Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zaproszenie do składania ofert na usługi wycinki 85 szt. drzew gatunku topola kanadyjska zlokalizowanych w pasie drogi powiatowej nr 1735P na odc. Kwilcz - Miłostowo + ogłoszenie o wyniku

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł, na:

usługi wycinki drzew


Zamawiający - Powiat Międzychodzki, reprezentowany przez Zarząd Powiatu, 64-400 Międzychód, ul. 17 Stycznia 143 informuje, że w zapytaniu ofertowym na usługę wycinki 85 szt. drzew gat. topola kanadyjska w pasie drogi powiatowej nr 1735P Kwilcz – Miłostowo - Krzyżkówko, w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty, od następujących przedsiębiorców:

 1. ELITELAS Sp. z o. o.

Durdy 141, 39-450 Baranów Sandomierski

oferowana cena netto za wycinkę 1 szt. drzewa: 1 200,00 zł, (brutto: 1 296,00 zł)

łączna cena brutto za wykonanie usługi wycinki: 110 160,00 zł

cena za pozyskane drewno: 44,00 zł netto; 47,52 zł brutto

 

oferent przy obliczaniu ceny brutto za pozyskane drewno zastosował błędną stawkę VAT (8% zamiast 23%). Do dalszych obliczeń i porównania ofert zastosowano wartość prawidłową (23% - co daje kwotę brutto za pozyskiwane drewno
w wysokości: 54,12 zł/m3).

 

 1. Paweł Jahns Transport Usługowy Lekki Pomoc Drogowa

Wielowieś 40, 64-400 Międzychód

oferowana cena netto za wycinkę 1 szt. drzewa: 277,78 zł, (brutto: 300,00 zł)

łączna cena brutto za wykonanie usługi wycinki: 25 500,20 zł

cena za pozyskane drewno: 130,08 zł netto; 160,00 zł brutto

 

 1. Aneta Nowak Handel i Usługi

Orzeszkowo 24/1, 64-420 Kwilcz

oferowana cena netto za wycinkę 1 szt. drzewa: 300,00 zł, (brutto: 300,00 zł)

łączna cena brutto za wykonanie usługi wycinki: 25 500,00 zł

cena za pozyskane drewno: 56,91 zł; 70,00 zł brutto

Wybór oferty:

Do porównania ofert zastosowano następujący wzór:

C = Kw – Kd* 88,4     , gdzie:

C – koszt realizacji robót

Kw – oferowany koszt wycinki 85 szt. drzew

Kd – oferowana cena za 1 m3 pozyskanego drewna

88,4 – szacunkowa ilość drewna do pozyskania (m3).

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego koszt realizacji robót (C) będzie najniższy.

Obliczone koszty realizacji robót wyniosły:

 1. ELITELAS Sp. z o. o.

Durdy 141, 39-450 Baranów Sandomierski

Koszt „C” realizacji robót: 105 375,79 zł

 1. Paweł Jahns Transport Usługowy Lekki Pomoc Drogowa

Wielowieś 40, 64-400 Międzychód

Koszt „C” realizacji robót: 11 356,20 zł

 1. Aneta Nowak Handel i Usługi

Orzeszkowo 24/1, 64-420 Kwilcz

Koszt „C” realizacji robót: 19 312,00 zł

 

 

 

Zamawiający wybrał ofertę firmy Paweł Jahns Transport Usługowy Lekki Pomoc Drogowa. Była to oferta najtańsza, spełniająca wymogi i korzystna dla Zamawiającego.


Oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy.

 

Wicestarosta Międzychodzki

Waldemar Górczyński /-/

 

 

Międzychód, dnia 10 listopada 2021 r.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KD.7011.1.14.2021

 

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert na usługi wycinki 85 szt. drzew gatunku topola kanadyjska  zlokalizowanych w pasie drogi powiatowej nr 1735P
na odc. Kwilcz - Miłostowo

 

 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wycinki drzew gatunku topola kanadyjska w ilości 85 szt. Drzewa zlokalizowane są w pasie drogi powiatowej nr 1735P Kwilcz – Miłostowo – Krzyżkówko, na odcinku Miłostowo – Kwilcz, po prawej stronie drogi (jadąc od m. Miłostowo).

 

2. Szczegółowy zakres prac obejmuje:

 1. zabezpieczenie miejsc wycinki stosownym oznakowaniem i kierowanie ruchem w trakcie prowadzenia prac
 2. zabezpieczenie przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem infrastruktury drogowej, infrastruktury towarzyszącej oraz mienia osób trzecich, zlokalizowanych w miejscach wycinki (w tym, gdy jest to konieczne, uzyskanie zgody właścicieli urządzeń na ich zabezpieczenie lub demontaż oraz ponoszenie wszelkich kosztów tych działań).
 3. ścięcie drzew piłą mechaniczną 85 szt. drzew (wysokość cięcia – min. 2 cm poniżej płaszczyzny terenu przylegającego do pnia)
 4. złożenie pozyskanego drewna i gałęzi w pasie drogowym, w miejscu niepowodującym zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, nieutrudniającym korzystania z przyległego terenu oraz w sposób umożliwiający dokonanie obmiarów pozyskanego drewna
 5. niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o gotowości do obmiaru pozyskanego drewna i uczestniczenie w tych obmiarach
 6. załadunek i odwóz pozyskanego drewna
 7. likwidacja gałęzi i zanieczyszczeń powstałych po wycince, uprządkowanie terenu

