Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Międzychodzie + ogłoszenie o wyniku

OR.272.4.2022

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Starostwo Powiatowe w Międzychodzie w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy paliw płynnych do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Międzychodzie ,  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły 2 oferty.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę wykonawcy:

PHUP Budmar Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 37, 64-400 Międzychód

Przy wyborze kierowano się ceną, odległością stacji paliw od siedziby Starostwa Powiatowego oraz zgodnością złożonej oferty oferenta z opisem przedmiotu zamówienia.

 


Starostwo Powiatowe w Międzychodzie

ul. 17 Stycznia 143

64-400 Międzychód

OR.272.4.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH  DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W MIĘDZYCHODZIE

 

Zamawiający:

Starostwo Powiatowe w Międzychodzie  z siedzibą: 64-400 Międzychód, ul. 17 stycznia 143
Telefon: (095) 748 87 00 

e-mail: starostwo@powiat-miedzychodzki.pl

 

Na podstawie Zarządzenia Starosty Międzychodzkiego  Nr OR.120.10.2021 z dnia 1 kwietnia 2021 r.
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Międzychodzie.

Przedmiot zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej,
w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Miejscem realizacji dostaw są stacje paliw położone w obrębie administracyjnym gminy Międzychód. 

Oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach dla paliw płynnych. Fakturowanie będzie obejmowało miesięczne okresy sprzedaży z minimum 14 - dniowym terminem płatności od dnia dostarczenia faktury.

 

W okresie realizacji umowy zamawiający przewiduje zakupienie paliw w ilości szacunkowej:

- etylina Pb 95    –    5000 l. 

- olej napędowy –    7000 l.

 

Dostawa paliw realizowana będzie sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego, wynikających z odbywania wyjazdów służbowych, indywidualnie dla każdego samochodu.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający niezbędne w tym zakresie uprawnienia oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu

 

Opis sposobu obliczenia ceny oferty: 

 

Wykonawca określi cenę paliw na podstawie średniej ceny detalicznej za 1 litr paliwa (osobno etylina Pb 95 i olej napędowy) obliczonej jako średnia cena dzienna paliwa z okresu 05.12.2022r.– 09.12.2022r. na stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej siedziby Zamawiającego.

Wykonawca określi wysokość udzielonego rabatu w złotych polskich. Udzielony rabat jest stały i nie ulega zmianie przez cały okres trwania umowy. Cena w dniu zakupu paliwa zostanie każdorazowo pomniejszona o kwotę udzielonego rabatu.

Cenę oferty należy określić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania.

Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

 

 

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela inspektor Dorota Wicenty
tel. 95 748 8711; mail sekretariat@powiat-miedzychodzki.pl  


Sposób przygotowania oferty: 

1. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym, podając cenę jednostkową netto, podatek VAT, cenę brutto  oraz określić wysokość stałego rabatu na 1l paliwa. Oferta winna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

2. Jako wymagany załącznik do formularza ofertowego, wykonawca winien załączyć:

1) podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dołączone do formularza ofertowego,

2) podpisane oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa,

3) kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem niezbędnych uprawnień do wykonania przedmiotowego zadania tj. koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami.

4) parafowany przez Wykonawcę projekt umowy.

 

Kryterium wyboru oferty: 

Przyjętym kryterium wyboru oferty jest:

- cena – waga 80%  – wg. minimalizacji, wyliczona jako wartość całego zamówienia z uwzględnieniem upustów,

Cena (C) = cena oferty z najniższą ceną / cena oferty badanej x 80 pkt.

- odległość od siedziby zamawiającego – waga 20% - wg. minimalizacji,

Odległość (D) = odległość oferty z najmniejszą odległością / odległość oferty badanej x 20 pkt.

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza dla zamawiającego.


Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferty z napisem - „OFERTA NA DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH” należy złożyć w punkcie podawczym Starostwa Powiatowego w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143 lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143 64-400 Międzychód (decyduje data faktycznego wpływu do Starostwa) do dnia 20 grudnia 2022 r.

STAROSTA

mgr Rafał Litke

Międzychód, dnia 13.12.2022 r.
 

Załączniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa.
4. Projekt umowy
 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 formularz oferta paliwo.docx (DOCX, 17.98Kb) 2022-12-13 08:59:51 226 razy
2 Oswiadczenie_o_jakosci_paliwa.doc (DOC, 28.50Kb) 2022-12-13 08:59:51 88 razy
3 oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_w_postepowaniu.doc (DOC, 31.00Kb) 2022-12-13 08:59:51 78 razy
4 UMOWA-wzór.pdf (PDF, 122.72Kb) 2022-12-13 08:59:51 95 razy
5 Klauzula informacyjna dla zleceniobiorców oraz.pdf (PDF, 108.00Kb) 2022-12-13 08:59:51 96 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Wicenty 13-12-2022 08:59:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Wicenty 13-12-2022
Ostatnia aktualizacja: Dorota Wicenty 29-12-2022 11:55:52