Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr nr XXXIV/198/2021 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020.920 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021.305 ze zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2021 w łącznej kwocie 57.658.710,41 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 56.153.172,01 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1.505.538,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.903.512,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 61.470,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3) Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 211.130,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 805.174,72 złotych.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2021 w łącznej kwocie 60.336.785,51 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 54.934.204,92 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 5.402.580,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.903.512,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 61.470,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

3) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 211.130,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 593.893,07 zł.

§ 3. Deficyt w kwocie 2.678.075,10 złotych zostanie sfinansowany przychodami z:

 1. wolnych środków których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 87.765,43 zł

 2. nadwyżki z lat ubiegłych - 110.634,67 zł

 3. pożyczki - 479.675,00 zł

 4. kredytów 2.000.000,00 złotych

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości  3.928.075,10 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości  1.250.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6.479.675,00 zł., w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 4.000.000,00zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 2.284.273,85 zł,

 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 940.688,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 6.479.675,00 złotych, w tym:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00 zł,

 1. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,

 2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,

 3. przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

   1. Zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

   2. Zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 9. Paragraf 11 otrzymuje brzmienie:

§11. 1.Ustala się kwotę 3.000.000 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

 1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2021 do kwoty 150.000,00 złotych.”

§ 10. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 11.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załącznik nr 7 - dot.dla.jedn.sekt.fin.publ..pdf (PDF, 21.61Kb) 2021-11-02 10:12:09 10 razy
2 Załącznik nr 7 - wdot.dla.jedn.spoza.sekt.fin.publ..pdf (PDF, 15.87Kb) 2021-11-02 10:12:09 5 razy
3 Załącznik nr 4 - doch.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 11.04Kb) 2021-11-02 10:11:49 10 razy
4 Załącznik nr 4 - wyd.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 11.48Kb) 2021-11-02 10:11:49 6 razy
5 Załącznik nr 5 - doch.poroz.z.jst.pdf (PDF, 10.92Kb) 2021-11-02 10:11:49 6 razy
6 Załącznik nr 5 - wyd.poroz.z.jst.pdf (PDF, 10.90Kb) 2021-11-02 10:11:49 10 razy
7 Załącznik nr 6- przychody i rozchody.pdf (PDF, 8.56Kb) 2021-11-02 10:11:49 8 razy
8 uzasadnienie do Uchwały budżetu.pdf (PDF, 209.50Kb) 2021-11-02 10:09:06 7 razy
9 Załącznik nr 1-dochody.pdf (PDF, 63.84Kb) 2021-11-02 10:09:06 7 razy
10 Załącznik nr 2-wydatki.pdf (PDF, 157.99Kb) 2021-11-02 10:09:06 9 razy
11 Załącznik nr 3 - doch.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 16.83Kb) 2021-11-02 10:09:06 9 razy
12 Załącznik nr 3 - wyd.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 29.36Kb) 2021-11-02 10:09:06 8 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Jednorowicz 02-11-2021 10:09:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Jednorowicz 28-10-2021
Ostatnia aktualizacja: Karolina Jednorowicz 02-11-2021 10:12:09