Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie i dostawy tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Międzychodzie. + ogłoszenie o wyniku

OGŁOSZENIE O WYNIKU


postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł, na: wykonanie i sukcesywne dostawy tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Międzychodzie w 2023 r.


Zamawiający - Powiat Międzychodzki, reprezentowany przez Zarząd Powiatu, 64-400 Międzychód, ul. 17 Stycznia 143 informuje, że w zapytaniu ofertowym na wykonanie i sukcesywną dostawę tablic rejestracyjnych dla pojazdów rejestrowanych w Powiecie Międzychodzkim w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty od następujących przedsiębiorców:

 1. UTAL Sp. z o. o.

Gruszczyn, ul. Katarzyńska 9,

62-006 Kobylnica

Kwota brutto za wykonanie szacowanego zakresu zamówienia: 142 292,55 zł brutto

 1. Eurotab Sp. z o. o.

Skarbimierzyce 16

72-002 Dołuje

Kwota brutto za wykonanie szacowanego zakresu zamówienia: 140 475,84 zł brutto

 

Zamawiający wybrał ofertę firmy Eurotab Sp. z o. o.

 

Była to oferta kompletna, spełniająca wymogi i najkorzystniejsza dla Zamawiającego.

 

Oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy.

 

 

 

 

 

 

Starosta Międzychodzki

Rafał Litke /-/

 

 

Międzychód, dnia 6 grudnia 2022 r.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KD.7011.1.21.2022

 

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie i dostawy tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Międzychodzie.

 

Powiat Międzychodzki zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego (zamówienie poniżej kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych – test jednolity – Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późniejszymi zmianami):

„Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Międzychodzie, w roku 2023”

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla pojazdów rejestrowanych w Powiecie Międzychodzkim, wykonanie i dostawa wtórników tablic rejestracyjnych, wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do oznaczania bagażnika, a także odbiór tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku, ich zniszczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2) Okres trwania umowy: od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. (12 miesięcy).

3) Tablice rejestracyjne będą dostarczane do Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Międzychodzie, usytuowanego w budynku przy ul. 17 Stycznia 143, 64-400 Międzychód.

4) Ilości i rodzaje tablic rejestracyjnych przewidywane do zakupienia w okresie obowiązywania umowy wynoszą odpowiednio:

 

L.p.

rodzaj tablic

ilość szt.

1

Jednorzędowe zwyczajne

6358

2

Dwurzędowe zwyczajne

33

3

Jednorzędowe indywidualne

28

4

Dwurzędowe indywidualne

3

5

Jednorzędowe tymczasowe

44

6

Jednorzędowe tymczasowe badawcze

3

7

Jednorzędowe zabytkowe

9

8

Dwurzędowe zabytkowe

3

9

Motocyklowe zwyczajne

377

10

Motocyklowe indywidualne

4

11

Motocyklowe zabytkowe

5

12

Motorowerowe zwyczajne

106

13

Motorowerowe zabytkowe

1

14

Tymczasowe motocyklowe

3

15

Tymczasowe motorowerowe

3

16

Tablice do oznaczania bagażnika

30

17

Tablice zwyczajne, zmniejszone

18

18

Profesjonalne

3

19

Samochodowe zwyczajne zielone

24

20

Motocyklowe zwyczajne zielone

6

21

Motorowerowe zwyczajne zielone

6

22

Wtórniki tablic

71

 

 

5) Ilości i rodzaje tablic rejestracyjnych, wskazane powyżej, są ilościami orientacyjnymi, stąd wybranemu Oferentowi nie przysługuje roszczenie o realizację dostaw w wielkościach podanych w powyższej tabeli. Dostawy tablic rejestracyjnych realizowane w trakcie obowiązywania umowy mogą różnić się ilościowo i co do rodzaju – w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Tym samym zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilości i rodzajów tablic rejestracyjnych w stosunku do tych prognozowanych.

6) Zamawiający, w ramach zawartej umowy, będzie uprawniony do zamawiania wtórników tablic rejestracyjnych, według cen jednostkowych zaoferowanych przez Oferenta dla nowych tablic rejestracyjnych.

7) Istotne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:

