Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego (obowiązujący do 30 kwietnia 2017 roku)

 

 

 

 

?REGULAMIN ORGANIZACYJNY
STAROSTWA POWIATOWEGO W MIĘDZYCHODZIE

 

 

 

/ tekst ujednolicony do użytku wewnętrznego /

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XLVII/ 291/2014 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 16.10.2014r.

Zmiany :

Uchwała Nr V 33/ 2015 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 23.04.2015r.

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

STAROSTWA POWIATOWEGO W MIĘDZYCHODZIE

przyjęty uchwałą Nr XLVII/ 291 /2014 przez Radę Powiatu Międzychodzkiego
w dniu 16 października 2014r.

 

 

Rozdział 1: Postanowienia ogólne

Rozdział 2: Organizacja Starostwa

Rozdział 3: Starosta, Wicestarosta, Sekretarz, Skarbnik

Rozdział 4: Zadania wspólne komórek organizacyjnych

Rozdział 5: Podstawowe zakresy działania komórek organizacyjnych:

Wydział Organizacyjny

Biuro Rady

Wydział Finansowy

Wydział Promocji, Rozwoju, Budownictwa i Zamówień Publicznych

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Geodeta Powiatowy

Wydział Spraw Obywatelskich

Wydział Komunikacji i Dróg

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Stanowisko do spraw Kontroli

Stanowisko Pełnomocnika m.in. Informacji Niejawnych

Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności

Rozdział 6: Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

Rozdział 7: Organizowanie działalności kontrolnej

Rozdział 8: Zasady podpisywania pism

Rozdział 9: Postanowienia końcowe

Rozdział 10: Postanowienia ogólne

 

 

 

 

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

§ 1

 

Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Międzychodzie, zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację i zasady działania Starostwa Powiatowego w Międzychodzie, zwanego dalej „Starostwem” oraz zakresy spraw załatwianych przez wewnętrzne komórki organizacyjne.

 

§ 2

 

Starostwo Powiatowe działa na podstawie następujących aktów prawnych:

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2013r.poz. 595 ze zm./ oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

2) Statutu Powiatu Międzychodzkiego;

3) niniejszego Regulaminu.

 

§ 3

 

Starostwo Powiatowe jest jednostką budżetową z siedzibą w Międzychodzie, przy pomocy której Zarząd Powiatu Międzychodzkiego wykonuje zadania powiatu.

 

§ 4

 

Obszarem działania Starostwa jest teren Powiatu Międzychodzkiego.

 

§ 5

 

Ilekroć w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa jest mowa o:

1) Powiecie, należy przez to rozumieć Powiat Międzychodzki;

2) Statucie, należy przez to rozumieć Statut Powiatu Międzychodzkiego;

3) Radzie, należy przez to rozumieć Radę Powiatu Międzychodzkiego;

4) Zarządzie, należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Międzychodzkiego;

5) Staroście, należy przez to rozumieć Starostę Międzychodzkiego;

6) Wicestaroście, należy przez to rozumieć Wicestarostę Międzychodzkiego;

7) Sekretarzu, należy przez to rozumieć Sekretarza Powiatu Międzychodzkiego;

8) Skarbniku, należy przez to rozumieć Skarbnika Powiatu Międzychodzkiego;

9) komórce organizacyjnej, należy przez to rozumieć wydział, biuro, referat, samodzielne stanowisko lub inną komórkę organizacyjną Starostwa.

 

§ 6

 

1. Kierownikiem Starostwa i zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa jest Starosta.

 

§ 7

 

Starostwo Powiatowe realizuje:

1) zadania publiczne o charakterze ponadgminnym;

2) zadania z zakresu administracji rządowej;

3) zadania powierzone w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej lub samorządowej;

4) zadania wynikające z uchwały Rady lub Zarządu;

5) zadania wynikające z innych aktów prawnych.

 

Rozdział 2. Organizacja Starostwa

 

§ 8

 

1. Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Starostwa są Wydziały, biura, referaty oraz stanowiska. Decyzję w tych sprawach podejmuje Starosta.

2. Komórki organizacyjne - każda w zakresie określonym w Regulaminie - podejmują działania i prowadzą sprawy związane z realizacją zadań Powiatu.

3. W skład Starostwa wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy oznakowaniu spraw

używają symboli:

1) Wydział Organizacyjny - OR

2) Biuro Rady - BR

3) Wydział Finansowy - FN

4) Wydział Promocji, Rozwoju, Budownictwa i Zamówień Publicznych - PRB oraz PRB.S

5) Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - OS

6) Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - GN

w skład którego wchodzą:

a) Referat Gospodarki Nieruchomościami - GN-gn

b)) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - GN.PODGiK

7) Geodeta Powiatowy - GN.z

8) Wydział Komunikacji i Dróg - KD

9) Wydział Oświaty, Kultury i Sportu - OK

10) Wydział Spraw Obywatelskich - SO

11) Wydział Promocji, Rozwoju, Turystyki i Zamówień Publicznych - PR

12) Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów - RK

13) Stanowisko do spraw Kontroli - KN

14) Pełnomocnik ds Informacji Niejawnych - IN

15) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - PZOON

 

4. Strukturę organizacyjną Starostwa określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 9

 

1. Komórkami organizacyjnymi kierują kierownicy na zasadzie jednoosobowego kierownictwa zapewniając właściwe ich funkcjonowanie.

2. Kierownicy zapewniają zgodne z prawem wykonywanie przypisanych komórkom zadań i w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność przed Starostą.

3. Starosta określa obsady etatowe dla poszczególnych komórek organizacyjnych .

4. Kierownicy komórek organizacyjnych, z zachowaniem drogi służbowej przedkładają do zatwierdzenia Staroście:

a) szczegółowy zakres działania podległych stanowisk pracy,

b) zakres obowiązków pracowników.

 

Rozdział 3: Starosta, Wicestarosta, Sekretarz, Skarbnik

 

§ 10

 

Starosta

 

1. Starosta jest Kierownikiem Starostwa i do jego zadań i kompetencji należy:

a) organizowanie pracy Starostwa,

b) podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań,

c) upoważnianie pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

d) realizacja polityki personalnej w Starostwie,

e) wykonywanie uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa z zakresu prawa pracy,

f) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty ustawami, uchwałami Rady i Zarządu oraz wynikających z postanowień Statutu i Regulaminu.

 

§ 11

 

Wicestarosta

 

1. Wicestarosta wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Starostę.

2. W czasie nieobecności Starosty lub niemożności wykonywania swej funkcji, zadania
i kompetencje w zakresie kierowania Starostwem wykonuje Wicestarosta.

 

§ 12

 

Sekretarz

 

Sekretarz, w zakresie ustalonym przez Starostę, zapewnia sprawne funkcjonowanie Starostwa, dba o warunki jego działania, organizuje pracę Starostwa, sprawuje nadzór nad Wydziałem Organizacyjnym, a także prowadzi inne sprawy z upoważnienia Starosty.

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

1) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywanych zadań w Starostwie,

2) koordynowanie pracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi Starostwa,

3) koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów aktów regulujących struktury i zasady działania Starostwa i jego komórek organizacyjnych,

4) koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów informacyjnych przedstawianych przez Zarząd oraz współpraca z Biurem Rady w tym zakresie,

5) nadzorowanie toku przygotowywania projektów uchwał Zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu,

6) zapewnianie warunków materialno - technicznych dla działalności Starostwa,

7) nadzór nad działalnością Starostwa poprzez m.in.:

a) nadzór nad przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy,

b) nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej,

c) nadzorowanie komputeryzacji, zakupów środków trwałych i materiałów oraz remontów

w budynku Starostwa,

8) opracowywanie w uzgodnieniu ze Starostą po zasięgnięciu opinii właściwego Kierownika:

- zakresów czynności Kierowników wydziałów i pracowników na samodzielnych stanowiskach,,

- imiennych upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych,

9) podejmowanie działań zmierzających do usprawnienia organizacji, metod i form pracy

Starostwa.

10) realizowanie zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji, w szczególności:

a) ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych zawartych w zbiorach systemów

informatycznych Starostwa,

b) podejmowanie działań zgodnie z „Polityką bezpieczeństwa” w przypadku wykrycia

nieuprawnionego dostępu do bazy danych lub naruszania zabezpieczenia danych w

systemie informatycznym,

c) informowanie administratora danych o przypadkach naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,

11) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

 

§ 13

 

Skarbnik

 

Skarbnik pełni funkcję głównego księgowego budżetu Powiatu, sprawuje nadzór nad Wydziałem Finansowym, a także w zakresie ustalonym przez Zarząd odpowiada za prowadzenie gospodarki finansowej Powiatu.

