Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarząd Powiatu Międzychodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. "Prowadzenie na terenie powiatu międzychodzkiego 14 osobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego w okresie od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r."

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu pn. "Prowadzenie na terenie powiatu międzychodzkiego 14 osobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego w okresie od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r."
Stowarzyszeniu PRZYSZŁOŚĆ z siedzibą w  Chrzypsku Wielkim
64-412 Chrzypsko Wielkie, ul. Główna 16

Zarząd Powiatu Międzychodzkiego zgodnie z  art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057 ze zm.)  informuje, że w  wyniku  postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie na terenie powiatu  międzychodzkiego 14 osobowej  placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w okresie od 01 stycznia 2022r. do dnia 31.12.2022r.” zdecydował o powierzeniu zadania

Stowarzyszeniu PRZYSZŁOŚĆ z siedzibą w  Chrzypsku Wielkim
64-412 Chrzypsko Wielkie, ul. Główna 16


Wysokość przyznanych środków publicznych:   865 200 zł.

/- / Starosta
Rafał Litke

Międzychód, 02 grudnia 2021 r.


 

 

 

Ogłoszenie


Zarząd Powiatu Międzychodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. "Prowadzenie na terenie powiatu międzychodzkiego 14 osobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego w okresie od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r."

 

I. POSTĘPOWANIE KONKURSOWE JEST PROWADZONE ZGODNIE Z:

1. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2020r. poz. 1057 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.)

3. Ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r.
poz. 821 ze zm.).

4. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.2018 poz. 2057)

5. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r., nr 292, poz.1720).

II. RODZAJ ZADANIA:

Zadanie publiczne z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegające
na prowadzeniu na terenie powiatu międzychodzkiego 14 osobowej placówki opiekuńczo –
wychowawczej typu socjalizacyjnego w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 rok
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r.
w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

III. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA


1. Termin realizacji zadania: od dnia 1 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022roku.

2. Miejsce realizacji zadania: Powiat Międzychodzki.

IV. WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1. Podmioty uczestniczące w konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadania, oprócz wymagań wymienionych w punkcie VII, powinny dodatkowo spełniać warunek dysponowania kadrą legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami określonymi w art. 98 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym dysponować osobą, która będzie kierowała placówką i posiadała kwalifikacje zgodnie z art. 97 ust. 3 ww. ustawy.

2. Podmiot dotowany będzie zobowiązany do:
a) stosowania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz innych ustaw mających zastosowanie w realizacji zadania,
b) realizowania zadania w szczególności w oparciu o najlepsze praktyki, doświadczenie i wiedzę oraz zgodnie z potrzebami wychowanków placówki opiekuńczo – wychowawczej.

V. WYSOKOŚĆ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA

1. Na realizację zadania w 2022 roku Zarząd Powiatu przeznacza kwotę: 865 200,00 zł.

2. Powiat Międzychodzki zobowiązuje się do zabezpieczenia w budżecie na rok 2022 środków na funkcjonowanie placówki w wysokości wynikającej z pomnożenia średniej kwoty miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego i ilości dzieci przebywających w tej placówce.

3. Fundusze niezbędne do funkcjonowania placówki przewyższające wartość dotacji, o której mowa w ustępie 1, wybrany oferent zobowiązany jest pozyskiwać we własnym zakresie.

VI. ZASADY PRZYZNANIA DOTACJI

Szczegółowe warunki przyznawania dotacji na realizację zadania, tryb płatności i sposób rozliczenia
udzielonej dotacji zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Międzychodzkim
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Międzychodzkiego a podmiotem uprawnionym
i wyłonionym w drodze konkursu.

VII. PODMIOTY UPRAWNIONE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę mogą złożyć:
1) organizacje pozarządowe prowadzące statutową działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej oraz pomocy społecznej;
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.

VIII. ZAWARTOŚĆ OFERTY PODMIOTU

1. Ofertę należy przygotować wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 poz. 2057) określając w szczególności:
2. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
1) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
2) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
3) informacje o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
4) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;
5) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

IX. DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
2) Statut podmiotu składającego ofertę oraz regulamin organizacyjny.
3) Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności za 2020 rok ze szczególnym uwzględnieniem
działań w obszarze wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej ( w przypadku oferenta
działającego krócej sprawozdanie za okres działalności do momentu ogłoszenia konkursu),
4) Koncepcję funkcjonowania placówki opiekuńczo – wychowawczej, jej regulamin organizacyjny lub projekt
tego regulaminu.
5) Opis oferowanego standardu usług i warunków realizacji zadania.
6) Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe osoby kierującej placówką określone
w art. 97 ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz
kwalifikacje zawodowe pracowników zabezpieczających działalność opiekuńczo – wychowawczą
w placówce, określone w art. 98 ust.1 ww. ustawy.
7) Informację o niezaleganiu z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
8) Kopię „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego osoby, która będzie
kierowała placówką wraz z adnotacją o niekaralności oraz zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej, potwierdzające
zdolność do kierowania ww. placówką.
9) Preliminarz wydatków na realizację zadania w roku 2022.

Dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu.

 

X. TERMIN SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Termin do składnia ofert upływa 23 listopada 2021 r. o godz. 14.00.

2. Oferty należy składać w Punkcie podawczym Starostwa Powiatowego w Międzychodzie,
ul. 17 Stycznia 143 w godzinach pracy Starostwa lub za pośrednictwem poczty( decyduje data wpływu
dokumentów do Starostwa) na adres:
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
ul. 17 Stycznia 143
64-400 Międzychód
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Prowadzenie na terenie powiatu międzychodzkiego 14 osobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w okresie od dnia
01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.”

3. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.

4. Oferta sporządzona wadliwie albo niekompletna co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostanie bez rozpatrzenia.

 

XI. TERMIN I TRYB ROZPATRZENIA OFERT

1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni od upływu terminu składania ofert, w siedzibie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143, w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Złożone oferty poddane zostaną ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Międzychodzkiego.

3. W ramach otwartego konkursu ofert zostanie wybrana jedna oferta, która spełni wszystkie warunki formalne oraz uzyska największa liczbę punktów oceny merytorycznej.

4. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu Międzychodzkiego w formie uchwały. Od postanowień Uchwały Zarządu w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

XII. Kryteria oceny formalnej:
a) oferta sporządzona na właściwym formularzu,
b) oferta kompletna i czytelna,
c) oferta złożona przez uprawniony podmiot,
d) oferta złożona w terminie,
e) oferta zawierająca wymagane załączniki.

XIII. Kryteria oceny merytorycznej ofert:

a) ocena możliwości i jakości realizacji zadania publicznego przez wnioskodawcę, zgodnie ze standardami właściwymi dla rodzaju zadania, w tym zasobów kadrowych, kwalifikacji
i doświadczenia osób, przy udziale których podmiot będzie realizował zadanie – od 0 do 45 pkt.
b) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego w odniesieniu do zakresu rzeczowego, w tym ogólnego i jednostkowego kosztu realizacji zadania, przejrzystości
kalkulacji i zasadności pozycji kosztorysu – od 0 do 30 pkt.
c) ocena planowanego udziału środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację
zadania publicznego od 0 do 10 pkt.,
d) ocena planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków od 0 do 10 pkt.,
e) ocena dotychczasowej współpracy z powiatem, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczania otrzymanych na realizacje zadania publicznego środków finansowych realizowanych w latach poprzednich ( jeżeli takie były realizowane) od 0 do 5 pkt.
 

XIV. ZADANIA PUBLICZNE TEGO SAMEGO RODZAJU ZREALIZOWANE W ROKU 2019, 2020 i 2021
W roku 2019, 2020 i 2021 realizowane było zadanie publiczne z zakresu wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie na terenie powiatu międzychodzkiego
14 osobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego” na które udzielono
dotacji:
a.Wysokość dotacji w 2019 roku: 596 750 złotych
b.Wysokość dotacji w 2020 roku: 700 000 złotych
c.Wysokość dotacji w 2021 roku: 806 400 złotych

 

XV. INFORMACJE DODATKOWE

1. Za prawidłowość złożonej oferty odpowiada podmiot składający ofertę, który ponosi również wszelkie koszty związane z jej przygotowaniem i złożeniem.

2. Zamawiający może żądać od oferentów dodatkowych informacji i wyjaśnień po złożeniu oferty.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu przed upływem terminu do składania ofert, a także do niewybrania żadnej oferty po ich otwarciu i nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.

4. Wyniki konkursu ofert podane zostaną do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji:
1) na tablicach ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Międzychodzie,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Międzychodzie,
3) w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie.

Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela Pani Joanna Brzozowska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie tel. 570 064 500.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zaproszenie.pdf (PDF, 828.04Kb) 2021-10-29 15:18:59 53 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mikołaj Konopiński 29-10-2021 15:18:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mikołaj Konopiński 29-10-2021
Ostatnia aktualizacja: Mikołaj Konopiński 03-12-2021 11:12:17