Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt Uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.2022.1526 ze zm.) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.2022.1634 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022.583 ze zm.),

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2023 w łącznej kwocie

66.394.459,62 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 60.151.959,62 zł

- dochody majątkowe w kwocie 6.242.500,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.472.153,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

2) Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 94.005,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

3) Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 261.890,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,

4) Dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 150.600,38 złotych

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2023 w łącznej kwocie

73.100.835,62 zł,

z tego:

-wydatki bieżące w kwocie 63.747.590,62 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 9.353.245,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.472.153,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

2) Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 94.005,00 zł. , zgodnie z załącznikiem nr 4,

3) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 261.890,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 420.600,38 złotych

3. Wydatki majątkowe w kwocie 9.353.245,00 zł określa załącznik Nr 9 do uchwały.

§ 3. Deficyt w kwocie 6.706.376,00 złotych zostanie sfinansowany przychodami z:

 1. Kredytów - 1.304.064,00 złotych

 2. wolnych środków których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 402.312,00 zł

 3. Nadwyżki z lat ubiegłych - 5.000.000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości  7.402.312,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości  695.936,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6.000.000,00 zł., w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu  4.000.000,00zł;

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 2.233.324,00 zł.

 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.207.794,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 6.000.000,00 złotych, w tym:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00 zł ,

 1. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.

 2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

 3. przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

   1. Zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

   2. Zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

 5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 

§ 9. 1.Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dochody z wpływów z opłat, o których mowa w art.41b ust. 2 Prawo geodezyjne i kartograficzne w wysokości 370.000,00 zł. tj. w wysokości wpływów uzyskanych w roku 2022 - przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu geodezji i kartografii w zakresie określonym art. 41b ust.3 ustawy w kwocie 370.000,00 zł.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

  1. ogólną w wysokości 100.000,00 zł,

  2. rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym - 103.950,00 zł,

  3. rezerwę celową (na wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym z tytułu udzielonego poręczenia) - 654.820,24 zł.

  4. Rezerwa celowa na skutki wzrostu cen energii i gazu - 120.000,00 złotych

§11. 1.Ustala się kwotę 3.000.000 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

 1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2023 do kwoty 150.000,00 złotych.

§ 12. 1. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.152.500,00 złotych przeznacza się na wydatki w Dziale 852- Pomoc społeczna, Rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej, § 6370- Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 6.152.500,00 złotych na realizację zadań inwestycyjnych:

 1. Rozwój infrastruktury społecznej na terenach popegeerowskich Powiatu Międzychodzkiego poprzez budowę terenów rekreacyjnych przy DPS Piłka-Zamyślin - kwota 1.911.000 zł.

 2. Termomodernizacja budynków DPS w Łężeczkach- kwota 4.241.500 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Objaśnienia do budżetu na rok 2023.doc.pdf (PDF, 438.59Kb) 2023-01-10 12:01:42 145 razy
2 Załącznik nr 1- dochody.pdf (PDF, 25.74Kb) 2023-01-10 12:01:42 132 razy
3 Załącznik nr 2-wydatki.pdf (PDF, 63.63Kb) 2023-01-10 12:01:42 136 razy
4 Załącznik nr 3- doch.zlec..pdf (PDF, 12.90Kb) 2023-01-10 12:01:42 130 razy
5 Załącznik nr 3- wyd.zlec..pdf (PDF, 21.19Kb) 2023-01-10 12:01:42 115 razy
6 Załącznik nr 4 - doch.poroz.z.adm.rząd..pdf (PDF, 10.75Kb) 2023-01-10 12:00:39 125 razy
7 Załącznik nr 4 -wyd.poroz.z.adm.rząd..pdf (PDF, 10.99Kb) 2023-01-10 12:00:39 125 razy
8 Załącznik nr 5 - doch.poroz.z.jst.pdf (PDF, 10.63Kb) 2023-01-10 12:00:39 142 razy
9 Załącznik nr 5 - wyd.poroz.z.jst.pdf (PDF, 10.69Kb) 2023-01-10 12:00:39 140 razy
10 Załącznik nr 6- PiR.pdf (PDF, 7.06Kb) 2023-01-10 12:00:39 131 razy
11 Załącznik nr 7 - dot.dla.jedn.sekt.fin.publ..pdf (PDF, 13.01Kb) 2023-01-10 11:57:47 124 razy
12 Załącznik nr 7 - dot.dla.jedn.spoza sekt.fin.publ..pdf (PDF, 12.10Kb) 2023-01-10 11:57:47 131 razy
13 Załącznik nr 8 - doch.oś.pdf (PDF, 10.39Kb) 2023-01-10 11:57:47 125 razy
14 Załącznik nr 8 - wyd.oś.pdf (PDF, 12.02Kb) 2023-01-10 11:57:47 120 razy
15 Załącznik nr 9- wyd.majątkowe.pdf (PDF, 13.01Kb) 2023-01-10 11:57:47 127 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Jednorowicz 10-01-2023 11:57:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Jednorowicz 15-12-2022
Ostatnia aktualizacja: Karolina Jednorowicz 10-01-2023 12:01:42