Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XLII/243/2022 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 21 lipca 2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 528) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021. poz.305 ze zm.),

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2022 w łącznej kwocie

71.735.699,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 57.235.679,00 zł

- dochody majątkowe w kwocie 14.500.020,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.025.482,96 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

2 ) Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 156.717,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

3) Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 227.835,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 56.996,32 złotych.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2022 w łącznej kwocie

80.971.634,86 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 58.392.423,91 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 22.579.210,95 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.025.482,96 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 156.717,00 zł. , zgodnie z załącznikiem nr 4.

3) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 227.835,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 685.060,90 złotych.

§ 3. Deficyt w kwocie 9.235.935,86 złotych zostanie sfinansowany przychodami z:

 1. Kredytów - 2.637.404,00 złotych

 2. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 4.231.698,72 zł.

 3. Wolnych środków których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 527.509,81 zł.

 4. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 218.839,75 zł.

 5. Nadwyżką z lat ubiegłych 1.620.483,58 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości

10.431.871,86 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości

1.195.936,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7.833.340,00 zł.,

w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu     4.000.000,00zł;

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 2.374.992,31 zł.

 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.041.154,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

§ 8. Paragraf 8 otrzymuje brzmienie;

„§ 8.Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 7.833.340,00 złotych, w tym:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00 zł ,

 1. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.

 2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

 3. przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

   1. Zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

   2. Zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

 5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

§ 9. Określone załącznikiem nr 8 do uchwały XXXVI/210/2021 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 21.12.2021 dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Pozostałe zapisy uchwały nr XXXVI/210/2021 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 21 grudnia 2021 r. pozostają bez zmian.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 uzasadnienie do Uchwały budżetu.pdf (PDF, 160.87Kb) 2022-07-25 08:47:32 123 razy
2 Załącznik nr 1-dochody.pdf (PDF, 63.98Kb) 2022-07-25 08:47:32 120 razy
3 Załącznik nr 2-wydatki.pdf (PDF, 155.14Kb) 2022-07-25 08:47:32 178 razy
4 Załącznik nr 3 - doch.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 16.56Kb) 2022-07-25 08:47:32 234 razy
5 Załącznik nr 3 - wyd.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 28.44Kb) 2022-07-25 08:45:47 109 razy
6 Załącznik nr 4 - doch.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 11.46Kb) 2022-07-25 08:45:47 131 razy
7 Załącznik nr 4 - wyd.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 12.10Kb) 2022-07-25 08:45:47 161 razy
8 Załącznik nr 5 - doch.poroz.z.jst.pdf (PDF, 10.91Kb) 2022-07-25 08:45:47 125 razy
9 Załącznik nr 5 - wyd.poroz.z.jst.pdf (PDF, 10.90Kb) 2022-07-25 08:45:47 183 razy
10 Załącznik nr 6- przychody i rozchody.pdf (PDF, 8.63Kb) 2022-07-25 08:44:27 126 razy
11 Załącznik nr 7 - dot.dla.jedn.sekt.fin.publ..pdf (PDF, 19.30Kb) 2022-07-25 08:44:27 110 razy
12 Załącznik nr 7 - dot.dla.jedn.spoza.sekt.fin.publ..pdf (PDF, 17.28Kb) 2022-07-25 08:44:27 208 razy
13 Załącznik nr 8 - doch.oś.pdf (PDF, 10.58Kb) 2022-07-25 08:44:27 143 razy
14 Załącznik nr 8 -wyd.oś.pdf (PDF, 13.13Kb) 2022-07-25 08:44:27 124 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Jednorowicz 25-07-2022 08:44:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Jednorowicz 21-07-2022
Ostatnia aktualizacja: Karolina Jednorowicz 25-07-2022 08:51:19