Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zaproszenie do składania ofert - Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych powiatu międzychodzkiego + ogłoszenie o wyniku

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU


postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł, na:

usługi wykonania oznakowania poziomego dróg powiatowych powiatu międzychodzkiego.


Zamawiający - Powiat Międzychodzki, reprezentowany przez Zarząd Powiatu, 64-400 Międzychód, ul. 17 Stycznia 143 informuje, że w zapytaniu ofertowym na usługi polegające na wykonaniu oznakowania poziomego przejść dla pieszych na drogach powiatowych nr 1717P, 1718P, 1719P, 1720P, 1734P oraz 1736P, w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty, od następujących przedsiębiorców:

  1. Konsorcjum firm:

Lider: GRABOWIECKA.PL Bezpieczeństwo Innowacja Monika Urbaniak – Grabowiecka

ul. Gen. Grota – Roweckiego 12, 55-100 Trzebnica

Partner: JGM Jacek Grabowiecki

ul. Gen. Grota – Roweckiego 12, 55-100 Trzebnica

oferowana cena netto: 24 200,00 zł, brutto: 29 766,00 zł

 

  1. POL-WORK Sebastian Głąb

Kawęczyn 64 I, 87-123 Dobrzejewice

oferowana cena netto: 8 236,73 zł, brutto: 10 131,18 zł

 

Zamawiający wybrał ofertę firmy: POL-WORK Sebastian Głąb. Była to oferta spełniająca wymogi i najkorzystniejsza dla Zamawiającego.


Oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy.

 

Wicestarosta Międzychodzki

Waldemar Górczyński /-/

 

 

Międzychód, dnia 11 maja 2022 r.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KD.7011.1.10.2022

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych powiatu międzychodzkiego

 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu oznakowania poziomego (linie P-10 i P-14) dróg powiatowych nr:

a) 1719P Międzychód – Dzięcielin – Skrzydlewo (na odcinku od skrzyżowania z dr. woj. nr 182 do końca m. Dzięcielin)

b) 1720P (Pl. Kościuszki, ul. Iczka, Pl. Rolny, ul. Sportowa w Międzychodzie)

c) 1717P na odc. ul. Dworcowej i Muchocińskiej w Międzychodzie

d) 1718P ul. Gorzycka w Międzychodzie

e) 1734P Sieraków – Góra – Kwilcz

f) 1736P Sieraków – Grobia – dr. nr 186

 

Przedsięwzięcie polega na mechanicznym odtworzeniu oznakowania poziomego przejść dla pieszych, sprzętem i materiałami wykonawcy.

 

kod CPV: 45.23.32.21 - 4 Malowanie nawierzchni

 

2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego: zapytanie ofertowe (na podstawie Zarządzenia Starosty Międzychodzkiego nr OR.120.10.2022 z dnia 1 kwietnia 2021 r. oraz w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity - Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami).

 

3. Termin wykonania: do dnia 17 czerwca 2022 r. UWAGA: termin wykonania oznakowania przejść dla pieszych na drogach nr 1734P i 1736P jest krótszy i wynosi: do dnia 23 maja 2022 r.

 

4. Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) jest dostępna w Wydziale Komunikacji i Dróg w Międzychodzie , ul. Wigury 12 w godzinach od 7:00 do 15:00. SWZ zamieszczono również w internecie, na stronie BIP Starostwa: www.bip.powiatmiedzychodzki.pl w zakładce: „Zapytanie ofertowe do 130 tys. zł”

 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, nie ma możliwości składania oferty wariantowej. Nie będzie prowadzona aukcja elektroniczna, nie będzie ustanowiony dynamiczny system zakupów. Zamawiający nie będzie przeprowadzał dialogu konkurencyjnego.

 

6. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w drodze pisemnego aneksu:

a. dopuszcza się zmiany treści umowy, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub z działania siły wyższej.

b. w przypadku uzasadnionego technicznie i uzgodnionego obustronnie odstąpienia od wykonywania części robót płatność zostanie umniejszona o wartości wynikające ze stawek jednostkowych oferty.

c. dopuszcza się zmianę zakresu przewidzianego dla podwykonawców, a także zmianę podwykonawcy;

d. w przypadku zmiany przepisów obowiązujących w przedmiocie stawki podatku VAT określonej w ofercie wykonawcy, wartość netto zamówienia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem, kwota brutto pozostanie bez zmian;

e. dopuszcza się zmiany technologiczne - gdy są spowodowane szczególnie następującymi okolicznościami: pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacyjnych wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;

f. dopuszcza się modyfikację treści umowy spowodowaną zmianą przepisów prawa;

 

7. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium. Nie wymaga się wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Oferty z napisem – „Oferta – oznakowanie poziome przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych” - należy złożyć w punkcie podawczym Starostwa Powiatowego w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143, do dnia 9 maja 2022 r.

9. Kryterium wyboru ofert jest cena: (100%) - według minimalizacji.

Termin związania ofertą: 30 dni.

 

10. Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z wykonawcami jest p. Mariusz Osowski, Kierownik Wydziału Komunikacji i Dróg:

nr tel. 95 748 36 90, fax 95 748 37 90,e-mail: drogi@powiat-miedzychodzki.pl

Adres Wydziału: Międzychód, ul. Wigury 12,64-400 Międzychód, w godz. 7:00 - 15:00.

 

11. Warunkiem ubiegania się o udzielenia zamówienia jest:

a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadanie wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym, sprzętem i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

c) sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwiająca realizację zamówienia

 

12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego, w przypadku, gdy cena z najkorzystniejszej, złożonej oferty przekraczać będzie kwotę przeznaczoną na realizację przedsięwzięcia.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 OZNAKOWANIE POZIOME [zestawienie oznakowania].xlsx (XLSX, 14.70Kb) 2022-04-28 11:21:54 145 razy
2 OZNAKOWANIE POZIOME [OGŁOSZENIE].doc (DOC, 47.00Kb) 2022-04-28 11:21:45 131 razy
3 OZNAKOWANIE POZIOME [FORMULARZ OFERTY].doc (DOC, 48.50Kb) 2022-04-28 11:21:45 124 razy
4 OZNAKOWANIE POZIOME [SST].docx (DOCX, 39.45Kb) 2022-04-28 11:21:45 117 razy
5 OZNAKOWANIE POZIOME [SWZ].doc (DOC, 93.00Kb) 2022-04-28 11:21:45 136 razy
6 OZNAKOWANIE POZIOME [WZÓR UMOWY].doc (DOC, 76.50Kb) 2022-04-28 11:21:45 123 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mikołaj Konopiński 28-04-2022 11:19:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Tupcik 28-04-2022
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Halasz 12-05-2022 15:21:08