Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr nr XXXIII/193/2021 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020.920 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021.305 ze zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2021 w łącznej kwocie 59.022.325,30 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 55.665.423,93 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 3.191.040,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.686.882,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 61.470,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3) Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 211.130,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 804.648,17 złotych

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2021 w łącznej kwocie 63.477.374,74 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 54.602.860,68 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 8.874.514,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.686.882,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 61.470,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

3) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 211.130,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 975.582,13 zł.

§ 3. Deficyt w kwocie 4.455.049,44 złotych zostanie sfinansowany przychodami z:

 1. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 1.757.249,58 zł.

 2. wolnych środków których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 107.490,19 zł

 3. nadwyżki z lat ubiegłych - 110.634,67 zł.

 4. pożyczki - 479.675,00 zł.

 5. kredytów 2.000.000,00 złotych

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.655.049,44 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.200.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6.479.675,00 zł., w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 4.000.000,00zł;

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 2.453.365,60 zł.

 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 940.688,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 7 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 6.479.675,00 złotych, w tym:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00 zł.

 1. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.

 2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

 3. przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

   1. Zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

   2. Zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 9. 1. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,

2. Dochody z wpływów z opłat, o których mowa w art.41b ust. 2 Prawo geodezyjne i kartograficzne w wysokości 399.977,96 zł. tj. w wysokości wpływów uzyskanych w roku 2020 - przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu geodezji i kartografii w zakresie określonym art. 41b ust.3 ustawy w kwocie 399.977,96 zł.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

  1. ogólną w wysokości 85.000,00 zł,

  2. rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym - 85.000,00 zł,

  3. rezerwę celową (na wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym z tytułu udzielonego poręczenia) - 327.410,24 zł.

  4. rezerwę celową (wydatki opieka społeczna) - 68.127,00 zł.

§ 11. Paragraf 11 otrzymuje brzmienie:

§11. 1.Ustala się kwotę 3.000.000 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

 1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2021 do kwoty 30.000,00 złotych.”

§ 12. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 13.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załącznik nr 7 - dot.dla.jedn.sekt.fin.publ..pdf (PDF, 21.86Kb) 2021-09-30 10:06:02 14 razy
2 Załącznik nr 7 - dot.dla.jedn.spoz.sekt.fin.publ..pdf (PDF, 15.86Kb) 2021-09-30 10:06:02 19 razy
3 Załącznik nr 8 - doch.oś.pdf (PDF, 8.43Kb) 2021-09-30 10:06:02 21 razy
4 Załącznik nr 8 -wyd.oś.pdf (PDF, 11.94Kb) 2021-09-30 10:06:02 21 razy
5 Załącznik nr 4 - doch.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 11.04Kb) 2021-09-30 10:05:18 22 razy
6 Załącznik nr 4 - wyd.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 11.46Kb) 2021-09-30 10:05:18 17 razy
7 Załącznik nr 5 - doch.poroz.z.jst.pdf (PDF, 10.93Kb) 2021-09-30 10:05:18 19 razy
8 Załącznik nr 5 - wyd.poroz.z.jst.pdf (PDF, 10.92Kb) 2021-09-30 10:05:18 21 razy
9 Załącznik nr 6- przychody i rozchody.pdf (PDF, 7.31Kb) 2021-09-30 10:05:18 20 razy
10 uzasadnienie do Uchwały budżetu.pdf (PDF, 241.07Kb) 2021-09-30 10:02:23 25 razy
11 Załącznik nr 1-dochody.pdf (PDF, 62.85Kb) 2021-09-30 10:02:23 23 razy
12 Załącznik nr 2-wydatki.pdf (PDF, 157.38Kb) 2021-09-30 10:02:23 26 razy
13 Załącznik nr 3 - doch.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 17.20Kb) 2021-09-30 10:02:23 19 razy
14 Załącznik nr 3 - wyd.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 29.61Kb) 2021-09-30 10:02:23 19 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Jednorowicz 30-09-2021 10:02:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Jednorowicz 23-09-2021
Ostatnia aktualizacja: Karolina Jednorowicz 30-09-2021 10:07:22