Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XL/229/2022 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 528) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021. poz.305 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2022 w łącznej kwocie

70.024.558,96 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 55.969.568,96 zł

- dochody majątkowe w kwocie 14.054.990,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.821.925,96 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3,

2) Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 131.717,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4,

3) Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 227.835,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5,

4) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 56.996,32 złotych

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2022 w łącznej kwocie

76.997.856,82 zł,

z tego:

-wydatki bieżące w kwocie 56.100.811,87 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 20.897.044,95 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.821.925,96 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3,

2) Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 131.717,00 zł. , zgodnie z załącznikiem nr 4,

3 )Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 227.835,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 685.060,90 złotych

§ 3. Deficyt w kwocie 6.973.297,86 złotych zostanie sfinansowany przychodami z:

  1. Kredytów - 1.637.404,00 złotych

  2. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 4.231.698,72 zł.

  3. wolnych środków których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 527.509,81 zł

  4. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 218.839,75 zł.

  5. Nadwyżką z lat ubiegłych 357.845,58 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości

8.169.233,86 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości

1.195.936,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

  1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 2.015.259,31 zł.

  2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.006.154,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 7 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

§ 7. Paragraf 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12.1.Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.929.340,00 złotych przeznacza się na:

- wydatki w Dziale 600-Transport i łączność, Rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, §6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 1.629.340,00 złotych na realizację zadania inwestycyjnego pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 1720P na odcinku ul.600-Lecia w Międzychodzie”.

- wydatki w Dziale 801- Oświata i wychowanie, Rozdziale 80195- Pozostała działalność, §6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 300.000,00 złotych na realizację zadania „Poprawa atrakcyjności placówek oświatowych Powiatu Międzychodzkiego poprzez budowę dwóch boisk sportowych wraz z infrastruktura towarzyszącą”.

2. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 13.950.000,00 złotych przeznacza się na:

- wydatki w Dziale 600-Transport i łączność, Rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, §6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 8.550.000,00 złotych na realizację zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa drogi powiatowej 1718P Międzychód - Stare Gorzycko wraz z wykonaniem przebudowy odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogi powiatowej nr 1718P”.

- wydatki w Dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność, §6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 5.400.000,00 złotych na realizację zadania „Poprawa atrakcyjności placówek oświatowych Powiatu Międzychodzkiego poprzez budowę dwóch boisk sportowych wraz z infrastruktura towarzyszącą”.

  1. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 154.914,68 złotych przeznacza się na wydatki w Dziale 852 - Pomoc Społeczna, Rozdziale 85202- Domy Pomocy Społecznej w kwocie 154.914,68 zł”.

4.Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.302.357,72 zł. przeznacza się na wydatki w Dziale 600-Transport i łączność, Rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, §6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 2.302.357,72 złotych na realizację zadania inwestycyjnego pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 1720P na odcinku ul.600-Lecia w Międzychodzie”.

5. Środki z Funduszu Pomocy:

- w kwocie 210.000,00 złotych przeznacza się na wydatki w Dziale 852- Pomoc Społeczna, Rozdziale 85295- Pozostała działalność w kwocie 210.000,00 złotych,

-w kwocie 1.777,00 złotych przeznacza się na wydatki w Dziale 801-Oświata i wychowanie, Rozdziale 80115- Technika w kwocie 1.087,00 złotych oraz w Rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące w kwocie 690,00 złotych.”

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 uzasadnienie do Uchwały budżetu.pdf (PDF, 206.47Kb) 2022-05-04 11:09:00 333 razy
2 Załącznik nr 1- dochody.pdf (PDF, 55.06Kb) 2022-05-04 11:09:00 135 razy
3 Załącznik nr 2- wydatki.pdf (PDF, 149.35Kb) 2022-05-04 11:07:00 127 razy
4 Załącznik nr 3 - doch.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 16.68Kb) 2022-05-04 11:07:00 118 razy
5 Załącznik nr 3 - wyd.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 28.57Kb) 2022-05-04 11:07:00 135 razy
6 Załącznik nr 4 - doch.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 11.04Kb) 2022-05-04 11:07:00 270 razy
7 Załącznik nr 4 - wyd.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 11.76Kb) 2022-05-04 11:07:00 341 razy
8 Załącznik nr 5 - doch.poroz.z.jst.pdf (PDF, 10.90Kb) 2022-05-04 11:04:22 132 razy
9 Załącznik nr 5 - wyd.poroz.z.jst.pdf (PDF, 10.90Kb) 2022-05-04 11:04:22 114 razy
10 Załącznik nr 6- przychody i rozchody.pdf (PDF, 8.59Kb) 2022-05-04 11:04:22 126 razy
11 Załącznik nr 7 - dot.dla.jedn.sekt.fin.publ..pdf (PDF, 18.95Kb) 2022-05-04 11:04:22 121 razy
12 Załącznik nr 7 - dot.dla.jedn.spoza.sekt.fin.publ..pdf (PDF, 15.91Kb) 2022-05-04 11:04:22 310 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Jednorowicz 04-05-2022 11:04:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Jednorowicz 28-04-2022
Ostatnia aktualizacja: Karolina Jednorowicz 04-05-2022 11:09:00