Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zaproszenie do składania ofert na usługi wycinki i frezowania pni drzew gatunku jesion, robinia akacjowa, topola, dąb oraz sosna zlokalizowanych w pasach dróg powiatowych powiatu międzychodzkiego. + ogłoszenie o wyniku

OGŁOSZENIE O WYNIKU


postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro, na:

usługi wycinki drzew i frezowania pni


Zamawiający - Powiat Międzychodzki, reprezentowany przez Zarząd Powiatu, 64-400 Międzychód, ul. 17 Stycznia 143 informuje, że w zapytaniu ofertowym na usługę wycinki 24 szt. drzew i frezowania 21 szt. pni w pasach dróg powiatowych powiatu międzychodzkiego, w wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty, od następujących przedsiębiorców:

 

 1. AGRO FOREST Dominika Sekunda

ul. Nad Przeźmierką 1/1, 60-480 Poznań

oferowana cena netto za wycinkę 1 szt. drzewa: 1200,00 zł, (brutto: 1296,00 zł)

oferowana cena netto za frezowanie 1 szt. pnia: 250,00 zł, (brutto: 270,00 zł)

łączna cena brutto za wykonanie usługi wycinki i frezowania: 36 774,00 zł

cena za pozyskane drewno: 40,00 zł netto; 49,20 zł brutto

 1. FUBO Dagmara Napierała

ul. Krótka 1b/1, 66-300 Międzyrzecz

oferowana cena netto za wycinkę 1 szt. drzewa: 700,00 zł, (brutto: 756,00 zł)

oferowana cena netto za frezowanie 1 szt. pnia: 300,00 zł, (brutto: 369,00 zł)

łączna cena brutto za wykonanie usługi wycinki i frezowania: 25 893,00 zł*

Oferent popełnił błąd obliczeniowy przy określaniu ceny brutto wykonania usługi wycinki drzew. Do dalszych obliczeń przyjęto prawidłową wartość: 24 948,00 zł

cena za pozyskane drewno: 60,00 zł netto; 73,80 zł brutto

 1. Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „Bratkowy Ogród” Bartosz Ługowski

Niemierzewo 20, 64-423 Lubosz

oferowana cena netto za wycinkę 1 szt. drzewa: 300,00 zł, (brutto: 300,00 zł)

oferowana cena netto za frezowanie 1 szt. pnia: 315,00 zł, (brutto: 315,00 zł)

łączna cena brutto za wykonanie usługi wycinki i frezowania: 13 815,00 zł (oferent nie jest płatnikiem VAT)

cena za pozyskane drewno: 35,00 zł netto; 43,05 zł brutto

 1. OGRÓD SERWIS Bartosz Ratajczak

ul. Kurkowa 19, 62- 023 Borówiec

oferowana cena netto za wycinkę 1 szt. drzewa: 280,00 zł, (brutto: 302,40 zł)

oferowana cena netto za frezowanie 1 szt. pnia: 120,00 zł, (brutto: 129,60 zł)

łączna cena brutto za wykonanie usługi wycinki i frezowania: 9 979,20,00 zł

cena za pozyskane drewno: 85,00 zł netto; 104,55 zł brutto

 

Wybór oferty:

Do porównania ofert zastosowano następujący wzór:

C = Kw – Kd* 24,96   , gdzie:

C – koszt realizacji robót

Kw – oferowany koszt wycinki 24 szt. drzew i frezowania 21 szt. pni

Kd – oferowana cena za 1 m3 pozyskanego drewna

24,96 – szacunkowa ilość drewna do pozyskania (m3).

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego koszt realizacji robót (C) będzie najniższy.

 

 

Obliczone koszty realizacji robót wyniosły:

 1. AGRO FOREST Dominika Sekunda

ul. Nad Przeźmierką 1/1, 60-480 Poznań

Koszt „C” realizacji robót: 35 545,97 zł

 1. FUBO Dagmara Napierała

ul. Krótka 1b/1, 66-300 Międzyrzecz

Koszt „C” realizacji robót: 23 105,95 zł

 1. Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „Bratkowy Ogród” Bartosz Ługowski

Niemierzewo 20, 64-423 Lubosz

Koszt „C” realizacji robót: 12 740,47 zł

 1. OGRÓD SERWIS Bartosz Ratajczak

ul. Kurkowa 19, 62- 023 Borówiec

Koszt „C” realizacji robót: 7 369,63 zł

 

Zamawiający wybrał ofertę firmy OGRÓD SERWIS Bartosz Ratajczak. Była to oferta najtańsza, spełniająca wymogi i korzystna dla Zamawiającego.


Oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy.

 

Wicestarosta Międzychodzki

Waldemar Górczyński /-/

 

 

Międzychód, dnia 26 października 2020 r.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KD.7011.1.15.2020

 

Zaproszenie do składania ofert na usługi wycinki i frezowania pni drzew gatunku jesion, robinia akacjowa, topola, dąb oraz sosna zlokalizowanych w pasach dróg powiatowych powiatu międzychodzkiego

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wycinki drzew gatunków: jesion (16 szt.), robinia akacjowa (4 szt.), topola
(2 szt.), dąb (1 szt.), sosna (1 szt.) zlokalizowanych w pasach dróg powiatowych powiatu międzychodzkiego oraz frezowania 21 szt. pni. Dokładny wykaz usuwanych drzew oraz wykaz frezowanych pni, przedstawiono w zał. nr 1 do ogłoszenia. Dokumentację fotograficzną usuwanych drzew przedstawiono w załączniku nr 4 do ogłoszenia.

 

2. Szczegółowy zakres prac obejmuje:

 1. zabezpieczenie miejsc wycinki stosownym oznakowaniem i kierowanie ruchem w trakcie prowadzenia prac
 2. zabezpieczenie przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem infrastruktury drogowej, infrastruktury towarzyszącej oraz mienia osób trzecich, zlokalizowanych w miejscach wycinki (w tym, gdy jest to konieczne, uzyskanie zgody właścicieli urządzeń na ich zabezpieczenie lub demontaż oraz ponoszenie wszelkich kosztów tych działań).
 3. ścięcie drzew piłą mechaniczną 24 szt. drzew i frezowanie 21 szt. pni drzew (obniżenie wysokości pnia – min. 5 cm poniżej poziomu poboczy gruntowych, w sposób umożliwiający odtworzenie poboczy gruntowych formie jednolitej płaszczyzny). Drzewa, których pnie nie podlegają frezowaniu, należy ścinać możliwie blisko powierzchni gruntu (pień nie może wystawać ponad przylegający grunt na wysokość większą niż 7 cm).
 4. złożenie pozyskanego drewna i gałęzi w pasie drogowym, w miejscu niepowodującym zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, nieutrudniającym korzystania z przyległego terenu oraz w sposób umożliwiający dokonanie obmiarów pozyskanego drewna
 5. niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o gotowości do obmiaru pozyskanego drewna i uczestniczenie w tych obmiarach
 6. załadunek i odwóz pozyskanego drewna
 7. likwidacja gałęzi i zanieczyszczeń powstałych po wycince, wywóz i utylizacja trocin, uprządkowanie terenu

 

3. Informacje odnośnie składanych ofert i szczegółów realizacji zadania:

 1. Oferent, składając ofertę na usuwanie drzew, określa cenę wykonania wycinki (kwotę, jaką Zamawiający zapłaci za każdą wyciętą sztukę drzewa) oraz określa cenę zakupu pozyskanego drewna (kwotę, jaką Wykonawca wycinki uiści na konto Zamawiającego za pozyskane drewno, po ustaleniu ilości pozyskanego drewna).
 2. Wykonawca wycinki zobowiązany jest do zakupu i odwozu pozyskanego drewna (Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozdzielenia zamówienia).
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia ceny, jaką oferent zapłaci za część pozyskanego drewna,
  o 40% w przypadku stwierdzenia, że nie spełnia ono wymogów stawianym drewnu użytkowemu.
 4. Drzewa wyznaczone do usunięcia, oznakowano farbą.
 5. Przed złożeniem oferty wymagane jest zapoznanie się z sytuacją w terenie.

 

4. Terminy wykonania zadania:

 1. Wycięcie drzew, złożenie drewna w pasie drogowym, zgłoszenie gotowości do odbioru drewna:

w terminie do dnia 4 grudnia 2020 r.

 1. Obmiar pozyskanego drewna i wystawienie faktury za pozyskane drewno:
  do dnia 11 grudnia 2020 r.
 2. Uiszczenie opłaty za pozyskane drewno i jego odwóz:

do dnia 21 grudnia 2020 r.

