Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt Uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019.511 ze zm.) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019.869 ze zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2020 w łącznej kwocie

55.790.990,55 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 50.471.782,63 zł

- dochody majątkowe w kwocie 5.319.207,92zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.788.789,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3,

 1. Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 6.870,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4,

 1. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 176.440,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5,

4) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 199.538,00 złotych

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2020 w łącznej kwocie

58.790.990,55 zł,

z tego:

-wydatki bieżące w kwocie 46.348.756,34 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 12.442.234,21 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.788.789,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3,

 1. Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 6.870,00 zł. , zgodnie z załącznikiem nr 4,

 2. Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 176.440,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 379.345,23 złotych

§ 3. Deficyt w kwocie 3.000.000,00 złotych zostanie sfinansowany przychodami z

kredytów

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości

4.000.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości

1.000.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz

emitowanych papierów wartościowych w kwocie 8.000.000,00 zł.,

w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

4.000.000,00zł;

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 2.126.760,21 zł.

 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 830.954,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 7 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości 8.000.000,00 złotych, w tym:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00 zł ,

 1. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych oraz dotacji.

 2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

 3. przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

   1. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

   1. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

§ 9. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

  1. ogólną w wysokości 85.000,00 zł,

  2. rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym - 85.000,00 zł,

  3. rezerwę celową (na wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym z tytułu udzielonego poręczenia) - 654.820,24 zł.

  4. rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostek budżetowych-258.513,10 zł.

§11. Ustala się kwotę 3.000.000 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Objaśnienia do budżetu na rok 2020.pdf (PDF, 544.39Kb) 2020-01-29 10:19:13 249 razy
2 Załącznik nr 1 - dochody.pdf (PDF, 26.84Kb) 2020-01-29 10:19:13 264 razy
3 Załącznik nr 2 - wydatki.pdf (PDF, 62.39Kb) 2020-01-29 10:19:13 266 razy
4 Załącznik nr 3 - doch.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 14.66Kb) 2020-01-29 10:19:13 245 razy
5 Załącznik nr 3 - wyd.zad.zlec.adm.rzad..pdf (PDF, 22.65Kb) 2020-01-29 10:18:43 251 razy
6 Załącznik nr 4 - doch.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 10.35Kb) 2020-01-29 10:18:43 275 razy
7 Załącznik nr 4 - wyd.poroz.z.adm.rzad..pdf (PDF, 10.46Kb) 2020-01-29 10:18:43 352 razy
8 Załącznik nr 5 - doch.poroz.z.jst.pdf (PDF, 10.39Kb) 2020-01-29 10:18:43 222 razy
9 Załącznik nr 5 - wyd.poroz.z.jst.pdf (PDF, 10.34Kb) 2020-01-29 10:18:43 229 razy
10 Załącznik nr 6 - PiR.pdf (PDF, 7.95Kb) 2020-01-29 10:17:16 235 razy
11 Załącznik nr 7 - dot.dla.jedn.sekt.fin.publ..pdf (PDF, 19.92Kb) 2020-01-29 10:17:16 270 razy
12 Załącznik nr 7 - dot.dla.jedn.spoza.sekt.fin.publ..pdf (PDF, 16.13Kb) 2020-01-29 10:17:16 227 razy
13 Załącznik nr 8 - doch.oś.pdf (PDF, 10.37Kb) 2020-01-29 10:17:16 226 razy
14 Załącznik nr 8 - wyd.oś.pdf (PDF, 12.24Kb) 2020-01-29 10:17:16 237 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Borowiak 29-01-2020 10:17:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Borowiak 29-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Borowiak 29-01-2020 10:19:13