 

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

1) zapewnienie realizacji polityki finansowej Powiatu,

2) nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu Powiatu i bieżącej kontroli jego wykonywania,

3) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej zgodnie z przepisami prawa i ich analizy,

4) nadzór nad poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi dotyczący wykonywania obowiązków w zakresie rachunkowości,

5) kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonania budżetu oraz jego zmian,

6) kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych Powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,

7) sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo - księgowymi Starostwa.

 

 

Rozdział 4: Zadania wspólne komórek organizacyjnych

 

§ 14

 

1. Komórki organizacyjne prowadzą sprawy związane z realizacją zadań Starostwa.

2. Kierownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni są przed Starostą za realizację swoich zadań, organizację, skuteczność oraz dyscyplinę pracy swojej komórki.

3. Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych należy:

1) prowadzenie spraw z zakresu administracji publicznej należącej do właściwości Powiatu,

2) zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań wynikających z uchwał Rady, Zarządu, Zarządzeń Starosty,

3) zapewnienie sprawnej obsługi mieszkańców i gości Powiatu,

4) przygotowywanie projektów aktów prawnych, materiałów, sprawozdań i analiz na sesje Rady, posiedzenia Zarządu oraz dla potrzeb Starosty, w zakresie merytorycznej działalności,

5) współdziałanie ze Skarbnikiem w zakresie opracowywania projektu budżetu,

6) przygotowywanie merytorycznych odpowiedzi dla Zarządu związanych z rozpatrywaniem i załatwianiem interpelacji i wniosków Radnych,

7) współpraca z Komisjami Rady w zakresie zadań realizowanych przez komórki,

8) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie decyzji w sprawach indywidualnych oraz wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

9) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków według właściwości i poleceń Starosty,

10) prowadzenie w zakresie ustalonym przez Starostę kontroli i instruktażu w jednostkach organizacyjnych Powiat,

11) współuczestniczenie w opracowywaniu programów i przedsięwzięć organizacyjno -gospodarczych przyczyniających się do rozwoju Powiatu,

12) podejmowanie działań w celu pozyskiwania dochodów na rzecz Powiatu,

13) programowanie, planowanie i nadzorowanie realizacji inwestycji i remontów według właściwości komórki,

14) usprawnianie organizacji, metod i form pracy komórek organizacyjnych oraz podejmowanie działań na rzecz usprawnienia pracy Starostwa,

15) współpraca oraz wymiana informacji między pracownikami Starostwa w celu zapewnienia

efektywnej i terminowej realizacji celów i zadań poszczególnych komórek organizacyjnych,

16) wykonywanie zadań dotyczących realizacji zamówień publicznych w zakresie określonym

przepisami prawa, w tym w zarządzeniach Starosty,

17) współdziałanie w realizacji zadań Powiatu z zakresu obronności, zarządzania kryzysowego

i obrony cywilnej,

18) organizowanie i podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w celu zapewnienia przestrzegania

przepisów o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych,

19) prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej pozostającej

w posiadaniu wydziału na zasadach i w trybie określonym w przepisach prawa, w tym w odrębnym zarządzeniu Starosty,

20) przygotowywanie informacji o zadaniach realizowanych przez wydział, celem umieszczenia

na stronie internetowej Powiatu;

21) wykonywanie zadań wynikających z obowiązującego w Starostwie systemu kontroli

zarządczej;

22) Dokonywanie oceny podległych pracowników.

 

 

Rozdział 5: Podstawowe zakresy działania komórek organizacyjnych

 

§ 15

 

Wydział Organizacyjny „OR”

 

zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, w tym obsługę techniczną, informatyczną i prawną, obsługę administracyjną Zarządu, organizację przyjmowania obywateli
w sprawie skarg i wniosków, załatwianie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników.

 

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

1. W zakresie spraw organizacyjnych :

1) opracowywanie projektu Statutu i jego nowelizacji,

2) opracowywanie projektu Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu Pracy oraz kontrola ich realizacji,

3) inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa,

4) wdrażanie postępu technicznego w pracy Starostwa,

5) wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,

6) prowadzenie archiwum zakładowego,

7) obsługa posiedzeń Zarządu,

8) przekazywanie do Wydziału Finansowego danych dotyczących naliczania diet członków Zarządu, w szczególności wykazu nieobecności na posiedzeniach Zarządu,

9) prowadzenie rejestru i zbioru uchwał Zarządu,

10) koordynowanie prac związanych z realizacją aktów prawnych Zarządu i Starosty

11) prowadzenie zbioru pełnomocnictw i upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty,

12) prowadzenie rejestru zarządzeń Starosty,

13) prowadzenie Sekretariatu Starosty i Wicestarosty,

14) obsługa kancelaryjna Starostwa, przyjmowanie i wysyłanie przesyłek (dziennik podawczy),

15) obsługa i zabezpieczenie łączności telefonicznej i teleinformacyjnej,

16) administrowanie budynkami Starostwa, prowadzenie spraw związanych z wynajmowaniem pomieszczeń w Starostwie,

17) zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

18) zabezpieczenie mienia Starostwa, utrzymanie porządku i czystości,

19) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materialno -technicznym oraz konserwacją wyposażenia Starostwa,

20) załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, nagłówkowymi i tablicami,

21) gospodarowanie środkami transportowymi,

22) zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów,

23) wykonywanie zadań związanych z wyborami samorządowymi,

24) przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie tych rzeczy oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru.

 

2 . W zakresie świadczenia pomocy prawnej :

1) uzgadnianie projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty, opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i prawnym,

2) udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Zarządu, Starosty i komórek organizacyjnych.

3) udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Powiat, opiniowanie projektów tych umów i porozumień.

4) wykonywanie zastępstwa procesowego Powiatu w sprawach dotyczących działania Zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (w sprawach przekraczających zakres pełnomocnictw udzielonych tym jednostkom).

5) wykonywanie zastępstwa procesowego Starosty wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w sprawach gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

6) wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Powiatu oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego.

7) informowanie Zarządu i Starosty o zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności organów Powiatu.

 

3. W zakresie petycji, skarg i wniosków:

1) przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie kontaktów ze
Starostą i Wicestarostą,

2) prowadzenie rejestru skarg i wniosków, opracowywanie analiz.

 

4. W zakresie spraw kadrowych, szkoleniowych i pracowniczych :

1) prowadzenie ewidencji osobowej oraz akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych,

2) prowadzenie i dokumentowanie spraw dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,

przebiegu pracy, rent i emerytur, jubileuszy oraz odznaczeń,

3) prowadzenie ewidencji czasu pracy,

4) prowadzenie spraw dotyczących profilaktycznych badań lekarskich,

5) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem służby przygotowawczej i egzaminów końcowych,

6) prowadzenie spraw związanych z okresowymi ocenami pracowników samorządowych i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych,

7) prowadzenie spraw związanych z odbywanymi w Starostwie praktykami uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów,

8) przygotowywanie wniosków w celu skierowania bezrobotnych na staż oraz prowadzenie dokumentacji w zakresie wynikającym z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

9) planowanie i realizacja wydatków osobowych Starostwa,

10) sporządzanie sprawozdań statystycznych dot. zadań realizowanych przez wydział,

11) opracowywanie analiz i informacji dotyczących pracowników Starostwa.

 

5. W zakresie obsługi informatycznej :

1) administrowanie siecią komputerową,

2) koordynowanie działań w zakresie informatyki w Starostwie,

3) zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej i dostępu do informacji zapisywanych w komputerowych bazach danych,

4) dobór sprzętu i oprogramowania informatycznego w Starostwie, modernizowanie oraz inspirowanie rozwoju zastosowań informatyki,

5) zabezpieczenie urządzeń i systemu informatycznego służących do przetwarzania danych osobowych.

6) administrowanie bazami danych oraz zapewnienie ich ochrony,

7) realizowanie zadań dotyczących ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Starostwie,

8) realizowanie zadań Administratora Systemu Informatycznego ,

9) prowadzenie stałej kontroli antywirusowej funkcjonujących systemów.

