Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony na usługi sprzętowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w okresie od 1 listopada 2015r. do 10 kwietnia 2016r.+ OGŁOSZENIE O WYNIKU, DODATKOWE OGŁOSZENIE O WYNIKU

PR.272.03.2015

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Powiatu Międzychodzkiego , 64-400 Międzychód, ul. 17 Stycznia 143 ogłasza przetarg nieograniczony na usługi sprzętowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w okresie od 1 listopada 2015 r.  do 10 kwietnia 2016 r.

 

Przedmiotem zamówienia jest:

 1. usuwanie śliskości zimowej poprzez posypywanie dróg powiatowych materiałami do zwalczania śliskości zimowej (piasek , sól ) dostarczonymi przez Zamawiającego
 2. odśnieżanie dróg – zgodnie z planem zimowego utrzymania dróg powiatowych

 

Zapotrzebowanie sprzętu :

 • samochód ciężarowy – nośnik do pługa średniego powiatu - 2 szt.

 • samochód ciężarowy + piaskarka - 3 szt.

 • samochód ciężarowy + pług wirnikowy - 1 szt.

 • ciągnik rolniczy + pług - 1 szt.

 • ciągnik rolniczy z napędem na 4 koła + pług - 4 szt.

 • ciągnik z rozsypywaczem (piaskarką - piast) - 4 szt.

 • spycharka - 2 szt.

 • spycharko – ładowarka - 5 szt.

 • równiarka - 2 szt.

 • ładowarka – cyklop - 1 szt.

 • ładowarka do załadunku mieszanki - 2 szt.

 

kody CPV:  90.63.00.00-2 - usługi usuwania oblodzeń, 90.62.00.00-9 - usługi odśnieżania

 

Okres realizacji zadań: od 1 listopada 2015 r. do 10 kwietnia 2016 r.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) jest dostępna w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Międzychodzie , ul. Wigury 12 w godzinach od 7 do 15. SIWZ zamieszczono również w internecie na stronie BIP Starostwa: www.bip.powiatmiedzychodzki.pl  (w zakładce: „Ogłoszenie o prowadzonych przetargach”).

 

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, nie ma możliwości składania oferty wariantowej. Nie będzie prowadzona aukcja elektroniczna, nie będzie ustanowiony dynamiczny system zakupów. Zamawiający nie będzie przeprowadzał dialogu konkurencyjnego. Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w drodze pisemnego aneksu z powodów, które wynikną wskutek okoliczności niezależnych, niemożliwych do przewidzenia w momencie podpisywania umowy lub działania siły wyższej.

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium .

Nie będzie wymagane złożenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Nie przewiduje się udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 

Oferty z napisem - " Oferta przetargowa – ZIMA " należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143 , do dnia 16 października 2015 r. do godziny 11:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Międzychodzie ,
ul. 17 Stycznia 143 , p. 210. Kryteriami wyboru ofert są:

                                                               1. cena (waga kryterium: 95%) – według minimalizacji

                                                               2. czas rozpoczęcia akcji ZUD (waga kryterium 5%) – według minimalizacji

Termin związania ofertą: 30 dni.

 

Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z wykonawcami jest Kierownik Wydziału Komunikacji i Dróg Mariusz Osowski w siedzibie Wydziału w Międzychodzie ul. Wigury 12, nr tel. 95-748 3690, fax 95-748 3790,w godz. 7:00 - 15:00. Dopuszczalne jest przekazywanie informacji pisemnie , drogą listowną i faxem.

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy , którzy spełniają warunki określone w art. 22 i nie są wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 28 maja 2013 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) , co potwierdzą stosownym oświadczeniem oraz złożeniem wymaganych dokumentów.

 

Warunkiem ubiegania się o udzielenia zamówienia jest :

 • posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • posiadanie wiedzy i doświadczenia umożliwiającej realizację zamówienia
 • dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
 • posiadanie sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia

Sposób oceny spełniania warunków : według oceny : „spełnia / nie spełnia”, na podstawie następujących oświadczeń i dokumentów :

 • Spełnienie warunku posiadania uprawnień oceniane będzie na podstawie  złożonego oświadczenia wg wzoru druku z siwz
 • Spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia oceniane będzie  na podstawie złożonego oświadczenia wg wzoru druku z siwz
 • Spełnianie warunku  potencjału technicznego oceniane będzie na podstawie złożonego oświadczenia wg wzoru druku z siwz.
 • Spełnianie warunku dysponowania osobami oceniane będzie na podstawie złożonego oświadczenia wg wzoru druku z siwz.
 • Spełnianie warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej oceniane będzie na podstawie złożonego oświadczenia wg wzoru druku z siwz.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu :

1. Oświadczenia o:

a) spełnianiu wymogów ustawowych i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, posiadaniu uprawnień do wykonywania działalności lub czynności związanych z wykonywaniem zamówienia (jeśli ustawy wymagają posiadania takich uprawnień), posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

b)  podwykonawcach

 

Dokumenty od podmiotów zagranicznych:

 1. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy.

 

/ - / Starosta

Julian Mazurek

 

Międzychód, dnia 5 października 2015 r.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 5 października 2015 r.

oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 utrzymanie_zimowe_ogloszenie_-_siedziba.doc (DOC, 32KB) 2015-10-05 13:57:02 32KB 475 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.zip (ZIP, 59.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-10-05 13:57:02 59.KB 182 razy
Wynik postępowania
1 ogłoszenie-wynik ZIMOWE15.doc (DOC, 34.KB) 2015-10-23 14:06:30 34.KB 521 razy
2 WYNIK_ogłoszenie__dodatkowe zima.doc (DOC, 24KB) 2015-10-28 13:12:17 24KB 458 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mikołaj Konopiński 05-10-2015 13:57:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Arkadiusz Halasz 05-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Halasz 28-10-2015 13:12:17