Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr Nr XXXVI/210/2021 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 920 ze zm.) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021. poz.305 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2022 w łącznej kwocie

71.479.790,30 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 55.129.861,00 zł

- dochody majątkowe w kwocie 16.349.929,30 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.602.337,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3,

 1. Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 6.870,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4,

 1. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 227.835,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5,

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2022 w łącznej kwocie

75.436.678,45 zł, z tego:

-wydatki bieżące w kwocie 55.104.898,50 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 20.331.779,95 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.602.337,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3,

 1. Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 6.870,00 zł. , zgodnie z załącznikiem nr 4,

 2. Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 227.835,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 556.859,17 złotych

§ 3. Deficyt w kwocie 3.956.888,15 złotych zostanie sfinansowany przychodami z:

 1. Kredytów - 437.404,00 złotych

 2. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 1.929.340,00 zł.

 3. wolnych środków których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 1.442.509,81 zł

 4. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 147.634,34 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości  6.352.824,15 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości  2.395.936,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6.833.340,00 zł.,

w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu  4.000.000,00zł;

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.850.259,31 zł.

 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.002.820,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 7 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 6.833.340,00 złotych, w tym:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00 zł ,

 1. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.

 2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

 3. przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

   1. Zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

   2. Zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 9. 1.Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dochody z wpływów z opłat, o których mowa w art.41b ust. 2 Prawo geodezyjne i kartograficzne w wysokości 450.000,00 zł. tj. w wysokości wpływów uzyskanych w roku 2021 - przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu geodezji i kartografii w zakresie określonym art. 41b ust.3 ustawy w kwocie 450.000,00 zł.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

  1. ogólną w wysokości 83.000,00 zł,

  2. rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym - 87.000,00 zł,

  3. rezerwę celową (na wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym z tytułu udzielonego poręczenia) - 654.820,24 zł.

§11. 1.Ustala się kwotę 3.000.000 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

 1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2022 do kwoty 150.000,00 złotych.

§ 12. 1.Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.929.340,00 złotych przeznacza się na:

- wydatki w Dziale 600-Transport i łączność, Rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, §6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 1.629.340,00 złotych na realizację zadania inwestycyjnego pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 1720P na odcinku ul.600-Lecia w Międzychodzie.”

- wydatki w Dziale 801- Oświata i wychowanie, Rozdziale 80195- Pozostała działalność, §6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 300.000,00 złotych na realizację zadania „Poprawa atrakcyjności placówek oświatowych Powiatu Międzychodzkiego poprzez budowę dwóch boisk sportowych wraz z infrastruktura towarzyszącą”.

2. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 13.950.000,00 złotych przeznacza się na:

- wydatki w Dziale 600-Transport i łączność, Rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, §6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 8.550.000,00 złotych na realizację zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa drogi powiatowej 1718P Międzychód - Stare Gorzycko wraz z wykonaniem przebudowy odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogi powiatowej nr 1718P”.

- wydatki w Dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność, §6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 5.400.000,00 na realizację zadania „Poprawa atrakcyjności placówek oświatowych Powiatu Międzychodzkiego poprzez budowę dwóch boisk sportowych wraz z infrastruktura towarzyszącą

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Objaśnienia do budżetu na rok 2022.pdf (PDF, 430.90Kb) 2022-01-31 12:14:00 242 razy
2 Załącznik nr 1 - dochody.pdf (PDF, 25.57Kb) 2022-01-31 12:14:00 210 razy
3 Załącznik nr 2 - wydatki.pdf (PDF, 64.04Kb) 2022-01-31 12:14:00 161 razy
4 Załącznik nr 3 - doch.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 15.12Kb) 2022-01-31 12:14:00 159 razy
5 Załącznik nr 3 - wyd.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 23.13Kb) 2022-01-31 12:13:10 352 razy
6 Załącznik nr 4 - doch.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 10.37Kb) 2022-01-31 12:13:10 159 razy
7 Załącznik nr 4 - wyd.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 10.47Kb) 2022-01-31 12:13:10 202 razy
8 Załącznik nr 5 - doch.poroz.z.jst.pdf (PDF, 10.67Kb) 2022-01-31 12:13:10 159 razy
9 Załącznik nr 5 - wyd.poroz.z.jst.pdf (PDF, 10.68Kb) 2022-01-31 12:13:10 145 razy
10 Załącznik nr 6 - PiR.pdf (PDF, 7.54Kb) 2022-01-31 12:11:14 155 razy
11 Załącznik nr 7 - dot.dla.jedn.sekt.fin.publ..pdf (PDF, 18.44Kb) 2022-01-31 12:11:14 161 razy
12 Załącznik nr 7 - dot.dla.jedn.spoza.sekt.fin.publ..pdf (PDF, 16.14Kb) 2022-01-31 12:11:14 154 razy
13 Załącznik nr 8 - doch.oś.pdf (PDF, 10.38Kb) 2022-01-31 12:11:14 163 razy
14 Załącznik nr 8- wyd.OŚ.pdf (PDF, 11.91Kb) 2022-01-31 12:11:14 150 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Jednorowicz 31-01-2022 12:11:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Jednorowicz 21-12-2021
Ostatnia aktualizacja: Karolina Jednorowicz 31-01-2022 12:14:00