 

 

§ 16

 

Biuro Rady „BR”

 

zapewnia sprawną obsługę techniczną i administracyjną Rady i Komisji.

 

Do podstawowych zadań Biura należy:

1) gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i Komisji,

2) obsługa posiedzeń Rady i Komisji,

3) protokołowanie obrad Rady i posiedzeń Komisji,

4) prowadzenie rejestrów:

a) uchwał Rady

b) wniosków i opinii Komisji Rady,

c) interpelacji i wniosków Radnych.

5) przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady zainteresowanym kierownikom komórek organizacyjnych oraz czuwanie nad terminowym ich załatwianiem,

6) przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady,

7) przekazywanie materiałów do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego,

8) udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego,

9) planowanie wydatków Rady do projektu budżetu powiatu,

10) przekazywanie do Wydziału Finansowego danych dotyczących naliczania diet radnych, w szczególności wykazu nieobecności radnych na sesjach i posiedzeniach Komisji,

11) gromadzenie i udostępnianie zbioru aktów prawa miejscowego ustanowionych przez Powiat.

 

 

 

 

 

 

§ 17

 

Wydział Finansowy „FN”

 

prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu budżetu powiatu, zapewnia obsługę finansowo - księgową Starostwa, organizuje i nadzoruje prawidłowość prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne Powiatu, sporządza sprawozdania z realizacji zadań budżetowych.

 

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

1) nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek powiatowych,

2) opracowywanie projektu budżetu powiatu oraz dokonywanie analiz wykonania budżetu,

3) prowadzenie rachunkowości budżetu powiatu oraz gospodarki finansowej powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

4) prowadzenie rachunkowości Starostwa zgodnie z obowiązującymi przepisami,

5) prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków,

6) sporządzanie sprawozdań finansowych i informacji z wykonania budżetu,

7) windykacja należności budżetowych Starostwa i Skarbu Państwa,

8) prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego,

9) prowadzenie obsługi kasowej Starostwa,

10) współdziałanie z bankami i organami skarbowymi,

11) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, przygotowanie zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji,

12) wystawianie faktur VAT z tytułu sprzedaży, najmu, dzierżawy majątku Powiatu,

13) księgowanie i prowadzenie rejestru VAT, rozliczanie podatku,

14) prowadzenie zbioru porozumień spraw powierzonych innym jednostkom.

 

 

§ 18

Wydział Promocji, Rozwoju, Budownictwa
i Zamówień Publicznych PRB

realizuje zadania związane z rozwojem i promocją powiatu, zadania o charakterze inwestycyjnym i remontowym w obiektach powiatowych, zadania wynikające z prawa budowlanego oraz zapewnia stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

W skład Wydziału wchodzi samodzielne stanowisko w Sierakowie o symbolu PRB.S, które zapewnia obsługę mieszkańców gmin Sieraków, Kwilcz i Chrzypsko Wielkie w zakresie zadań wynikających z prawa budowlanego.

 

 

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

 

1. W zakresie promocji i rozwoju:

 

1) opracowywanie materiałów w zakresie kompleksowego programowania i ustalania strategii rozwoju powiatu,

2) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informatycznych o powiecie, w tym prowadzenie strony internetowej powiatu.

3) współpraca z prasą w zakresie publikowania informacji dotyczących Powiatu,

4) prowadzenie i koordynowanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Międzychodzkiego,

5) promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego gmin powiatu w kraju i za granicą,

6) tworzenie warunków prawno-organizacyjnych dla rozwoju turystyki,

7) popularyzacja turystyki, współpraca z gospodarstwami agroturystycznymi i innymi podmiotami zajmującymi się turystyką na terenie powiatu ,

8) inicjowanie imprez promocyjnych powiatu oraz współdziałanie z innymi podmiotami w ich realizacji,

9) poszukiwanie źródeł finansowania projektów oraz przygotowywanie odpowiednich wniosków do funduszy Unii Europejskiej,

10) koordynowanie działań w ramach projektów, na które uzyskano finansowanie,

11) dokonywanie analiz rynku i opracowań zbiorczych dot. podmiotów gospodarczych,

12) podejmowanie działań wspierających rozwój lokalnej przedsiębiorczości,

13) koordynowanie działań związanych ze współpracą zagraniczną,

14) przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.

 

2. W zakresie utrzymania powiatowych obiektów:

 

1) realizacja zadań o charakterze gospodarczym, inwestycyjnym i remontowym w budynkach Starostwa,

2) świadczenie instruktażu merytorycznego w zakresie remontów innym użytkownikom mienia powiatowego ( jednostki organizacyjne Powiatu),

3) prowadzenie wskazanych powiatowych inwestycji.

 

3. W zakresie architektury i budownictwa:

 

1) realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru techniczno-budowlanego w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach,

2) wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru i kontroli w zakresie:

a) zgodności rozwiązań architektoniczno - budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

3) kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, uprawnień do pełnienia tych funkcji,

4) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno -budowlanych,

5) przygotowywanie pozwoleń na budowę,

6) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,

7) zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,

8) przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia,

9) nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,

10) nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym i zatwierdzanie projektu budowlanego,

11) stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,

12) prowadzenie rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę,

13) przygotowywanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby,

14) nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczania w terenie i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów wymagających zgłoszenia,

15) rozstrzyganie o niezbędności wejścia na teren sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości,

16) przygotowywanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego,

17) uzgadnianie rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych w zakresie:

a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,

b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego,

18) prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju,

19) opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego,

20) potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali,

21) prowadzenie statystyki o ruchu budowlanym i przekazywanie danych do Głównego Urzędu Statystycznego,

 

4. W zakresie zamówień publicznych:

1) prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi, w szczególności:

a) kompletowanie i weryfikowanie materiałów źródłowych wydziałów, opracowywanie dokumentacji stanowiących podstawę do wszczęcia procedur określonych w ustawie - Prawo zamówień publicznych,

b) prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne,

c) prowadzenie rejestru zamówień publicznych,

d) przygotowywanie projektów uchwał Rady, Zarządu i Zarządzeń Starosty w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych .

e) sporządzanie sprawozdań z zakresu zamówień publicznych.”

 

 

§ 19

 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa „OS”

 

zajmuje się realizacją zadań wynikających z zakresu prawa wodnego, geologicznego, ochrony środowiska, ochrony przyrody, rybactwa śródlądowego, prawa łowieckiego, gospodarki rolnej i leśnej oraz gospodarki odpadami.

 

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

 

1. W zakresie gospodarki wodnej:

1) ustalanie w drodze decyzji linii brzegu dla wód innych niż morskie wody wewnętrzne, wody graniczne i śródlądowe drogi wodne,

2) wydawanie decyzji w sprawie podziału kosztów utrzymania wód i urządzeń wodnych, powstałych w wyniku wprowadzania do nich ścieków,

3) ustanawianie w drodze decyzji strefy ochronnej obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej,

4) wydawanie decyzji w sprawie ustalania podziału kosztów rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych dla zakładu, który otrzymał pozwolenie wodnoprawne na regulacje wód,

5) ustalanie w drodze decyzji, proporcjonalnie do korzyści odnoszonych przez właścicieli

gruntu, szczegółowych zakresów i terminów utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, stosownie do pozwolenia wodnoprawnego lub instrukcji utrzymania systemu urządzeń melioracji wodnych,

6) prowadzenie spraw związanych z ochroną przed powodzią i suszą,

7) nakazywanie w drodze decyzji usunięcia drzew lub krzewów z wałów przeciwpowodziowych,

8) nakazanie w drodze decyzji, przywrócenia stanu poprzedniego, w przypadku wykonania na wale przeciwpowodziowym lub w jego pobliżu robót lub innych czynności utrudniających ochronę przeciwpowodziową,

9) ustanawianie w drodze decyzji, strefy ochronnej urządzeń pomiarowych służb państwowych,

10) wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na:

a) szczególne korzystanie z wód,

b) regulacje wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mających wpływ na warunki przepływu wody,

c) wykonanie urządzeń wodnych,

d) rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód,

e) długotrwałe obniżanie poziomu zwierciadła wody podziemnej,

f) piętrzenie wody podziemnej,

g) odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych,

h) wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególne szkodliwe dla środowiska wodnego określone na podstawie art. 45 ust. 1 pkt. 1,

11) podawanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,

12) zatwierdzanie instrukcji gospodarowania wodą na korzystanie z wód powierzchniowych za pomoca urządzeń do jej piętrzenia lub zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów,

13) dokonywania (raz na 4 lata) przeglądu ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód i odprowadzanie ścieków,

14) orzekanie w drodze decyzji o odszkodowaniu w przypadku cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego,

15) stwierdzenie wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego oraz o przeniesieniu prawa własności urządzenia wodnego na własność właściciela wody,

16) wzywanie do usunięcia zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej, w wyniku których może powstać stan zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi albo zwierząt bądź środowisku,

17) wydawanie decyzji o unieruchomieniu zakładu lub jego części, do czasu usunięcia zaniedbań, o których mowa w art. 162 ust. 1,

18) orzekanie o wygaśnięciu pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody lub na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,

19) nakładanie na zakład obowiązku dostosowania urządzeń wodnych do przepisu ustawy,

20) stwierdzenie przejścia stanowiących własność Skarbu Państwa wód i gruntów nimi pokrytych w trwały zarząd urzędów morskich, regionalnych zarządów gospodarki wodnej i parków narodowych,

21) zatwierdzanie w drodze decyzji statutu spółki wodnej,

22) włączanie zakładu do spółki,

23) zwracanie uwagi organom spółki na konieczność podwyższenia wysokości składek lub innych świadczeń na rzecz spółki,

24) ustalanie w drodze decyzji wysokości i rodzaju świadczeń do ponoszenia przez osoby nie będące członkami spółki,

25) nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych,

26) orzekanie o nieważności uchwał organów spółki wodnej,

27) rozwiązywanie zarządu spółki wodnej, w przypadku naruszeń prawa,

28) ustanawianie zarządu komisarycznego spółki wodnej,

29) rozwiązywanie spółki wodnej,

30) wyznaczenie oraz ustalenie wynagrodzenia likwidatora spółki wodnej,

31) występowanie z wnioskiem o wykreślenie spółki wodnej z katastru wodnego.

 

 

2. W zakresie rybactwa śródlądowego:

1) wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,

2) przygotowywanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej nie zaliczanej do śródlądowych wód żeglownych,

3) przygotowywanie zezwoleń na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie,

4) rejestracja sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb,

5) rozpatrywanie wniosków o utworzenie społecznej straży rybackiej, w tym przygotowywanie wniosku o jej powołanie oraz zatwierdzanie regulaminu,

6) wydawanie legitymacji społecznej straży rybackiej.

 

3.W zakresie gospodarki leśnej:

1) przygotowywanie decyzji o wykonaniu na koszt Nadleśnictw, zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gdy wystąpią w nich organizmy szkodliwe w stopniu grożącym trwałości tych lasów,

2) prowadzenie spraw dotyczących przyznania środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu, lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w których wystąpiły szkody spowodowane pyłami, lub gazami przemysłowymi bez możliwości ustalenia winnego, względnie szkody spowodowane klęskami żywiołowymi,

3) przygotowywanie propozycji o przyznaniu dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów

zalesienia gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

4) cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

5) przygotowywanie propozycji zadań gospodarczych dla właścicieli lasów nie posiadających planów urządzenia lasów,

6) zlecanie wykonania planów urządzenia lasów należących do osób fizycznych i rozpatrywanie zastrzeżeń wnoszonych w stosunku do tych planów po ich wykonaniu,

7) kontrolowanie wykonywania zadań określonych w planach urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

8) przygotowywanie decyzji na pozyskiwanie drewna niezgodnie z planem urządzenia lasu, w przypadkach losowych na wniosek właściciela lasu,

9) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem w zarząd Nadleśnictwu gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

10) wnioskowanie o przekazanie na rzecz jednostek organizacyjnych budynków i budowli będących w zarządzie Lasów Państwowych a nieprzydatnych dla gospodarki leśnej,

11) wykonywanie czynności związanych ze zmianą lasu na użytek rolny w odniesieniu do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

12) uznawanie lasu za ochronny lub pozbawianie go tego charakteru w odniesieniu do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

13) przygotowanie do zatwierdzenia uproszczonych planów urządzania lasu w odniesieniu do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

14) ustalanie i zlecanie miesięcznej wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,

15) ocena udatności upraw w przypadku, gdy zalesienia gruntu dokonano na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

 

 

 

 

4. W zakresie prawa łowieckiego:

1) przygotowywanie zezwoleń, w szczególnych przypadkach, na odstępstwa od zakazu płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny,

2) przygotowywanie zezwoleń na posiadanie i hodowle chartów rasowych lub ich mieszańców,

3) prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego,

4) przygotowywanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej.

 

5. W zakresie gospodarki odpadami:

1) wydawanie lub odmawianie wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów,

2) wzywanie posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów do niezwłocznego zaniechania naruszeń przepisów ustawy o odpadach,

3) cofanie zezwoleń, w drodze decyzji bez odszkodowania w przypadku gdy posiadacz odpadów mimo wezwania, nadal narusza przepisy ustawy lub działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem,

4) wydawanie lub odmawianie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, przetwarzania lub transportu odpadów,

5) prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

6) określenie warunków niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz wydawanie decyzji o zamknięciu składowiska,

7) ustalanie obowiązku ustanowienia zabezpieczenia roszczeń mogących powstać w związku z funkcjonowaniem składowiska,

8) wydawanie zezwoleń na składowanie odpadów niebezpiecznych na wydzielonych częściach innych składowisk odpadów,

9) uzgadnianie w drodze decyzji, zakresu, sposobu, warunków oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekultywacji,

10)wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

 

 

6. W zakresie Prawa Ochrony Środowiska:

 

1) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach,

2) opiniowanie programu ochrony powietrza,

3) opiniowanie planu działań krótkoterminowych mających na celu zmniejszenie ryzyka i ograniczenie skutków występowania przekroczeń dopuszczalnych lub alarmowych poziomów substancji w powietrzu,

4) prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi oraz prowadzenie rejestru o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi,

5) sporządzanie map akustycznych na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska oraz przygotowanie programu działań dostosowujących poziom hałasu do poziomów dopuszczalnych,

6) utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko,

7) nakładanie, w drodze decyzji, na prowadzącego instalację lub użytkownika dodatkowych wymagań oraz obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji,

8) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko,

9) ustalanie, w drodze decyzji, wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia,

10) udzielanie, odmowa wydania pozwoleń na wprowadzanie substancji i energii do środowiska,

11) wydawanie decyzji w sprawie przeniesienia lub odmowa przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwoleń dotyczących całej instalacji,

12) zobowiązanie prowadzącego instalację do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego,

13) nakładanie obowiązków na podmiot negatywnie oddziałujący na środowisko oraz zobowiązanie do uiszczenia kwoty pieniężnej na rzecz właściwego funduszu ochrony środowiska,

14) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego,

15) przedstawianie corocznie Radzie dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar przeznaczonych na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w ustawie Prawo ochrony środowiska.

 

7. W zakresie ochrony przyrody:

1) popularyzowanie ochrony przyrody w społeczeństwie,

2) prowadzenie rejestru przetrzymywanych roślin i zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych,

3) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy.

 

8. W zakresie prawa geologicznego i górniczego:

1) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu 20.000 m3,

2) przygotowanie decyzji zatwierdzających projekty prac geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji,

3) przenoszenie koncesji z dotychczasowego przedsiębiorcy na rzecz innego podmiotu przy zachowaniu uwarunkowań zapisanych w ustawie,

4) zatwierdzanie, w drodze decyzji dokumentacji geologicznych: złoża kopaliny, hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej,

5) wydawanie decyzji określających wysokość należnej opłaty eksploatacyjnej w razie niedopełnienia tego obowiązku przez przedsiębiorcę lub niezłożenia informacji albo złożenia informacji nasuwającej zastrzeżenia,

6) ustalanie w drodze decyzji opłaty podwyższonej za działalnośc wykonywaną bez wymaganej koncesji albo bez zatwierdzonego projektu robot geologicznych,

7) ustalanie w drodze decyzji opłat dodatkowych za wykonywanie działalności z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji lub zatwierdzonym projekcie robót geologicznych,

8) nakazywanie w drodze decyzji wstrzymania działalności lub podejmowania określonych czynności w celu doprowadzenia środowiska do właściwego stanu, w razie stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji, bez zatwierdzonego projektu prac geologicznych lub niezgodnie z koncesją albo zatwierdzonym projektem prac geologicznych,

9) zobowiązywanie w drodze decyzji przedsiębiorców do wykonania dodatkowych obmiarów wyrobisk,

10) ustalanie zasobów ujęć wód podziemnych, jeżeli udokumentowane zasoby lub przewidywana wydajność nie przekracza 50 m3/h,

11) przygotowywanie dokumentów niezbędnych do rejestru obszarów górniczych,

12) udostępnianie informacji geologicznych zgromadzonych w Powiatowym Archiwum Geologicznym.

