Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarząd Powiatu Międzychodzkiego , 64-400 Międzychód, ul. 17 Stycznia 143 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy opału dla jednostek organizacyjnych powiatu międzychodzkiego (na rok kalendarzowy 2016).+ Ogłoszenie o wyniku

___


 

 

 

 

 

 

PR.272.04.2015

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

o wyniku przetargu nieograniczonego

 

na dostawy opału dla jednostek organizacyjnych Powiatu Międzychodzkiego (na

 

rok kalendarzowy 2016).

 

Zamawiający - Powiat Międzychodzki, reprezentowany przez Zarząd Powiatu , 64-400 Międzychód, ul.17 Stycznia 143

 

informuje, że w przetargu na dostawy opału dla jednostek organizacyjnych Powiatu Międzychodzkiego (na rok kalendarzowy

 

2016) wpłynęło 5 ofert, wszystkie w wyznaczonym terminie. Do wszystkich ofert wniesiono wadia. Wykluczony został jeden

 

wykonawca, jego oferta została odrzucona.

 

Wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne Budmar sp. z o.o. ; 64-400 Międzychód, ul. Gen. Sikorskiego 37, został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 4 Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 2164), z powodu niewykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Warunkiem udziału w postępowaniu był wykaz dostaw z ostatnich 3 lat z wykazaniem wykonania co najmniej 1 dostawy o podobnym charakterze i zakresie (tj. dostawy miału węglowego) o wartości 200 000,00 zł netto z referencjami, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu zamówienia, terminów realizacji i nazwy Zamawiającego (zgodnie z wymogiem wpisanym w pkt. IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia). Oferta nr 5 wymienionego wykonawcy została odrzucona na podst. art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy „Prawo zamówień publicznych”, tj. dlatego, że została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania.

 

Uwzględniając punktację za kryterium : cena = 95 % (wg minimalizacji) oraz termin dostawy jednostkowej = 5% (według minimalizacji) - porównano ceny ofert.

Jako najkorzystniejsza została uznana oferta nr 3 firmy : "WĘGLOPASZ" sp. z o.o., 60-648 Poznań, ul. Piątkowska 149/6, z ceną oferty brutto 266.602,50 zł, w tym: ceny jednostkowe netto za miał 255,00 zł./t.

Była to oferta kompletna, spełniająca wymogi i najtańsza. Punktacja uzyskana przez ofertę nr 3: za cenę 95 pkt., za termin dostawy jednostkowej 5 pkt., łącznie uzyskała 100 pkt.

 

Pozostałe oferty uzyskały następującą punktację :

miejsce 3 egzekfo oferta nr 1) ITALCOM-PNIEWY sp. jawna, Agnieszka Budka, Jan Budka, 62-045 Pniewy, ul. Wspólna 2 - punktacja uzyskana przez ofertę nr 1: za cenę 73,63 pkt., za termin dostawy jednostkowej 1,66 pkt., łącznie uzyskała 75,29 pkt.

miejsce 2 oferta nr 2) "Coal Trade" sp. z o.o. , 71-804 Szczecin, ul. Dzwonkowa 4 - punktacja uzyskana przez ofertę nr 2: za cenę 86,98 pkt., za termin dostawy jednostkowej 2,5 pkt., łącznie uzyskała 89,48 pkt.

miejsce 3 egzekfo oferta nr 4) Transbud , P.Nowak, J. Magosiewicz ; 84-240 Reda, ul. Gdańska 78A - punktacja uzyskana przez ofertę nr 2: za cenę 73,63 pkt., za termin dostawy jednostkowej 1,66 pkt., łącznie uzyskała 75,29 pkt.

 

Odrzucona oferta nr 5 firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne Budmar sp. z o.o. ; 64-400 Międzychód,

 

ul. Gen. Sikorskiego 37 otrzymałaby – 88,53 pkt.

 

Najkorzystniejsza oferta została przyjęta do realizacji i wykonawca zostanie zaproszony do podpisania umowy. Najtańsza oferta nie przekraczała kwoty, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

 

Międzychód, dnia 07 stycznia 2016 r./-/ Starosta Julian Mazurek

 

 

Zamieszczono na stronie internetowej BIP Powiatu: www.bip.powiatmiedzychodzki.pl

 

oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Międzychodzie

 

_______________________________________________________________________________________________________

PR.272.04.2015

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Powiatu Międzychodzkiego , 64-400 Międzychód, ul. 17 Stycznia 143 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy opału dla jednostek organizacyjnych powiatu międzychodzkiego (na rok kalendarzowy 2016).

