Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DEMONTAŻ POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG NA PODSTAWIE ART. 130 A PRAWO O RUCHU DROGOWYM + OGŁOSZENIE O WYNIKU

OGŁOSZENIE O WYNIKU

 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  o wartości poniżej 130 000 zł, na :

usługi demontażu pojazdów usuniętych z dróg w latach 2024 – 2026.

Zamawiający – Powiat Międzychodzki, reprezentowany przez Zarząd Powiatu, 64 – 400 Międzychód, ul. 17 Stycznia 143 informuje, że w zapytaniu ofertowym na usługi demontażu pojazdów usuniętych z dróg w latach 2024 – 2026, w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 ważne oferty.

Ofertę złożyły firmy:

 1. Skup Surowców Wtórnych Szymon Kaczmarek

ul. Generała Sikorskiego 16, 64 – 400 Międzychód

 

 1. P.H.U. „Kapral – Car” Marcin Kasprzak

Mamlicz 145, 88 – 190 Barcin

 

Obie oferty były kompletne i spełniały wymogi Zamawiającego. Kierując się kryteriami oceny ofert Zamawiający zleci wykonanie świadczenia firmie P.H.U. „Kapral-Car” Mamlicz 145; 88 – 190 Barcin. Oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy.

 

                            Wicestarosta Międzychodzki -  /Waldemar Górczyński/

 

 

 

Międzychód, dnia 02 października  2023 r.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KD.7011.1.12.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DEMONTAŻ POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG NA PODSTAWIE ART. 130 A PRAWO O RUCHU DROGOWYM

 

 1. Dane Zamawiającego

 

Powiat Międzychodzki

ul. 17 Stycznia 143

64 – 400 Międzychód

REGON: 210967343 ; NIP: 595-13-95-213

Tel.: 957483690; Fax.: 957483790

e-mail: drogi@powiat-miedzychodzki.pl

adres strony internetowej: www.powiat-miedzychodzki.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji ( Dz. U. z 2020 r., poz. 2056 ze zm.). Pojazdy te zostały usunięte z dróg powiatu międzychodzkiego na podstawie art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 2023 r. poz. 1047 ze zm.) i stały się własnością Powiatu Międzychodzkiego na podstawie postanowień sądu.

Pojazdy przechowywane są na wyznaczonym parkingu. Wykonawca zobowiązany będzie do odebrania pojazdów z parkingu na własny koszt.

 

 1. Termin wykonania zamówienia

 

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta na czas określony od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31 grudnia 2026 r. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania zgłoszonych pojazdów każdorazowo po otrzymaniu pisemnego zlecenia od Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia otrzymania zlecenia.

 

 1. Opis warunków udziału w zapytaniu ofertowym

 

Oferty mogą składać wyłącznie podmioty prowadzące stację demontażu pojazdów spełniającą warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. ( Dz. U. z 2005 r., Nr 143, poz. 1206)  w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Podmiot powinien posiadać pozwolenie na wytwarzanie odpadów lub inną stosowną decyzję w zakresie gospodarki odpadami wymaganą w związku z prowadzeniem stacji demontażu.

 

 1. Opis przygotowania oferty

 

 1. Oferta składana przez Wykonawcę winna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia i powinna być podpisana przez upoważniona osobę.
 2. Ofertę należy umieścić w kopercie, oznaczyć pieczęcią Wykonawcy lub słownie oraz zapisem:

„ Oferta na demontaż pojazdów”

 

 1. Kryteria wyboru oferty

 

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. Należy podać cenę za 1 kg masy pojazdu. Kwota ta jest ceną ostateczną i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wybrana zostanie oferta z najwyższą ceną. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez co najmniej dwóch Wykonawców, Zamawiający wezwie do złożenia oferty dodatkowej. Oferta dodatkowa nie może być niższa od złożonej wcześniej oferty. Zaoferowana przez Wykonawcę cena za 1 kg masy pojazdu będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.

 

 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

Ofertę należy złożyć w punkcie podawczym Starostwa Powiatowego w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143, 64 – 400 Międzychód, lub przesłać na adres Starostwa do dnia 29 września 2023 r.

 

 1. Wybór oferty i zawarcie umowy

 

Zamawiający wybierze kompletną ofertę, która będzie zawierała najwyższą cenę brutto za 1 kg masy pojazdu. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do zawarcia umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub inną decyzję w zakresie gospodarki odpadami.

 

 1. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami

 

mgr Mariusz Osowski – Kierownik Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Międzychodzie tel.: 957483690

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

/-/ Starosta – Rafał Litke

 

Międzychód, dnia 18 września 2023 r.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 formularz ofertowy -załącznik nr 1.doc (DOC, 31.50Kb) 2023-09-19 13:10:49 72 razy
2 umowa ZAŁĄCZNIK NR 2.doc (DOC, 37.50Kb) 2023-09-19 13:10:49 65 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Halasz 19-09-2023 13:10:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Arkadiusz Halasz 19-09-2023
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Halasz 02-10-2023 12:12:38