwota dotacji przeznaczone na wydatki bieżące jednostki

Kwota dotacji niewykorzystaniej

 

 

 

 

Informacja o liczbie uczniów rzeczywistych  w poszczególnych miesiącach roku …………………….

Miesiąc

Liczba uczniów

Kwota należnej dotacji

Styczeń

 

 

Luty

 

 

Marzec

 

 

Kwiecień

 

 

Maj

 

 

Czerwiec

 

 

Lipiec

 

 

Sierpień

 

 

Wrzesień

 

 

Październik

 

 

Listopad

 

 

Grudzień

 

 

 

Dotacja należna w roku …………..

 

 

 

 

Oświadczam, że wszystkie środki finansowe otrzymane w ramach dotacji w roku ……… zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z ich funkcjonowaniem.

 

Ponadto oświadczam, że podane przeze mnie dane dotyczące liczby uczniów/wychowanków i należnej dotacji są zgodne ze stanem faktycznym.

 

Wniosek sporządził(a):

Imię i nazwisko

 

…………………………….                                                                                                                       ………………………………

            Podpis                                                                                                                                      pieczątka i podpis osoby

                                                                                                                                                             Prowadzącej jednostkę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4

do uchwały XII/62/2015

z dnia 19 listopada 2015r.

 

 

Protokół kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

 

 1. Nazwa i adres szkoły/placówki:                                            2. Organ prowadzący:

……………………………………………….                                                ……………………………………………………….

……………………………………………….                                                ……………………………………………………….

……………………………………………….                                                ……………………………………………………….

……………………………………………….                                                ……………………………………………………….

 

 1. Imię i nazwisko osoby reprezentującej szkołę/placówkę w trakcie kontroli :

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. Imię i nazwisko osoby pełniącej funkcje głównego księgowego:

………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Numer i data wydania decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej:

………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli:
 1. ……………………………………………………………………………………………………
 2. ……………………………………………………………………………………………………

 

 1. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. Zakres przedmiotowy kontroli i okres objęty kontrolą:

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. Opis dokonanych ustaleń faktycznych:

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Opis dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych dowodów:

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. Opis stwierdzonych nieprawidłowości z uwzględnieniem ich przyczyn i skutków

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

Załączniki

Nr 1 …………………………………..

Nr 2 …………………………………..

Nr 3 …………………………………..

 

Kontrolowany zapoznał się z treścią niniejszego protokołu i poinformowany o przysługującym mu prawie do wniesienia zastrzeżeń i ewentualnych wyjaśnień w formie pisemnej w terminie siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego protokołu.

Niniejszy protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kontrolowanej szkole/placówce w dniu ……………………………….

 

                                                                                                                                             Podpisy kontrolujących

                                                                                                                             …………………………………………………………

 

Do protokołu wniesiono następujące zastrzeżenia i wyjaśnienia:

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

Na tym protokół zakończono i podpisano

 

Podpisy kontrolowanych                                                                                           Podpisy kontrolujących

 

……………………………………….                                                                                          ……………………………………….

(pieczątka imienna i czytelny podpis

Osoby upoważnionej w imieniu organu

Prowadzącego szkołę/placówkę)

 

……………………………………….

(pieczątka imienna i czytelny podpis

Osoby odpowiedzialnej za sprawy finansowe)                                                                  

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystyna Talarek 22-02-2016 12:59:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Talarek 22-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Krystyna Talarek 22-02-2016 12:59:25