Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XLIV/255/2022 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 03 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1526) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022. poz.1634 ze zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2022 w łącznej kwocie 79.958.503,46 zł,  z tego:

- dochody bieżące w kwocie               64.913.243,46 zł

- dochody majątkowe w kwocie          15.045.260,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości  7.497.279,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 152.797,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3) Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 227.835,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 63.996,32 złotych.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2022 w łącznej kwocie 83.873.351,12 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie                   60.708.359,17 zł

- wydatki majątkowe w kwocie              23.164.991,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.497.279,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 152.797,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 227.835,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 664.060,90 złotych.

§ 3. Deficyt w kwocie 3.914.847,66 złotych zostanie sfinansowany przychodami z:

1) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach –3.914.847,66 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.110.783,66 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.195.936,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.000.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 4.000.000,00zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.216.992,31 zł,

2) otacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.047.820,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

§ 8. Paragraf 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 4.000.000,00 złotych, w tym:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00 zł,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,

4) rzekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a)  zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b)    zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”

§ 9. Określone załącznikiem nr 8 do uchwały XXXVI/210/2021 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 21.12.2021 dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej (na wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości 327.410,00 złotych oraz rezerwę kryzysową 4.000). Rezerwy po zmianach wynoszą 329.705,24 zł., w tym:

1) ogólna w wysokości 83.000,00 zł,

2) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym - 83.000,00 zł,

3) rezerwa celowa (na wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym z tytułu udzielonego poręczenia) – 163.705,24 zł.

§ 11. Paragraf 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.929.340,00 złotych przeznacza się na:

- wydatki w Dziale 600-Transport i łączność, Rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, w wysokości 1.629.340,00 złotych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1720P na odcinku ul.600-Lecia w Międzychodzie”.

- wydatki w Dziale 801- Oświata i wychowanie, Rozdziale 80195- Pozostała działalność, w wysokości 300.000,00 złotych na realizację zadania „Poprawa atrakcyjności placówek oświatowych Powiatu Międzychodzkiego poprzez budowę dwóch boisk sportowych wraz z infrastruktura towarzyszącą”.

2. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 13.950.000,00 złotych przeznacza się na: Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 13.950.000,00 złotych przeznacza się na:

- wydatki w Dziale 600-Transport i łączność, Rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, w wysokości 8.550.000,00 złotych na realizację zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa drogi powiatowej 1718P Międzychód – Stare Gorzycko wraz z wykonaniem przebudowy odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogi powiatowej nr 1718P”,

- wydatki w Dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność, w wysokości 5.400.000,00 złotych na realizację zadania „Poprawa atrakcyjności placówek oświatowych Powiatu Międzychodzkiego poprzez budowę dwóch boisk sportowych wraz z infrastruktura towarzyszącą”.

3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 217.073,49 złotych przeznacza się na wydatki w Dziale 852 – Pomoc Społeczna, Rozdziale 85202- Domy Pomocy Społecznej w kwocie 217.073,49 zł.

4. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.302.357,72 zł. przeznacza się na wydatki w Dziale 600-Transport i łączność, Rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, w wysokości 2.302.357,72 złotych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1720P na odcinku ul.600-Lecia w Międzychodzie”.

5. Środki z Funduszu Pomocy:

- w kwocie 1.360.000,00 złotych przeznacza się na wydatki w Dziale 852- Pomoc Społeczna, Rozdziale 85295- Pozostała działalność w kwocie 1.360.000,00 złotych, -w kwocie 46.377,00 złotych przeznacza się na wydatki w Dziale 801-Oświata i wychowanie, Rozdziale 80115- Technika w kwocie 11.235,00 złotych, w Rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące w kwocie 9.483,00 złotych, w Rozdziale 85406- Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w kwocie 19.617,00 złotych oraz w Rozdziale 80105- Przedszkola Specjalne w kwocie 6.042,00 złotych,

- w kwocie 2.943,15 złotych przeznacza się na wydatki w Dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 2.943,15 złotych.”

§ 12. Pozostałe zapisy uchwały nr XXXVI/210/2021 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 21 grudnia 2021 r. pozostają bez zmian.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 uzasadnienie do Uchwały budżetu.pdf (PDF, 238.06Kb) 2022-11-17 13:54:01 111 razy
2 Załącznik nr 1-dochody.pdf (PDF, 73.90Kb) 2022-11-17 13:54:01 110 razy
3 Załącznik nr 2-wydatki.pdf (PDF, 167.65Kb) 2022-11-17 13:54:01 115 razy
4 Załącznik nr 3 - doch.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 17.35Kb) 2022-11-17 13:54:01 112 razy
5 Załącznik nr 3 - wyd.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 30.70Kb) 2022-11-17 13:53:03 298 razy
6 Załącznik nr 4 - doch.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 11.49Kb) 2022-11-17 13:53:03 117 razy
7 Załącznik nr 4 -wyd.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 12.13Kb) 2022-11-17 13:53:03 110 razy
8 Załącznik nr 5 - doch.poroz.z.jst.pdf (PDF, 10.91Kb) 2022-11-17 13:53:03 110 razy
9 Załącznik nr 5 - wyd.poroz.z.jst.pdf (PDF, 10.99Kb) 2022-11-17 13:53:03 114 razy
10 Załącznik nr 6- przychody i rozchody.pdf (PDF, 8.60Kb) 2022-11-17 13:51:16 125 razy
11 Załącznik nr 7 - dot.dla.jedn.sekt.fin.publ..pdf (PDF, 19.37Kb) 2022-11-17 13:51:16 113 razy
12 Załącznik nr 7 - dot.dla.jedn.spoza.sekt.fin.publ..pdf (PDF, 17.36Kb) 2022-11-17 13:51:16 121 razy
13 Załącznik nr 8 -doch.oś.pdf (PDF, 10.58Kb) 2022-11-17 13:51:16 111 razy
14 Załącznik nr 8 -wyd.oś.pdf (PDF, 13.12Kb) 2022-11-17 13:51:16 113 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Jednorowicz 17-11-2022 13:51:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Jednorowicz 03-11-2022
Ostatnia aktualizacja: Karolina Jednorowicz 17-11-2022 13:55:09