 

 

9. W zakresie organizacji hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich:

1) prowadzenie spraw związanych z dopuszczeniem reproduktora do rozrodu naturalnego na czas określony.

 

10. W zakresie przeznaczania gruntów rolnych do zalesienia:

1) sprawowanie kontroli nad zalesionymi gruntami i wypłacanie ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych,

2) sprawdzanie udatności zalesionych upraw,

3) przekwalifikowanie z urzędu zalesionego gruntu rolnego na leśny po wydaniu pierwszej pozytywnej oceny udatności upraw.

 

11. W zakresie handlu emisjami do powietrza gazów cieplarnianych :

1) wydawanie zezwoleń na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji.

 

 

§ 20

 

Wydział Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami „GN”

 

zajmuje się realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii, gospodarowaniem nieruchomościami i ochroną gruntów rolnych. W strukturze Wydziału funkcjonuje:

1) Referat Gospodarki Nieruchomościami „GN-gn”

2) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej „GN.PODGiK”.

 

Do podstawowych zadań Wydziału należy :

 

1. W zakresie gospodarki nieruchomościami :

 

1) prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa,

2) tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,

3) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych powiatu i Skarbu Państwa,

4) naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,

5) opiniowanie podziału nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa dokonywanych z urzędu,

6) prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego,

7) przygotowywanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody,

8) przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody,

9) przygotowywanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstawaniu znacznej szkody,

10) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, zwrotem odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej oraz o rozliczeniach z tytułu zwrotu i terminach zwrotu,

11) zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności,

12) podejmowanie czynności związanych z regulacją prawną nieruchomości Skarbu Państwa będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych,

13) składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej,

14) przygotowywanie decyzji związanych z wyrażaniem zgody na nadanie resztówki,

15) prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o nadaniu na własność nieruchomości,

16) prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przekazywaniem Polskiemu Związkowi Działkowców gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe,

17) prowadzenie spraw dotyczących nieodpłatnego przekazywania Lasom Państwowym gruntów wchodzącym w skład Zasobu Skarbu Państwa przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i podarowania terenu,

18) występowanie do Agencji Nieruchomości Rolnych o przekazanie nieodpłatnie nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych powiatu,

19) przygotowywanie na wniosek osób fizycznych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności,

20) prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyznawaniem na własność działki gruntu i działek pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu w zamian za rentę,

21) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem na wniosek organu wojskowego zarządu gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa bez pierwszej opłaty rocznej,

22) przygotowywanie decyzji o przejęciu nieruchomości lub jej części pozostającej w zarządzie organów wojskowych, uznanej za zbędną, na cele obronności i bezpieczeństwa państwa,

23) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem na wniosek organu wojskowego decyzji o zajęciu nieruchomości Skarbu Państwa na zakwaterowanie przejściowe,

24) przeprowadzanie kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego,

25) wyrażanie zgody na zrzeczenie się przez właściciela własności nieruchomości,

26) ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową lub mienie gminne,

27) ustalenie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów,

28) prowadzenie spraw z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych,

29) uwłaszczanie z różnych tytułów osób prawnych,

30) poświadczanie nabycia własności gospodarstw rolnych w formie aktu nadania, orzekanie o nadaniu własności nieruchomości dzierżawcom, orzekanie o nabyciu nieruchomości przez posiadaczy z innych tytułów niż dzierżawa,

31) uczestniczenie w postępowaniach dotyczących zwrotu, zamiany nieruchomości kościołom,

32) prowadzenie spraw w zakresie ustawy o księgach wieczystych i hipotece -składanie wniosków do Sądu Rejonowego -Wydziału Ksiąg Wieczystych.

 

2. W zakresie zadań służby geodezyjnej i kartograficznej

prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

a) przyjmowanie opracowań do zasobu, gromadzenie oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym,

b) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków,

c) prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

d) prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

e) koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

f) zakładanie osnów szczegółowych,

g) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

h) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowych baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej.

 

 

§ 21

 

Geodeta Powiatowy „GN.z”

 

realizuje w imieniu Starosty zadania z zakresu służby geodezyjnej i kartograficznej, podlega bezpośrednio Staroście i kieruje Wydziałem Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

 

Do zadań Geodety Powiatowego należy :

 

1) nadzór nad działalnością PODGiK, w tym prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, przygotowywanie stosownych decyzji, aktualizacja części opisowej i sporządzanie sprawozdań,

2) kontrola dokumentacji będącej podstawą zmian w ewidencji gruntów i budynków , nadzór merytoryczny i koordynacja prac związanych z prowadzeniem tej ewidencji,

3) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

4) planowanie oraz prowadzenie spraw związanych z zakładaniem osnów szczegółowych,

5) planowanie i nadzór nad realizacją prac geodezyjno-kartograficznych oraz prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa,

6) sprawowanie kontroli działalności geodezyjnej i kartograficznej w zakresie przestrzegania przepisów przy wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych,

7) ochrona znaków geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych,

8) przeprowadzania powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości.

9) nadawanie cech dokumentów materiałom przyjmowanym do Zasobu i z tego Zasobu udostępnianym,

10) opracowywanie planów finansowych Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

11) prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

 

 

§ 22

 

Wydział Spraw Obywatelskich „SO”

 

realizuje zadania w zakresie porządku publicznego, obronności i zapobiegania klęskom, problematyki wojskowej, obrony cywilnej oraz ochrony zdrowia, sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz wykonuje zadania
z zakresu sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń.

 

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

 

1. W zakresie ogólnym:

1) załatwianie spraw związanych z organizowaniem imprez masowych,

2) organizowanie na terenie powiatu obchodów rocznic związanych z walkami o niepodległość i ofiarami wojny oraz okresu powojennego,

3) kierowanie do pracy inwalidów wojennych i wojskowych,

4) prowadzenie spraw związanych z wyrażeniem zgody na rozwiązanie przez zakład pracy stosunku pracy z inwalidą wojennym i wojskowym oraz kombatantem i inną osobą uprawnioną w okresie
2 lat przed osiągnięciem wieku uprawniającego do wcześniejszego przejścia na emeryturę,

5) sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń.

 

 

2. W zakresie bezpieczeństwa obywateli:

1) współpraca ze służbami, inspekcjami i strażami w zakresie zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,

2) organizowanie, kierowanie i koordynowanie akcjami zwalczającymi klęski żywiołowe oraz nakładanie obowiązku świadczeń rzeczowych i osobistych w przypadku niewystarczających środków będących w dyspozycji Starosty dla zwalczania tych klęsk,

3) organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej,

4) organizowanie akcji kurierskiej,

5) obsługa administracyjna Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,

6) obsługa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 

3. W zakresie ochrony i promocji zdrowia do podstawowych zadań należy:

1) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją publicznych zakładów opieki zdrowotnej, nadawaniem statutu oraz sprawowaniem nadzoru, w tym przygotowywanie projektów uchwał Zarządu i Rady oraz realizowanie postanowień,

2) współdziałanie z Radą Społeczną ZOZ-u,

3) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem ZOZ-u,

4) przygotowywanie projektów zarządzeń lub uchwał o zmianie formy gospodarki finansowej samodzielnego zakładu lub o jego likwidacji,

5) prowadzenie spraw w zakresie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych i dyżurów aptek na terenie powiatu ,

6) przygotowywanie projektu umów zawieranych z rektorem państwowej uczelni medycznej na udostępnianie oddziału szpitalnego (klinicznego), który może udzielać świadczeń zdrowotnych o regionalnym obszarze działania,

7) wykonywanie zadań związanych z przewlekłym leczeniem chorych na gruźlicę,

8) prowadzenie spraw związanych z pokrywaniem kosztów przewozu osób podlegających przymusowej hospitalizacji,

9) przygotowywanie projektów decyzji o powołaniu osoby do pracy przy zwalczaniu epidemii,

10) opracowywanie decyzji o wydaniu zwłok szkołom wyższym,

11) powoływanie, z upoważnienia Starosty osoby do stwierdzenia zgonu i jego przyczyn w razie braku lekarza,

12) przygotowywanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa,

13) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o cmentarzach i chowaniu zmarłych,

14) monitorowanie poziomu i dostępności świadczeń leczniczych na terenie powiatu,

15) wspomaganie działań promujących programy prozdrowotne finansowane z budżetu powiatu.

