Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr LI/284/2023 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 01 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1526 ze zm.), art. 212, 239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022. poz.1634 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2023.103 ze zm.), Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2023 w łącznej kwocie

78.417.513,50 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 63.365.628,55 zł

- dochody majątkowe w kwocie 15.051.884,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.103.743,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 121.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3) Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 261.890,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 280.228,90 złotych.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2023 w łącznej kwocie

94.416.892,78 zł, z tego:

-wydatki bieżące w kwocie 66.690.004,48 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 27.726.888,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.103.743,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 121.200,00 zł. , zgodnie z załącznikiem nr 4.

3) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 261.890,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 543.676,21 złotych.

3. Wydatki majątkowe w kwocie 27.726.888,30 zł określa załącznik Nr 8 do uchwały.

§ 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

  1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 2.234.170,95 zł,

  2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.285.016,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

§ 4. Określone załącznikiem nr 8 do uchwały XLVI/263/2022 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 15.12.2022 dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Paragraf 12 uchwały nr XLVI/263/2022 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 15.12.2022 r. otrzymuje brzmienie:

§ 12. 1. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 14.656.478,95 złotych przeznacza się na:

1) wydatki w Dziale 852- Pomoc społeczna, Rozdziale 85202- Domy pomocy w wysokości 6.152.500,00 złotych na realizację zadań inwestycyjnych:

a) Rozwój infrastruktury społecznej na terenach popegeerowskich Powiatu Międzychodzkiego poprzez budowę terenów rekreacyjnych przy DPS Piłka-Zamyślin - kwota 1.911.000 zł.

b) Termomodernizacja budynków DPS w Łężeczkach- kwota 4.241.500 zł.

2) Wydatki w Dziale 600-Transport i łączność, Rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, w wysokości 8.503.978,95 złotych na realizację zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa drogi powiatowej 1718P Międzychód - Stare Gorzycko wraz z wykonaniem przebudowy odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogi powiatowej nr 1718P”.

2. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.629.340,00 złotych przeznacza się na:

- wydatki w Dziale 600-Transport i łączność, Rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, w wysokości 1.629.340,00 złotych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1720P na odcinku ul.600-Lecia w Międzychodzie”.

3.Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.302.358,72 zł. przeznacza się na wydatki w Dziale 600-Transport i łączność, Rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, w wysokości 2.302.358,72 złotych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1720P na odcinku ul.600-Lecia w Międzychodzie”.

4. Środki z Funduszu Pomocy:

- w kwocie 1.800.000,00 złotych przeznacza się na wydatki w Dziale 852- Pomoc Społeczna, Rozdziale 85295- Pozostała działalność w kwocie 1.800.000,00 złotych,

- w kwocie 90.050,00 złotych przeznacza się na wydatki w Dziale 801-Oświata i wychowanie, w Rozdziale 80105 - Przedszkola specjalne w kwocie 35.472,00 zł, w Rozdziale 80115 - Technika w kwocie 6.300,00 zł, w Rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące w kwocie 13.883,00 złotych, w Rozdziale 85406- Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w kwocie 34.395,00 złotych,

- w kwocie 2.070,00 złotych przeznacza się na wydatki w Dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 2.070,00 złotych.

5. Odsetki bankowe od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 77.000,00 złotych przeznacza się na wydatki w Dziale 600-Transport i łączność, Rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1720P na odcinku ul.600-Lecia w Międzychodzie”.

6. Odsetki bankowe od środków z Funduszu Pomocy w wysokości 255,63 zł. Przeznacza się na wydatki w R. 80105- Przedszkole specjalne. ”.

§ 6. Pozostałe zapisy uchwały nr XLVI/263/2022 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 15 grudnia 2022 r. pozostają bez zmian.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 uzasadnienie do Uchwały budżetu.pdf (PDF, 218.83Kb) 2023-06-14 09:42:33 70 razy
2 Załącznik nr 1-dochody.pdf (PDF, 64.69Kb) 2023-06-14 09:42:33 73 razy
3 Załącznik nr 2-wydatki.pdf (PDF, 154.78Kb) 2023-06-14 09:42:33 72 razy
4 Załącznik nr 3-doch.zad.zlec.adm.rzad.pdf (PDF, 14.81Kb) 2023-06-14 09:42:33 69 razy
5 Załącznik nr 3-wyd.zad.zlec.adm.rzad.pdf (PDF, 25.97Kb) 2023-06-14 09:38:19 70 razy
6 Załącznik nr 4-doch.poroz.z.adm.rzad.pdf (PDF, 11.60Kb) 2023-06-14 09:38:19 70 razy
7 Załącznik nr 4-wyd.poroz.z.adm.rzad.pdf (PDF, 11.85Kb) 2023-06-14 09:38:19 72 razy
8 Załącznik nr 5-doch.poroz.z.jst.pdf (PDF, 10.90Kb) 2023-06-14 09:38:19 66 razy
9 Załącznik nr 5-wyd.poroz.z.jst.pdf (PDF, 10.98Kb) 2023-06-14 09:38:19 70 razy
10 Załącznik nr 6-dot.dla.jedn.sekt.fin.publ.pdf (PDF, 20.82Kb) 2023-06-14 09:37:51 69 razy
11 Załącznik nr 6-dot.dla.jedn.spoza.sekt.fin.publ.pdf (PDF, 18.35Kb) 2023-06-14 09:37:51 71 razy
12 Załącznik nr 7-doch.oś.pdf (PDF, 10.59Kb) 2023-06-14 09:37:51 68 razy
13 Załącznik nr 7-wyd.oś.pdf (PDF, 13.42Kb) 2023-06-14 09:37:51 73 razy
14 Załącznik nr 8-wydatki majątkowe.pdf (PDF, 18.21Kb) 2023-06-14 09:37:51 66 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Jednorowicz 14-06-2023 09:37:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Jednorowicz 01-06-2023
Ostatnia aktualizacja: Karolina Jednorowicz 14-06-2023 09:42:33