 1. tablice rejestracyjne muszą być wykonane zgodnie ze wzorami i wymiarami podanymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1847), a także na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1885 z późniejszymi zmianami). W przypadku zmiany wskazanych wyżej przepisów tablice rejestracyjne winny być wykonane zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
 2. dostawa gotowych tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji, a także odbiór tablic wycofanych z użytku, ich złomowanie lub utylizacja odbywać się będzie na koszt Oferenta,
 3. ustala się, że formą zamawiania tablic rejestracyjnych u wybranego Oferenta będzie forma faksowa, pisemna lub elektroniczna (za pośrednictwem programu komputerowego). Oferent użyczy bezpłatnie Zamawiającemu oprogramowanie umożliwiające składanie zamówień. Ponadto Oferent zobowiązany będzie do bezpłatnego przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi przedmiotowego oprogramowania.
 4. oferent dostarczy Zamawiającemu licencję na użytkowanie programu na czas trwania umowy.
 5. wymagane cechy/funkcjonalności dla oprogramowania umożliwiającego elektroniczne składanie zamówienia na dostawę tablic rejestracyjnych:
 • oprogramowanie w języku polskim,
 • program powinien działać w systemach operacyjnych zainstalowanych na stanowiskach Zamawiającego, tj.: Windows 7, Windows 8 i Windows 10 (w wersjach zarówno 32 - bitowych jak i 64 - bitowych),
 • możliwość instalacji wielostanowiskowej (minimum 2 stanowiska),
 • możliwość automatycznego tworzenia formularza zamówienia na wszystkie rodzaje tablic i wysyłanie go w formie elektronicznej,
 • automatyczna weryfikacja wyróżników już wykorzystanych /tzw. gospodarka numerami/. Aplikacja powinna umożliwić śledzenie, jakie numery rejestracyjne zostały już zamówione i nie dopuścić do powtórnego zamówienia tablic o tych samych wyróżnikach,
 • ewidencja zamówień oraz weryfikacja wartościowa i ilościowa stanu realizacji umowy, baza danych wszystkich dostępnych wyróżników wynikających z przepisów w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów,
 • baza danych powinna posiadać dedykowane, bezpłatne narzędzie dla administratora pozwalające zarządzać prawami dostępu i automatyzować wykonywanie kopii bezpieczeństwa,
 • Wykonawca winien zapewnić serwis i możliwość aktualizacji programu w przypadku zmiany przepisów,
 • Wykonawca dokona migracji danych z aktualnie użytkowanego oprogramowania (plik .xml) do nowego oprogramowania (w przypadku jego zmiany),
 • po zakończeniu umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu bazę zamówień tablic w postaci elektronicznej,

 

f) dane zamówienie, określające ilość i rodzaj tablic rejestracyjnych, które Zamawiający złoży w formie wskazanej wyżej, realizowane będzie według zasad:

 • w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówienia, w przypadku zamówień złożonych w trybie normalnym,
 • w ciągu 72 godzin od momentu otrzymania zamówienia, w przypadku zamówień złożonych w trybie ekspresowym (do 300 szt.),
 • w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania zamówienia, w przypadku dostaw ekspresowych dorabianych wtórników tablic oraz tablic do oznaczania bagażnika,

g) oferowany okres rękojmi na wykonane i dostarczone tablice (w tym również wtórniki tablic oraz tablice do oznaczania bagażnika) nie może być krótszy niż 36 miesięcy. Rękojmia rozpoczyna się z dniem dostarczenia tablic rejestracyjnych Zamawiającemu, co zostanie potwierdzone podpisem upoważnionego pracownika Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Międzychodzie,

 

h) szczegółowe regulacje dotyczące zasad realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

 

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. (12 miesięcy).

3. Kryterium oceny ofert: najniższa cena. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, który zaproponuje najniższą kwotę za realizację szacunkowego zakresu zamówienia, tj. którego stawki za poszczególne rodzaje tablic, przemnożone przez szacunkowe zapotrzebowanie zamawiającego w danym rodzaju tablic, dadzą najniższą kwotę ogólną całości zamówienia.

4. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

1) ofertę wraz z załączonymi dokumentami należy złożyć do dnia 5 grudnia 2022 r. za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście – w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego (punkt podawczy Starostwa Powiatowego w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143, 64-400 Międzychód)

2) Oferent na kopercie umieszcza nazwę i adres Zamawiającego, własne dane: nazwę i adres, a także napis: „Oferta cenowa na zadanie pn. wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych w 2022 r.”

3) do oferty należy załączyć:

a) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub osobę upoważnioną do występowania w imieniu Oferenta kserokopię zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne (wydanego przez marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę Oferenta), o którym mowa w art.75ac ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późniejszymi zmianami),

b) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub osobę upoważnioną do występowania w imieniu Oferenta kserokopię aktualnego certyfikatu na zgodność tablic rejestracyjnych pojazdów z warunkami technicznymi, potwierdzającego spełnianie wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późniejszymi zmianami),

c) oferty, które wpłyną po wskazanym wyżej terminie, nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.

 

5. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Oferentami:

 • Mariusz Osowski

Kierownik Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Międzychodzie, tel. (95) 748 36 90.

 • Paweł Weber

Kierownik Referatu Komunikacji, Starostwa Powiatowego w Międzychodzie, tel. (95) 748 87 51

 

6. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Umowa zostanie zawarta w terminie ustalonym między stronami (Zamawiającym i Oferentem, którego oferta będzie najkorzystniejsza).

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

7. Załączniki:

1) formularz ofertowy,

2) wzór umowy.

 

Międzychód, dnia 21 listopada 2022 r.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 24. DOSTAWY TABLIC REJESTRACYJNYCH.zip (ZIP, 55.66Kb) 2022-11-21 15:32:24 134 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Halasz 21-11-2022 15:32:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Arkadiusz Halasz 21-11-2022
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Halasz 07-12-2022 14:54:56