 

4. W zakresie ratownictwa medycznego :

1) opracowywanie planu działań ratowniczych,

2) przedkładanie Ministrowi Zdrowia lub wojewodzie informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania systemu Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego w powiecie.

3) rozpoznawanie i monitorowanie zagrożeń życia lub zdrowia na obszarze powiatu,

4) wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie wiedzy o ratownictwie medycznym.

 

5. W zakresie realizowania funkcji obrony cywilnej:

1) opracowywanie i aktualizowanie powiatowych planów OC,

2) planowanie przedsięwzięć obrony cywilnej i ustalanie zadań dla nadzorowanych i podległych jednostek organizacyjnych,

3) tworzenie formacji obrony cywilnej,

4) organizowanie szkoleń i ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej,

5) współdziałanie z organami administracji rządowej , jednostkami samorządu terytorialnego ,

przedsiębiorcami oraz organizacjami społecznymi w zakresie zadań obrony cywilnej,

6) opracowywanie zarządzeń dotyczących systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania,

7) prowadzenie bazy danych obrony cywilnej.

 

 

§ 23

 

Wydział Komunikacji i Dróg „KD”

 

realizuje zadania wynikające z ustaw i aktów wykonawczych w zakresie rejestracji pojazdów,

wydawania i zatrzymywania uprawnień do kierowania pojazdami, transportu drogowego

organizacji ruchu oraz dróg powiatowych.

 

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

 

1.W zakresie ruchu drogowego:

1) prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem dowodów i tablic rejestracyjnych,

2) prowadzenie spraw związanych z czasową rejestracją pojazdów, wydawaniem pozwoleń czasowych oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych,

3) przyjmowanie pozwoleń czasowych i tymczasowych tablic rejestracyjnych po upływie terminu czasowej rejestracji,

4) wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu,

5) dokonywanie wpisów w karcie pojazdu o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz zmian danych w dowodzie rejestracyjnym,

6) wyrejestrowywanie pojazdów w przypadku zniszczenia (kasacji) pojazdu, kradzieży pojazdu, wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany lub zbyty za granicę,

7) kierowanie pojazdów na dodatkowe badanie techniczne w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska,

8) sprawdzanie znajomości topografii przez osoby kierujące taksówką osobową ,

9) dokonywanie wpisu w prawie jazdy potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej lub szkolenia okresowego,

10) przygotowywanie decyzji o kontrolnym sprawdzaniu kwalifikacji do kierowania pojazdem,

11) przygotowanie decyzji o kierowaniu na badania lekarskie kierującego pojazdem w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia,

12) przyjmowanie od Policji oraz jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego),

13) zwracanie dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie,

14) przyjmowanie od Policji zatrzymanego prawa jazdy,

15) przyjmowanie zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez prokuratora, sąd,

16) przygotowywanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy,

17) przygotowywanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie,

18) przyjmowanie zgłoszeń od właścicieli pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, motorowerów i przyczep nie zarejestrowanych w ciągu 30 dni od dnia ich nabycia w celu wprowadzenia do ewidencji,

19) wydawanie profilu kandydata na kierowcę (PKK),

20) wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne,

21) wymiana prawa jazdy dla kierowców zawodowych,

22) wydawanie decyzji o skierowaniu kierowców na badania lekarskie i psychologiczne,

23) sprawowanie nadzoru w zakresie zgodności prowadzenia szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem lub pojazdem silnikowym, kursu dla kandydatów na instruktorów i kandydatów na wykładowców,

24) prowadzenie ewidencji wykładowców prowadzących szkolenie kandydatów na kierowcę,

25) wydawanie międzynarodowych praw jazdy,

26) wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami,

27) przyjmowanie od kierowców zawiadomień o zmianie miejsca zamieszkania, ważności prawa jazdy, zmianie nazwiska, zagubieniu prawa jazdy,

28) wydawanie kart pojazdów dla pojazdów sprowadzanych z zagranicy i tam zarejestrowanych, przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

29) wydawanie upoważnień do przeprowadzania badań technicznych dla stacji kontroli pojazdów,

30) przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów,

31) wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych,

32) wydawanie zezwoleń dla jednostek prowadzących szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,

33) dokonywanie wpisów do ewidencji instruktorów oraz wydawanie legitymacji instruktorów,

34) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad szkoleniem.

35) prowadzenie spraw związanych z usuwaniem pojazdów oraz prowadzeniem parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi,

36) wprowadzanie zakazu pędzenia zwierząt na drogach,

37) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przejazd pojazdów o wymiarach lub masie większych od dopuszczalnych,

38 ) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.

 

 

2. W zakresie dróg powiatowych i kolei :

1) opracowywanie projektów planów rozwojowych sieci drogowej dróg powiatowych,

2) opracowywanie projektów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,

3) pełnienie funkcji inwestora robót drogowych na drogach powiatowych,

4) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników , drogowych obiektów inżynierskich , urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,

5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu na drogach powiatowych,

6) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg, koordynacja robót w pasie dróg,

7) prowadzenie ewidencji dróg , obiektów mostowych i przepustów,

8) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,

9) wykonywanie interwencyjnych robót utrzymaniowych i zabezpieczających na drogach powiatowych,

10) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów,

11) utrzymanie zieleni przydrożnej , w tym sadzenie i usuwanie drzew i krzewów,

12) opiniowanie wniosków o likwidację linii kolejowej, na której zawieszono przewozy,

13) opiniowanie wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

14) współdziałanie z organami powołanymi do przeprowadzania poszukiwań i organizowania akcji ratowniczej w razie zaginięcia lub innego wypadku statku powietrznego, zagrożenia bezpieczeństwa powietrznego albo przymusowego lądowania statku poza lotniskiem, a także z organami powołanymi do przeprowadzenia badań okoliczności i przyczyn wypadków lotniczych oraz brania udziału w akcji zapobiegawczej na wezwanie organów ruchu lotniczego w razie zagrożenia statku powietrznego,

15) wykonywanie zadań z zakresu zajęcia pasa drogowego.

 

3. W zakresie transportu drogowego:

1) prowadzenie spraw związanych z powołaniem komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką,

2) przygotowanie decyzji administracyjnej w sprawie udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji w zakresie transportu drogowego w krajowym transporcie drogowym z wyjątkiem przewozów taksówkowych,

3) wydawanie przyrzeczenia udzielenia koncesji, licencji lub promesy przedsiębiorcy zamierzającemu podjąć działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego.

4) wydawanie wypisu lub wypisów licencji w liczbie odpowiadającej liczbie pojazdów samochodowych, określonych we wniosku o udzielenie licencji.

5) przenoszenie na wniosek w drodze decyzji administracyjnej uprawnienia wynikającego z licencji w razie:

a) śmierci osoby fizycznej posiadającej licencję i wystąpienia na jej miejsce spadkobiercy w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem w szczególności spółki jawnej lub spółki komandytowej,

b) połączenia, podziału lub przekształcenia zgodnie z odrębnymi przepisami przedsiębiorcy posiadającego licencję,

c) przejęcia przez innego przedsiębiorcę w całości lub części działalności w zakresie transportu drogowego od przedsiębiorcy posiadającego licencję, pod warunkiem spełnienia przez przedsiębiorcę przyjmującego uprawnienia wynikające z licencji, wymagań do uzyskania licencji,

6) wyrażanie zgody na uzyskanie uprawnień wynikających z licencji w razie śmierci osoby fizycznej posiadającej licencję przez osobę, która złożyła wniosek o stwierdzenie nabycia spadku,

7) prowadzenie spraw związanych z wydaniem, zmianą i cofaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym na obszar poza granice jednej gminy,

8) wydawanie zaświadczeń oraz wypisów z zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej,

9) prowadzenie spraw związanych z nakładaniem na przewoźnika drogowego obowiązku przedstawienia informacji i dokumentów potwierdzających, że spełnił on wymagania ustawowe i warunki określone w licencji lub zezwoleniu,

10) przeprowadzanie kontroli przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji lub zezwolenia albo zaświadczenia,

11) przeprowadzanie postępowania kontrolnego na podstawie wydanego w tej sprawie postanowienia określającego zakres kontroli oraz osoby upoważnione do jej przeprowadzenia.

