Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zaproszenie do składania ofert na usługi wycinki 40 szt. drzew gatunku wiśnia i jabłoń z pasów dróg powiatowych powiatu międzychodzkiego wraz z frezowaniem pni po ściętych drzewach + ogłoszenie o wyniku

OGŁOSZENIE O WYNIKU
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł, na:

usługi wycinki drzew

 

Zamawiający - Powiat Międzychodzki, reprezentowany przez Zarząd Powiatu, 64-400 Międzychód, ul. 17 Stycznia 143 informuje, że w zapytaniu ofertowym na usługę wycinki 40 szt. drzew owocowych wraz z frezowaniem pni, w wyznaczonym terminie wpłynęło 6 ofert, od następujących przedsiębiorców:

 1. Ogród Serwis Bartosz Ratajczak

ul. Kurkowa 19, 62-023 Borówiec

Oferowana cena za usunięcie i frezowanie 40 drzew owocowych:

19 800,00 zł netto; 21 384,00 zł brutto

cena za pozyskane drewno: 350,00 zł netto; 430,50 zł brutto

 1. Transport Usługowy Lekki Pomoc Drogowa Paweł Jahns

Wielowieś 40, 64-400 Międzychód

Oferowana cena za usunięcie i frezowanie 40 drzew owocowych: 

12 000,00 zł netto; 12 960,00 zł brutto

cena za pozyskane drewno: 200,00 zł netto; 246,00 zł brutto

 1. Usługi Ogrodnicze ELITELAS Sp. z .o .o

Durdy 141, 39-450 Baranów Sandomierski

Oferowana cena za usunięcie i frezowanie 40 drzew owocowych: 

54 000,00 zł netto; 58 320,00 zł brutto

cena za pozyskane drewno: 122,00 zł netto; 150,06 zł brutto

 1. Paja Sp. z o. o. Sp. k.

Czechów, ul. Bukowa 8, 66-431 Santok

Oferowana cena za usunięcie i frezowanie 40 drzew owocowych:

40 000,00 zł netto; 43 200,00 zł brutto

cena za pozyskane drewno: 21,13 zł netto; 25,99 zł brutto

 1. Ogród – System Bartosz Ługowski

Niemierzewo 20, 64-423 Lubosz

Oferowana cena za usunięcie i frezowanie 40 drzew owocowych:

12 000,00 zł netto; 12 000,00 zł brutto

cena za pozyskane drewno: 50,00 zł netto; 61,50 zł brutto

 1. Ogrodnictwo Budownictwo Melioracje FUBO Dagmara Napierała

ul. Krótka 1b/1, 66-300 Międzyrzecz

Oferowana cena za usunięcie i frezowanie 40 drzew owocowych: 

30 000,00 zł netto; 32 400,00 zł brutto

cena za pozyskane drewno: 100,00 zł netto; 123,00 zł brutto

 

 

 

Wybór oferty:

Do obliczenia kosztów realizacji prac i porównania ofert zastosowano wzór:

            C = Kw – Kd* 43,68   ,  gdzie:

C – koszt realizacji robót

Kw – oferowany koszt brutto wycinki 40 szt. drzew i frezowania 40 szt. pni

Kd – oferowana cena za 1 m3 pozyskanego drewna

43,68 – szacunkowa ilość drewna do pozyskania (m3)

 

Zamawiający udziela zamówienia oferentowi, którego cena „C” (koszt realizacji robót) będzie najniższy.

 

Obliczone koszty realizacji robót wyniosły:

1.  Ogród Serwis Bartosz Ratajczak

C=2 579,76 zł

2.  Transport Usługowy Lekki Pomoc Drogowa Paweł Jahns

C=2 214,72 zł

3.  Usługi Ogrodnicze ELITELAS Sp. z .o .o

C=51 765,38 zł

4.  Paja Sp. z o. o. Sp. K.

C=42 064,76 zł

5.  Ogród – System Bartosz Ługowski

C=9 313,68 zł

6.  Ogrodnictwo Budownictwo Melioracje FUBO Dagmara Napierała

C=27 027,36 zł

Zamawiający wybrał ofertę firmy Paweł Jahns Transport Usługowy Lekki Pomoc Drogowa. Była to oferta najtańsza, spełniająca wymogi i korzystna dla Zamawiającego.


Oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy.

Wicestarosta Międzychodzki

Waldemar Górczyński

Międzychód, dnia 28 września 2022 r.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KD.7011.1.17.2022

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert na usługi wycinki 40 szt. drzew gatunku wiśnia i jabłoń z pasów dróg powiatowych powiatu międzychodzkiego wraz z frezowaniem  pni po ściętych drzewach

 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wycinki i frezowania pni drzew gatunku:

 1. wiśnia (7 szt.) oraz jabłoń (13 sz.) na drodze pow. nr 1738P w m. Grobia
 2. wiśnia (16 szt.) oraz jabłoń (4 szt.) na drodze pow. nr 1737P w m. Przemyśl

 

2. Szczegółowy zakres prac obejmuje:

 1. zabezpieczenie miejsc wycinki stosownym oznakowaniem i kierowanie ruchem w trakcie prowadzenia prac
 2. zabezpieczenie przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem infrastruktury drogowej, infrastruktury towarzyszącej oraz mienia osób trzecich, zlokalizowanych w miejscach wycinki (w tym, gdy jest to konieczne, uzyskanie zgody właścicieli urządzeń na ich zabezpieczenie lub demontaż oraz ponoszenie wszelkich kosztów tych działań).
 3. ścięcie drzew piłą mechaniczną 40 szt. drzew
 4. złożenie pozyskanego drewna i gałęzi w pasie drogowym, w miejscu niepowodującym zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, nieutrudniającym korzystania z przyległego terenu oraz w sposób umożliwiający dokonanie obmiarów pozyskanego drewna
 5. niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o gotowości do obmiaru pozyskanego drewna i uczestniczenie w tych obmiarach
 6. załadunek i odwóz pozyskanego drewna
 7. frezowanie 40 szt. pni w stopniu umożliwiającym odtworzenie poboczy gruntowych w formie jednolitej płaszczyzny
 8. likwidacja gałęzi i zanieczyszczeń powstałych po wycince, uprządkowanie terenu

 

3. Informacje odnośnie składanych ofert i szczegółów realizacji zadania:

 1. Oferent, składając ofertę na usuwanie drzew, określa:
  1. cenę usługi polegającej na usunięciu wszystkich drzew oraz frezowania wszystkich pni
   (jaką Zamawiający zapłaci Wykonawcy, po zrealizowaniu usługi)
  2. cenę zakupu pozyskanego drewna (kwotę, jaką Wykonawca wycinki uiści na konto Zamawiającego za każdy 1 m3 pozyskanego drewna)
 2. Wykonawca wycinki zobowiązany jest do zakupu i odwozu pozyskanego drewna (Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozdzielenia zamówienia).
 3. Przed złożeniem oferty wymagane jest zapoznanie się z sytuacją w terenie.
 4. Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej od wszelkich szkód mogących pojawić się w trakcie realizacji prac.

 

4. Terminy wykonania zadania:

 1. Wycięcie drzew, złożenie drewna w pasie drogowym, zgłoszenie gotowości do odbioru drewna:

w terminie do dnia 1 grudnia 2022 r.

 1. Obmiar pozyskanego drewna i wystawienie faktury za pozyskane drewno:
  do dnia 9 grudnia 2022 r.  
 2. Frezowanie pni, uporządkowanie terenu po wycince, wystawienie faktury za wykonane usługi, zakończenie realizacji zakresu umowy: do dnia 16 grudnia 2022 r.

