Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarząd Powiatu Międzychodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. "Prowadzenie na terenie powiatu międzychodzkiego 14 osobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r."

ZARZĄD POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.
„Prowadzenie na terenie powiatu międzychodzkiego 14 osobowej placówki opiekuńczo –
wychowawczej typu socjalizacyjnego w okresie
od dnia 01 stycznia 2023r. do 31.12.2023r.”


I. POSTĘPOWANIE KONKURSOWE JEST PROWADZONE ZGODNIE Z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 r.
poz. 1327 t.j. ze zm.);
2) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1526);
3) Ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej(Dz. U. z 2022r.,
poz. 447 t.j. ze zmianami);
4) Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia
24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.2018 poz. 2057)
5) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. nr 292 poz. 1720).
II. RODZAJ ZADANIA:
Zadanie publiczne z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegające na
prowadzeniu na terenie powiatu międzychodzkiego 14 osobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej
typu socjalizacyjnego w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej
pieczy zastępczej.
III. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA
1. Termin realizacji zadania: od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r.
2. Miejsce realizacji zadania: Powiat Międzychodzki.
IV. WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
1. Podmioty uczestniczące w konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadania, oprócz
wymagań wymienionych w punkcie VII, powinny dodatkowo spełniać warunek dysponowania kadrą
legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami określonymi w art. 98 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym dysponować osobą, która będzie kierowała placówką
i posiadała kwalifikacje zgodnie z art. 97 ust.3 ww. ustawy.
2. Podmiot dotowany będzie zobowiązany do:
a) stosowania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie
instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz innych ustaw mających zastosowanie w realizacji zadania,
b) realizowania zadania w szczególności w oparciu o najlepsze praktyki, doświadczenie i wiedzę oraz zgodnie
z potrzebami wychowanków placówki opiekuńczo – wychowawczej,
V. WYSOKOŚĆ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA
1. Na realizację zadania w 2023 roku Zarząd Powiatu przeznacza kwotę: 1 029 840,00 zł ( słownie: jeden
milion dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych )
2. Powiat Międzychodzki zobowiązuje się do zabezpieczenia w budżecie na rok 2023 środków na
funkcjonowanie placówki w wysokości wynikającej z pomnożenia średniej kwoty miesięcznych wydatków
przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego i ilości
dzieci przebywających w tej placówce.
3. Fundusze niezbędne do funkcjonowania placówki przewyższające wartość dotacji, o której mowa
w ustępie 1 wybrany oferent zobowiązany jest pozyskiwać we własnym zakresie.
VI. ZASADY PRZYZNANIA DOTACJI
Szczegółowe warunki przyznawania dotacji na realizację zadania, tryb płatności i sposób rozliczenia
udzielonej dotacji zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Międzychodzkim
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Międzychodzkiego a podmiotem uprawnionym i wyłonionym
w drodze konkursu.
VII. PODMIOTY UPRAWNIONE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę mogą złożyć:
1) organizacje pozarządowe prowadzące statutową działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy
zastępczej oraz pomocy społecznej;
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła
Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków
wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania jeżeli ich cele statutowe obejmują
prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy
społecznej.
VIII. ZAWARTOŚĆ OFERTY PODMIOTU
1. Ofertę należy przygotować wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do
Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów
dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.2018
poz. 2057)określając w szczególności:
1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
4) informacje o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania
publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania
pochodzących z innych źródeł;
6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
IX. DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
2) Statut podmiotu składającego ofertę oraz regulamin organizacyjny.
3) Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności za 2021 rok ze szczególnym uwzględnieniem
działań w obszarze wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej ( w przypadku oferenta
działającego krócej sprawozdanie za okres działalności do momentu ogłoszenia konkursu),
4) Koncepcję funkcjonowania placówki opiekuńczo – wychowawczej, jej regulamin organizacyjny lub projekt
tego regulaminu.
5) Opis oferowanego standardu usług i warunków realizacji zadania.
6) Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe osoby kierującej placówką określone
w art. 97 ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz
