Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zaproszenie do składania ofert podmioty zainteresowane świadczeniem usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg Powiatu Międzychodzkiego przewożących materiały niebezpieczne. + ogłoszenie o wyniku

OGŁOSZENIE O WYNIKU

 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  o wartości poniżej 30 000 euro, na :

usługi usuwania pojazdów z dróg Powiatu Międzychodzkiego i prowadzenia parkingu strzeżonego dla usuniętych pojazdów w latach 2019 – 2020.

Zamawiający – Powiat Międzychodzki, reprezentowany przez Zarząd Powiatu, 64 – 400 Międzychód, ul. 17 Stycznia 143 informuje, że w zapytaniu ofertowym na usługi usuwania pojazdów z dróg znajdujących się na terenie Powiatu Międzychodzkiego oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla usuniętych pojazdów zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. nr 1990 ze zm.), art. 102 ust. 1 pkt. 2 ustawy  z dnia 19 sierpnia 2011 r. - o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2018 r. poz. 169 ze zm.), oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1293), w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

 

                                                                                                                                                                                

 

Międzychód, 20 luty 2019 r./-/ Wicestarosta - Waldemar Górczyński

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KD.7011.1.4.2019

ZARZĄD POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO

                Działając na podstawie art. 130 a ust. 5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2018 r. poz. 1990 j. t. z póź. zm.)

zaprasza do składania ofert podmioty zainteresowane świadczeniem usług w zakresie :

 1. usuwania pojazdów z dróg znajdujących się na terenie Powiatu Międzychodzkiego oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla usuniętych pojazdów w latach 2019 i 2020 zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. nr 1990 ze zm.), art. 102 ust. 1 pkt. 2 ustawy  z dnia 19 sierpnia 2011 r. - o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2018 r.  poz. 196 z ze zm.), oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1293).

 

Usuwanie pojazdów z dróg znajdujących się na terenie Powiatu Międzychodzkiego i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne, usuniętych z w/w terenu zgodnie z:

 • art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. nr 1990 j.t.)
 • art. 102 ust. 1 pkt. 2 ustawy  z dnia 19 sierpnia 2011 r. - o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2018 r. poz. 196 ze zm.) 

Zakres usługi holowania i parkowania pojazdów w szczególności obejmuje:     

 1. dojazd do miejsca zdarzenia – do 90 min. od wydania dyspozycji przez funkcjonariusza lub pracownika uprawnionego podmiotu wymienionego w art. 130a ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym w formie pisemnej, po osobistym upewnieniu się, że istnieją przesłanki do usunięcia pojazdu. Dyspozycja może być wydana ustnie, w tym za pośrednictwem środków łączności. W takim przypadku dyspozycja wymaga niezwłocznego potwierdzenia w formie pisemnej.
 2. załadunek pojazdu, zabezpieczenie przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą w czasie transportu,
 3. przemieszczenie na wyznaczony parking,
 4. rozładunek pojazdu na parkingu i właściwe ustawienie pojazdu na parkingu,
 5. dysponowanie co najmniej jednym pojazdem specjalnym typu laweta do przewozu pojazdów do 3,5 tony przewożących towary niebezpieczne, oraz co najmniej jednego pojazdem do holowania wszystkich pojazdów powyżej 3,5 tony przewożących towary niebezpieczne, wyposażonym w wyciągarkę odpowiednio przystosowaną i spełniającą warunki techniczne dla pojazdów specjalnych pomocy drogowej;
 6. prowadzenia dokumentacji związanej z usuwaniem pojazdów;
 7. poddawanie kontroli upoważnionemu przez Zamawiającego pracownikowi w zakresie prowadzenia dokumentacji;
 8. poddawania kontroli w zakresie posiadanej bazy transportowej i parkingowej w okresie wykonywania usługi;
 9. realizowania każdego zlecenia umieszczania pojazdu na parkingu strzeżonym w każdym dniu i każdym czasie tzn. także w nocy oraz w dni wolne od pracy, niedziele i święta, z terenu Powiatu Międzychodzkiego;
 10. ponoszenia odpowiedzialności cywilnoprawnej przed właścicielem pojazdu z tytułu uszkodzenia, utraty pojazdu lub ładunku przewożonego pojazdem, od momentu przystąpienia do jego usunięcia do przyjęcia na właściwy parking strzeżony
 11. posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i z tytuły parkingu strzeżonego przez cały okres trwania umowy w towarzystwie ubezpieczeniowym powszechnie uznawanym za wypłacalne od wszelkich zdarzeń, za które z uwagi na swoją działalność mógłby ponosić odpowiedzialność cywilną oraz szkody materialne i niematerialne,
 12. właściwe przechowywanie powierzonych pojazdów, ich elementów, przedmiotów i materiałów w nich pozostawionych, w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem, uszkodzeniem i kradzieżą, na parkingu strzeżonym, czynnym całą dobę w każdym dniu tygodnia i w każdym czasie tzn. także w nocy oraz dni wolne od pracy, niedzielę i święta,
 13. właściwe zabezpieczenie ładunku sklasyfikowanego jako niebezpieczny
 14. minimum 2 miejscami parkingowymi spełniającymi warunki wymagane przy parkowaniu pojazdów stwarzających zagrożenie skażeniem środowiska, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1293).
 15. umożliwienie osobom upoważnionym dokonywanie oględzin na terenie parkingu zabezpieczonego pojazdu,
 16. wydanie pojazdu osobie uprawnionej po okazaniu potwierdzenia dokonania opłaty za usunięcie  i przechowywanie pojazdu na konto Zamawiającego wg stawek ustalonych w obowiązującej Uchwale Rady Powiatu Międzychodzkiego w sprawie ustalenia na rok 2019 i 2020 wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych,
 17. w przypadku nieodebrania pojazdu z parking w terminie 3 – ech miesięcy od umieszczenia na parkingu pojazdu Wykonawca powiadamia o tym, nie później niż trzeciego dnia od dnia upływu ww. terminu Zamawiającego oraz podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu
 18.  prowadzenia dokumentacji związanej z parkowaniem pojazdów;
 19.  prowadzenie ewidencji uniemożliwiającej uzyskanie przez Zamawiającego w każdym czasie danych dotyczących ilości i czasu przechowywania pojazdów;
 20. realizowania każdego zlecenia umieszczanie pojazdu na parkingu strzeżonym w każdym dniu i każdym czasie tzn. także w nocy oraz w dni wolne od pracy, niedziele i święta, z terenu Powiatu Międzychodzkiego;
 21. ponoszenia odpowiedzialności cywilnoprawnej przed właścicielem pojazdu z tytułu uszkodzenia, utraty pojazdu lub ładunku przewożonego pojazdem, od momentu przyjęcia pojazdu na parking do wydania właścicielowi;

