Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XLVII/270/2023 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 19 stycznia 2023r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1526), art. 212, 239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022. poz.1634 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022.583 ze zm.), Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2023 w łącznej kwocie  76.150.781,52 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 61.154.302,57 zł

- dochody majątkowe w kwocie 14.996.478,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.472.153,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

2) Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 94.005,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

3) Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 261.890,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,

4) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 150.600,38 złotych

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2023 w łącznej kwocie  87.935.160,80 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 64.767.523,50 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 23.167.637,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

 1.  Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.472.153,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
 2.  Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 94.005,00 zł. , zgodnie z załącznikiem nr 4,
 3.  Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 261.890,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 4.  Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 442.876,21 złotych

3. Wydatki majątkowe w kwocie 23.167.637,30 zł określa załącznik Nr 8 do uchwały.

§ 3. Deficyt w kwocie 11.784.379,28 złotych zostanie sfinansowany przychodami z:

 1. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach -3.931.698,72 zł.

 2. Kredytów - 1.304.064,00 złotych

 3. wolnych środków których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 402.312,00 zł

 4. Nadwyżki z lat ubiegłych - 6.126.371,68 zł,

 5. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 19.932,88 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości   12.480.315,28 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości     695.936,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 2.235.666,95 zł.

 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.207.794,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

§ 7. Paragraf 12 uchwały nr XLVI/263/2022 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 15.12.2022 r. otrzymuje brzmienie:

§ 12. 1. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 14.656.478,95 złotych przeznacza się na:

1) wydatki w Dziale 852- Pomoc społeczna, Rozdziale 85202- Domy pomocy w wysokości 6.152.500,00 złotych na realizację zadań inwestycyjnych:

a) Rozwój infrastruktury społecznej na terenach popegeerowskich Powiatu Międzychodzkiego poprzez budowę terenów rekreacyjnych przy DPS Piłka-Zamyślin - kwota 1.911.000 zł.

b) Termomodernizacja budynków DPS w Łężeczkach- kwota 4.241.500 zł.

2) wydatki w Dziale 600-Transport i łączność, Rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, w wysokości 8.503.978,95 złotych na realizację zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa drogi powiatowej 1718P Międzychód - Stare Gorzycko wraz z wykonaniem przebudowy odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogi powiatowej nr 1718P”.

2. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.629.340,00 złotych przeznacza się na:

- wydatki w Dziale 600-Transport i łączność, Rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, w wysokości 1.629.340,00 złotych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1720P na odcinku ul.600-Lecia w Międzychodzie”.

3.Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.302.358,72 zł. przeznacza się na wydatki w Dziale 600-Transport i łączność, Rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, w wysokości 2.302.358,72 złotych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1720P na odcinku ul.600-Lecia w Międzychodzie”.

4. Środki z Funduszu Pomocy:

- w kwocie 1.000.000,00 złotych przeznacza się na wydatki w Dziale 852- Pomoc Społeczna, Rozdziale 85295- Pozostała działalność w kwocie 1.000.000,00 złotych.

5. Odsetki bankowe od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 77.000,00 złotych przeznacza się na wydatki w Dziale 600-Transport i łączność, Rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1720P na odcinku ul.600-Lecia w Międzychodzie”. ”

§ 8. Pozostałe zapisy uchwały nr XLVI/263/2022 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 15 grudnia 2022 r. pozostają bez zmian.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 uzasadnienie do Uchwały budżetu.pdf (PDF, 163.70Kb) 2023-01-26 09:11:27 67 razy
2 Załącznik nr 1- dochody.pdf (PDF, 51.22Kb) 2023-01-26 09:11:27 65 razy
3 Załącznik nr 2-wydatki.pdf (PDF, 138.77Kb) 2023-01-26 09:11:27 73 razy
4 Załącznik nr 3 - doch.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 14.70Kb) 2023-01-26 09:10:46 67 razy
5 Załącznik nr 3 - wyd.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 25.68Kb) 2023-01-26 09:10:46 66 razy
6 Załącznik nr 4 - doch.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 11.04Kb) 2023-01-26 09:10:46 68 razy
7 Załącznik nr 4 - wyd.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 11.46Kb) 2023-01-26 09:10:46 68 razy
8 Załącznik nr 5 - doch.poroz.z.jst.pdf (PDF, 10.91Kb) 2023-01-26 09:10:46 68 razy
9 Załącznik nr 5 - wyd.poroz.z.jst.pdf (PDF, 10.99Kb) 2023-01-26 09:10:14 68 razy
10 Załącznik nr 6- PiR.pdf (PDF, 8.65Kb) 2023-01-26 09:10:14 66 razy
11 Załącznik nr 7 - dot.dla.jedn.sekt.fin.publ..pdf (PDF, 20.49Kb) 2023-01-26 09:10:14 68 razy
12 Załącznik nr 7 - dot.dla.jedn.spoz.sekt.fin.publ..pdf (PDF, 17.34Kb) 2023-01-26 09:10:14 62 razy
13 Załącznik nr 8-wyd.majątkowe.pdf (PDF, 16.19Kb) 2023-01-26 09:10:14 67 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Jednorowicz 26-01-2023 09:10:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Jednorowicz 19-01-2023
Ostatnia aktualizacja: Karolina Jednorowicz 26-01-2023 09:18:24