kwalifikacje zawodowe pracowników zabezpieczających działalność opiekuńczo – wychowawczą
w placówce, określone w art. 98 ust.1 ww. ustawy.
7) Informację o niezaleganiu z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
8) Kopię „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego osoby, która będzie
kierowała placówką wraz z adnotacją o niekaralności oraz zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej, potwierdzające
zdolność do kierowania ww. placówką.
9) Preliminarz wydatków na realizację zadania w roku 2023.
Dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu.
X. TERMIN SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1. Termin do składnia ofert upływa 25 listopada 2022 r. o godz. 15.00.
2. Oferty należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Międzychodzie pok. nr 209 (sekretariat)
w godzinach pracy Starostwa lub za pośrednictwem poczty(decyduje data wpływu dokumentów doStarostwa) na adres:
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
ul. 17 Stycznia 143
64-400 Międzychód
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Prowadzenie na terenie powiatu międzychodzkiego 14 osobowej
placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w okresie od dnia
01 stycznia 2023r. do 31.12.2023r.”
3. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
4. Oferta sporządzona wadliwie albo niekompletna co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji
pozostanie bez rozpatrzenia.
XI. TERMIN I TRYB ROZPATRZENIA OFERT
1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni od upływu terminu składania ofert, w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143, w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Złożone oferty poddane zostaną ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję Konkursową powołaną
przez Zarząd Powiatu Międzychodzkiego.
3. W ramach otwartego konkursu ofert zostanie wybrana jedna oferta, która spełni wszystkie warunki
formalne oraz uzyska największa liczbę punktów oceny merytorycznej.
4. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu Międzychodzkiego w formie
uchwały. Od postanowień Uchwały Zarządu w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania
tryb odwoławczy.
XII. Kryteria oceny formalnej:
a) oferta sporządzona na właściwym formularzu,
b) oferta kompletna i czytelna,
c) oferta złożona przez uprawniony podmiot,
d) oferta złożona w terminie,
e) oferta zawierająca wymagane załączniki
XIII. Kryteria oceny merytorycznej ofert:
a) ocena możliwości i jakości realizacji zadania publicznego przez wnioskodawcę, zgodnie ze standardami
właściwymi dla rodzaju zadania, w tym zasobów kadrowych, kwalifikacji i doświadczenia osób, przy
udziale których podmiot będzie realizował zadanie – od 0 do 45 pkt.
b) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego w odniesieniu do zakresu
rzeczowego, w tym ogólnego i jednostkowego kosztu realizacji zadania, przejrzystości kalkulacji
i zasadności pozycji kosztorysu – od 0 do 30 pkt.
c) ocena planowanego udziału środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację
zadania publicznego od 0 do 10 pkt.,
d) ocena planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej
członków od 0 do 10 pkt.,
e) ocena dotychczasowej współpracy z powiatem, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczania
otrzymanych na realizacje zadania publicznego środków finansowych realizowanych w latach
poprzednich ( jeżeli takie były realizowane) od 0 do 5 pkt.
XIV. ZADANIA PUBLICZNE TEGO SAMEGO RODZAJU ZREALIZOWANE W ROKU 2020 , 2021 i 2022
W roku 2020, 2021 i 2022realizowane było zadanie publiczne z zakresu wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie na terenie powiatu międzychodzkiego 14 osobowej
placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego” na które udzielono dotacji:
a.Wysokość dotacji w 2020 roku: 700 000 złotych
b.Wysokość dotacji w 2021 roku: 806 400złotych
c.Wysokość dotacji w 2022 roku: 865 200 złotych
XV. INFORMACJE DODATKOWE
1. Za prawidłowość złożonej oferty odpowiada podmiot składający ofertę, który ponosi również wszelkie
koszty związane z jej przygotowaniem i złożeniem.
2. Zamawiający może żądać od oferentów dodatkowych informacji i wyjaśnień po złożeniu oferty.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu przed upływem terminu do składania ofert,
a także do niewybrania żadnej oferty po ich otwarciu i nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.
4. Wyniki konkursu ofert podane zostaną do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji:
1) na tablicach ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Międzychodzie,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Międzychodzie,
3) w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie.
Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela Pani Katarzyna Bazan – p.o. Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie tel. 570 064 500.

Międzychód, dnia 03 listopada 2022r.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ogloszenie_konkursowe_pow.pdf (PDF, 779.67Kb) 2022-11-22 15:11:57 12 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mikołaj Konopiński 22-11-2022 15:11:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mikołaj Konopiński 22-11-2022
Ostatnia aktualizacja: Mikołaj Konopiński 22-11-2022 15:11:57