Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie okresowych przeglądów rozszerzonych (5-cio letnich) dróg powiatowych na terenie powiatu międzychodzkiego. + ogłoszenie o wyniku

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł, na: wykonanie usługi przeglądów szczegółowych dróg powiatowych powiatu międzychodzkiego

 

Zamawiający - Powiat Międzychodzki, reprezentowany przez Zarząd Powiatu, 64-400 Międzychód,
ul. 17 Stycznia 143 informuje, że w zapytaniu ofertowym na wykonaniu przeglądów rozszerzonych (5-cio letnich) 37 dróg powiatowych powiatu międzychodzkiego, w wyznaczonym terminie wpłynęło 7 ofert:

 1. SCANLASER Pracownia Badań i Technik Pomiarowych Sp. z o. o.

ul. Lwowska 199A/113, 33-100 Tarnów

oferowana cena za wykonanie przeglądów:

6 920,00 zł netto, 8 511,60 zł brutto

 1. Firma „LGM” Barbara Becherowska

ul. Leśna 6, 57-100 Strzelin

oferowana cena za wykonanie przeglądów:

11 000,00 zł netto, 11 000,00 zł brutto

 1. Smart Factor Sp. z o. o.

ul. Poselska 29, 03-931 Warszawa

oferowana cena za wykonanie przeglądów:

16 900,00 zł netto, 20 787,00 zł brutto

 1. LABO-MOBIL Jakub Osysko

ul. Grzybowa 25, 33-100 Tarnów

oferowana cena za wykonanie przeglądów:

7 865,00 zł netto, 9 673,95 zł brutto

 1. Sigma Pomiary sp. z o. o.

ul. Żegańska 16/10, 04-713 Warszawa

oferowana cena za wykonanie przeglądów:

9 500,00 zł netto, 11 685,00 zł brutto

 1. Lehmann + Partner Polska Sp. z o. o.

ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin

oferowana cena za wykonanie przeglądów:

19 900,00 zł netto, 24 477,00 zł brutto

 1. EWIROAD Anna Skotnicka

ul. Sternicza 12/23, 43-300 Bielsko Biała

oferowana cena za wykonanie przeglądów:

17 400,00 zł netto, 17 400,00 zł brutto

 

Zamawiający powierzył wykonanie zadania firmie: : SCANLASER Pracownia Badań i Technik Pomiarowych Sp. z o. o., ul. Lwowska 199A/113, 33-100 Tarnów , ze względu na fakt, iż firma ta złożyła najkorzystniejszą cenowo ofertę. Złożona oferta jest korzystna i zabezpiecza interes Zamawiającego.

 

Wicestarosta Międzychodzki

Waldemar Górczyński /-/

 

Międzychód, dnia 3 sierpnia 2022 r.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KD.7011.13.2022

 

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie okresowych przeglądów rozszerzonych (5-cio letnich) dróg powiatowych na terenie powiatu międzychodzkiego.

 

 

 

 

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Zakres prac obejmuje wykonanie przeglądów rozszerzonych 5-cio letnich dróg powiatowych
   na terenie powiatu międzychodzkiego. Mapa sieci dróg oraz wykaz dróg stanowią załącznik do niniejszego zapytania. Przegląd winien być przeprowadzony zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 2351 z późn. zm. ).
  2. Przeglądy dróg obejmują wykonanie sprawdzenia stanu technicznego, przydatności
   do użytkowania i estetyki wszystkich elementów drogi oraz jej otoczenia.
  3. Wersja papierowa musi zostać wydrukowana, podpisana przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane i przekazana dla Zamawiającego.

 

 1. Szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia:
  1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę, zgodnie z wymaganiami i w sposób, wynikający z obowiązujących przepisów prawa, dotyczących przeprowadzania przeglądów okresowych dróg, a w szczególności:
   1. ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.),
   2. ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.),
   3. ustawy prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.),
   4. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. Nr 67, poz. 582),
   5. rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.   z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.).

 

  1. Ilość i długość dróg powiatowych objętych przeglądem – 37 dróg o łącznej dł. ok. 199 km

 

  1. W ramach kontroli zostanie dokonana:
 1. wizualna ocena stanu technicznego i przydatności do użytkowania elementów wskazanych we wzorze protokołu z okresowej kontroli stanu technicznego drogi i przydatności do użytkowania przeprowadzonej „raz na 5 lat”, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego,
 2. ocena estetyki drogi i jej otoczenia,
 3. ocena sposobu wykonania zaleceń z poprzedniego przeglądu.
  1. Przegląd rozszerzony 5-letni dróg powiatowych musi być przeprowadzony przez osobę (osoby) posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, upoważniające do kontrolowania stanu technicznego dróg, należącą w okresie wykonywania kontroli do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa i legitymującą się aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę.
  2. W czasie kontroli stanu technicznego dróg, oprócz oględzin, należy wykonać dokumentację fotograficzną miejsc krytycznych zagrażających bezpieczeństwu użytkowników dróg.
  3. Po dokonaniu okresowej kontroli wykonawca opracuje protokoły z kontroli dla każdej drogi.

