Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XLIII/247/2022 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1526) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022. poz.1634 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2022 w łącznej kwocie

73.293.018,66 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 58.272.998,66 zł

- dochody majątkowe w kwocie 15.020.020,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

  1.  Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.319.178,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
  2. Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 156.717,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
  3. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 227.835,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
  4. Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 63.996,32 złotych.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2022 w łącznej kwocie

82.528.954,52 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 59.437.743,57 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 23.091.210,95 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

  1. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.319.178,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
  2. Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 156.717,00 zł. , zgodnie z załącznikiem nr 4.
  3. Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 227.835,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
  4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 664.060,90 złotych.

§ 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

  1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 2.196.992,31 zł.

  2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.041.154,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

§ 4. Paragraf 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12.1.Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.929.340,00 złotych przeznacza się na:

- wydatki w Dziale 600-Transport i łączność, Rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, §6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 1.629.340,00 złotych na realizację zadania inwestycyjnego pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 1720P na odcinku ul.600-Lecia w Międzychodzie”,

- wydatki w Dziale 801- Oświata i wychowanie, Rozdziale 80195- Pozostała działalność, §6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 300.000,00 złotych na realizację zadania „Poprawa atrakcyjności placówek oświatowych Powiatu Międzychodzkiego poprzez budowę dwóch boisk sportowych wraz z infrastruktura towarzyszącą”.

2. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 13.950.000,00 złotych przeznacza się na:

- wydatki w Dziale 600-Transport i łączność, Rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, §6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 8.550.000,00 złotych na realizację zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa drogi powiatowej 1718P Międzychód - Stare Gorzycko wraz z wykonaniem przebudowy odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogi powiatowej nr 1718P”,

- wydatki w Dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność, §6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 5.400.000,00 złotych na realizację zadania „Poprawa atrakcyjności placówek oświatowych Powiatu Międzychodzkiego poprzez budowę dwóch boisk sportowych wraz z infrastruktura towarzyszącą”.

3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 217.073,49 złotych przeznacza się na wydatki w Dziale 852 - Pomoc Społeczna, Rozdziale 85202- Domy Pomocy Społecznej w kwocie 217.073,49 zł”.

4.Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.302.357,72 zł. przeznacza się na wydatki w Dziale 600-Transport i łączność, Rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, §6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 2.302.357,72 złotych na realizację zadania inwestycyjnego pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 1720P na odcinku ul.600-Lecia w Międzychodzie”.

5. Środki z Funduszu Pomocy:

- w kwocie 1.060.000,00 złotych przeznacza się na wydatki w Dziale 852- Pomoc Społeczna, Rozdziale 85295- Pozostała działalność w kwocie 1.060.000,00 złotych,

- w kwocie 29.278,00 złotych przeznacza się na wydatki w Dziale 801-Oświata i wychowanie, Rozdziale 80115- Technika w kwocie 9.840,00 złotych, w Rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące w kwocie 5.956,00 złotych oraz w Rozdziale 85406- Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w kwocie 13.482,00 złotych,

- w kwocie 1.487,05 złotych przeznacza się na wydatki w Dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 1.487,05 złotych.”

§ 5. Określone załącznikiem nr 8 do uchwały XXXVI/210/2021 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 21.12.2021 dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Pozostałe zapisy uchwały nr XXXVI/210/2021 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 21 grudnia 2021 r. pozostają bez zmian.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 uzasadnienie do Uchwały budżetu.pdf (PDF, 252.89Kb) 2022-10-05 14:05:40 109 razy
2 Załącznik nr 1-dochody.pdf (PDF, 70.27Kb) 2022-10-05 14:05:40 306 razy
3 Załącznik nr 2-wydatki.pdf (PDF, 165.39Kb) 2022-10-05 14:05:40 123 razy
4 Załącznik nr 3 - doch.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 17.29Kb) 2022-10-05 14:04:45 116 razy
5 Załącznik nr 3 - wyd.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 30.55Kb) 2022-10-05 14:04:45 115 razy
6 Załącznik nr 4 -wyd.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 12.11Kb) 2022-10-05 14:04:45 120 razy
7 05_10_2022_14_04_45_Załącznik nr 4 -wyd.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 12.11Kb) 2022-10-05 14:04:45 115 razy
8 Załącznik nr 5 - doch.poroz.z.jst.pdf (PDF, 10.91Kb) 2022-10-05 14:04:45 262 razy
9 Załącznik nr 5 - wyd.poroz.z.jst.pdf (PDF, 11.19Kb) 2022-10-05 14:00:04 116 razy
10 Załącznik nr 6 - dot.dla.jedn.sekt.fin.publ..pdf (PDF, 19.39Kb) 2022-10-05 14:00:04 107 razy
11 Załącznik nr 6 - dot.dla.jedn.spoza.sekt.fin.publ..pdf (PDF, 17.58Kb) 2022-10-05 14:00:04 117 razy
12 Załącznik nr 7 - doch.oś.pdf (PDF, 10.58Kb) 2022-10-05 14:00:04 114 razy
13 Załącznik nr 7 - wyd.oś.pdf (PDF, 13.16Kb) 2022-10-05 14:00:04 102 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Jednorowicz 05-10-2022 14:00:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Jednorowicz 29-09-2022
Ostatnia aktualizacja: Karolina Jednorowicz 05-10-2022 14:05:40