Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapytanie ofertowe na usługę pod nazwą: Udzielenie kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 4.000.000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z budżetem Powiatu Międzychodzkiego na 2020 r. + przedłużenie terminu składania ofert do 10.11.2020r + odpowiedź na pytanie + ogłoszenie o wyniku

Międzychód, dnia 23 listopada 2020r.

 FN.3052.9.2020

 

 

Ogłoszenie o wyniku 

 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro, na usługę:

„Udzielenie kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 4.000.000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z budżetem Powiatu Międzychodzkiego na 2020 r.”

 

 

Zamawiający - Powiat Międzychodzki, reprezentowany przez Zarząd Powiatu, 64-400 Międzychód, ul.17 Stycznia 143 informuje, że  w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty:

 

 • Oferta - 1 Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Region Wielkopolski ul. Składowa 5 61-888 Poznań 83.689,31 zł.
 • Oferta – 2  Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego 64-410 Sieraków ul. Chrobrego 6  na kwotę brutto 64.871,01 zł.

 

 

Zamawiający wybrał ofertę Oferta - 2 Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego 64-410 Sieraków ul. Chrobrego 6  na kwotę brutto 64.871,01 zł.

 

Była to oferta  kompletna, spełniająca wymogi i najkorzystniejsza dla Zamawiającego.

 

Oferent zostanie  zaproszony  do podpisania umowy.

 /-/ Rafał Litke - Starosta

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Międzychód, 23.10.2020r.

Informacja

Zamawiający przedłuża termin składania ofert na usługę: „Udzielenie kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 4.000.000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z budżetem Powiatu Międzychodzkiego na 2020 r.”     z dnia 27.10.2020 na 10.11.2020r.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

FN.3052.9.2020                                                                                                                                                                                                                            Międzychód, 19.10.2020r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na usługę

zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 euro, wprowadzonym Zarządzeniem Starosty Międzychodzkiego nr OR.120.10.2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r., zmienionym Zarządzeniem Starosty Międzychodzkiego nr OR.120.23.2015 z dnia 7 lipca 2015 r., Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na: „Udzielenie kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 4.000.000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z budżetem Powiatu Międzychodzkiego na 2020 r.”

 

 

 

 

 1. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia.
 1. Zamawiający : Powiat Międzychodzki reprezentowany przez Zarząd Powiatu,

ul. 17 Stycznia 143 64-400 Międzychód tel.957488711, fax 957482430

 

 1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu kredytu złotówkowego, długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w 2020r., w związku z realizacją  inwestycji oraz wydatków związanych  z pandemią koronawirusa SARS-Co V-2
 1. wysokość kredytu została określona i zapisana w Uchwale  Nr XIX/117/2020 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 2. zaciągnięcie kredytu nastąpi w dniu 10.12.2020 r. w jednej transzy w wysokości 4.000.000,00 złotych,
 3. oprocentowanie kredytu liczone będzie w oparciu o stawkę Wibor 3 M (zmienny) jako stawka bazowa + oferowana marża banku,
 4. do w/w stawki WIBOR 3M (zmienny) doliczona zostanie marża banku stała w okresie kredytowania (dla celów wyliczenia oferty należy przyjąć WIBOR 3M z dnia 16.10.2020r.)
 5. okres kredytowania od 10 grudnia 2020 do 29 października 2024  tj. 47 miesięcy,
 6. spłata kredytu następować będzie w następujących okresach

30.06.2021 - 100.000,00 złotych

30.08.2021 – 300.000,00 złotych

30.09.2021  - 200.000,00 złotych

29.10.2021 – 200.000,00 złotych

31.03.2022 – 200.000,00 złotych

30.06.2022 – 200.000,00 złotych

30.08.2022 -  300.000,00 złotych

30.09.2022 – 200.000,00 złotych

29.10.2022 -  200.000,00 złotych

31.03.2023 – 200.000,00 złotych

30.06.2023 – 200.000,00 złotych

30.08.2023 – 300.000,00 złotych

30.09.2023 – 200.000,00 złotych

29.10.2023 – 200.000,00 złotych

31.03.2024 – 200.000,00 złotych

30.06.2024 – 200.000,00 złotych

30.08.2024 – 300.000,00 złotych

30.09.2024 – 200.000,00 złotych

29.10.2024 – 100.000,00 złotych

 

naliczanych od dnia uruchomienia kredytu, płatnych w  w/w  terminach.

