Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXIX/227/2022 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 24 marca 2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 528), art. 212, 239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021. poz.305 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022.583 ze zm.),

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2022 w łącznej kwocie    69.491.417,68 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 55.471.417,68 zł

- dochody majątkowe w kwocie 14.020.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

 1.  Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.769.857,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3,

 1. Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 6.870,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4,

 1. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 227.835,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5,

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2022 w łącznej kwocie      76.179.715,54 zł,

z tego:

-wydatki bieżące w kwocie 55.517.660,59 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 20.662.054,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

 1.  Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.769.857,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3,

 1. Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 6.870,00 zł. , zgodnie z załącznikiem nr 4,

 2. Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 227.835,00 zł,; zgodnie z załącznikiem nr 5,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 620.870,94 złotych

§ 3. Deficyt w kwocie 6.688.297,86 złotych zostanie sfinansowany przychodami z:

 1. Kredytów - 1.637.404,00 złotych

 2. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 4.231.698,72 zł.

 3. wolnych środków których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 242.509,81 zł

 4. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 218.839,75 zł.

 5. Nadwyżką z lat ubiegłych 357.845,58 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości     7.884.233,86 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości       1.195.936,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6.833.340,00 zł., w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu      4.000.000,00zł;

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 2.000.259,31 zł.

 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.006.154,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

§ 8. Paragraf 8 otrzymuje brzmienie;

„§ 8.Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 6.833.340,00 złotych, w tym:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00 zł ,

 1. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.

 2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

 3. przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

   1. Zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

   2. Zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

 5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 9. Paragraf 9 otrzymuje brzmienie:

§ 9.1.Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dochody z wpływów z opłat, o których mowa w art.41b ust. 2 Prawo geodezyjne i kartograficzne w wysokości 537.620,18 zł. tj. w wysokości wpływów uzyskanych w roku 2021 - przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu geodezji i kartografii w zakresie określonym art. 41b ust.3 ustawy w kwocie 537.620,18 zł.”

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

  1. ogólną w wysokości 83.000,00 zł,

  2. rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym - 87.000,00 zł,

  3. rezerwę celową (na wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym z tytułu udzielonego poręczenia) - 654.820,24 zł.

§11. 1.Ustala się kwotę 3.000.000 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

 1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2022 do kwoty 150.000,00 złotych.

§ 12. Paragraf 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12.1.Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.929.340,00 złotych przeznacza się na:

- wydatki w Dziale 600-Transport i łączność, Rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, §6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 1.629.340,00 złotych na realizację zadania inwestycyjnego pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 1720P na odcinku ul.600-Lecia w Międzychodzie.”

- wydatki w Dziale 801- Oświata i wychowanie, Rozdziale 80195- Pozostała działalność, §6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 300.000,00 złotych na realizację zadania „Poprawa atrakcyjności placówek oświatowych Powiatu Międzychodzkiego poprzez budowę dwóch boisk sportowych wraz z infrastruktura towarzyszącą”.

2. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 13.950.000,00 złotych przeznacza się na:

- wydatki w Dziale 600-Transport i łączność, Rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, §6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 8.550.000,00 złotych na realizację zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa drogi powiatowej 1718P Międzychód - Stare Gorzycko wraz z wykonaniem przebudowy odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogi powiatowej nr 1718P”.

- wydatki w Dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność, §6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 5.400.000,00 na realizację zadania „Poprawa atrakcyjności placówek oświatowych Powiatu Międzychodzkiego poprzez budowę dwóch boisk sportowych wraz z infrastruktura towarzyszącą”.

 1. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 154.914,68 złotych przeznacza się na wydatki w Dziale 852 - Pomoc Społeczna, Rozdziale 85202- Domy Pomocy Społecznej w kwocie 154.914,68 zł.”

 2. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.302.357,72 zł. przeznacza się na wydatki w Dziale 600-Transport i łączność, Rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, §6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 2.302.357,72 złotych na realizację zadania inwestycyjnego pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 1720P na odcinku ul.600-Lecia w Międzychodzie.”

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 uzasadnienie do Uchwały budżetu.pdf (PDF, 210.52Kb) 2022-04-04 09:44:07 147 razy
2 Załącznik nr 1- dochody.pdf (PDF, 50.03Kb) 2022-04-04 09:44:07 276 razy
3 Załącznik nr 2-wydatki.pdf (PDF, 147.44Kb) 2022-04-04 09:43:35 148 razy
4 Załącznik nr 3 - doch.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 16.76Kb) 2022-04-04 09:43:35 148 razy
5 Załącznik nr 3 -wyd.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 28.48Kb) 2022-04-04 09:43:35 170 razy
6 Załącznik nr 4 - doch.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 10.58Kb) 2022-04-04 09:43:35 168 razy
7 Załącznik nr 4 - wyd.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 10.67Kb) 2022-04-04 09:43:35 152 razy
8 Załącznik nr 5 - doch.poroz.z.jst.pdf (PDF, 10.91Kb) 2022-04-04 09:40:44 152 razy
9 Załącznik nr 5 - wyd.poroz.z.jst.pdf (PDF, 10.91Kb) 2022-04-04 09:40:44 321 razy
10 Załącznik nr 6- przychody i rozchody.pdf (PDF, 8.70Kb) 2022-04-04 09:40:44 142 razy
11 Załącznik nr 7 - dot.dla.jedn.sekt.fin.publ..pdf (PDF, 18.99Kb) 2022-04-04 09:40:44 155 razy
12 Załącznik nr 7 - dot.dla.jedn.spoza.sekt.fin.publ..pdf (PDF, 15.90Kb) 2022-04-04 09:40:44 275 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Jednorowicz 04-04-2022 09:40:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Jednorowicz 24-03-2022
Ostatnia aktualizacja: Karolina Jednorowicz 04-04-2022 09:44:07