 

3. Informacje odnośnie składanych ofert i szczegółów realizacji zadania:

 1. Oferent, składając ofertę na usuwanie drzew, określa cenę wykonania wycinki (kwotę, jaką Zamawiający zapłaci za każdą wyciętą sztukę drzewa) oraz określa cenę zakupu pozyskanego drewna (kwotę, jaką Wykonawca wycinki uiści na konto Zamawiającego za pozyskane drewno, po ustaleniu ilości pozyskanego drewna).
 2. Wykonawca wycinki zobowiązany jest do zakupu i odwozu pozyskanego drewna (Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozdzielenia zamówienia).
 3. Przed złożeniem oferty wymagane jest zapoznanie się z sytuacją w terenie.
 4. Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej od wszelkich szkód mogących pojawić się w trakcie realizacji prac.

 

4. Terminy wykonania zadania:

 1. Wycięcie drzew, złożenie drewna w pasie drogowym, zgłoszenie gotowości do odbioru drewna:

w terminie do dnia 15 grudnia 2021 r.

 1. Obmiar pozyskanego drewna i wystawienie faktury za pozyskane drewno:
  do dnia 22 grudnia 2021 r.  
 2. Uporządkowanie terenu po wycince, wystawienie faktury za wykonane usługi, zakończenie realizacji zakresu umowy: do dnia 31 stycznia 2022 r.

 

5. Formularz ofertowy i wzór umowy dostępne są Wydziale Komunikacji i Dróg w Międzychodzie ,
ul. Wigury 12 w godzinach od 7:00 do 15:00. Zamieszczono je również na stronie BIP starostwa: www.bip.powiatmiedzychodzki.pl w zakładce: Zapytania ofertowe do 130 tys. zł”

 

 

 

6. Oferty w zaklejonej kopercie z napisem: "OFERTA – wycinka 85 szt. topoli", należy złożyć w punkcie podawczym Starostwa Powiatowego w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143, do dnia 8 listopada 2021 r.  Oferta powinna składać się z wypełnionego formularza ofertowego oraz zaakceptowanego wzoru umowy.

 

7. Kryterium wyboru ofert jest cena:

Zamawiający dokona porównania ofert, biorąc pod uwagę różnice cen: wycinki 85 szt. drzew oraz ceny, za jaką oferent zamierza kupić 1 m3 pozyskanego drewna. Do oceny ofert zostanie zastosowany  następujący wzór:

         C = Kw – Kd* 88,4              ,  gdzie:

C – koszt realizacji robót

Kw – oferowany koszt wycinki 85 szt. drzew

Kd – oferowana cena za 1 m3 pozyskanego drewna

88,4– szacunkowa ilość drewna do pozyskania (m3).

 

Uwaga – szacunkowa ilość drewna do pozyskania (88,4 m3), została ustalona na podstawie ilości materiału uzyskanego z wcześniejszych wycinek drzew przy drogach powiatowych powiatu międzychodzkiego. Jest to wartość niedokładna i przyjęta wyłącznie na potrzeby porównania i oceny ofert. Cena, jaką Wykonawca wycinki zapłaci za drewno, będzie ustalona na podstawie obmiaru ilości pozyskanego drewna.

 

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego koszt realizacji robót (C) będzie najniższy. Uwaga – możliwe i dopuszczalne są wartości ujemne C.

 

Termin związania ofertą: 30 dni.

 

8. Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami jest p. Mariusz Osowski, nr tel. (95) 748 36 90,
fax (95) 748 37 90, e-mail: drogi@powiat-miedzychodzki.pl,  Międzychód,  ul. Wigury 12, w godz. 7:00 - 15:00.

 

9. W zapytaniu ofertowym mogą wziąć udział przedsiębiorcy posiadający lub dysponujący sprzętem niezbędnym
do wykonania zadania, posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie, uprawnienia do kierowania ruchem oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, co potwierdzą w oświadczeniu stanowiącym część formularza ofertowego.

 

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od oferenta dodatkowych dokumentów, potwierdzających spełnianie wyżej wymienionych wymogów udziału w postępowaniu oraz odrzucenia jego oferty w przypadku niedostarczenia ww. dokumentów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

 1. wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia
 2. formularz ofertowy
 3. wzór umowy
 4. dokumentacja fotograficzna zdjęć usuwanych
 5. kopie decyzji administracyjnej, zezwalającej na usunięcie drzew
 6. mapa sytuacyjna z zaznaczeniem przybliżonej lokalizacji drzew

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Międzychód, dnia 29 października 2021 r. /-/Waldemar Górczyński - Wicestarosta

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zdjęcia.7z (7Z, 35.66Mb) 2021-10-29 15:12:53 14 razy
2 2. wycinka drzew-OFERTA.doc (DOC, 38.00Kb) 2021-10-29 15:11:28 21 razy
3 3. wycinka drzew-WZÓR UMOWY.doc (DOC, 56.00Kb) 2021-10-29 15:11:28 18 razy
4 Mapa.pdf (PDF, 1.27Mb) 2021-10-29 15:11:28 11 razy
5 skan decyzji (zmiana).pdf (PDF, 914.32Kb) 2021-10-29 15:11:28 9 razy
6 wykaz drzew.pdf (PDF, 174.68Kb) 2021-10-29 15:11:28 15 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Halasz 29-10-2021 15:11:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Arkadiusz Halasz 29-10-2021
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Halasz 10-11-2021 13:47:27