 1. naliczane odsetki od kredytu nie będą kapitalizowane.
 2. prowizje przygotowawcze oraz inne opłaty związane z realizacją umowy kredytowej stanowią koszt kredytu i należy je doliczyć do całości kosztu.
 3. dopuszcza się udział środków EBI
 1. Informacje dodatkowe
 1. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą całości lub części kredytu,
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Zamawiającego, dopuszcza się możliwość (za zgodą Wykonawcy) przesunięcia terminu spłaty kredytu. Powyższy wniosek powinien być przedłożony przez Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed terminem płatności raty kredytu,
 3. Jeżeli termin spłaty kredytu upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy- spłata kredytu może nastąpić w pierwszym dniu roboczym po tym dniu,
 4. Tytułem zabezpieczenia spłat kredytu wraz z odsetkami Zamawiający wystawi weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową podpisaną przez Zamawiającego, przy kontrasygnacie Skarbnika,
 5. Do formuły naliczania odsetek należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni w roku, przez którą należy rozumieć odpowiednio: rok – 365 lub 366 dni, a każdy miesiąc to rzeczywista liczba dni (z uwzględnieniem faktycznej liczby dni lutego w każdym roku),
 6. Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (PLN),

 

 1. Kod  CPV 66113000-5 usługi udzielania kredytu

 

 1. Informacje o procedurze zapytania ofertowego

1.Ofertę na załączonym formularzu ofertowym należy złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Międzychodzie  ul. 17 Stycznia 143 64-400 Międzychód , pokój 208 (sekretariat), w terminie do 27.10.2020r.  do godz.11.00 w formie pisemnej osobiście lub listownie w zaklejonych kopertach z napisem „OFERTA - FN.3052.9.2020 na usługę „Udzielenie kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 4.000.000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z budżetem Powiatu Międzychodzkiego na 2020 r.”

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.10.2020r. o godz. 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Międzychodzie (sala narad pok.213)

3. Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- kryterium cena  – 100% sposób oceny – według minimalizacji.

4. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat, podatków, prowizji,

5. Ofertę należy złożyć na załączonym do zapytania ofertowego „Formularzu ofertowym – załącznik nr 1”,

6.Termin związania ofertą 30 dni od momentu składania ofert,

7.Oferta winna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

a) Formularz ofertowy wg załączonego wzoru ( załącznik nr 1)

b) zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe. Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

c) wzór umowy kredytowej zawierający postanowienia niniejszego zapytania ofertowego,

8. Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania firmy z załączonym odpowiednim umocowaniem,

9. Zapytanie ofertowe ogłoszone zostało na stronie BIP Zamawiającego: www.bip.powiatmiedzychodzki.pl w zakładce: Zapytanie ofertowe do 30 tys. euro.

10. Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami oraz do udzielania wyjaśnień:

- Elżbieta Piechowiak- Skarbnik Powiatu, e-mail: skarbnik@powiat-miedzychodzki.pl

- Arkadiusz Halasz- Inspektor, e-mail: a.halasz@powiat-miedzychodzki.pl

11. Zamawiający unieważni procedurę zapytania ofertowego w następujących przypadkach:

- oferowane ceny brutto będą wyższe od kwoty przeznaczonej na finansowanie zamówienia,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie nie podlegającej unieważnieniu umowy.

12. Wyniki procedury zapytania ofertowego zostaną umieszczone na stronie BIP Zamawiającego.

13. Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. formularz ofertowy
 2. uchwała Nr XIX/117/2020 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia  30 kwietnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 3. opinia RIO z dnia 16.10.2020 r. o możliwości spłaty kredytu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rafał Litke - Starosta

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 odpowiedź na pytanie.pdf (PDF, 1.52Mb) 2020-11-02 12:08:41 77 razy
2 załącznik Nr 1 formularz ofertowy.docx (DOCX, 15.15Kb) 2020-10-19 14:53:25 85 razy
3 uchwała rady powiatu Nr XIX1172020.pdf (PDF, 548.65Kb) 2020-10-19 14:53:25 56 razy
4 Opinia RIO.pdf (PDF, 1.37Mb) 2020-10-19 14:53:25 65 razy
5 RIO - 2.pdf (PDF, 206.50Kb) 2020-10-19 14:53:25 53 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Halasz 19-10-2020 14:53:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Arkadiusz Halasz 19-10-2020
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Halasz 23-11-2020 12:25:59