 

Parking i jego otoczenie musi spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw  Wewnętrznych w sprawie warunków technicznych parkingów, na które usuwane są pojazdu przewożące towary niebezpieczne (Dz. U. z dnia 23 listopada 2012 r. poz. 1293).

Podane wyżej ilości miejsc parkingowych są minimalne i wykonawca może posiadać parking/parkingi o większej liczbie miejsc parkingowych. W przypadku jeżeli Wykonawca dysponuje kilkoma parkingami, powinien wskazać jedynie, że łącznie te parkingi spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie odpowiedniej liczby miejsc do parkowania.

 

 

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz sposób oceny ofert

 

Przy wyborze oferty w zakresie usunięcia pojazdu z dróg Powiatu Międzychodzkiego i prowadzenia parkingu strzeżonego dla usuniętych pojazdów przewożących towary niebezpieczne Zamawiający będzie się kierował ceną – 100% podaną w ofercie. Do porównania cen będzie miała zastosowanie suma cen za usuwanie oraz przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg podana w ofercie.

 

 

    1. Oferty należy przygotować na załączonym druku OFERTY dołączając :
 1. kserokopie dokumentów potwierdzających tytuł prawny do dysponowania parkingiem,
 2. kserokopie licencji na wykonywanie transportu drogowego rzeczy, lub kserokopię zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy
 3. kserokopie potwierdzonej za zgodność z oryginałem opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości 150.000 zł, oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej parkingów strzeżonych w wysokości 100.000 zł. Jeżeli z polisy nie wynika, że została opłacona należy dołączyć dowód potwierdzający wpłatę ubezpieczenia.
 4. wypis z CEIDG potwierdzająca wpis do dokumentu rejestrowego podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność w zakresie holowania i parkowania pojazdów
 5. oświadczenie o niekaralności osób fizycznych lub urzędujących członków władz osób prawnych za przestępstwo umyślne popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom
    1. Wymagane dokumenty należy przedłożyć w oryginale lub poświadczyć za zgodność z oryginałem .
    2. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu). Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz odpowiednio oznaczenie: „Usuwanie pojazdów przewożących towary niebezpieczne ”
    3. Ofertę należy złożyć w  sekretariacie Starostwa Powiatowego w Międzychodzie,
     ul. 17 stycznia 143 lub przesłać  na adres:

Starostwo Powiatowe w Międzychodzie , ul. 17 Stycznia 143, 64 – 400 Międzychód

Termin składania ofert upływa z dniem:  18 lutego 2019 r. o godz. 11.00.

    1. Wszystkie oferty otrzymane przez Ogłaszającego po terminie określonym w pkt. 4 zostaną zwrócone bez otwierania.
    2. Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia jednostek opublikowane zostanie w siedzibie Starostwa Powiatowego w  Międzychodzie ul. 17 Stycznia 143 oraz na stronie internetowej
     BIP Starostwa : www.powiat.miedzychod.samorzady.pl
    3. Dodatkowych wyjaśnień udziela Kierownik Wydziału Komunikacji i Dróg:
     Mariusz Osowski, tel. (95) 748 36 90
    4. Druki ofert dostępne są na stronie internetowej lub w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Międzychodzie, ul. Wigury 12,
     64 – 400 Międzychód

 

 

 

Międzychód, dnia 07 luty 2019 r. /-/ Rafał Litke - Starosta

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 oferta.doc (DOC, 51KB) 2019-02-07 10:48:16 31 razy
2 oświadczenie o niekaralności dla właściciela.doc (DOC, 31KB) 2019-02-07 10:48:16 31 razy
3 wzór-umowy.doc (DOC, 76KB) 2019-02-07 10:48:16 23 razy
4 zobowiązanie.doc (DOC, 35KB) 2019-02-07 10:48:16 28 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Halasz 07-02-2019 10:48:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Arkadiusz Halasz 07-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Halasz 20-02-2019 15:09:44