 

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie dostaw opału dla następujących jednostek organizacyjnych powiatu międzychodzkiego: DPS Piłka - Zamyślin (z dostawą do Piłki i do Zamyślina), Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Międzychodzie ul. Gwardii Ludowej, Zespół Szkół nr 2 w Międzychodzie ul. Chrobrego. W zakres zamówienia wchodzą dostawy miału węglowego (ok.850 t.). W koszt dostawy wliczony jest dowóz do jednostek, w asortymencie i ilościach podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz przeważenie na wadze w Międzychodzie. (Kod CPV: 09.11.12.10-5 ).

Termin wykonania: do 31 grudnia 2016 r..

 

2) Specyfikację przetargową SIWZ można pobrać w Wydziale Promocji, Rozwoju, Budownictwa i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143, pok. 212. SIWZ zamieszczono też w internecie na stronie BIP Starostwa: www.bip.powiatmiedzychodzki.pl (w zakładce: „Ogłoszenie o prowadzonych przetargach”).

 

3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, nie ma możliwości składania oferty wariantowej. Nie będzie prowadzona aukcja elektroniczna, nie będzie ustanowiony dynamiczny system zakupów. Zamawiający nie będzie przeprowadzał dialogu konkurencyjnego. Przewiduje się możliwość udzielania zamówień uzupełniających dostaw opału w tym samym asortymencie i cenie, w ilości jednorazowego transportu do każdej jednostki.

 

4) Wadium wynosi 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie przewiduje się udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 

5) Oferty z napisem – „OFERTA - OPAŁ. Nie otwierać przed 21.12.2015 r. godz. 11:30”, należy złożyć

w sekretariacie Starostwa, w Międzychodzie, ul.17 Stycznia 143 pok. 209, do dnia 21.12.2015 r.

do godz. 11:00.

 

6) Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Międzychodzie,

ul. 17 Stycznia 143, p. 210.

Kryteriami wyboru ofert są:

cena (95 %) - według minimalizacji, termin dostawy jednostkowej (5 %) – według minimalizacji .

Termin związania ofertą: 30 dni.

 

7) Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami jest p. Arkadiusz Halasz – nr tel. 95-748 8726 – Starostwo

Powiatowe w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143 . Dopuszczalne jest przekazywanie informacji pisemnie, drogą

listowną i faksem.

 

8) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy , którzy spełniają warunki określone w art. 22 i nie są wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.), co potwierdzą stosownymi oświadczeniami oraz złożeniem wymaganych dokumentów.

Warunkiem ubiegania się o udzielenia zamówienia jest : posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadanie wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwiająca realizację zamówienia.

Sposób oceny spełniania warunków : według oceny : „spełnia / nie spełnia”, na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów.

Spełnienie warunku posiadania uprawnień oceniane będzie na podstawie złożonego oświadczenia wg wzoru druku z siwz . Spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia oceniane będzie na podstawie złożonego oświadczenia wg wzoru druku z siwz oraz wykazu dostaw z ostatnich 3 lat z wykazaniem wykonywania co najmniej 1 dostawy o podobnym charakterze i zakresie (tj. dostawy miału) o wartości 200 000,00 zł netto z referencjami, wg wzoru druku z siwz. Spełnianie warunku potencjału technicznego oceniane będzie na podstawie złożonego oświadczenia wg wzoru druku z siwz. Spełnianie warunku dysponowania osobami oceniane będzie na podstawie złożonego oświadczenia wg wzoru druku z siwz . Spełnianie warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej oceniane będzie na podstawie złożonego oświadczenia wg wzoru druku z siwz o nie zaleganiu z płatnościami podatków i opłat.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Oświadczenia: o spełnianiu wymogów ustawowych, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, o podwykonawcach, grupie kapitałowej, o niezaleganiu w płatnościach podatków i składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, o tym, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, o parametrach oferowanych dostaw; wykaz dostaw z ostatnich 3 lat z referencjami, informacja o podwykonawcach.

Dokumenty od podmiotów zagranicznych:

1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

Międzychód, dnia 10.12.2015r./-/ Starosta Julian Mazurek

 

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.12.2015r.

oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie-opał-siedziba.doc (DOC, 27.KB) 2015-12-10 14:08:16 27.KB 590 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_2015.rar (RAR, 75.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-12-10 14:08:16 75.KB 124 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 modyfikacja SIWZ.doc (DOC, 12KB) 2015-12-15 11:55:00 12KB 560 razy
Wynik postępowania
1 WYNIK_ogłoszenie_opał-na2016.doc (DOC, 30KB) 2016-01-07 14:24:52 30KB 0 razy
2 07_01_2016_14_43_41_WYNIK_ogłoszenie_opał-na2016.doc (DOC, 30KB) 2016-01-07 14:43:41 30KB 652 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Halasz 10-12-2015 14:08:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Arkadiusz Halasz 10-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Halasz 07-01-2016 14:43:41