 1. Zakończenie realizacji zakresu umowy (frezowanie pni, uporządkowanie terenu po wycince, wystawienie faktury za wykonane usługi):

do dnia 23 grudnia 2020 r.

 

5. Formularz ofertowy i wzór umowy dostępne są Wydziale Komunikacji i Dróg w Międzychodzie ,
ul. Wigury 12 w godzinach od 7:00 do 15:00. Zamieszczono je również na stronie BIP starostwa: www.bip.powiatmiedzychodzki.pl w zakładce: Zapytania ofertowe do 30 tys. euro”

 

6. Oferty w zaklejonej kopercie z napisem: "OFERTA – wycinka 24 szt. drzew ", należy złożyć w punkcie podawczym Starostwa Powiatowego w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143, do dnia 20 października 2020 r.  

Oferta powinna składać się z wypełnionego formularza ofertowego oraz kopii polisy ubezpieczeniowej (o. c.).

 

7. Kryterium wyboru ofert jest cena:

Zamawiający dokona porównania ofert, biorąc pod uwagę różnice cen: wycinki 24 szt. drzew (w tym frezowania
21 szt. pni) oraz ceny, za jaką oferent zamierza kupić 1 m3 pozyskanego drewna. Do oceny ofert zostanie zastosowany  następujący wzór:

         C = Kw – Kd* 24,96            ,  gdzie:

C – koszt realizacji robót

Kw – oferowany koszt wycinki 24 szt. drzew i frezowania 21 szt. pni

Kd – oferowana cena za 1 m3 pozyskanego drewna

24,96– szacunkowa ilość drewna do pozyskania (m3).

 

Uwaga – szacunkowa ilość drewna do pozyskania (24,96 m3), została ustalona na podstawie ilości materiału uzyskanego z wcześniejszych wycinek drzew przy drogach powiatowych powiatu międzychodzkiego. Jest to wartość niedokładna i przyjęta wyłącznie na potrzeby porównania i oceny ofert. Cena, jaką Wykonawca wycinki zapłaci za drewno, będzie ustalona na podstawie obmiaru ilości pozyskanego drewna.

 

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego koszt realizacji robót (C) będzie najniższy. Uwaga – możliwe i dopuszczalne są wartości ujemne C.

 

Termin związania ofertą: 30 dni.

 

8. Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami jest p. Mariusz Osowski, nr tel. (95) 748 36 90,
fax (95) 748 37 90, e-mail: drogi@powiat-miedzychodzki.pl,  Międzychód,  ul. Wigury 12, w godz. 7:00 - 15:00.

 

9. W zapytaniu ofertowym mogą wziąć udział przedsiębiorcy posiadający lub dysponujący sprzętem niezbędnym do wykonania zadania (w tym frezarkę do pni drzew), posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie, uprawnienia do kierowania ruchem oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, co potwierdzą w oświadczeniu stanowiącym część formularza ofertowego.

 

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od oferenta dodatkowych dokumentów, potwierdzających spełnianie wyżej wymienionych wymogów udziału w postępowaniu oraz odrzucenia jego oferty w przypadku niedostarczenia ww. dokumentów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

 1. wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia
 2. formularz ofertowy
 3. wzór umowy
 4. dokumentacja fotograficzna zdjęć usuwanych
 5. kopie decyzji administracyjnych, zezwalających na usunięcie drzew
 6. szkice sytuacyjne z zaznaczeniem przybliżonej lokalizacji drzew

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Międzychód, dnia 9 października 2020 r./-/ Waldemar Górczyński - Wicestarosta

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zdjęcia drzew.zip (ZIP, 21.87Mb) 2020-10-09 13:54:19 50 razy
2 2. wycinka drzew-OFERTA.doc (DOC, 37.50Kb) 2020-10-09 13:53:42 51 razy
3 3. wycinka drzew-WZÓR UMOWY.doc (DOC, 53.50Kb) 2020-10-09 13:53:42 45 razy
4 decyzje administracyjne.rar (RAR, 7.98Mb) 2020-10-09 13:53:42 45 razy
5 mapy (przybliżona lokalizacja drzew).zip (ZIP, 3.00Mb) 2020-10-09 13:53:42 45 razy
6 wykaz drzew.pdf (PDF, 61.77Kb) 2020-10-09 13:53:42 64 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Halasz 09-10-2020 13:53:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Arkadiusz Halasz 09-10-2020
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Halasz 26-10-2020 13:31:06