 

5. Formularz ofertowy i wzór umowy dostępne są Wydziale Komunikacji i Dróg w Międzychodzie ,
ul. Wigury 12 w godzinach od 7:00 do 15:00. Zamieszczono je również na stronie BIP starostwa: www.bip.powiatmiedzychodzki.pl w zakładce: Zapytania ofertowe do 130 tys. zł”

 

6. Oferty w zaklejonej kopercie z napisem: "OFERTA – wycinka 40 szt. drzew owocowych", należy złożyć w punkcie podawczym Starostwa Powiatowego w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143, do dnia 27 września 2022 r. Oferta powinna składać się z wypełnionego formularza ofertowego oraz zaakceptowanego wzoru umowy.

 

7. Kryterium wyboru ofert jest cena:

Zamawiający dokona porównania ofert, biorąc pod uwagę różnice cen: wycinki 40 szt. drzew oraz ceny, za jaką oferent zamierza kupić 1 m3 pozyskanego drewna. Do oceny ofert zostanie zastosowany  następujący wzór:

         C = Kw – Kd* 43,68            ,  gdzie:

C – koszt realizacji robót

Kw – oferowany koszt wycinki 40 drzew i frezowania 40 pni drzew

Kd – oferowana cena za 1 m3 pozyskanego drewna

43,68– szacunkowa ilość drewna do pozyskania (m3).

 

Uwaga – szacunkowa ilość drewna do pozyskania (43,68 m3), została ustalona na podstawie ilości materiału uzyskanego z wcześniejszych wycinek drzew przy drogach powiatowych powiatu międzychodzkiego. Jest to wartość niedokładna i przyjęta wyłącznie na potrzeby porównania i oceny ofert. Cena, jaką Wykonawca wycinki zapłaci za drewno, będzie ustalona na podstawie obmiaru ilości pozyskanego drewna.

 

Podczas obmiarów ilości pozyskanego drewna, zamawiający będzie przyjmował średnicę drzew bez kory. Pomiary średnicy drzew w korze będą korygowane zgodnie z Polską Normą PN-D-95000:2002 Surowiec drzewny, pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie (tabl. nr 1 – potrącenia na korę w różnych rodzajach drewna).

 

Pomiarom podlegają wyłącznie kłody spełniające wymogi drewna wielkowymiarowego (kłody o średnicy górnej min. 14 cm i spełniającej minimalne wymagania jakościowe dla drewna użytkowego „WD” (lub wyższych klas jakości). Drewno o średnicy kłody powyżej 14 cm, ale nie spełniające wymogów drewna użytkowego, będzie podlegało osobnemu obmiarowi i będzie rozliczane według stawki zaproponowanej przez oferenta („Kd) obniżonej do 40% tej wartości.

 

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego koszt realizacji robót (C) będzie najniższy. Uwaga – możliwe i dopuszczalne są wartości ujemne C.

 

Termin związania ofertą: 30 dni.

 

8. Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami jest p. Mariusz Osowski, nr tel. (95) 748 36 90,
fax (95) 748 37 90, e-mail: drogi@powiat-miedzychodzki.pl,  Międzychód,  ul. Wigury 12, w godz. 7:00 - 15:00.

 

9. W zapytaniu ofertowym mogą wziąć udział przedsiębiorcy posiadający lub dysponujący sprzętem niezbędnym
do wykonania zadania, posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie, uprawnienia do kierowania ruchem oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, co potwierdzą w oświadczeniu stanowiącym część formularza ofertowego.

 

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od oferenta dodatkowych dokumentów, potwierdzających spełnianie wyżej wymienionych wymogów udziału w postępowaniu oraz odrzucenia jego oferty w przypadku niedostarczenia ww. dokumentów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

 1. wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia
 2. formularz ofertowy
 3. wzór umowy
 4. dokumentacja fotograficzna zdjęć usuwanych
 5. kopie decyzji administracyjnych, zezwalających na usunięcie drzew
 6. plan orientacyjny z zaznaczeniem przybliżonej lokalizacji drzew

 

Międzychód, dnia 14 września 2022 r.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wycinka drzew owocowych - Grobia, Przemyśl.zip (ZIP, 63.29Mb) 2022-09-14 15:19:25 290 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Halasz 14-09-2022 15:19:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Arkadiusz Halasz 14-09-2022
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Halasz 28-09-2022 15:25:25