Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XLVI/264/2022 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1526) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022. poz.1634 ze zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2022 w łącznej kwocie   82.210.407,35 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie            66.920.629,35 zł

- dochody majątkowe w kwocie      15.289.778,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.499.868,37 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 152.797,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

3) Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 279.002,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 128.135,32 złotych.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2022 w łącznej kwocie    86.125.255,01 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie               62.234.889,85 zł

- wydatki majątkowe w kwocie         23.890.365,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.499.868,37 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 152.797,00 zł. , zgodnie z załącznikiem nr 4.

3)Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 279.002,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 728.199,90 złotych.

§ 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

  1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 2.216.092,31 zł,

  2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.047.820,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

§ 4. Paragraf 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12.1.Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.929.340,00 złotych przeznacza się na:

- wydatki w Dziale 600-Transport i łączność, Rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, w wysokości 1.629.340,00 złotych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1720P na odcinku ul.600-Lecia w Międzychodzie”,

- wydatki w Dziale 801- Oświata i wychowanie, Rozdziale 80195- Pozostała działalność, w wysokości 300.000,00 złotych na realizację zadania „Poprawa atrakcyjności placówek oświatowych Powiatu Międzychodzkiego poprzez budowę dwóch boisk sportowych wraz z infrastruktura towarzyszącą”.

2. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 13.950.000,00 złotych przeznacza się na:

- wydatki w Dziale 600-Transport i łączność, Rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, w wysokości 8.550.000,00 złotych na realizację zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa drogi powiatowej 1718P Międzychód - Stare Gorzycko wraz z wykonaniem przebudowy odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogi powiatowej nr 1718P”,

- wydatki w Dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność, w wysokości 5.400.000,00 złotych na realizację zadania „Poprawa atrakcyjności placówek oświatowych Powiatu Międzychodzkiego poprzez budowę dwóch boisk sportowych wraz z infrastruktura towarzyszącą”.

3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 217.073,49 złotych przeznacza się na wydatki w Dziale 852 - Pomoc Społeczna, Rozdziale 85202- Domy Pomocy Społecznej w kwocie 217.073,49 zł.

4. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.302.357,72 zł. przeznacza się na wydatki w Dziale 600-Transport i łączność, Rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, w wysokości 2.302.357,72 złotych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1720P na odcinku ul.600-Lecia w Międzychodzie”.

5. Środki z Funduszu Pomocy:

- w kwocie 1.560.000,00 złotych przeznacza się na wydatki w Dziale 852- Pomoc Społeczna, Rozdziale 85295- Pozostała działalność w kwocie 1.560.000,00 złotych,

- w kwocie 63.178,00 złotych przeznacza się na wydatki w Dziale 801-Oświata i wychowanie, Rozdziale 80115- Technika w kwocie 11.235,00 złotych, w Rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące w kwocie 11.620,00 złotych, w Rozdziale 85406- Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w kwocie 31.313,42 złotych oraz w Rozdziale 80105- Przedszkola Specjalne w kwocie 9.009,58 złotych.

- w kwocie 3.671,20 złotych przeznacza się na wydatki w Dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 3.671,20 złotych.”

§ 5. Pozostałe zapisy uchwały nr XXXVI/210/2021 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 21 grudnia 2021 r. pozostają bez zmian.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 uzasadnienie do Uchwały budżetu.pdf (PDF, 229.98Kb) 2022-12-20 08:33:47 118 razy
2 Załącznik nr 1-dochody.pdf (PDF, 74.52Kb) 2022-12-20 08:33:22 110 razy
3 Załącznik nr 2-wydatki.pdf (PDF, 167.46Kb) 2022-12-20 08:33:22 116 razy
4 Załącznik nr 3 - doch.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 17.23Kb) 2022-12-20 08:33:22 115 razy
5 Załącznik nr 3 - wyd.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 30.03Kb) 2022-12-20 08:33:22 105 razy
6 Załącznik nr 4 - doch.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 11.47Kb) 2022-12-20 08:33:22 113 razy
7 Załącznik nr 4 - wyd.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 12.12Kb) 2022-12-20 08:32:07 109 razy
8 Załącznik nr 5 - doch.poroz.z.jst.pdf (PDF, 10.92Kb) 2022-12-20 08:32:07 113 razy
9 Załącznik nr 5 - wyd.poroz.z.jst.pdf (PDF, 11.00Kb) 2022-12-20 08:32:07 336 razy
10 Załącznik nr 6 - dot.dla.jedn.sekt.fin.publ..pdf (PDF, 19.37Kb) 2022-12-20 08:32:07 117 razy
11 Załącznik nr 6 - dot.dla.jedn.spoza.sekt.fin.publ..pdf (PDF, 17.34Kb) 2022-12-20 08:32:07 115 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Jednorowicz 20-12-2022 08:32:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Jednorowicz 15-12-2022
Ostatnia aktualizacja: Karolina Jednorowicz 20-12-2022 08:43:44