Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

 

 

 

I. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 352 ze zm.);

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z  2016 r. poz. 1764);

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257);

 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.).

II. Definicje

 • Informacja sektora publicznego- to każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będąca w posiadaniu podmiotów zobowiązanych do udostępnienia lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania.
   

 • ponowne wykorzystywanie- to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

III. Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

 1. Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja sektora publicznego:

  1. udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Międzychodzkiego - http://www.bip.powiatmiedzychodzki.pl;

  2. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie;

  3. udostępniona w centralnym repozytorium informacji publicznej.
    

 2. Starosta Międzychodzki nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji publicznych przetworzonych przez podmiot ponownie wykorzystujący udostępnione informacje.

IV. Tryb wnioskowy udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania

 1. Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadkach, gdy:

  1. informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Międzychodzkiego;

  2. została udostępniona w inny sposób i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania, opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;

  3. wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały dla niej określone;

  4. została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego. 

 2. Wniosek powinien spełniać warunki formalne a w szczególności:

  1. nazwę podmiotu zobowiązanego;

  2. informację o wnioskodawcy, w tym imię nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;

  3. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki na jakich ma być ponownie wykorzystana oraz źródło udostępniania lub przekazania;

  4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie działalności, w której informacje sektora publicznego, będą ponownie wykorzystywane,
   w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;

  5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym.

 3. Wniosek składa się w postaci papierowej lub elektronicznej na adres

  1. Starostwo Powiatowe w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143; 64-400 Międzychód

  2. e- mail: starostwo@powiat-miedzychodzki.pl

  3. elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP

 4. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 5. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcyo przyczynach opóźnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

 6. Podmiot obowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego w celu ponownego jej wykorzystana, po rozpatrzeniu wniosku:

  1. przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;

  2. informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;

  3. składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;

  4. odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. 

 7. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Starostę Międzychodzkiego o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
   

V. Ograniczenia prawa do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom:

 1. wynikającym z przepisów o ochronie informacji niejawnych;

 2. wynikającym z przepisów o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;

 3. ze względu na prywatność osoby fizycznej;

 4. tajemnicę przedsiębiorcy;

 5. w zakresie informacji sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw;

 6. w zakresie informacji sektora publicznego, do których prawa własności intelektualnej przysługują podmiotom innym niż Staroście Międzychodzkiemu.

VI. Opłaty

 1. Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystania bezpłatnie.

 2. Starosta Międzychodzki może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany
  we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

 3. Ustalając opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Czynniki te mogą być różne w zależności od wniosków.

Wysokość opłaty nie przekroczy jednak sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

VII. Środki prawne w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 1. W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

 2. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym, że:

  1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

  2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz
   z odpowiedzią na skargę.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Wicenty 01-02-2018 12:51:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Wicenty 01-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Dorota Wicenty 01-02-2018 12:56:58