 

 

 1. Opracowania i forma ich przekazania:
 • Wersja papierowa: protokół z kontroli dla każdej drogi wraz z danymi z przeglądu – w ilości 1 szt.
 • Wersja elektroniczna: protokół z kontroli dla każdej drogi wraz z danymi z przeglądu wykonane w wersji elektronicznej (pliki .pdf).

 

 1. Wykonawca (osoba wykonująca prace wskazane w ust. 1) powinien spełniać następujące kryteria:
  1. Dysponować osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia tj: posiadającymi wymagane prawem uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności drogowej lub równoważne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – do oferty należy dołączyć kopię posiadanych uprawnień budowlanych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego.
  2. Zamawiający, określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane
   na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów w tym ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 2351 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646).

 

 1. Termin wykonania zamówienia: 90 dni od daty podpisania umowy

 

 1. Sposób przygotowania oferty:
  1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
  2. Oferta powinna zawierać:
 • Wypełniony formularz „ OFERTA” (załącznik nr 1),
 • kopię uprawnień budowlanych wraz z zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego.
  1. Wszelkie poprawki, skreślenia i zmiany we wpisywanej przez Wykonawcę treści winny być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty, w przeciwnym razie nie będą uwzględnione.
  2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  3. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych
   do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi.
  4. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione
   do reprezentowania Wykonawcy.
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niekompletnych.
  6. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
  7. Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą i adresem Zamawiającego
   oraz oznaczeniem:

„OFERTA w zapytaniu ofertowym na przeglądy szczegółowe dróg powiatowych”

  1. Termin i miejsce złożenia oferty:

Oferty w zaklejonej kopercie należy złożyć w punkcie podawczym Starostwa Powiatowego
w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143, do dnia 1 sierpnia 2022 r. Oferty złożone po terminie
nie będą rozpatrywane.

  1. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską, o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.

 

 1. Kryterium oceny ofert:

Cena ofertowa – 100%

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną.

 

 

 

 

 1. Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z wykonawcami jest p. Mariusz Osowski, Kierownik Wydziału Komunikacji i Dróg : nr tel. (95) 748 36 90, fax (95) 748 37 90,

e-mail: drogi@powiat-miedzychodzki.pl,

ul. Wigury 12, w godz. 7:00 - 15:00.

Dopuszczalne jest przekazywanie informacji pisemnie (drogą listowną) lub drogą elektroniczną.

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny:

Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty niezbędne do wykonania całościowego zakresu zamówienia.

 

 1. Warunki płatności:

Płatność nastąpi przelewem w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 

 1. Uwagi końcowe:
 1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku gdy:
  • Żadna z ofert nie będzie spełniać wymogów określonych w zapytaniu ofertowym
  • Cena najkorzystniejszej oferty przekroczy wartość, jaką Zamawiający może przeznaczyć 
   na finansowanie zamówienia.
 2. Rozstrzygnięcie niniejszego zapytania zostanie opublikowane na stronie BIP zamawiającego.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niekompletnych.
 4. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest objęte  przepisami Prawa zamówień publicznych, na podstawie  art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
  (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

 

 

 

 

 

 

Międzychód, dnia 21 lipca 2022 r. /-/ Waldemar Górczyński - Wicestarosta

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 PRZEGLĄDY SZCZEGÓŁOWE DRÓG [FORMULARZ OFERTOWY].doc (DOC, 35.50Kb) 2022-07-21 11:59:58 139 razy
2 PRZEGLĄDY SZCZEGÓŁOWE DRÓG [WZÓR UMOWY].doc (DOC, 57.00Kb) 2022-07-21 11:59:58 185 razy
3 Klasy i długości dróg powiatowych.pdf (PDF, 68.44Kb) 2022-07-21 11:59:58 155 razy
4 Mapa dróg powiatowych.pdf (PDF, 7.56Mb) 2022-07-21 11:59:58 137 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Halasz 21-07-2022 11:59:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Arkadiusz Halasz 21-07-2022
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Halasz 03-08-2022 15:25:45