Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zaproszenie do składania ofert na usługi wycinki i frezowania pni 8 szt. drzew gatunku jesion, lipa, klon, robinia akacjowa zlokalizowanych w pasach dróg powiatowych powiatu międzychodzkiego + ogłoszenie o wyniku

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU


postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł, na:

usługi wycinki drzew i frezowania pni przy drogach powiatowych powiatu międzychodzkiego.


Zamawiający - Powiat Międzychodzki, reprezentowany przez Zarząd Powiatu, 64-400 Międzychód, ul. 17 Stycznia 143 informuje, że w zapytaniu ofertowym na usługę wycinki 8 szt. drzew i frezowania 8 szt. pni w pasach dróg powiatowych powiatu międzychodzkiego, w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta, od następującego przedsiębiorcy:

 1. Aneta Nowak Handel i Usługi

Orzeszkowo 24/1, 64-420 Kwilcz

oferowana cena netto za wycinkę 1 szt. drzewa: 250,00 zł, (brutto: 250,00 zł)

oferowana cena netto za frezowanie 1 szt. pnia: 150,00 zł, (brutto: 150,00 zł)

łączna cena brutto za wykonanie usługi wycinki i frezowania: 3200,000 zł

cena za pozyskane drewno: 85,37 zł netto; 105,00 zł brutto

 

Zamawiający obliczył koszt realizacji prac, przy zastosowaniu następującego wzoru:

C = Kw – Kd* 8,32     , gdzie:

C – koszt realizacji robót

Kw – oferowany koszt wycinki 8 szt. drzew i frezowania 8 szt. pni

Kd – oferowana cena za 1 m3 pozyskanego drewna

8,32 – szacunkowa ilość drewna do pozyskania (m3).

 

Obliczone koszty realizacji robót dla jedynej złożonej oferty wyniosły:

Koszt „C” realizacji robót: 2 326,40 zł

 

Zamawiający wybrał ofertę firmy Aneta Nowak Handel i Usługi. Była to jedyna oferta złożona w przedmiotowym postępowaniu, spełniająca wymogi i korzystna dla Zamawiającego.


Oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy.

 

Wicestarosta Międzychodzki

Waldemar Górczyński /-/

 

 

Międzychód, dnia 20 października 2021 r.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KD.7011.1.10.2021

 

Zaproszenie do składania ofert na usługi wycinki i frezowania pni 8 szt. drzew gatunku jesion, lipa, klon, robinia akacjowa  zlokalizowanych w pasach dróg powiatowych powiatu międzychodzkiego

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wycinki drzew gatunku jesion (4 szt.), klon (2 szt.), robinia akacjowa
(1 szt.), lipa (1 szt.) zlokalizowanych w pasach dróg powiatowych powiatu międzychodzkiego. Dokładny wykaz usuwanych drzew, przedstawiono w zał. nr 1 do ogłoszenia. Dokumentację fotograficzną usuwanych drzew przedstawiono w załączniku nr 4 do ogłoszenia.

 

2. Szczegółowy zakres prac obejmuje:

 1. zabezpieczenie miejsc wycinki stosownym oznakowaniem i kierowanie ruchem w trakcie prowadzenia prac
 2. zabezpieczenie przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem infrastruktury drogowej, infrastruktury towarzyszącej oraz mienia osób trzecich, zlokalizowanych w miejscach wycinki (w tym, gdy jest to konieczne, uzyskanie zgody właścicieli urządzeń na ich zabezpieczenie lub demontaż oraz ponoszenie wszelkich kosztów tych działań).
 3. ścięcie drzew piłą mechaniczną 8 szt. drzew i frezowanie 8 szt. pni drzew (obniżenie wysokości pnia – min. 5 cm poniżej poziomu poboczy gruntowych, w sposób umożliwiający odtworzenie poboczy gruntowych formie jednolitej płaszczyzny)
 4. złożenie pozyskanego drewna i gałęzi w pasie drogowym, w miejscu niepowodującym zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, nieutrudniającym korzystania z przyległego terenu oraz w sposób umożliwiający dokonanie obmiarów pozyskanego drewna
 5. niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o gotowości do obmiaru pozyskanego drewna i uczestniczenie w tych obmiarach
 6. załadunek i odwóz pozyskanego drewna
 7. likwidacja gałęzi i zanieczyszczeń powstałych po wycince, uprządkowanie terenu

 

3. Informacje odnośnie składanych ofert i szczegółów realizacji zadania:

 1. Oferent, składając ofertę na usuwanie drzew, określa cenę wykonania wycinki (kwotę, jaką Zamawiający zapłaci za każdą wyciętą sztukę drzewa) oraz określa cenę zakupu pozyskanego drewna (kwotę, jaką Wykonawca wycinki uiści na konto Zamawiającego za pozyskane drewno, po ustaleniu ilości pozyskanego drewna).
 2. Wykonawca wycinki zobowiązany jest do zakupu i odwozu pozyskanego drewna (Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozdzielenia zamówienia).
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia ceny, jaką oferent zapłaci za część pozyskanego drewna,
  o 40% w przypadku stwierdzenia, że nie spełnia ono wymogów stawianym drewnu użytkowemu.
 4. Drzewa wyznaczone do usunięcia, oznakowano farbą.
 5. Przed złożeniem oferty wymagane jest zapoznanie się z sytuacją w terenie.

