Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr 53/2016 z dnia 28.01.2016r.

PROTOKÓŁ Nr 53/2016

posiedzenia Zarządu Powiatu Międzychodzkiego

w dniu 28 stycznia 2016r.

 

 

Obecni:

 

 1. Julian Mazurek – Przewodniczący
 2. Henryk Piechowiak – Członek
 3. Zbigniew Spychała – Członek
 4. Ryszard Rogala – Członek

(Lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu)

Uczestniczyli:

 

 1. Elżbieta Piechowiak – Skarbnik
 2. Małgorzata Dorota Kiełbasa – Sekretarz
 3. Grażyna Wyrembska – Kierownik PCPR w Międzychodzie

 

 

Tematy posiedzenia:

 

 1. Przyjęcie protokołu.
 2. Upoważnienie do podpisanie umów, porozumień i aneksów.
 3. Podjęcie uchwały.
 4. Plan finansowy i inwestycyjny SP ZOZ M-d na 2016 rok.
 5. Pomoc społeczna:

a/ Rozliczenia dotacji przyznanych na wydatki związane z pieczą zastępczą,

b/ Sprawozdanie z wykorzystania środków na WTZ Kwilcz,

c/ Sprawozdanie roczne z działalności POW w Chrzypsku Wielkim.

 1. Rozpatrzenie pism.
 2. Sprawozdanie z realizacji kontroli w 2015r.
 3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu zaplanowaną na dzień 4 lutego br.

 

 

Ad.1.

Zarząd przyjął protokół nr 52/2016 z dnia 13 stycznia 2016r.

 

 

Ad.2.

Zarząd upoważnił Starostę i Wicestarostę do podpisania:

a/    Umowy z firmą METROLOG Sp. z o.o.  z siedzibą w Czarnkowie na konserwację (dwa razy w roku) kotłowni gazowej w budynku przy ul Sikorskiego 22 w Międzychodzie w roku 2016.

       Wynagrodzenie wykonawcy: 762,60 zł brutto za jeden przegląd.

           

b/    Umowy z Międzychodzkim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
na umieszczenie tablicy ogłoszeniowej na ścianie budynku garażowego położonego
na działce nr 1295 przy ul. Poznańskiej w Międzychodzie (należność: 799,50 zł brutto).

 

c/      Umowy z firmą ELEKTROMECHANIKA DŹWIGOWA z Poznania na konserwację dźwigu osobowego w Starostwie Powiatowym w Międzychodzie. Umowa zostanie zawarta na okres jednego roku. Opłata miesięczna wynosi 307,50 zł brutto.

d/    Aneksu Nr 1 do umowy zawartej z Fundacją Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 roku – zmiana godzin otwarcia punktów i ustalenie dotacji za m-c styczeń 2016r.

 

e/    Aneksu Nr 2 do umowy zawartej z Zakładem Produkcji Opakowań Drewnianych Grażyna Rawczyńska z Piły na wycinkę drzew gatunku jesion w ilości 74 szt., zlokalizowanych w pasie drogi powiatowej nr 1739P, na odcinku Mościejewo - Niemierzewo.

       Na mocy niniejszego aneksu przedłużono termin uporządkowania terenu po wycince do dnia 29.02.2016r.

 

f/     Porozumienia z Powiatem Szamotulskim w sprawie przyjęcia dziecka z terenu powiatu międzychodzkiego oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w pieczy zastępczej (POW „KANAAN”).

 

g/    Porozumienia z Powiatem Szamotulskim w sprawie przyjęcia dziecka z terenu powiatu międzychodzkiego oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w pieczy zastępczej (POW „NEGEB”).

 

 

Ad.3.

Zarząd podjął uchwałę Nr 53/76/2016 w sprawie przekazania uprawnienia do zaciągania zobowiązań (zał. nr 2 do protokołu).

 

 

Ad.4.

Zarząd zapoznał się z planem finansowym i inwestycyjnym SPZOZ Międzychód na rok 2016.

 

 

Ad.5.

Z zakresu pomocy społecznej, Zarząd:

a/    Zaakceptował rozliczenia dotacji przekazanych przez Powiat Międzychodzki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst z zakresu pomocy społecznej (wydatki na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej);

 

b/    Zaakceptował sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych przekazanych przez Powiat Międzychodzki na dofinansowanie działalności WTZ Kwilcz w roku 2015;

 

c/    Zapoznał się z informacją na temat sprawozdania rocznego z realizacji zadania publicznego „Prowadzenie 14 osobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu Międzychodzkiego” za rok 2015 (zał. nr 3 do protokołu).

