Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt Uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

 

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 920 ze zm.) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021. poz.305 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1.  Ustala się dochody budżetu powiatu  na rok 2022 w łącznej kwocie    71.479.790,30 zł,

            z tego:

-   dochody bieżące w kwocie  55.129.861,00 zł

  -   dochody majątkowe w kwocie   16.349.929,30 zł

   zgodnie z załącznikiem  Nr 1 do uchwały.

2.  Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1.  Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości   6.602.337,00 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 3,

2. Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości    6.870,00 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 4,

3. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości  227.835,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu  na rok 2022 w łącznej kwocie   75.436.678,45 zł,  

            z tego:

            -wydatki bieżące w kwocie                55.104.898,50 zł

            - wydatki majątkowe w kwocie          20.331.779,95 zł

            zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2.  Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

 1.  Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości    6.602.337,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
 2. Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości   6.870,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4,
 3. Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 227.835,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 4. wydatki  na programy finansowane  z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 556.859,17 złotych

§ 3.  Deficyt   w kwocie 3.956.888,15 złotych zostanie sfinansowany przychodami z: 

 1.  Kredytów – 437.404,00 złotych
 2. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków  na  rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.929.340,00 zł.
 3. wolnych środków których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.442.509,81 zł
 4. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 147.634,34 zł.

§ 4.   Określa się łączną kwotę  planowanych przychodów budżetu w wysokości

         6.352.824,15 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości

       2.395.936,00    złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6.833.340,00 zł.,

  w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu    4.000.000,00zł;

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.850.259,31 zł.
 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.002.820,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 7 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 6.833.340,00 złotych,  w tym:  

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości     4.000.000,00 zł  ,

 1.  dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.
 2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
 3. przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych  ze:
   1. Zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   2. Zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 9. 1.Dochody  z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy   Prawo  ochrony środowiska  przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony  środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dochody z wpływów z opłat, o których mowa w art.41b ust. 2 Prawo geodezyjne i kartograficzne w wysokości 450.000,00 zł. tj. w wysokości wpływów uzyskanych w roku 2021 - przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu geodezji i kartografii w zakresie określonym art. 41b ust.3 ustawy w kwocie 450.000,00 zł.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

  1. ogólną w wysokości  83.000,00 zł,
  2.  rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym - 87.000,00 zł,
  3. rezerwę celową (na wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym z tytułu udzielonego poręczenia) – 654.820,24 zł.

§11. 1.Ustala się kwotę 3.000.000 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

 1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2022 do kwoty 150.000,00 złotych.

§ 12. 1.Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.929.340,00 złotych przeznacza się na:

- wydatki w Dziale 600-Transport i łączność, Rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, §6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 1.629.340,00 złotych na realizację zadania inwestycyjnego pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 1720P na odcinku ul.600-Lecia w Międzychodzie.”

- wydatki w Dziale 801- Oświata i wychowanie, Rozdziale 80195- Pozostała działalność, §6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 300.000,00 złotych na realizację zadania „Poprawa atrakcyjności placówek oświatowych Powiatu Międzychodzkiego poprzez budowę dwóch boisk sportowych wraz z infrastruktura towarzyszącą”.

2. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  w kwocie 13.950.000,00 złotych przeznacza się na:

- wydatki w Dziale 600-Transport i łączność, Rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, §6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 8.550.000,00 złotych na realizację zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa drogi powiatowej 1718P Międzychód – Stare Gorzycko wraz z wykonaniem przebudowy odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogi powiatowej nr 1718P”.

- wydatki w Dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność, §6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 5.400.000,00 na realizację zadania „Poprawa atrakcyjności placówek oświatowych Powiatu Międzychodzkiego poprzez budowę dwóch boisk sportowych wraz z infrastruktura towarzyszącą

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Objaśnienia do budżetu na rok 2022.pdf (PDF, 430.90Kb) 2022-01-04 09:56:31 184 razy
2 Załącznik nr 1 - dochody.pdf (PDF, 25.57Kb) 2022-01-04 09:56:31 181 razy
3 Załącznik nr 2 - wydatki.pdf (PDF, 64.04Kb) 2022-01-04 09:56:31 195 razy
4 Załącznik nr 3 - doch.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 15.12Kb) 2022-01-04 09:56:31 191 razy
5 Załącznik nr 3 - wyd.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 23.13Kb) 2022-01-04 09:55:32 198 razy
6 Załącznik nr 4 - doch.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 10.37Kb) 2022-01-04 09:55:32 182 razy
7 Załącznik nr 4 - wyd.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 10.47Kb) 2022-01-04 09:55:32 191 razy
8 Załącznik nr 5 - doch.poroz.z.jst.pdf (PDF, 10.67Kb) 2022-01-04 09:55:32 327 razy
9 Załącznik nr 5 - wyd.poroz.z.jst.pdf (PDF, 10.68Kb) 2022-01-04 09:55:32 175 razy
10 Załącznik nr 6 - PiR.pdf (PDF, 7.54Kb) 2022-01-04 09:54:37 184 razy
11 Załącznik nr 7 - dot.dla.jedn.sekt.fin.publ..pdf (PDF, 18.44Kb) 2022-01-04 09:54:37 172 razy
12 Załącznik nr 7 - dot.dla.jedn.spoza.sekt.fin.publ..pdf (PDF, 16.14Kb) 2022-01-04 09:54:37 183 razy
13 Załącznik nr 8 - doch.oś.pdf (PDF, 10.38Kb) 2022-01-04 09:54:37 179 razy
14 Załącznik nr 8- wyd.OŚ.pdf (PDF, 11.91Kb) 2022-01-04 09:54:37 169 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Jednorowicz 04-01-2022 09:54:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Jednorowicz 03-01-2022
Ostatnia aktualizacja: Karolina Jednorowicz 04-01-2022 09:57:03