 

 

 

§ 24

 

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu „ OK”

 

realizuje zadania Powiatu w zakresie oświaty, kultury i sportu, zajmuje się organizacją szkół ponadgminnych i specjalnych, powiatowych bibliotek publicznych, upowszechnianiem i organizacją kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz nadzorem nad stowarzyszeniami kultury fizycznej i związkami sportowymi.

 

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

 

1. W zakresie oświaty:

1) realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadpodstawowych, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, placówek oświatowo - wychowawczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych,

2) zapewnianie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach,

3) przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych,

4) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw finansowych i administracyjnych,

5) powoływanie i udział w komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły lub placówki,

6) prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektorowi szkoły lub placówki,

7) prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora po zasięgnięciu opinii szkoły lub placówki i rady pedagogicznej, jeżeli do konkursu nie zgłosił się kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata,

8) opiniowanie powierzenia lub odwołania przez dyrektora szkoły ze stanowiska wicedyrektora lub osoby z innego stanowiska kierowniczego,

9) przygotowywanie propozycji składu rady oświatowej działającej przy Radzie Powiatu,

10) opiniowanie likwidacji prowadzonej szkoły lub placówki publicznej po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty oraz przejmowanie dokumentacji likwidowanej szkoły - prowadzonej przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną,

11) określenie zasad gospodarki finansowej szkół publicznych,

12) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

13) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem (i cofaniem) szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej,

14) przygotowywanie propozycji przydzielania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym,

15) przygotowywanie propozycji zasad rozliczania czasu pracy dla nauczycieli o różnym planie zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, zgodnie z siatką godzin nauczania,

16) nadzór nad przebiegiem kursów teoretycznej nauki zawodu w ośrodkach dokształcania zawodowego,

17) prowadzenie spraw związanych ze skierowaniami do placówek opiekuńczo - wychowawczych,

18) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,

19) wstępne opiniowanie projektów organizacyjnych szkół i placówek oświatowych,

20) przygotowanie planu doskonalenia zawodowego i nadzór nad jego realizacją,

21) wykonywanie zadań związanych z obsługą programów stypendialnych,

22) opracowywanie dokumentacji projektowej związanej z wnioskowaniem o środki na realizację projektów edukacyjnych.

 

 

 

 

2. W zakresie kultury:

1) umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub zapisów,

2) przyjmowanie informacji od osób prowadzących roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku,

3) zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wykopalisku lub znalezisku archeologicznym,

4) przygotowywanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia,

5) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej oraz tworzeniem powiatowych instytucji kultury,

6) podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego,

7) załatwianie spraw związanych z prowadzeniem powiatowych instytucji kultury,

8) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem muzeów oraz nabywanie muzealiów,

9) załatwianie spraw związanych z organizowaniem i prowadzeniem bibliotek publicznych,

10) prowadzenie spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego powiatu w sferze organizacyjno - prawnej, finansowej i kadrowej,
11) prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury,

12) przygotowywanie propozycji w zakresie finansowania bieżącej działalności remontowej instytucji kultury oraz kontrolowanie wykorzystania wydatkowanych na te cele środków budżetowych,

13) prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej,

14) współdziałanie w organizacji świat i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych.

 

3.W zakresie sportu:

1) tworzenie warunków prawno - organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej,

2) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych,

3) prowadzenie ewidencji stowarzyszeń sportowych,

4) sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związkami sportowymi,

5) organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno - technicznych dla jej rozwoju, w tym:

a) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,

b) organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,

c) szkolenie kadry instruktorów i kierowanie ich do prowadzenia zajęć rekreacyjnych,

6) nadzór nad funkcjonowaniem sportu szkolnego.

 

 

 

§ 25

 

Wydział Promocji, Rozwoju, Turystyki i Zamówień Publicznych „PR”

 

 

realizuje zadania związane z promocją powiatu, opracowuje i rozpowszechnia materiały promocyjne i analityczne o powiecie, zapewnia stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, podejmuje działania wspierające rozwój lokalnej przedsiębiorczości, realizuje zadania o charakterze inwestycyjnym i remontowym.

 

 

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

1) opracowywanie materiałów w zakresie kompleksowego programowania i ustalania strategii rozwoju powiatu,

2) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informatycznych o powiecie,

3) promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego gmin powiatu w kraju i za granicą,

4) tworzenie warunków prawno-organizacyjnych dla rozwoju turystyki,

5) popularyzacja turystyki, współpraca z gospodarstwami agroturystycznymi i innymi podmiotami zajmującymi się turystyką na terenie powiatu ,

6) inicjowanie imprez promocyjnych powiatu oraz współdziałanie z innymi podmiotami w ich realizacji,

7) prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi, w szczególności:

a) kompletowanie i weryfikowanie materiałów źródłowych wydziałów, opracowywanie dokumentacji stanowiących podstawę do wszczęcia procedur określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych,

b) prowadzenie postępowania o zamówienie publiczne,

c) prowadzenie rejestru zamówień publicznych,

d) przygotowywanie projektów uchwał Rady, Zarządu i Zarządzeń Starosty w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych .

8) dokonywanie analiz rynku i opracowań zbiorczych dot. podmiotów gospodarczych,

9) podejmowanie działań wspierających rozwój lokalnej przedsiębiorczości,

10) koordynowanie działań związanych ze współpracą zagraniczną,

11) przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne,

12) współpraca z prasą w zakresie publikowania informacji dotyczących Powiatu,

13) prowadzenie i koordynowanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Międzychodzkiego,

14) poszukiwanie źródeł finansowania projektów oraz przygotowywanie odpowiednich wniosków do funduszy Unii Europejskiej.

15) koordynowanie działań w ramach projektów, na które uzyskano finansowanie,

16) koordynacja i nadzór nad remontami w budynkach Starostwa,

17) świadczenie instruktażu merytorycznego w zakresie remontów innym użytkownikom mienia powiatowego ( jednostki organizacyjne Powiatu),

18) prowadzenie powiatowych inwestycji.

 

 

§ 25a

 

Jednostka Realizująca Projekt

 

realizuje zadania związane z zarządzaniem przedsięwzięciem pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Międzychodzkiego” w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW „System Zielonych Inwestycji” Część I Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej - w całym okresie jego przygotowania, realizacji i rozliczenia.

 

Do zadań Jednostki Realizującej Projekt należy:

 

1) zapewnienie prawidłowego przygotowania dokumentacji oraz monitorowanie procesu realizacji przedsięwzięcia,

2) współpraca z Instytucjami wskazanymi w Programie,

3) zarządzanie finansowe projektem,

4) przygotowywanie dokumentacji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach Projektu,

5) nadzór i współpraca z Wykonawcami, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji robót budowlanych,

6) monitoring postępu realizacji Projektu, w tym wskaźników zawartych we wniosku aplikacyjnym,

7) raportowanie i sprawozdawczość,

8) prowadzenie promocji projektu,

9) bieżące i końcowe rozliczenie projektu.
 

§ 26

 

Biuro Powiatowego Rzecznika KonsumentówRK”

 

realizuje zadania w zakresie ochrony praw konsumentów.

 

Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:

1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,

2)  składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,

3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,

4) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,

5) wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów w trybie określonym w przepisach prawa,

6) prowadzenie edukacji konsumenckiej, w szczególności wśród młodzieży szkolnej.

 

§ 27

 

Stanowisko do spraw kontroli „KN”

 

 

koordynuje działania związane z wykonywaniem kontroli zarządczej przez Starostę na poziomie jednostki organizacyjnej - Starostwa, wykonuje kontrole w Starostwie, jednostkach organizacyjnych Powiatu, a także w organizacjach / podmiotach wykorzystujących środki publiczne.