 

                        Powyższe Zarząd zaakceptował, jednakże polecił p. Grażynie Wyrembskiej poinformować Stowarzyszenie „PRZYSZŁOŚĆ” o następujących zastrzeżeniach do sprawozdania:

       - zwiększyć kontrolę nad sposobem i jakością sprawowanej opieki nad wychowankami, w szczególności dot. postępów w nauce,

       - na bieżąco informować PCPR o pojawiających się problemach i sposobach ich rozwiązania,

       - na bieżąco informować Powiat i wprowadzać do planu finansowego wkłady własne Stowarzyszenia na działalność POW.

 

 

Ad.6.

Zarząd rozpatrzył następujące pisma i wnioski:

a/    Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie – wniosek o przyznanie dodatkowych środków na remont (5.560,74 zł), wynagrodzenia pracowników (27.304,00 zł), składki na ubezp. społeczne (4.931,00 zł), Fundusz Pracy (643 zł), ZFŚS (535 zł), podróże służbowe (2.000 zł) i szkolenia pracowników (400 zł).

       Wniosek rozpatrzono pozytywnie.

 

b/    Pana Krzysztofa Bennig z Międzychodu – wniosek o udzielenie informacji na temat gruntów Powiatu przeznaczonych do sprzedaży (dot. działki nr 104/2 na terenie LO).

       Wniosek rozpatrzono negatywnie, ponieważ w chwili obecnej Powiat nie jest zainteresowany sprzedażą tego gruntu.

 

c/    Mieszkańców bud. przy ul. Wronieckiej 25A w Sierakowie – pismo dotyczące podwyżki opłat za ogrzewanie lokali mieszkalnych oraz rozliczenia kosztów ogrzewania za okres od X 2014r. do X 2015r. Właściciele czterech (z sześciu) lokali mieszkalnych nie zgadzają się z aktualnymi stawkami za centralne ogrzewanie oraz rozliczeniem za sezon 2014/2015 i wnoszą o umorzenie wyliczonej niedopłaty oraz obniżenie obowiązującej stawki.

       Po zapoznaniu się z pismem Zarząd polecił poinformować wnioskodawców, że nie ma podstaw do umorzenia naliczonych opłat, ponieważ wynikają one z poniesionych kosztów. Istnieje natomiast możliwość wnioskowania o rozłożenie zaległych opłat na raty. Również okoliczności, które zostały wskazane przez mieszkańców, nie mają zastosowania do zaistniałej sytuacji.

Ponadto, za uregulowanie formalności, podpisanie stosownych umów na dostawę ciepła oraz ściąganie należności odpowiedzialny jest Dyrektor ZS w Sierakowie. W przypadku nieuregulowania zaległych opłat i nieakceptowania aktualnych stawek może nastąpić odłączenie budynku od wspólnej kotłowni.

 

d/    Domu Pomocy Społecznej w Łężeczkach – wniosek o zmianę przeznaczenia środków zaplanowanych na wydatki inwestycyjne (Rozbudowa systemu p.poż IV etap – 60.000 zł) w celu uruchomienia realizacji projektu: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” (przygotowanie dokumentacji).

       Wniosek rozpatrzono pozytywnie.

 

 

Ad.7.

Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem z realizacji kontroli, przeprowadzonych przez p. Alinę Napierała - Inspektor ds. kontroli, w roku 2015 (zał. nr 4 do protokołu).

 

 

Ad.8.

Zarząd zapoznał się i pozytywnie zaopiniował materiały na najbliższą sesję Rady Powiatu Międzychodzkiego zaplanowaną na dzień 4 lutego br.

 

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała                                                                                   Przewodniczący Zarządu

Anna Gidlewicz – Szafrańska                                                                    Julian Mazurek

 

Członkowie Zarządu:

1. Henryk Piechowiak          - ..................................

2. Zbigniew Spychała           - ..................................

3. Ryszard Rogala                 - ..................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Gidlewicz-Szafrańska 15-02-2016 11:13:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Gidlewicz-Szafrańska 15-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Anna Gidlewicz-Szafrańska 15-02-2016 11:13:51