Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt Uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.2022.1526 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.2023.1270 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2023.103),

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2024 w łącznej kwocie

88.828.857,08 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 72.851.357,08 zł

- dochody majątkowe w kwocie 15.977.500,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.568.434,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 115.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3) Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 522.645,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) Dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 459.494,08 złotych.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2024 w łącznej kwocie

89.932.921,08 zł, z tego:

-wydatki bieżące w kwocie 73.748.201,58 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 16.184.719,50 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.568.434,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 115.000,00 zł. , zgodnie z załącznikiem nr 4.

3) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 522.645,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 544.233,17 złotych.

3. Wydatki majątkowe w kwocie 16.184.719,50 zł określa załącznik Nr 9 do uchwały.

§ 3. Deficyt w kwocie 1.104.064,00 złotych zostanie sfinansowany przychodami z:

 1. Nadwyżki z lat ubiegłych

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.200.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 95.936,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2.000.000,00zł;

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.899.415,00 zł.

 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.397.978,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 2.000.000,00 złotych, w tym:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł ,

 1. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.

 2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

 3. przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

   1. Zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

   2. Zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

 5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 9. 1.Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dochody z wpływów z opłat, o których mowa w art.41b ust. 2 Prawo geodezyjne i kartograficzne w wysokości 394.000,00 zł. tj. w wysokości wpływów uzyskanych w roku 2023 - przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu geodezji i kartografii w zakresie określonym art. 41b ust.3 ustawy w kwocie 394.000,00 zł.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

  1. ogólną w wysokości - 100.000,00 zł,

  2. rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym - 130.000,00 zł,

  3. rezerwę celową (na wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym z tytułu udzielonego poręczenia) - 654.820,24 zł.

  4. Rezerwa celowa na skutki wzrostu cen energii i gazu - 73.941,67 złotych

§11. 1.Ustala się kwotę 3.000.000 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

 1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2024 do kwoty 150.000,00 złotych.

§12.1. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznacza się na wydatki:

 1. w Dziale 801- Oświata i wychowanie, Rozdziale 80120- Licea Ogólnokształcące, § 6370- Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 6.457.500,00 złotych na realizację zadania „Rozwój powiatowej infrastruktury sportowej poprzez budowę sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Międzychodzie wraz z przebudową budynku szkoły”;

 2. w Dziale 801- Oświata i wychowanie, Rozdziale 80120- Licea Ogólnokształcące, § 6370- Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.000.000,00 złotych na realizację zadania „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu międzychodzkiego poprzez modernizację budynku LO”;

 3. w Dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdziale 85495- Pozostała działalność, § 6370- Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 3.920.000,00 złotych na realizację zadania „Rozwój infrastruktury społeczno - edukacyjnej na terenach popegeerowskich”;

 4. Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 500.000,00 złotych przeznacza się na wydatki w Dziale 852- Pomoc Społeczna, Rozdziale 85295- Pozostała działalność w kwocie 500.000,00 złotych.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Objaśnienia do budżetu na rok 2024.doc (DOC, 210.50Kb) 2024-01-02 11:27:02 42 razy
2 Załącznik nr 1- dochody.pdf (PDF, 26.29Kb) 2024-01-02 11:27:02 41 razy
3 Załącznik nr 2-wydatki.pdf (PDF, 65.86Kb) 2024-01-02 11:27:02 44 razy
4 Załącznik nr 3- doch.zlec..pdf (PDF, 13.70Kb) 2024-01-02 11:27:02 44 razy
5 Załącznik nr 3- wyd.zlec..pdf (PDF, 21.66Kb) 2024-01-02 11:27:02 37 razy
6 Załącznik nr 4 - doch.poroz.z.adm.rząd..pdf (PDF, 10.71Kb) 2024-01-02 11:25:55 41 razy
7 Załącznik nr 4 - wyd.poroz.z.adm.rząd..pdf (PDF, 10.98Kb) 2024-01-02 11:25:55 40 razy
8 Załącznik nr 5 - doch.poroz.z.jst.pdf (PDF, 10.63Kb) 2024-01-02 11:25:55 57 razy
9 Załącznik nr 5 - wyd.poroz.z.jst.pdf (PDF, 10.69Kb) 2024-01-02 11:25:55 118 razy
10 Załącznik nr 6- PiR.pdf (PDF, 6.72Kb) 2024-01-02 11:25:55 38 razy
11 Załącznik nr 7 - dot.dla.jedn.sekt.fin.publ..pdf (PDF, 15.02Kb) 2024-01-02 11:21:57 36 razy
12 Załącznik nr 7 - dot.dla.jedn.spoza sekt.fin.publ..pdf (PDF, 13.09Kb) 2024-01-02 11:21:57 36 razy
13 Załącznik nr 8 - doch.oś.pdf (PDF, 10.37Kb) 2024-01-02 11:21:57 37 razy
14 Załącznik nr 8 - wyd.oś.pdf (PDF, 11.82Kb) 2024-01-02 11:21:57 96 razy
15 Załącznik nr 9- wyd.majątkowe.pdf (PDF, 14.86Kb) 2024-01-02 11:21:57 42 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Jednorowicz 02-01-2024 11:21:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Jednorowicz 14-12-2023
Ostatnia aktualizacja: Karolina Jednorowicz 02-01-2024 11:27:02