 

 

Do podstawowych zadań należy:

1) przygotowywanie projektów rocznych planów kontroli i przedkładanie do zatwierdzenia Staroście,

2) przeprowadzanie kontroli zgodnie z zatwierdzonym planem,

3) przeprowadzanie kontroli doraźnych,

4) prowadzenie rejestru kontroli,

5) sporządzanie protokołów pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli,

6) opracowywanie projektów zaleceń pokontrolnych,

7) przyjmowanie od kierowników jednostek organizacyjnych corocznych oświadczeń o stanie kontroli zarządczej i przygotowywanie na ich podstawie informacji,

8) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej kontroli zarządczej w Starostwie,

9) aktualizowanie zasad postępowania w przypadkach podejrzenia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

 

 

§ 28

 

Pełnomocnik do spraw Informacji Niejawnych „IN”

 

zapewnia ochronę informacji niejawnych raz kontrolę przestrzegania przepisów prawnych w tym zakresie.

 

Do zadań Pełnomocnika należy:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,

2) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji,

3) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych,

4) prowadzenie kancelarii tajnej w Starostwie,

5) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,

6) prowadzenie postępowań sprawdzających osób przyjmowanych do pracy w Starostwie,

7) współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa w zakresie ochrony informacji niejawnych.

 

§ 29

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

realizuje zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

 

Do podstawowych zadań zespołu należy:

 

1) przyjmowanie wniosków w sprawie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,

2) zapewnienie obsługi merytorycznej i administracyjnej zespołu,

3) przyjmowanie wniosków, ich weryfikacja formalna, przygotowywanie dokumentacji na posiedzenie zespołu,

4) organizowanie pracy Zespołu i składów orzekających , w szczególności :

a) wyznaczanie składów orzekających i ustalanie ich przewodniczących,

b) ustalanie terminu posiedzenia .

5) orzekanie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,

6) przygotowywanie dokumentacji odwoławczej,

7) prowadzenie stosownych rejestrów,

8) sporządzanie sprawozdań , informacji i opinii,

9) wydawanie legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności i niepełnosprawność,

10) wydawanie kart parkingowych.

 

 

Rozdział 6 : Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

 

§ 30

 

1. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz i Skarbnik przyjmują w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 12.00 - 16.00.

2. Pozostali pracownicy Starostwa przyjmują obywateli , w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Starostwa.

 

 

§ 31

 

1. Pracownik przyjmujący w ramach skarg i wniosków sporządza protokół przyjęcia zawierający:

- datę przyjęcia,

- imię, nazwisko i adres składającego,

- zwięzłe określenie sprawy,

- imię i nazwisko przyjmującego,

- podpis składającego.

 

§ 32

 

1. Skargi i wnioski ewidencjonowane są w centralnym rejestrze skarg i wniosków.

2. Rejestr skarg i wniosków prowadzi Wydział Organizacyjny.

3. Skargi i wnioski przygotowują do rozpatrzenia komórki w ramach swej właściwości rzeczowej.

4. Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisują Starosta, Wicestarosta lub Sekretarz.

 

§ 33

 

Przyjmowanie, załatwiane i rejestrowanie skarg i wniosków koordynuje Wydział Organizacyjny, który:

1) czuwa nad terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków oraz udzieleniem odpowiedzi,

2) udziela zgłaszającym się w sprawach skarg i wniosków niezbędnych informacji o toku załatwiania sprawy,

3) kieruje do właściwej komórki lub organizuje przyjęcie obywateli przez Starostę lub Wicestarostę.

 

§ 34

 

Kierownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni są za:

1) wszechstronne wyjaśnienia i terminowe załatwianie skarg i wniosków,

2) niezwłoczne przekazywanie Wydziałowi Organizacyjnemu wyjaśnień oraz dokumentacji niezbędnych do rozpatrzenia skarg i wniosków.

 

 

 

Rozdział 7: Organizowanie działalności kontrolnej

 

§35

 

1. Starosta zapewnia funkcjonowanie skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

2. Kontrola zarządcza obejmuje :

1) zgodność działalności z przepisami prawa,

2) skuteczność i efektywność działania,

3) wiarygodność sprawozdań finansowych,

4) ochronę zasobów,

5) przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania,

6) efektywność i skuteczność przepływu informacji,

7) zarządzanie ryzykiem.

 

3. Do podstawowych funkcji kontroli zarządczej zalicza się:

1) sprawdzenie czy wydatki publiczne są dokonywane w sposób celowy i oszczędny,

umożliwiający terminową realizację zadań, w wysokości i terminach wynikających z wcześniej

zaciągniętych zobowiązań;

2) porównanie stopnia realizacji podjętych zadań z przyjętymi założeniami;

3) ocenianie prawidłowości pracy;

4) wydawanie zaleceń i wniosków pokontrolnych.

 

4. Kontrola zarządcza obejmuje komórki organizacyjne Starostwa oraz powiatowe jednostki organizacyjne.

 

5. Starosta w formie zarządzenia określa szczegółowe procedury kontroli zarządczej w Starostwie.

 

Rozdział 8: Zasady podpisywania pism

 

§ 36

 

1. Do podpisu Starosty zastrzeżone są w szczególności:

a) pisma w sprawach należących do jego właściwości,

b) odpowiedzi na wystąpienia Najwyższej Izby Kontroli i Prokuratora,

c) pisma w sprawach każdorazowo zastrzeżonych przez Starostę do jego podpisu,

d) korespondencja kierowana do:

a) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, marszałków Sejmu i Senatu oraz posłów i senatorów,

b) Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów,

c) Ministrów oraz Kierowników urzędów centralnych,

d) wojewodów, marszałków sejmików samorządowych województw, starostów, prezydentów, burmistrzów, wójtów.

e) decyzje w sprawach kadrowych pracowników Starostwa.

 

2. W czasie nieobecności Starosty dokumenty określone w ust. 1 podpisuje Wicestarosta.

 

3. Wicestarosta podpisuje :

a) pisma i dokumenty w zakresie spraw przez siebie prowadzonych

b) umowy przygotowane przez nadzorowane wydziały i pracowników na samodzielnych stanowiskach,

c) decyzje w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnienia Starosty,

d) odpowiedzi na skargi dotyczące nadzorowanych wydziałów, referatów i pracowników na stanowiskach samodzielnych,

e) delegacje służbowe i karty urlopowe pracowników,

f) dokumenty finansowe w zakresie ustalonym przez Starostę.

 

4. Sekretarz podpisuje :

a) pisma i dokumenty w zakresie spraw przez siebie prowadzonych,

b) delegacje służbowe i karty urlopowe pracowników,

c) dokumenty finansowe w zakresie ustalonym przez Starostę.

d) inne dokumenty na podstawie odrębnych upoważnień Starosty.

 

5. Kierownicy komórek organizacyjnych:

a) przygotowują i parafują pisma w sprawach zastrzeżonych dla Starosty, Wicestarosty, Sekretarza i Skarbnika,

b) podpisują pisma w sprawach nie zastrzeżonych dla osób wymienionych w p. a) a należących do zakresu działania komórek organizacyjnych.

c) określają rodzaje pism do podpisywania których upoważnieni są ich zastępcy i inni pracownicy komórek organizacyjnych.

 

6. Pracownicy komórek organizacyjnych podpisują na podstawie upoważnienia Starosty decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

 

§ 37

 

Pisma przedstawiane do podpisu Staroście, Wicestaroście, Sekretarzowi, Skarbnikowi powinny być

uprzednio podpisane przez osoby odpowiedzialne za ich przygotowanie. Czytelny podpis wraz z datą zamieszcza się pod tekstem na kopii pisma z lewej strony.

 

 

Rozdział 9 : Postanowienia końcowe

 

§ 38

 

Organizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa Regulamin Pracy ustalony przez Starostę w drodze zarządzenia.

 

 

§ 39

 

1. Kierownicy komórek organizacyjnych za pośrednictwem Sekretarza obowiązani są przedkładać Staroście wnioski w sprawach aktualizacji niniejszego regulaminu.

2. W razie wątpliwości spory kompetencyjne rozstrzyga Starosta.

3. Zmiany w regulaminie następują w trybie wymaganym dla jego wprowadzania.

 

 

 

 

STAROSTA

 

 

/-/ Julian Mazurek

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Dorota Kiełbasa 29-06-2015 11:44:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Dorota Kiełbasa 29-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Dorota Wicenty 31-05-2017 09:10:06