 

4. Terminy wykonania zadania:

 1. Wycięcie drzew, złożenie drewna w pasie drogowym, zgłoszenie gotowości do odbioru drewna:

w terminie do dnia 30 listopada 2021 r.

 1. Obmiar pozyskanego drewna i wystawienie faktury za pozyskane drewno:
  do dnia 10 grudnia 2021 r.  
 2. Uiszczenie opłaty za pozyskane drewno i jego odwóz:

do dnia 15 grudnia 2021 r.

 1. Frezowanie pni, uporządkowanie terenu po wycince, wystawienie faktury za wykonane usługi, zakończenie realizacji zakresu umowy: do dnia 15 grudnia 2021 r.

 

5. Formularz ofertowy i wzór umowy dostępne są Wydziale Komunikacji i Dróg w Międzychodzie ,
ul. Wigury 12 w godzinach od 7:00 do 15:00. Zamieszczono je również na stronie BIP starostwa: www.bip.powiatmiedzychodzki.pl w zakładce: Zapytania ofertowe do 130 tys. zł”

 

6. Oferty w zaklejonej kopercie z napisem: "OFERTA – wycinka 8 szt. drzew przydrożnych", należy złożyć w punkcie podawczym Starostwa Powiatowego w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143, do dnia 18 października 2021 r.  Oferta powinna składać się z wypełnionego formularza ofertowego oraz kopii polisy ubezpieczeniowej (o. c.).

 

 

7. Kryterium wyboru ofert jest cena:

Zamawiający dokona porównania ofert, biorąc pod uwagę różnice cen: wycinki 8 szt. drzew (w tym frezowania
8 szt. pni) oraz ceny, za jaką oferent zamierza kupić 1 m3 pozyskanego drewna. Do oceny ofert zostanie zastosowany  następujący wzór:

         C = Kw – Kd* 8,32              ,  gdzie:

C – koszt realizacji robót

Kw – oferowany koszt wycinki 8 szt. drzew i frezowania 8 szt. pni

Kd – oferowana cena za 1 m3 pozyskanego drewna

8,32– szacunkowa ilość drewna do pozyskania (m3).

 

Uwaga – szacunkowa ilość drewna do pozyskania (8,32 m3), została ustalona na podstawie ilości materiału uzyskanego z wcześniejszych wycinek drzew przy drogach powiatowych powiatu międzychodzkiego. Jest to wartość niedokładna i przyjęta wyłącznie na potrzeby porównania i oceny ofert. Cena, jaką Wykonawca wycinki zapłaci za drewno, będzie ustalona na podstawie obmiaru ilości pozyskanego drewna.

 

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego koszt realizacji robót (C) będzie najniższy. Uwaga – możliwe i dopuszczalne są wartości ujemne C.

 

Termin związania ofertą: 30 dni.

 

8. Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami jest p. Mariusz Osowski, nr tel. (95) 748 36 90,
fax (95) 748 37 90, e-mail: drogi@powiat-miedzychodzki.pl,  Międzychód,  ul. Wigury 12, w godz. 7:00 - 15:00.

 

9. W zapytaniu ofertowym mogą wziąć udział przedsiębiorcy posiadający lub dysponujący sprzętem niezbędnym do wykonania zadania (w tym frezarkę do pni drzew), posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie, uprawnienia do kierowania ruchem oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, co potwierdzą w oświadczeniu stanowiącym część formularza ofertowego.

 

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od oferenta dodatkowych dokumentów, potwierdzających spełnianie wyżej wymienionych wymogów udziału w postępowaniu oraz odrzucenia jego oferty w przypadku niedostarczenia ww. dokumentów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

 

Załączniki:

 1. wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia
 2. formularz ofertowy
 3. wzór umowy
 4. dokumentacja fotograficzna zdjęć usuwanych
 5. kopie decyzji administracyjnych, zezwalających na usunięcie drzew
 6. szkice sytuacyjne z zaznaczeniem przybliżonej lokalizacji drzew

 

 

 

 

Międzychód, dnia 7 października 2021 r. /-/ Waldemar Górczyński

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wycinka 8 drzew.7z (7Z, 79.40Mb) 2021-10-07 14:22:11 130 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Halasz 07-10-2021 14:22:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Arkadiusz Halasz 07-10-2021
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Halasz 20-10-2021 14:29:24