Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXX/174/2021 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 27 maja 2021r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020.920) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021.305) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2021 w łącznej kwocie 56.160.719,26 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 54.285.277,54 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1.875.441,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.484.661,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 61.470,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3) Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 190.530,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 392.895,50 złotych

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2021 w łącznej kwocie 58.823.020,12 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 51.697.121,06 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 7.125.899,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.484.661,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 61.470,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

3) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 190.530,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 851.529,46 zł.

§ 3. Deficyt w kwocie 2.662.300,86 złotych zostanie sfinansowany przychodami z:

 1. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 1.757.249,58 zł.

 2. wolnych środków których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 414.741,61 zł

 3. nadwyżki z lat ubiegłych - 10.634,67 zł.

 4. pożyczki - 479.675,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości

3.762.300,86 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości

1.100.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz

emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.479.675,00 zł.,

w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 4.000.000,00zł;

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 2.508.875,60 zł.

 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 940.688,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 7 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 5.479.675,00 złotych, w tym:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00 zł.

 1. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.

 2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

 3. przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

   1. Zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

   2. Zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 9. 1. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,

2. Dochody z wpływów z opłat, o których mowa w art.41b ust. 2 Prawo geodezyjne i kartograficzne w wysokości 399.977,96 zł. tj. w wysokości wpływów uzyskanych w roku 2020 - przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu geodezji i kartografii w zakresie określonym art. 41b ust.3 ustawy

w kwocie 399.977,96 zł.

§ 10. Paragraf 12 otrzymuje brzmienie:

 1. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.629.340,00 złotych przeznacza się na wydatki w Dziale 600-Transport i łączność, Rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, §6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 1.629.340,00 złotych na realizację zadania inwestycyjnego pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 1720P na odcinku ul.600-Lecia w Międzychodzie.”

 2. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

   1. w kwocie 160.861,25 złotych przeznacza się na wydatki w Dziale 852 - Pomoc Społeczna, Rozdziale 85202- Domy Pomocy Społecznej w kwocie 160.861,25 zł.

   2. w kwocie 5.000,00 złotych przeznacza się na wydatki w Dziale 851- Ochrona zdrowia, Rozdziale 85195- Pozostała działalność w kwocie 5.000,00 złotych.

§ 11. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 12.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załącznik nr 7 - dot.dla.jedn.spoza.sekt.fin.publ..pdf (PDF, 21.62Kb) 2021-06-30 14:51:55 49 razy
2 Załącznik nr 7 -dot.dla.jedn.sekt.fin.publ..pdf (PDF, 15.94Kb) 2021-06-30 14:51:55 39 razy
3 Załącznik nr 8 - doch.oś.pdf (PDF, 10.57Kb) 2021-06-30 14:51:55 39 razy
4 Załącznik nr 8 - wyd.oś.pdf (PDF, 13.52Kb) 2021-06-30 14:51:55 45 razy
5 Załącznik nr 4 - doch.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 11.04Kb) 2021-06-30 14:51:04 41 razy
6 Załącznik nr 4 - wyd.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 11.44Kb) 2021-06-30 14:51:04 44 razy
7 Załącznik nr 5 - doch.poroz.z.jst.pdf (PDF, 37.03Kb) 2021-06-30 14:51:04 51 razy
8 Załącznik nr 5 - wyd.poroz.z.jst.pdf (PDF, 10.90Kb) 2021-06-30 14:51:04 43 razy
9 Załącznik nr 6- przychody i rozchody.pdf (PDF, 8.10Kb) 2021-06-30 14:51:04 41 razy
10 uzasadnienie do Uchwały budżetu.pdf (PDF, 175.99Kb) 2021-06-30 14:48:52 43 razy
11 Załącznik nr 1-dochody.pdf (PDF, 55.97Kb) 2021-06-30 14:48:52 43 razy
12 Załącznik nr 2-wydatki.pdf (PDF, 148.81Kb) 2021-06-30 14:48:52 42 razy
13 Załącznik nr 3 - doch.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 16.17Kb) 2021-06-30 14:48:52 40 razy
14 Załącznik nr 3 - wyd.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 27.84Kb) 2021-06-30 14:48:52 49 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Jednorowicz 30-06-2021 14:48:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Jednorowicz 27-05-2021
Ostatnia aktualizacja: Karolina Jednorowicz 30-06-2021 14:51:55