Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zaproszenie do składania ofert na zadanie : Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych powiatu międzychodzkiego + ogłoszenie o wyniku

OGŁOSZENIE O WYNIKU


postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 tyś zł, na:

usługi wykonania oznakowania poziomego dróg powiatowych powiatu międzychodzkiego.


Zamawiający - Powiat Międzychodzki, reprezentowany przez Zarząd Powiatu, 64-400 Międzychód, ul.17 Stycznia 143 informuje, że w zapytaniu ofertowym na usługi polegające na wykonaniu oznakowania poziomego dróg powiatowych nr 1717P, 1718P, 1719P, 1720P, 1734P oraz 1736P,
w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty, od następującychprzedsiębiorców:

  1. Konsorcjum firm:

Lider: GRABOWIECKA.PL Bezpieczeństwo Innowacja Monika Urbaniak – Grabowiecka, ul. Gen. Grota – Roweckiego 12, 55-100 Trzebnica

Partner: JGM Jacek Grabowiecki, ul. Gen. Grota – Roweckiego 12, 55-100 Trzebnica

oferowana cena netto: 31 022,82 zł, brutto: 38 158,07 zł

 

2. EDYPOL EDYTA MARZĘCKA

Radzymin 89, 09-152 Naruszewo

oferowana cena netto: 32 639,96 zł, brutto: 40 147,15 zł

 

3.  POL-WORK Sebastian Głąb

Kawęczyn 64 I, 87-123 Dobrzejewice

oferowana cena netto: 32 672,97 zł, brutto: 40 187,75 zł

 

Zamawiający wybrał ofertę konsorcjum firm: GRABOWIECKA.PL Bezpieczeństwo Innowacja Monika Urbaniak – Grabowiecka oraz JGM Jacek Grabowiecki. Była to ofertaspełniająca wymogi i najkorzystniejsza dla Zamawiającego.


Oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy.

 

Wicestarosta Międzychodzki

Waldemar Górczyński /-/

 

 

Międzychód, dnia 19 maja 2021 r.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KD.7011.1.6.2021

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych powiatu międzychodzkiego

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu oznakowania poziomego dróg powiatowych nr:
 1. 1719P Międzychód – Dzięcielin – Skrzydlewo (na odcinku od skrzyżowania z dr. woj. nr 182 do skrzyżowania z drogą krajową nr 24)
 2. 1720P (Pl. Kościuszki, ul. Iczka, Pl. Rolny, ul. Sportowa w Międzychodzie)
 3. 1717P na odc. ul. Dworcowej i Muchocińskiej w Międzychodzie
 4. 1718P ul. Gorzycka w Międzychodzie, w obrębie skrzyżowania z drogą nr 1717P
 5. 1734P Sieraków – Góra – Kwilcz
 6. 1736P Sieraków – Grobia – dr. nr 186

 

Przedsięwzięcie polega na mechanicznym odtworzeniu oznakowania poziomego, cienkowarstwowego, sprzętem i materiałami wykonawcy.

 

kod CPV: 45.23.32.21 - 4  Malowanie nawierzchni

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego: zapytanie ofertowe (na podstawie Zarządzenia Starosty Międzychodzkiego nr OR.120.10.2021 z dnia 1 kwietnia 2021 r.

 

 1. Termin wykonania: do dnia 28 czerwca 2021 r.

 

 1. Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) jest dostępna w Wydziale Komunikacji i Dróg w Międzychodzie , ul. Wigury 12 w godzinach od 7:00 do 15:00. SWZ zamieszczono również w internecie, na stronie BIP Starostwa: www.bip.powiatmiedzychodzki.pl w zakładce: „Zapytanie ofertowe do 130 tys. zł”

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, nie ma możliwości składania oferty wariantowej. Nie będzie prowadzona aukcja elektroniczna, nie będzie ustanowiony dynamiczny system zakupów. Zamawiający nie będzie przeprowadzał dialogu konkurencyjnego.

 

 1. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w drodze pisemnego aneksu:
  1. dopuszcza się zmiany treści umowy, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub z działania siły wyższej.
  2. w przypadku uzasadnionego technicznie i uzgodnionego obustronnie odstąpienia od wykonywania części robót płatność zostanie umniejszona o wartości wynikające ze stawek jednostkowych oferty.
  3. dopuszcza się zmianę zakresu przewidzianego dla podwykonawców, a także zmianę podwykonawcy;
  4. w uzasadnionych okolicznościach dopuszczalna jest zmiana kierownika budowy i innych osób wykonujących zamówienie;
  5. w przypadku zmiany przepisów obowiązujących w przedmiocie stawki podatku VAT określonej w ofercie wykonawcy, wartość netto zamówienia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem, kwota brutto pozostanie bez zmian;
  6. dopuszcza się zmiany technologiczne - gdy są spowodowane szczególnie następującymi okolicznościami: pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacyjnych wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;
  7. dopuszcza się modyfikację treści umowy spowodowaną zmianą przepisów prawa;

 

 1. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

 1. Oferty z napisem – „Oferta – oznakowanie poziome dróg powiatowych” - należy złożyć w punkcie podawczym Starostwa Powiatowego w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143, do dnia 18 maja 2021 r.
 2. Kryterium wyboru ofert jest cena: (100%) - według minimalizacji.

Termin związania ofertą: 30 dni.

 

 1. Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z wykonawcami jest p. Mariusz Osowski, Kierownik Wydziału Komunikacji i Dróg:

nr tel. 95 748 36 90, fax 95 748 37 90,e-mail: drogi@powiat-miedzychodzki.pl

Adres  Wydziału: Międzychód, ul. Wigury 12,64-400 Międzychód, w godz. 7:00 - 15:00.

 

 1. Warunkiem ubiegania się o udzielenia zamówienia jest:
   1. posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
   2. posiadanie wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym, sprzętem i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
   3. sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwiająca realizację zamówienia.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego, w przypadku, gdy cena z najkorzystniejszej, złożonej oferty przekraczać będzie kwotę przeznaczoną na realizację przedsięwzięcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Międzychód, dnia 7 maja 2021 r./-/ Waldemar Górczyński -  Wicestarosta  

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 OZNAKOWANIE POZIOME [FORMULARZ OFERTY].doc (DOC, 47.00Kb) 2021-05-11 09:20:20 36 razy
2 OZNAKOWANIE POZIOME [WZÓR UMOWY].doc (DOC, 85.50Kb) 2021-05-11 09:20:20 24 razy
3 SST.docx (DOCX, 39.45Kb) 2021-05-11 09:20:20 24 razy
4 Kosztorys ofertowy.pdf (PDF, 145.62Kb) 2021-05-11 09:20:20 44 razy
5 OZNAKOWANIE POZIOME [SWZ].doc (DOC, 93.00Kb) 2021-05-07 15:22:48 48 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Halasz 07-05-2021 15:22:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Arkadiusz Halasz 07-05-2021
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Halasz 19-05-2021 13:14:29